AVICAP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVICAP 30 MG 30 YUM.KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVICAP 30 MG 30 YUM.KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • retinol (vit a)

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828190011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

AVİCAP30mgyumuşakkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbiryumuşakkapsülde30mg(30.000IU)retinolpalmitat

(vitaminA)

Yardımcımaddeler:Zeytinyağı,vitaminE(Antioksidanolarak),jelatin,gliserin,

distilesu,metilparabensodyum,propilparabensodyum,4RPonceau

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. AVİCAPnedirveneiçinkullanılır?

2. AVİCAP’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. AVİCAPnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. AVİCAP’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. AVİCAPnedirveneiçinkullanılır?

AVİCAP,30mgAvitamini(retinolpalmitat)içerenbirvitaminilacıdır.30yumuşakkapsül

içerenamberrenklicamşişeambalajlardapiyasayaverilmiştir.

AVİCAP,Avitaminieksikliğinintedavisindekullanılır.

2.AVİCAP’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AVİCAP’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Avitaminiyadailacıniçerdiğidiğermaddelerekarşıalerjinizvarsa,

AvitaminiçerenmutivitaminyadadiğervitaminAiçerenilaçlarıkullanıyorsanız,

Karaciğersirozuhastalığınızvarsa,

İleridereceböbrekyetmezliğinizvarsa,

Hamileiseniz(günlükgereksinimmiktarınınüstünde)

AVİCAP’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

UzunsüreyüksekdozdaAvitaminialıyorsanız,hipervitaminözbelirtileriaçısından

gözlenmelisiniz

AVİCAP’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

AVİCAP’ınyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BuürüngebeleriçinönerilendozunüzerindeAvitaminiiçerdiğindengebelerde

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Annesütünegeçipgeçmediğibilinmediğindenemzirenannelerdedoktora

danışılmadankullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisibulunmamaktadır.

AVİCAP’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

AVİCAP,metilparabensodyumvepropilparabensodyumiçermektedir.Bunedenlealerjik

reaksiyonlara(muhtemelegecikmiş)veolağanüstüolanbronkospazmasebebiyetverebilir.

Butıbbiürün,herdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”.

AVİCAP,ponceau4Riçermektedir.Alerjikreaksiyonlarasebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AvitaminiihtivaedenmultivitaminyadavitaminAilaçlarıilekullanılmamalıdır.

YüksekdozdaEvitamini,Avitaminininmidebarsaksistemindenemiliminiazaltır.

Kolestiramin(yüksekkolestrolüolanlardakolestrolüdüşürmekiçinkullanılır)veresin,A

vitamininemiliminiazaltır.Ayrıcaneomisin(sindirimsistemindelokalolarakenfeksiyoniçin

kullanılanantibiyotik)vemineralyağ(besintakviyesigibi),Avitamininemilimini

etkileyebilir.

Orlistat(obezitetedavisindekullanılan),Avitaminigibiyağdaçözünenvitaminlerin

gastrointestinalsistemdenemiliminiazaltabilir.OrlistatveAvitaminiuygulamalarıarasında

enaz2saatbulunmalıdır.

Varfarin(kansulandırıcı),yüksekdozvitaminA’nınhipoprotrombinemiketkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.AVİCAPnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerdeve8yaşınüzerindekiçocuklarda:

3günsüreilegünde90.000I.U-120.000I.U(3-4kapsül),bunutakiben2haftasüreile

günde60.000I.U(2kapsül).

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

1-8yaşarasındakiçocuklarda:

10günsüreilegünde30.000I.U(1kapsül).

BebeklerdeuzunsüreAvitaminikullanılmasıepifizlerinzamansızkapanmasınaneden

olabilir.

