AYRA 8 MG 28 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AYRA 8 MG 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AYRA 8 MG 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • com

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536010328
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

AYRA4mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Kandesartansileksetil4mg

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,kalsiyumkarboksimetilselüloz,hidroksipropil

selüloz,mısırnişastası,polietilenglikol,magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.Başkalarının

belirtilerisizinkilerileaynıdahiolsailaçokişilerezararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Đlacınızhakkındasizeverilmiştalimatlarauyunuz.Sizeverilmişolandozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.AYRAnedirveneiçinkullanılır?

2.AYRA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AYRAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AYRA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AYRAnedirveneiçinkullanılır?

ĐlacınızınismiAYRA’dırve28tabletlikambalajlardapazarlanmaktadır.Herbirtablet4mg

etkinmaddeiçerir.AYRA4mgtabletler,beyazrenkli,çentikliyuvarlaktır.AYRA

4mg

tabletler,ortaçentiktenkırılarakikieşitparçayaayrılabilir.

Yetişkinlerdeyüksekkanbasıncının(hipertansiyon)vekalpkasıfonksiyonlarınınazaldığı

hastalardakikalpyetmezliğinintedavisindeanjitotensindönüştürücüenzimADE

inhibitörlerineilaveolarakveyaADEinhibitörlerininkullanılamadığızamanlarda

kullanılmaktadır(ADEinhibitörlerikalpyetmezliğitedavisindekullanılanbirilaçgrubudur.).

Etkinmaddekandesartansileksetil’dir.Kandesartansileksetil,‘anjiyotensinIIreseptör

antagonisti’adıverilenbirilaçgrubunaaittir.Kandamarlarınızıgevşetmekteve

genişletmektedir.Budakanbasıncınızındüşmesineyardımcıolmaktadır.Böylecekalbinizin

kanıvücudunuzuntümbölümlerinepompalamasıkolaylaşır.

2.AYRA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EğerhamileisenizAYRA’yıkullanmayınız,hamileolabileceğinizveyahamilekalma

durumunuzudikkatealınız.Hamileisenizveyabirşüphenizvarisedoktorunuza

bildirmelisiniz.AYRA’nınhamilelikdönemindekullanımıbebeğinizdeciddihasarave

hattaölümebilenedenolabilir(Hamilelikveemzirmebölümlerinebakınız.).

AYRA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

KandesartansileksetileveyaAYRA’nıniçeriğindebulunanmaddelerdenherhangibirine

karşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varise(Bkz.Bölüm6),

Emziriyorsanız,

Ciddikaraciğerhastalığınızveyasafrayollarıtıkanıklığı(safrakesesindensafranın

iletilmesiileilgilibirproblem)varise.

YukarıdakidurumlarınsizeuyupuymadığındanemindeğilsenizAYRA’yıkullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

AYRA’yıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ:

Aşağıdakidurumlarsizdemevcutise,AYRA’yıkullanmayabaşlamadanöncedoktorunuzile

konuşunuz:

Kalp,karaciğerveböbrekproblemlerinizvariseveyadiyalizegiriyorsanız,

Yakınzamandasizeböbreknakliyapıldıise,

Kusuyorsanız,yakınzamandafazlamiktardakustuisenizveyaishaliseniz,

Conn’ssendromudenilen(ayrıcaprimerhiperaldosteronizmolarakdabilinen)böbreküstü

bezihastalığınızvarise,

Kanbasıncınızdüşükse,

Dahaöncefelçgeçirdiyseniz,

Steroidolmayanantienflamatuarilaçlar(NSAii)kullanıyorsanız.

Bukoşullardanherhangibirinesahipsenizdoktorunuzsizidahasıkgörmekvebazıtestler

yapmakisteyebilir.

EğerbiroperasyongeçirecekisenizdoktorunuzaveyadişhekiminizeAYRAkullandığınızı

söyleyiniz.ÇünküAYRAbazıanestezikilaçlarilebirliktekullanıldığındakanbasıncınızın

aşırıdüşmesinenedenolabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AYRAtablet’inbesinlerleveiçeceklerilekullanılması

AYRA’yıyemekilebirlikteveyaaçkenalabilirsiniz.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz,hamileolduğunuzdanşüpheleniyorsanızveyahamilekalmayıdüşünüyoriseniz

AYRA’yıkullanmamalısınız.Hamileolduğunuzudüşünüyorsanız(birşüphenizvarise)

doktorunuzabildirmelisiniz.Hamileolduğunuzuveyahamilekalmayıdüşündüğünüzü

doktorunuzabildirdiğinizdedoktorunuzAYRAkullanmayıbırakmanızıisteyecektir.

