AVIL 15 MG 100 ML SURUP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVIL 15 MG 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVIL 15 MG 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699516570330
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

AVİLşurup15mg/5mİ

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Herölçek(5mİ)15mgfeniraminhidrojenmaleat içerir.

Yardımcımaddeler:Şeker,metil paraben, propilparaben, pharmaroma,distilesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçin önemlibilgiler içermektedir.

Bukullanmatalimatını saklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlacınızhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız. ________________________________________________________

Bu KullanmaTalimatında:

1.AVİLnedir veneiçinkullanılır?

2.AVİL7kullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

3.AVİLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AVİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AVİLnedirveneiçinkullanılır?

AVÎL,feniraminhidrojenmaleatisimlietkinmaddeyiiçerenvealerjikhastalıklarakarşı

etkilibirilaçtır.

AVİL;berrak,hemenhemenrenksiz,sarımtıraksıvıdır.5mİ’sinde15mgetkinmadde

içerenşurupve5ml’likölçükaşığıile birlikte100ml'likşişelerdesunulmuştur.

AVÎL;akıntılımukozailtihabındavesulananegzamalardasıvısızıntısınıazaltmakiçin,

kurdeşen,aniaşırıduyarlılık reaksiyonları vealerjisonucuyüz ve boğazdaoluşanşişliğin

tedavisindekullanılır.

2.AVİL’i kullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

AVİL’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniraminekarşıaşırıduyarlılığınızvar ise,

Hamileyseniz ya daemziriyorsanız,

Hasta1yaşındanküçükse,

Astım dahilaltsolunumyollarıhastalıklarınızvar ise,

Monoamin oksidaz (MAO)inhibitörüdenilenilaçlar iletedavigörüyor iseniz.

AVİL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

İdrarkesenizdebirmiktarartıkidrarkalmasına nedenolan prostat bezindebüyüme,dar

açılıgöztansiyonu(glokom),tıkanıklıkoluşmuşmideülseri(stenozlupeptikülser),

mideninpiloroduodenal(bağırsağaaçılan)kısmındatıkanma,idrarkesesininboyun

kısmındatıkanma,tiroidhormonuyüksekliğigibi hastalıklarınızvarise

60yaşındaveyaüzerindeiseniz

Kalp-damar hastalıklarınızveyayüksektansiyonunuzvar ise

Builacınkullanılmasıdurumundagörmebozukluğunarastlanmasıvedaraçılıgöz

tansiyonunda,göziçibasıncınınyükselmesimümkündür;böyledurumlardabirgöz

uzmanıtarafındankontroledilmelisiniz.

Buuyanlar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AVİL’inyiyecekveiçecekile kullanılması

AVİL’inyemeklerden sonraalınmasıönerilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveya eczacınızadanışınız.

Hamileyseniz,AVİL kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveya eczacınızadanışınız.

Emziriyorsanız,AVİL kullanmayınız

Araçvemakinekullanımı

AVİLreaksiyonkabiliyetiniazalttığındanşehirtrafiğineaktifolarakkatılınmamalıve

araç/makinekullanılmamalıdır.İlacınalmışzamanıvedozuçalışmazamanınızave

tarzınauygun olmalıdır.

AVİL’iniçeriğinde bulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Şekerhastaları,AVİL’inbirölçeğinde(5mİ)1.75gglukozaeşdeğerkarbonhidrat

içeriğinigözönündetutmalıdırlar. Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlar ilebirliktekullanımı

Merkezisinirsistemiüzerindeetkiliilaçların,örn.güçlüyatıştırıcılar(trankilizanlar),

uykuvericiler (hipnotikler),sakinleştiriciler (sedatifler),endişegidericiilaçlar

(anksiyolitik ilaçlar),afyonbenzeriağrıkesiciler(opioidanaljezikler),

Ruhsal bozukluklarıntedavisindekullanılanilaçlar(nöroleptikler),

Monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü denilenilaçların vealkolünetkisiniartırdığından

birliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.AVİLnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

AVİL’iher zaman,tamolarak doktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Emindeğilseniz

doktorunuzaveya eczacımzadanışınız.

Doktorunuz hastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecektir.

AVİLşurupözellikleçocuklar için elverişlidir.Gençlere veyetişkinleregünde2-3defa1-

2ölçekverilir.

Uygulamayoluvemetodu:

AVÎL ağızyoluyla alınır.

Şurupyemeklerdensonraalınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

1-3yaşarasıçocuklar:Günde2-3defa1/2ölçek.

12yaşmakadarolançocuklar:Günde 2-3defa1ölçek.

Yaşlılardakullanımı:

60yaşveüzerindekilerdebaşdönmesivetansiyondüşüklüğü(hipotansiyon)

oluşturabileceğindendikkatleuygulanmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

AVİL’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakullanımınailişkinözelbirbilgi

yoktur.Ağırkaraciğerhastalığınızvarsadoktorunuzilacınızındozundaayarlama

yapabilir.

EğerAVÎL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla AVİLkullandıysanız:

AVÎL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AVİL’i kullanmayıunutursanız

Eğerbirdozunuzualmayı unuttuysanız,doktorunuzubilgilendiriniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

AVİLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

AVÎLtedavisisonlandırıldığında,herhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4.01asıyanetkiler nelerdir?

TümilaçlargibiAVİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AVİL'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasize enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik(anaflaktik)şok;yutmave nefesalmadazorluğayolaçanyüz,dudaklar,ağızda

veboğazdaşişme

Kanbasıncınındüşmesi

Kalpatımsayısınınartması

Anormal kalpkasılması(ekstrasistol);düzensiz kalp atımları,göğüstesıkışma

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

AVİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birinifark ederseniz,hemendoktorunuza bildirinizveya

size enyakınhastaneninacil bölümüne başvurunuz:

Çarpıntı

Seri ani kasılmalar

Bronşsalgılarınınyoğunluğunda artış

Siniriltihabı(nevrit)

Sıkidraryapmaisteği,güçidraryapma,idrarbirikmesi

Bunlarınhepsiciddi yanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkiler çokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birinifark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Aşırıduyarlılık

Ağız ve boğazdakuruluk

Aşırıterleme

Baş ağrısı,başdönmesi

Uyuşukluk

Sakinleşme,uykuhali

Koordinasyonbozukluğu

Yorgunluk,sersemlik

Aşırıduyarlılık,rahatsızlık hissi,sinirlilik

Titreme

Uykusuzluk

Aşırıhareketlilik(öfori)

Karıncalanma

Bulanık görme,çiftgörme

Kulak çınlaması

Buruntıkanıklığı

BunlarAVİL’inhafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AVİL’insaklanması

AVİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında saklayınız.

25°C’ninaltındakioda sıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Eğerüründe ve/veya ambalajındabozukluklarfarkedersenizAVİL’ikullanmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraAVİL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.KüçükbakkalköyMh.ŞehitŞakirElkovan

Cad. N:234750Kadıköy/İstanbul

ÜretimYeri:SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.GebzePlastikçilerOrganizeSanayiBölgesi

AtatürkBulvarı9.Cad.No:l41400Gebze/Kocaeli

Bukullanma talimatı ...................... ’teonaylanmıştır.

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety