AVIJECT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVIJECT 45,5 MG/2 ML IM/IV 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVIJECT 45,5 MG/2 ML IM/IV 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699814750212
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AVİJECT 45.5 mg/2ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti içeren Ampul

Kas içine / Damar içine uygulanır.

Steril-Apirojen

Etkin madde: Her bir ampul (2 ml) 45.5 mgfeniramin hidrojen maleat içerir.

Yardımcımaddeler: Enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasında, doktora veyahastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AVİJECT nedir ve neiçin kullanılır?

2. AVİJECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AVİJECT nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. AVİJECT’in saklanması

Başlıklarıbulunmaktadır.

1. AVİJECT nedir ve ne için kullanılır?

AVİJECT; 2 mlrenksiz çözelti içeren amberrenkli camampul içerisinde kas içine/damar

içine uygulanan alerjik hastalıklara karşıetkili birilaçtır.

Her bir ampul 2 ml’de 45.5 mgfeniramin hidrojenmaleat içerir. 5 ve 50 ampullük ambalajlar

halinde kullanımasunulmuştur.

AVİJECT; akıntılımukoza iltihabında ve sulananegzamalarda sıvısızıntısınıazaltmak için,

kurdeşen, ani aşırıduyarlılık reaksiyonlarıve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşanşişliğin

tedavisinde kullanılır.

2. AVİJECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİJECT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Feniramine karşıaşırıduyarlılığınız var ise,

Hamileliğinizin özellikle ilk 3 ayında iseniz, ya da emziriyorsanız,

Hasta yeni doğmuşya da erken doğmuşise,

Astımdahil alt solunum yollarıhastalıklarınız var ise,

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz.

AVİJECT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, dar

açılıgöz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuşmide ülseri (stenozlu peptik ülser),

midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun

kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği, gibi hastalıklarınız var ise,

60 yaşında veya üzerinde iseniz,

Kalp-damar hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz var ise.

Bu ilacın kullanılmasıdurumunda görmebozukluğuna rastlanmasıve dar açılıgöz

tansiyonunda, göz içi basıncınızın yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz

uzmanıtarafından kontrol edilmelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

AVİJECT’in yiyecek veiçecek ile kullanılması:

Kullanımyolu nedeniyle herhangi bir uyarıgerekmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz AVİJECT tedavisininin faydaları, risklerinden daha ağır basıyorsa bu ilacısize

uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

ilacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, AVİJECT kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

AVİJECT kullanıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn. güçlü yatıştırıcılar (tranklizanlar), uyku

vericiler (hipnotikler), sakinleştiriciler (sedatifler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitik

ilaçlar), afyon benzeri ağrıkesiciler (opioid analjezikler),

Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların (nöroleptikler),

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçların ve alkolün etkisini artırdığından

birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. AVİJECT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Hastalığınızın durumuna göre günde 1-2 defa 1/2 - 1 ampul kullanılır.

Tek bir dozun etki süresi 4-8 saattir.Tedaviyeakutbelirtiler geçinceye kadar devam

edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

AVİJECT yavaş yavaş(dakikada 1 ml) damar içineveya adale içine verilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

6 ay - 3 yaşındaki çocuklara kas içi (IM) yoldan 1-2 defa 0.4-1 ml, 4 yaşından itibaren

çocuklara günde 1-2 defa 0.8-2 mluygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

60 yaşve üzerindekilerde başdönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon)

oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımıyoktur.

Eğer AVİJECT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİJECT kullandıysanız:

AVİJECT’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

AVİJECT’i kullanmayıunutursanız

Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmışolabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

AVİJECT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

AVİJECT tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşmasıbeklenmez.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, AVİJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolankişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AVİJECT'i kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik (anaflaktik)şok

Kan basıncının düşmesi

Kalp atım sayısının artması

Kalpte ritimbozukluğu (ekstra sistol)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

AVİJECT’e karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çarpıntı

Seri ani kasılmalar

Bronşsalgılarının yoğunluğunda artış

Sinir iltihabı(nevrit)

Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuzasöyleyiniz:

Kaşıntı

Işığa duyarlık

Ağız ve boğazda kuruluk

Aşırıterleme

Başağrısı, başdönmesi

Sakinleşme, uyku hali

Koordinasyon bozukluğu

Yorgunluk, sersemlik

Aşırıduyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik

Titreme

Uykusuzluk

Aşırımutlu hissetme (öfori)

Karıncalanma

Bulanık görme, çift görme

Kulak çınlaması

Burun tıkanıklığı

Bunlar AVİJECT’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. AVİJECT’in saklanması

AVİJECT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİJECT’i kullanmayınız.

Buürün ve/veya ambalajıherhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Ruhsat Sahibi:

Adres: TÜM-EKİPİLAÇ A.Ş.

İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi  

Melek Aras Blv. Aromatik Cd. No. 55

34956 Tuzla - İSTANBUL

Tel. no : 0216 593 24 25 (Pbx)

Faks no: 0216 593 31 41

E-mail: info@tumekip.com.tr

Üretim yeri:

Adres: MEFAR ilaç Sanayi A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad No: 20

Kurtköy / Pendik– iSTANBUL

Tel: 0216 378 44 00

Faks: 0216 378 44 11

E-mail: info@mefar.com

Bu kullanmatalimatıen son 31/12/2010 tarihinde onaylanmıştır.

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety