AVIL 22, 7 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVIL 22, 7 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVIL 22,7 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 194/36
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-01-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

AVİL22.7 mgtablet

Âğızyoluilealınır.

Etkinmadde:Hertablet22.7mgfeniraminhidrojenmaleat(25mgfeniraminp-

aminosalisilat’a eşdeğer)içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,laktozmonohidrattalk,magnezyumstearat,

aerosil200(kolloidalsilikon dioksit)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemli bilgiler içermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlacınızhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.__________________________________________

BuKullanma Talimatında:

1.AVİLnedirve neiçinkullanılır?

2.AVİL7kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

5.AVİLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AVİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AVİLnedirveneiçinkullandır?

AVİL,feniramin hidrojenmaleatisimlietkinmaddeyiiçeren vealeıjikhastalıklarakarşı

etkilibirilaçtır.

AVİL;beyazrenkli,yuvarlak,düzyüzeyli,biryüzüçentiklitabletleriçeren,20tabletlik

blister ambalajlardasunulmuştur.

AVİL;akıntılımukozailtihabındavesulananegzamalardasıvısızıntısınıazaltmakiçin,

kurdeşen,aniaşınduyarlılıkreaksiyonlanvealerjisonucuyüzve boğazdaoluşanşişliğin

tedavisinde kullanılır.

2.AVIL’ikullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

AVİL’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniramine karşıaşırıduyarlılığınızvarise,

Hamileyseniz yada emziriyorsanız,

Hasta1yaşındanküçükse,

Astımdahilaltsolunumyollanhastalıklarınız varise,

Monoaminoksidaz(MAO) inhibitörüdenilenilaçlariletedavigörüyoriseniz.

AVİL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

İdrarkesenizdebirmiktarartıkidrar kalmasınanedenolanprostatbezindebüyüme,dar

açılıgöztansiyonu(glokom),tıkanıklıkoluşmuşmideülseri(stenozlupeptikülser),

mideninpiloroduodenal(bağırsağaaçılan)kısmındatıkanma,idrarkesesininboyun

kısmındatıkanma,tiroidhormonuyüksekliğigibi hastalıklarınız var ise,

60yaşındaveyaüzerindeiseniz,

Kalp-damarhastalıklarınızveya yüksektansiyonunuzvarise.

Builacınkullanılmasıdurumundagörmebozukluğunarastlanmasıvedaraçılıgöz

tansiyonunda,göziçibasıncınınyükselmesimümkündür;böyledurumlardabirgöz

uzmanıtarafındankontroledilmelisiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AVİL’inyiyecekve içecekilekullanılması

AVI1/in yemeklerdensonraalınmasıönerilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileyseniz,AVİLkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız,AVÎLkullanmayınız

Araç ve makinekullanımı

AVİLreaksiyonkabiliyetiniazalttığındanşehirtrafiğineaktifolarakkatılınmamalıve

araç/makinekullanılmamalıdır.İlacınalınışzamanıvedozuçalışmazamanınızave

tarzınauygunolmalıdır.

AVİL’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddeler hakkındaönemlibilgiler

AVİLlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

dayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Diğerilaçlarilebirlikte kullanımı

Merkezisinirsistemiüzerindeetkiliilaçlann,örn.güçlüyatıştıncılar(trankilizanlar),

uykuvericiler(hipnotikler),sakinleştiriciler(sedatifler),endişegidericiilaçlar

(anksiyolitikilaçlar),afyon benzeriağnkesiciler(opioidanaljezikler)

Ruhsal bozukluklanntedavisinde kullanılan ilaçlar(nöroleptikler)

Monoaminoksidaz(MAO)inhibitörüdenilenilaçlarınvealkolünetkisiniartırdığından

birliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteİiyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.AVİLnasılkullanılır?

Uygunkullanım vedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

AVİL’iherzaman,tam olarakdoktorunuzunsöylediğişekilde kullanınız.Emindeğilseniz

doktorunuzaveya eczacınızadanışınız.

Doktorunuz hastalığınızabağlı olarakilacınızın dozunubelirleyecektir.

Yetişkinlerdeve12yaşınıaşmışçocuklardagünde2-3kere1tabletletedaviyebaşlanır.

Doktorunuz gerek gördüğütakdirdegünde3kere2tabletverebilir.

Uygulamayolu vemetodu:

AVİLağız yoluyla alınır.

Tabletleryemeklerdensonrabirbardaksu ileçiğnenmeden yutulmalıdır.

Değişikyaşgruplan:

Çocuklardakullanımı:

ÇocuklardaAVİLşurup kullanılmasıönerilir.

Yaşlılardakullanımı:

60yaşveüzerindekilerdebaşdönmesivetansiyondüşüklüğü(hipotansiyon)

oluşturabileceğinden dikkatleuygulanmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

AVİL’inböbrekyetmezliğiolanhastalarda kullanımınailişkinözelbirbilgiyoktur.Ağır

karaciğerhastalığınız varsadoktorunuz ilacınızın dozundaayarlamayapabilir.

EğerAVİL'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAVİLkullandıysanız:

AVİL‘denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AVİL’ikullanmayıunutursanız

Eğerbir dozunuzualmayıunuttuysanız,doktorunuzubilgilendiriniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

AVİLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

AVİLtedavisisonlandırıldığında, herhangi birolumsuzetkioluşması beklenmez.

4.01asıyanetkiler nelerdir?

TümilaçlargibiAVİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ÂVİL'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Alerjik(anaflaktik)şok;yutmavenefesalmadazorluğayolaçanyüz,dudaklar,ağızda

ve boğazdaşişme

Kanbasıncının düşmesi

Kalpatımsayısının artması

Anormalkalpkasılması(ekstrasistol);düzensiz kalpatımları,göğüstesıkışma

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

AVİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçok ciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini fark ederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çarpıntı

Serianikasılmalar

Bronşsalgılarınınyoğunluğunda artış

Siniriltihabı(nevrit)

Sıkidraryapmaisteği,güçidrar yapma,idrarbirikmesi

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkiler çokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Kaşıntı

Aşınduyarlılık

Ağız veboğazdakuruluk

Aşınterleme

Başağrısı,başdönmesi

Uyuşukluk

Sakinleşme,uykuhali

Koordinasyon bozukluğu

Yorgunluk,sersemlik

Aşınduyarlılık,rahatsızlıkhissi,sinirlilik

Titreme

Uykusuzluk

Aşırı hareketlilik(öfori)

Kanncalanma

Bulanık görme,çiftgörme

Kulak çınlaması

Burun tıkanıklığı

Bunlar AVİL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AVtL’insaklanması

AVİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındaki odasıcaklığında saklayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizAVİL’ikullanmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihinden sonraAVÎL7kullanmayınız.

RuhsatSahibi:SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.KüçükbakkalköyMah.ŞehitŞakirElkovan

Cad.No:15A34750 Ataşehir/İstanbul

ÜretimYeri:SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.GebzePlastikçilerOrganizeSanayiBölgesi

AtatürkBulvarı9.Cad.No:l41400Gebze/Kocaeli

Bukullanmatalimatıgg.aa.yyyytarihindeonaylanmıştır.