DoktorunuzAYRAyerinebaşkabirilaçkullanmanızıönerebilir.AYRAhamileliksırasında

kullanıldığındabebeğinizdeciddihasarahattabebeğinizinölümünebilenedenolabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorsanızveyaemzirmeyebaşlamaküzereisenizdoktorunuzabildiriniz.

EmzirmedönemindeAYRA’yıkullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanma

BazıkişilerAYRAkullanırkenyorgunlukvesersemlikhissedebilir.Eğersizdeaynıdurumda

isenizaraçsürmeyinizveherhangibiraletvemakinekullanmayınız.

AYRA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

AYRAbirçeşitşekerolanlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.YardımcımaddelerinlistesibuKullanmaTalimatı’nınbaşında

yeralmaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bitkiselveyareçetesizaldığınızilaçlardadahilolmaküzereeğerşuandabaşkabirilacıveya

ilaçlarıkullanıyorsanızveyakısabirsüreöncekullandıisenizlütfendoktorunuzaveya

eczacınızasöyleyiniz.AYRAbazıilaçlarınişleyişinietkileyebilir,bazıilaçlarındaAYRA

üzerindeetkileriolabilir.Bazıilaçlarıalıyorsanızdoktorunuzunsizezamanzamankantestleri

yapmasıgerekebilir.

Özellikleaşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz:

Betablokörler,diazoksitveenalapril,kaptopril,lizinoprilveyaramiprilgibiADE

(Anjiyotensindönüştürücüsüenzim)inhibitörleridedahilolmaküzerekanbasıncınızı

düşürendiğerilaçlar

Đbuprofen,naproksenveyadiklofenakgibisteroidolmayanantienftamatuvarilaçlar

(NSAii),selekoksibveyaetirokoksib(ağrıyıveenflamasyonuhafifletenilaçlar),

Hergün3g’danfazlaAsetilsalisilikasitkullanıyorsanız(ağrıyıveenflamasyonuhafifleten

ilaç),

Potasyumiçerenpotasyumtuzlarıveyailaveleri(kanınızdakipotasyumseviyesinearttıran

ilaçlar),

Heparin(kanısulandıranbirilaç)

Đdrarsökücüler(diüretikler)

Lityum(ruhsalproblemleriçinbirilaç)

AlkolkullanıyorsanızAYRAkullanmadanöncedoktorunuzilekonuşunuz.

AYRAkullandığısıradaalkolkullananbazıkişilerdebaygınlıkveyabaşdönmesi

görülebilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız,lütfenbunlarhakkındadoktorunuzaveyaeczacınızabilgiveriniz.

3.AYRAnasılkullanılır?

AYRA’yıdoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eminolmadığınızdurumlarda

doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.AYRA’yıhergünkullanmanızönemlidir.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Genelkullanımdozugünde1tablettir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleribütünolaraksuileyutunuz.

Tabletlerihergünaynısaattealmayaçalışınız.Bu,sizintabletialmayıhatırlamanıza

yardımcıolacaktır.

Yüksekkanbasıncı:

AYRA’nınyaygınkullanımdozugünde8mg’dır.Kanbasıncıcevabınızagöredoktorunuz

günlükdozu16mg’avedahasonrada32mg’akadaryükseltebilir.

Karaciğerveböbrekproblemiolanbazıhastalariledahaöncekusma,ishalveyasutableti

kullanmasebebiylevücutsıvısıkaybedenhastalara,doktordahadüşükbirbaşlangıçdozu

tavsiyeedebilir.

SiyahAfro-karayipkökenlibazıhastalarbutipilaçlaradahaazcevapverebilir,tekbaşına

tedavidekullanıldığındabuhastalardadahayüksekdozaihtiyaçduyulabilir.

Kalpyetmezliği:

AYRA’nınyaygınbaşlangıçdozugünde4mg’dır.Doktorunuzbudozuenaz2haftalık

aralıklarladozuikikatınaçıkararakgünde32mg’akadaryükseltebilir.AYRA

kalp

yetmezliğitedavisindekullanılandiğerilaçlarlabirliktealınabilir.Doktorunuzhangitedavinin

sizeuygunolduğunubelirleyecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

AYRA’nınçocuklarda(18yaşındanküçük)kullanımınailişkinbirdeneyimyoktur.Bu

nedenleAYRAçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardaayrıcabirbaşlangıçdozuayarlamasınaihtiyaçyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliğiprobleminizvarisekullanım:

Hemodiyalizdahilböbrekyetmezliğiprobleminizvarise,günde4mg’lıkbaşlangıçdozu

önerilmektedir.Doktorunuz,tedaviyeverilenyanıtagöredozunuzuayarlayabilir.