Yaşlılardakullanım:

Yetişkinlerdeönerilendozlarkullanılır.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:

leridereceböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğersirozuolanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerAVİCAP’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAVİCAPkullandıysanız:

AVİCAP’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AVİCAP’ıkullanmayıunutursanız:

Eğerilacınızıalmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınız.Eğeralacağınız

zamanbirsonrakidozunuzayakınsa,unuttuğunuzdozuatlayınızvedoztakviminizegöre

devamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

AVİCAPiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AVİCAP’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkilersıklıkderecelerinegöreşuşekildesırlanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir,fakat10.000hastanınbirinden

fazlagörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

ÖnerilennormaldozVitaminAalınmasısonucuilegenellikleyanetkioluşmaz.AşırıdozA

vitaminialınmasısonucuortayaçıkansemptomlariseaşağıdaözetlenmiştir:

AşağıdakilerdenbiriolursaAVİCAP’ıkullanmayıdurdurunveDERHALdoktorunuza

bildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzün,dudakların,dilinyadaboğazınşişmesi,zornefesalma,kurdeşengibialerjik

reaksiyon

“Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.”Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinAVİCAP’akarşı

ciddialerjikreaksiyonunuzvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Çokseyrek:

Menstrualbozukluklar(adetdüzensizliği)

Buyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Bilinmiyor:

Başağrısı,

Başdönmesi,

Bulantı-kusma,

Halsizlik,

Bebeklerdebıngıldakkabarıklığı(Maria-seesendromu),

Yetişkinlerdebeyinpsödotümordenilenbeningnintrakranialhipertansiyonşeklinde

kafaiçibasınçtaartma.

Burunkanaması,

Nadirenkanpıhtılaşmabozukluğu(hipoprotrombinemi).

Yorgunluk,

Uyuşukluk,

Uykubozuklukları,

Psişikbozukluklar,

Huzursuzluktaartış(Hiperirritabilite),

İştahsızlık,

Gözbebeğindeödem(Papillaödemi),çiftgörme

Karaciğervedahanadirgörülendalaktabüyüme

Epiteldokularınındökülmesi,kaşıntı,saçdökülmesi,cilttekuruma,dudaklarda

çatlama,

Kemikveeklemağrıları,kemikyapısındakalınlaşma,çocuklardabüyümenindurması

(epifizinzamanındanöncekapanması).

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AVİCAP’ınsaklanması:

AVİCAP’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25 O

Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedekisonkullanmatarihindensonraAVİCAP’ikullanmayınız/

sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizAVİCAP’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

Bağlarbaşı,GaziCad.,No:64-66

Üsküdar/İstanbul

Üretimyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı…/…/….tarihindeonaylanmıştır.

6-12-2018

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., the Kroger Louisville division announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by the supplier. The dog food was sold in one Kroger store located at 2440 Bardstown Road in Louisville, KY. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., King Soopers announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by Sunshine Mills, Inc. sold in King Soopers and City Market stores, located in Colorado, Utah, New Mexico and Wyoming. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which may caus...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

The FDA is investigating the presence of elevated, potentially toxic levels of vitamin D in several dry pet foodsVitamin D in very high amounts can cause serious health problems like kidney failure or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods, Inc is issuing a voluntary recall of Elm Chicken and Chickpea Recipe dog food because the products could contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of ANF Pet Lamb and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of Evolve Puppy, Sportsman’s Pride Large Breed Puppy and Triumph Chicken and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In association with Sunshine Mills, Lidl is voluntarily recalling specific lots of Orlando brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food because the products may contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

We regret to inform you that Natural Life® Chicken & Potato dry dog food has been confirmed to contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca, of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling one formula of Nutrisca dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling our Chicken & Potato dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the draft Scientific Opinion on the update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants. This draft Scientific Opinion was prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) and endorsed by the Panel for public consultation by written procedure on 9 April 20...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-6-2018

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that "Beyond Yourself Multi Athlete" multivitamin and unauthorized "Multi-Vitamines" sold in bulk were seized from several Shop Santé stores in Quebec because they may pose serious health risks.

Health Canada

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2018

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Find out how the TGA regulates vitamins in Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia