AVICAP 30 MG YUM.KAPSUL, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVICAP 30 MG YUM.KAPSUL, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVICAP 30 MG YUM.KAPSUL, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • retinol (vit a)

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 218/20
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-02-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

AVİCAP30mgyumuşakkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbiryumuşakkapsülde30mg(30.000IU)retinolpalmitat

(vitaminA)

Yardımcımaddeler:Zeytinyağı,vitaminE(Antioksidanolarak),jelatin,gliserin,

distilesu,metilparabensodyum,propilparabensodyum,4RPonceau

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. AVİCAPnedirveneiçinkullanılır?

2. AVİCAP’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. AVİCAPnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. AVİCAP’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. AVİCAPnedirveneiçinkullanılır?

AVİCAP,30mgAvitamini(retinolpalmitat)içerenbirvitaminilacıdır.30yumuşakkapsül

içerenamberrenklicamşişeambalajlardapiyasayaverilmiştir.

AVİCAP,Avitaminieksikliğinintedavisindekullanılır.

2.AVİCAP’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AVİCAP’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Avitaminiyadailacıniçerdiğidiğermaddelerekarşıalerjinizvarsa,

AvitaminiçerenmutivitaminyadadiğervitaminAiçerenilaçlarıkullanıyorsanız,

Karaciğersirozuhastalığınızvarsa,

İleridereceböbrekyetmezliğinizvarsa,

Hamileiseniz(günlükgereksinimmiktarınınüstünde)

AVİCAP’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

UzunsüreyüksekdozdaAvitaminialıyorsanız,hipervitaminözbelirtileriaçısından

gözlenmelisiniz

AVİCAP’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

AVİCAP’ınyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BuürüngebeleriçinönerilendozunüzerindeAvitaminiiçerdiğindengebelerde

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Annesütünegeçipgeçmediğibilinmediğindenemzirenannelerdedoktora

danışılmadankullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisibulunmamaktadır.

AVİCAP’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

AVİCAP,metilparabensodyumvepropilparabensodyumiçermektedir.Bunedenlealerjik

reaksiyonlara(muhtemelegecikmiş)veolağanüstüolanbronkospazmasebebiyetverebilir.

Butıbbiürün,herdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”.

AVİCAP,ponceau4Riçermektedir.Alerjikreaksiyonlarasebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AvitaminiihtivaedenmultivitaminyadavitaminAilaçlarıilekullanılmamalıdır.

YüksekdozdaEvitamini,Avitaminininmidebarsaksistemindenemiliminiazaltır.

Kolestiramin(yüksekkolestrolüolanlardakolestrolüdüşürmekiçinkullanılır)veresin,A

vitamininemiliminiazaltır.Ayrıcaneomisin(sindirimsistemindelokalolarakenfeksiyoniçin

kullanılanantibiyotik)vemineralyağ(besintakviyesigibi),Avitamininemilimini

etkileyebilir.

Orlistat(obezitetedavisindekullanılan),Avitaminigibiyağdaçözünenvitaminlerin

gastrointestinalsistemdenemiliminiazaltabilir.OrlistatveAvitaminiuygulamalarıarasında

enaz2saatbulunmalıdır.

Varfarin(kansulandırıcı),yüksekdozvitaminA’nınhipoprotrombinemiketkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.AVİCAPnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerdeve8yaşınüzerindekiçocuklarda:

3günsüreilegünde90.000I.U-120.000I.U(3-4kapsül),bunutakiben2haftasüreile

günde60.000I.U(2kapsül).

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

1-8yaşarasındakiçocuklarda:

10günsüreilegünde30.000I.U(1kapsül).

BebeklerdeuzunsüreAvitaminikullanılmasıepifizlerinzamansızkapanmasınaneden

olabilir.

Yaşlılardakullanım:

Yetişkinlerdeönerilendozlarkullanılır.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:

leridereceböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğersirozuolanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerAVİCAP’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAVİCAPkullandıysanız:

AVİCAP’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AVİCAP’ıkullanmayıunutursanız:

Eğerilacınızıalmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınız.Eğeralacağınız

zamanbirsonrakidozunuzayakınsa,unuttuğunuzdozuatlayınızvedoztakviminizegöre

devamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

AVİCAPiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AVİCAP’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkilersıklıkderecelerinegöreşuşekildesırlanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir,fakat10.000hastanınbirinden

fazlagörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

ÖnerilennormaldozVitaminAalınmasısonucuilegenellikleyanetkioluşmaz.AşırıdozA

vitaminialınmasısonucuortayaçıkansemptomlariseaşağıdaözetlenmiştir:

AşağıdakilerdenbiriolursaAVİCAP’ıkullanmayıdurdurunveDERHALdoktorunuza

bildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzün,dudakların,dilinyadaboğazınşişmesi,zornefesalma,kurdeşengibialerjik

reaksiyon

“Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.”Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinAVİCAP’akarşı

ciddialerjikreaksiyonunuzvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Çokseyrek:

Menstrualbozukluklar(adetdüzensizliği)

Buyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Bilinmiyor:

Başağrısı,

Başdönmesi,

Bulantı-kusma,

Halsizlik,

Bebeklerdebıngıldakkabarıklığı(Maria-seesendromu),

Yetişkinlerdebeyinpsödotümordenilenbeningnintrakranialhipertansiyonşeklinde

kafaiçibasınçtaartma.

Burunkanaması,

Nadirenkanpıhtılaşmabozukluğu(hipoprotrombinemi).

Yorgunluk,

Uyuşukluk,

Uykubozuklukları,

Psişikbozukluklar,

Huzursuzluktaartış(Hiperirritabilite),

İştahsızlık,

Gözbebeğindeödem(Papillaödemi),çiftgörme

Karaciğervedahanadirgörülendalaktabüyüme

Epiteldokularınındökülmesi,kaşıntı,saçdökülmesi,cilttekuruma,dudaklarda

çatlama,

Kemikveeklemağrıları,kemikyapısındakalınlaşma,çocuklardabüyümenindurması

(epifizinzamanındanöncekapanması).

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AVİCAP’ınsaklanması:

AVİCAP’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25 O

Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedekisonkullanmatarihindensonraAVİCAP’ikullanmayınız/

sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizAVİCAP’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

Bağlarbaşı,GaziCad.,No:64-66

Üsküdar/İstanbul

Üretimyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı//.tarihindeonaylanmıştır.