AZELTIN 250 MG FILM TABLET, 6 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AZELTIN 250 MG FILM TABLET, 6 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AZELTIN 250 MG FILM TABLET, 6 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • azitromisin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 225/24
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-06-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AZELTİN ®

250mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet250mgazitromisineeşdeğer262,05mgazitromisindihidrat

içerir.

Yardımcımaddeler:Prejelatinizenişasta,hidroksipropilselüloz(E463),dibazik

kalsiyumfosfatdihidrat,sodyumlaurilsülfat,kroskarmellozsodyum,susuzlaktoz,

kolloidalsilikondioksit,magnezyumstearat(E572),hidroksipropilmetilselüloz(E464),

polietilen glikol(E1521)vetitanyum dioksit(E171)

BuKullanma Talimatında :

1. AZELTİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. AZELTİN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. AZELTİN ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. AZELTİN ® ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.AZELTİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

AZELTİN ®

250mgfilmtablettir.6tabletlikblisterambalajlardabulunur,herbirtablet

250mgazitromisiniçermektedir.AZELTİN ®

,beyazrenkli,oblong,ikiyüzüçentikli,

bikonveksfilmkaplıtablettir.Çentiğinamacıyalnızcayutmakiçintabletinkırılmasını

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

AZELTİN ®

,makrolidolarakadlandırılanantibiyotikgrubundandır.Bazıbakterilerinve

diğermikroorganizmalarınnedenolduğu,aşağıdaörnekleribulunanenfeksiyonların

tedavisindekullanılır:

Göğüs,boğazveburunenfeksiyonları(bronşiltihabı,akciğeriltihabıvesinüzit

gibi)

Streptococcuspyogenes’innedenolduğubademcikiltihabı(tonsilit),boğazağrısı

(farenjit)tedavisindepenisilinalerjisivarlığında

Kulakenfeksiyonları

Deriveyumuşakdokuenfeksiyonları(apseveyaçıbangibi)

Chlamydiaadlıorganizmanınnedenolduğucinselyollabulaşanhastalıklar

Haemophilusducreyiisimlibirmikroorganizmanınnedenolduğuyumuşakdoku

ülseriveçoğuldirençliolmayanNeisseriagonorrhoeaeisimlibir

mikroorganizmanınyolaçtığıeşlikedenbaşkaenfeksiyonunolmadığıcinselyolla

bulaşanenfeksiyonlar

2.AZELTİN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AZELTİN ® ’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

AZELTİN ®

veyaeritromisin/klaritromisingibidiğermakrolidantibiyotiklereveya

AZELTİN ® ’iniçeriğindekibileşenlerdenherhangibirinekarşıalerjikiseniz.

Alerjikreaksiyonderidöküntüsüneveyahırıltılısolunumayolaçabilir.

Karaciğersorunlarınızvarsa.

Ergotamin(migrentedavisindekullanılır)gibiergottürevlerindenbirini

kullanıyorsanız.

AZELTİN ® ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbreksorunlarınızvarsa.

Kalphastalığınızvarsa.

Birtopluluktamüşterekenmeydanagelmişolanenfeksiyonhastalıklarıvarsa.

Bakterilerinveyabakteritoksinlerininkanageçmesiteşhisikonulduysaveya

şüphesivarsa.

Yatanhastaiseniz.

Yaşlıveyaaşırıgüçsüziseniz.

Diğerciddisağlıkproblemlerinizvarsa(bağışıklıksistemyetmezliğiveya

doğuştandalakolmaması/cerrahimüdahaleiledalağınalınmışolması(aspleni)

durumları,vb.).

Karaciğerhastalığınızvarsa.

Diğerantibiyotikilaçlarındaolduğugibi,mantarlardahilolmaküzereduyarlı

olmayanorganizmalarabağlıherhangibirenfeksiyonilezayıfdüşenbünyede

ikincibirenfeksiyonriskidoktorunuztarafındangözlemlenmelidir.

İshalproblemioluşursa.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AZELTİN ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

AZELTİN ® ’iyemeklerden 1 saat önceyada2 saat sonraalınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gebeyseniz,gebekalmayaçalışıyorsanızöncelikledoktorunuzadanışmadanAZELTİN ®

almamalısınız.

AZELTİN ®

sadecegerektiğindegebelik esnasındakullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Azitromisininannesütüileatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Araçvemakinekullanımı

AZELTİN ® ’inaraçveyamakinekullanımınızı etkilemesibeklenmez.

AZELTİN ® ’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Builaçlaktoziçerir.Eğerbazışekerlerekarşıduyarlılığınızvarsailacıkullanmadanönce

doktorunuzabildiriniz.

Butıbbiürünhertablette1mmol’den(23mg)dahaazsodyumihtivaeder.Sodyumabağlı

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

AZELTİN ®

almadanönceaşağıdalistelenenilaçlardanbirinikullanıpkullanmadığınızı

doktorunuzabildirinizveAZELTİN ®

veyadiğerilaçlarlailgilisoruveyaendişelerinizi

doktorunuzveyaeczacınızilepaylaşınız:

Ergot veyaergotamin

Varfarin veyakan pıhtılarını önleyen benzer birilaç

Siklosporin (organ veyakemik iliği naklinde nakilreddiniönlemek vetedavi etmek

içinbağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)

Digoksin (kalpyetmezliği tedavisindekullanılır)

Teofilin (astım tedavisindekullanılır)

Nelfinavir (HIVenfeksiyonunun tedavisindekullanılır)

Hazımsızlıkiçinantasitalıyorsanız,AZELTİN ® ’iantasitalınmadanbirsaatönceveyaantasit

aldıktan iki saat sonraalmalısınız.

AZELTİN ®

ilebirlikterifabutinalanhastalardakandakiparçalıhücresayısındaazalma

görülmüştür.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.AZELTİN ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

AZELTİN ®

günlük tek dozolarakalınmalıdır.

Chlamydiatrachomatis,HaemophilusducreyiveyaduyarlıNeisseriagonorrhoeaekaynaklı

cinsel temaslabulaşan hastalıkların tedavisiiçin doz, ağızdan bir kerealınan 1000 mg'dır.

Tümdiğerendikasyonlariçin,toplamdoz,3günsüreylegünde500mgolarakalınan1500

mg'dır.

S.pyogenestonsilit/farenjittedavisindetoplam doz 5 gün süreile1.gün 500mgdahasonraki

günler(2, 3,4 ve5.gün)günde250 mgşeklindekullanılır.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdanbütünolarak yutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

45kg'ınüzerindekiçocuklardaerişkindozuuygulanır.Çocuklardatonsilit/farenjit

dışındaherhangibirtedaviiçinmaksimumtavsiyeedilentoplamdoz1500mg’dır.

Tonsilit/farenjittedavisindetoplamdoz5günsüreile1.gün500mgdahasonrakigünler

(2,3,4ve5.gün)günde250mgşeklindekullanılır.

45kg'ınaltındakiçocuklariçinoralsüspansiyonformlarımevcuttur.

6ayınaltındakibebeklerdeazitromisininetkililiğivegüvenliliğihenüzgösterilmemiş

olduğundan kullanılmasıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılariçin erişkinlerileaynı dozkullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Hafifveortaseviyedeböbrekbozukluğunuzvarsa,dozayarlamasınagerekyoktur.Ciddi

böbrekyetmezliğinizvarsaazitromisin uygulanırken dikkatliolunmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Hafifveortaseviyedekaraciğerbozukluğunuzvarsa,normalkaraciğerfonksiyonuolan

hastalar ile aynı dozuygulanabilir.

Ciddikaraciğeryetmezliğinde kullanılmamalıdır.

EğerAZELTİN ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAZELTİN ®

kullandıysanız:

ÇokfazlaAZELTİN ®

alırsanızkendinizirahatsızhissedebilirsiniz.Böylebirdurumda,

doktorunuzlakonuşunuzveyaenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.İlacınkalanını

yanınızdagötürünüz.

AZELTİN ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AZELTİN ® 'ikullanmayı unutursanız:

AZELTİN ® ’ialmayıunutursanızmümkünolanenkısasüredealınız.Birsonrakidozu

zamanındaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

AZELTİN ®

iletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

AZELTİN ®

almayıçokerkenbırakırsanız,enfeksiyonyenidenoluşabilir.

KendinizidahaiyihissetmeyebaşlasanızdahiAZELTİN ® ’idoktorunuzuygungördüğü

sürecekullanınız.DoktorunuzilekonuşmadanAZELTİN ®

kullanmayıdurdurmayınız.

Buürününkullanımıhakkındabaşkasorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AZELTİN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Builacıaldıktansonraaşağıdakisemptomlardanherhangibiriniyaşarsanız,bunu

hemendoktorunuzabildiriniz.Seyrekgörülmelerinerağmen,belirtilerşiddetli

olabilir.

AZELTİN ®

kullanımısırasındadüzensizkalpatışı,nefeskesilmesi,başdönmesi

veyabaygınlıkhali,

Aniolarakgelişenhırıltılısolunum,

Nefesalmadazorluk,

Gözkapaklarınınşişmesi,

Yüzveyadudaklarınşişmesi,

Döküntüveyakaşıntı(özellikletümvücuduetkiliyorsa).

AZELTİN ®

alırkenensıkgörülenyanetkileraşağıdalistelenmiştir.Bunlartedavi

sırasındavücudunuzilacaalıştıkçayokolabilir.Buyanetkilerdenbirisizerahatsızlık

vermeyedevamediyorsadoktorunuzabildiriniz.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanın birindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmeyen :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygın:

İshal

Karınağrısı

Bulantı

Gaz

Yaygın:

Başağrısı,sersemlik

Karıncalanma,iğnebatmasıveyaderideuyuşma

Anormaltatbozukluğu, iştahkaybı

Görmedebozukluk,duyu kaybı

Kusma,hazımsızlık

Döküntü,kaşıntı

Eklemağrısı

DüşükLenfosit(birçeşitbeyazkanhücresi),yüksekeozinofil(birçeşitbeyazkanhücresi)

sayısı

Düşükkanbikarbonatı

Yorgunluk

Yaygınolmayan:

Ağızvevajinadamantarenfeksiyonu(pamukçuk)

DüşükLökosit(birçeşitbeyazkanhücresi)venötrofil(birçeşitbeyazkanhücresi)sayısı

Çeşitliseviyelerdealerjikreaksiyonlar

Yaygındöküntüvederinin soyulması

Işığaveyagüneşemaruziyetebağlıciddiderireaksiyonları

Kurdeşen

Sinirlilik

Dokuhissiyatındaazalma

Uykuyameyil

Uyumaktazorluk

Kulakçınlaması,duymakaybı(geri dönüşümsüz)

Düzensizkalpatışı

Kabızlık

Karaciğerenflamasyonu

Göğüsağrısı

Kuvvettendüşme

Şişkinlik

Genelrahatsızlık

Anormallaboratuartestdeğerleri(örn.Kan veyakaraciğer testleri)

Karınağrısınıneşlikettiği kusma(kanlıveyakanolmadan)

Seyrek:

Endişe

Başdönmesi(vertigo)

Anormalkaraciğerfonksiyonları

Pazarlama sonrasıeldeedilenekyanetkiler

Bilinmiyor:

Saldırganlık,endişe,havale,hiperaktivite,bayılma

Kokukaybı veyakoku duyusundadeğişiklik,tatkaybı

Kalpritimbozukluğu,çok hızlıkalpatışı, düzensizkalpatışı

Düşükkanbasıncı

Pankreasenflamasyonu,dilderenkdeğişikliği,ciddiderireaksiyonları

Karaciğeryetmezliği,karaciğerinişleviniyitirmesi,sarılık,deridekızarıklık

Böbrekyetmezliği,böbrekteenflamasyon

Anormalelektrokardiyogram(EKG)

Ateşvediyarenineşlikettiğikarınağrısı

Kolaycamorarmaveyakanama

Koyurenk idrarıneşlikettiğiyorgunluk hali

Bölgeselkasgüçsüzlüğü

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AZELTİN ® 'insaklanması

AZELTİN ®’ içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraAZELTİN ® ’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizAZELTİN ® 'ikullanmayınız.

RuhsatSahibi :

BiofarmaİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Akpınar Mah. OsmangaziCad. No:156

Sancaktepe/İSTANBUL

ÜretimYeri :

BiofarmaİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ’deonaylanmıştır.