AVIL 45, 5 MG/ 2 ML IM/ IV AMPUL, 5 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVIL 45, 5 MG/ 2 ML IM/ IV AMPUL, 5 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVIL 45,5 MG/2 ML IM/IV AMPUL, 5 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 194/35
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-01-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AVİLampul IM/IV45.5mg/2ml

Kas içine/damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Her birampul45.5 mgfeniraminhidrojenmaleat içerir.

Yardımcımadde(ler):Enjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olarak sizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlacınızhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.AVİLnedirveneiçinkullanılır?

2.AVİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.AVİLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.AVİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AVİLnedir veneiçinkullanılır?

AVİL;2mlrenksizçözeltiiçerenbalrenklicamampuliçerisindekasiçine/damariçine

uygulananvealerjik hastalıklarakarşıetkilibir ilaçtır.

Herbirampul2ml’de45.5mgfeniraminmaleatiçerir.5ampullükambalajlarhalinde

kullanıma sunulmuştur.

AVİL; akıntınınmukozailtihabındavesulanan egzamalardasıvısızıntısınıazaltmak için,

kurdeşen, aniaşırıduyarlılık reaksiyonlarıvealerji sonucuyüzveboğazdaoluşanşişliğin

tedavisindekullanılır.

2.AVİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AVİL’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniraminekarşıaşırıduyarlılığınızvar ise,

Hamileysenizyadaemziriyorsanız,

Hasta 1yaşından küçükse,

Astım dahil alt solunumyollarıhastalıklarınızvar ise,

Monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü denilen ilaçlariletedavigörüyoriseniz,

AVİL’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

İdrar kesenizdebir miktarartık idrar kalmasınaneden olan prostat bezinde büyüme, dar

açılıgöztansiyonu(glokom),tıkanıklıkoluşmuşmideülseri(stenozlupeptikülser),

mideninpiloroduodenal(bağırsağaaçılan)kısmındatıkanma,idrarkesesininboyun

kısmındatıkanma, tiroidhormonuyüksekliğigibihastalıklarınızvar ise,

60yaşındaveyaüzerindeiseniz,

Kalp-damarhastalıklarınızveyayüksektansiyonunuzvar ise,

Builacınkullanılmasıdurumundagörmebozukluğunarastlanmasıvedaraçılıgöz

tansiyonunda,göziçibasıncınınyükselmesimümkündür;böyledurumlardabirgöz

uzmanıtarafından kontrol edilmelisiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AVİL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Kullanımyolu nedeniyleherhangi bir uyarıgerekmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, AVİLkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, AVİLkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

AVİLreaksiyonkabiliyetiniazalttığındanşehirtrafiğineaktifolarakkatılınmamalıve

araç/makinekullanılmamalıdır.İlacınalınışzamanıvedozuçalışmazamanınızave

tarzına uygun olmalıdır.

AVİL’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Herhangi bir uyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Merkezisinirsistemiüzerineetkiliilaçların,örn.güçlüyatıştırıcılar(trankilizanlar),

uykuvericiler(hipnotikler),sakinleştiriciler(sedatifler),endişegidericiilaçlar

(anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağrıkesiciler (opioid analjezikler)

Ruhsal bozuklukların tedavisindekullanılan ilaçların (nöroleptikler)

Monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü denilen ilaçların vealkolün etkisiniartırdığından

birlikte kullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.AVİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Hastalığınızın durumunagöregünde1-2 defa1/2-1 ampulkullanılır.

Tekbirdozunetkisüresi4-8saattir.Tedaviyeanibelirtilergeçinceyekadardevam

edilmelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

AVİLyavaşyavaş(dakikada1ml)damariçineveyaadaleiçineverilir.Piyasadabulunan

kalsiyumluilaçlarlakombineedilmesimümkündür,fakatdaimakişinindayanmagücü

araştırılmalıdır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesize

uygulayacaktır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

1-3yaşarasındakiçocuklarakasiçi(IM)yoldangünde1-2defa0.4-1ml,4yaşından

itibaren çocuklaragünde1-2 defa0.8-2 mluygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

60yaşveüzerindekilerdebaşdönmesivetansiyondüşüklüğü(hipotansiyon)

oluşturabileceğinden dikkatleuygulanmalıdır.

Özel kullanımdurumları

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

AVİL’inböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanımınailişkinözelbirbilgiyoktur.Ağır

karaciğer hastalığınızvarsadoktorunuzilacınızındozundaayarlamayapabilir.

EğerAVİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaAVİLkullandıysanız:

AVİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AVİL’ikullanmayı unutursanız

Eğerbirdozunuzunuygulanmasınınatlanmışolabileceğinidüşünüyorsanız,doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

AVİLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

AVİLtedavisisonlandırıldığında, herhangi bir olumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAVİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa, AVİL'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik (anaflaktik)şok;yutmavenefesalmadazorluğayolaçanyüz, dudaklar, ağızda

veboğazdaşişme

Kan basıncının düşmesi

Kalp atımsayısının artması

Anormal kalp kasılması(ekstrasistol); düzensizkalp atımları, göğüste sıkışma

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

AVİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çarpıntı

Seri ani kasılmalar

Bronşsalgılarınınyoğunluğundaartış

Sinir iltihabı(nevrit)

Sık idraryapma isteği,güçidraryapma, idrar birikmesi

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Ağızveboğazdakuruluk

Aşırıterleme

Başağrısı, başdönmesi

Uyuşukluk

Sakinleşme, uykuhali

Koordinasyon bozukluğu

Yorgunluk, sersemlik

Işığaduyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik

Titreme

Uykusuzluk

Aşırıhareketlilik(öfori)

Karıncalanma

Bulanık görme, çiftgörme

Kulak çınlaması

Burun tıkanıklığı

BunlarAVİL’in hafifyan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AVİL’insaklanması

AVİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra AVİL’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajındabozukluklar fark edersenizAVİL’i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.KüçükbakkalköyMh.ŞehitŞakirElkovan

Cad. N:15A 34750 Ataşehir/İstanbul

Üretimyeri:MefarİlaçSan.A.Ş.RamazanoğluMah.EnsarCad.N:2034906

Kurtköy/Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatıgg.aa.yyyy’ deonaylanmıştır.