Karaciğeryetmezliğiproblemlerinizvarisekullanım:

Hafifveortaderecedekaraciğeryetmezliğiprobleminizvarise,gündebirdefa4mg’lık

başlangıçdozuönerilmektedir.Doktorunuz,tedaviyeverilenyanıtagöredozunuzu

ayarlayabilir.

EğerAYRA’nınetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzlayadaeczacınızlakonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaAYRA

kullandıysanız:

EğeralmanızgerekendendahafazlaAYRAkullandıysanızderhaldoktorunuzveyaeczacınız

ilekonuşunuz.

EğerAYRA’yıkullanmayıunutursanız:

Unuttuğunuzdozudengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Sadecezamanıgelincebirsonrakidozunuzualınız.

AYRAiletedavisonlandırıldığındaoluşabilecekyanetkiler

EğerAYRAkullanmayıbırakırsanız,kanbasıncınıztekrarartabilir.Bunedenledoktorunuzla

konuşmadanAYRAkullanmayıbırakmayınız.

Buürününkullanımıileilgilibaşkasorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAYRA’nındaiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.Buyanetkilerinortayaçıkabileceğinibilmenizönemlidir.

Eğeraşağıdakialerjikreaksiyonlardanbirinesahipseniz,AYRAalmayıkesiphemen

tıbbiyardımalınız:

Yüzünüzün,dudaklarınızın,dilinizinve/veyaboğazınızınşişmesiilebirlikteveyatek

başınanefesalmadagüçlük

Yüzünüzün,dudaklarınızındilinizinve/veyaboğazınızınşişmesisonucundayutmada

güçlük

Derinizdeciddikaşıntı(kabarcıklarlabirlikteortayaçıkan)

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Yaygın(100hastadan1ila10hastadagörülen)

Yaygınolmayan(100hastanın1’indendahaazındagörülen)

Seyrek(1000hastanın1’indendahaazındagörülen)

Çokseyrek(10000hastanın1’indendahaazındagörülen)

Yaygıngörülenyanetkiler:

Sersemlik/başdönmesihissi

Başağrısı,

Akciğerenfeksiyonu,

Kanbasıncınızdadüşüş.Budurumsersemlikveyabaygınlıkhissinenedenolabilir

Kantestideğerlerinizdedeğişiklik

-Özellikleböbrekproblemlerinizveyakalpyetersizliğinizvarise,kanınızda

potasyummiktarınınartması.Eğerbunlarşiddetliyseyorgunluk,güçsüzlük,düzensiz

kalpatımıveyakarıncalanmahissedebilirsiniz.

Eğerböbrekveyakalpyetmezliğiproblemlerinizvarise,böbrekfonksiyonlarınızüzerine

etkilergörülebilir.Çokseyrekvakalarda,böbrekyetmezliğiortayaçıkabilir.

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

1.Yüzün,dudaklarındilinve/veyaboğazınşişmesi.

2.Kırmızıveyabeyazkanhücrelerinizdeveyatrombositsayınızdaazalma.Budurum

yorgunluğa,birenfeksiyona,ateşeveyakolaymorarmayanedenolabilir.

3.Deridöküntüsü,benekbenekdöküntü,

4.Kaşıntı,

5.Sırtağrısı,eklemlerdevekaslardaağrı,

6.Karaciğerinizdeiltihaplanma(hepatit)dahil,karaciğerinizinçalışmasındakideğişiklikler,

sarılık(Yorgunluk,deridevegözakındasararmavegripbenzeribelirtilerortayaçıkabilir.),

7.Midebulantısı

8.Kanınızdakisodyummiktarınınazalması.Buciddibirazalmaiseyorgunluk,enerji

yoksunluğuveyakaskramplarıhissedebilirsiniz.

9.Öksürük

Listedekibuolasıyanetkilernedeniileendişeyekapılmayınız.Buyanetkilersizde

görülmeyebilir.

AYRAbeyazkanhücrelerininsayısındaazalmayasebepolabilir.Enfeksiyonadirenciniz

azalabilirveyorgunluk,enfeksiyonveyaateşortayaçıkabilir.Eğerbunlarortayaçıkarsa

doktorunuzlatemasageçiniz.DoktorunuzzamanzamanAYRA’nınkanınızda(agranülositoz)

etkisiolupolmadığınıkontroletmekiçinkantestleriyapabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AYRA’nınSaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Orijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

AYRA’yıetiketveyaambalajüzerindeyeralansonkullanmatarihinigeçtiktensonra

kullanmayınız.Sonkullanmatarihioayınsongününekadardır.

Ruhsatsahibi:

SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

BüyükdereCad.34398Maslak-Đstanbul

Üretimyeri:

SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Çanta34580Silivri–Đstanbul

Bukullanmatalimatı(günayveyıl)tarihindeonaylanmıştır.

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.