AUGMENTIN 400 MG/ 57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ IÇEREN SASE, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AUGMENTIN 400 MG/ 57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ IÇEREN SASE, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ IÇEREN SASE, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 132/65
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-01-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AUGMENTİN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 5 ml’de:

Amoksisilin (Amoksisilin trihidrat olarak).600 mg

Klavulanik asit (Potasyum klavulanat olarak).42.9 mg

Yardımcı maddeler:

Her 5 ml’de:

Aspartam .13.6 mg

Sodyum karboksimetilselüloz 12.38.08 mg

Çilek kreması aroması.28.29 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz.

Serbestçe akabilen, karakteristik çilek kokulu kırık beyaz toz.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

AUGMENTİN ES, lokal resmi antibiyotik reçeteleme kılavuzları ve duyarlılık verilerine

uygun olarak kullanılmalıdır.

AUGMENTİN ES, pediatrik hastalarda AUGMENTİN ES’e duyarlı organizmaların yol açtığı

bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir.

Üst

solunum

yolu

enfeksiyonları

(KBB

dahil);

örneğin:

Streptococcus

pneumoniae

(penisilin

MİK

g/ml),

Haemophilus

influenzae

Moraxella

catarrhalis

’ten

kaynaklanan nükseden veya kronik ortakulak iltihabı. Böyle hastalar çoğunlukla önceki 3

ay içinde akut orta kulak iltihabı için antibiyotik tedavisi almış, 2 yaşında ve daha küçük

olan veya kreşe giden hastalardır.

Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

, Moraxella catarrhalis

ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tonsillo-farenjit ve sinüzit.

solunum

yolu

enfeksiyonları;

örneğin

tipik

olarak

Streptococcus

pneumoniae,

Haemophilus influenzae

ve Moraxella catarrhalis

’in neden olduğu lobar pnömoni ve

bronkopnömoni.

Tipik olarak Staphylococcus aureus

ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu deri ve

yumuşak doku enfeksiyonları.

#

Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri, amoksisiline duyarsız hale gelmelerini sağlayan beta-

laktamaz üretirler (bkz. Bölüm 5.1).

AUGMENTİN ES’e duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişecektir. Mevcut ise lokal

duyarlılık

verilerine

danışılmalı

gerektiğinde

mikrobiyolojik

örnekleme

duyarlılık

testleri yapılmalıdır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen AUGMENTİN ES dozu, 10 gün boyunca, 12 saat arayla, ikiye bölünmüş doz

halinde verilen 90/6.4 mg/kg/gün’dür (aşağıdaki tabloya bakınız). Ağırlığı 40 kg’ın üzerinde

olan pediatrik hastalar veya yetişkinler üzerinde herhangi bir deneyim yoktur. 3 aylıktan

küçük çocuklarda AUGMENTİN ES ile ilgili klinik veri bulunmamaktadır.

Vücut Ağırlığı (kg)

90/6.4 mg/kg/gün dozajını sağlayan AUGMENTİN ES miktarı

Günde iki kez 3.0 ml

Günde iki kez 4.5 ml

Günde iki kez 6.0 ml

Günde iki kez 7.5 ml

Günde iki kez 9.0 ml

Günde iki kez 10.5 ml

Günde iki kez 12.0 ml

Günde iki kez 13.5 ml

AUGMENTİN

600/42.9

oral

süspansiyon

diğer

amoksisilin-klavulanat

süspansiyonlarıyla

aynı

miktarda

klavulanik

asit

(potasyum

tuzu

olarak)

içermez.

AUGMENTİN

600/42.9

oral

süspansiyon,

5ml'de

42,9 mg

klavulanik

asit

içerirken, AUGMENTİN-BID 200/28 oral süspansiyon her 5ml'de 28,5 mg klavulanik asit,

AUGMENTİN-BID 400/57 Forte oral süspansiyon ise her 5ml'de 57 mg klavulanik asit içerir.

Bu nedenle, AUGMENTİN-BID 200/28 oral oüspansiyon ve AUGMENTİN-BID 400/57 Fort

oral süspansiyon, AUGMENTİN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

yerine kullanılmamalıdır çünkü bu ürünler birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Uygulama şekli:

Gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için AUGMENTİN ES yemeğe başlamadan

hemen önce alınmalıdır.

Tedavi, gözden geçirilmeden 14 günden fazla uzatılmamalıdır.

Tedavi parenteral olarak başlatılıp bir oral preparat ile sürdürülebilir.

Kullanmadan önce oral süspansiyon iyice çalkalanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30 ml/dak veya üzerinde olan çocuklarda

ayarlamasına

gerek

yoktur.

Kreatinin

klerensi

ml/dak

altında

olan

çocuklarda

AUGMENTİN ES kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer

yetmezliğinde

doz dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır; karaciğer

fonksiyonları

düzenli aralıklarla izlenmelidir. Doz önerisinde bulunmaya temel teşkil edecek yeterli veri

bulunmamaktadır.

Pediatrik popülasyon:

Yukarıda belirtilen pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi bilgileri pediyatrik popülasyon için

geçerlidir.

Geriatrik popülasyon:

Uygulanabilir değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin maddelere, penisilinlerden herhangi birine ya da bölüm 6.1’de listelenen yardımcı

maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

AUGMENTİN ES, penisilinler ve sefalosporinler gibi beta-laktamlara karşı aşırı duyarlılık

geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.

AUGMENTİN

AUGMENTİN

ilişkili

sarılık/karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

AUGMENTİN ES ile tedaviye başlanmadan önce geçmişinde penisilin, sefalosporin ve diğer

alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayesinin varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır. (bkz. Bölüm 4.3

ve 4.8)

Penisilin

tedavisi

alan

hastalarda

ciddi

bazen

ölümcül

aşırı

duyarlılık

(anafilaktik)

reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline karşı aşırı duyarlılık

hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır. Alerjik bir reaksiyon meydana gelmesi

halinde, AUGMENTİN ES tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Ciddi anafilaktik reaksiyonlar adrenalinle acil durum tedavisi gerektirir. Entübasyon da dahil

olmak üzere oksijen, intravenöz steroidler ve hava yolu kontrolü gerekebilir.

Bir enfeksiyonunun amoksisiline duyarlı organizma/organizmalara bağlı olduğu kanıtlanırsa,

resmi

kılavuzlara

göre

amoksisilin/klavulanik

asitten

amoksisiline

geçiş

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz

ilişkili

olabileceğinden

eğer

enfeksiyöz

mononükleoza

ilişkin

şüphe

AUGMENTİN ES tedavisinden kaçınılmalıdır.

Böbrek fonksiyonunda bozukluk olan veya yüksek dozlar alan hastalarda konvülsiyonlar

görülebilir (bkz. Bölüm 4.8).

Mikotik

veya

bakteriyel

patojenler

süperenfeksiyonların

olasılığı

tedavi

sırasında

unutulmamalıdır. Süperenfeksiyonların meydana gelmesi durumunda (genelde

Pseudomonas

veya

Candida

dahil), ilaç kesilmeli ve/veya uygun bir tedavi başlatılmalıdır.

Amoksisilin dahil neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla, antibiyotiğe bağlı kolit bildirilmiştir

ve şiddeti, hafiften yaşamı tehdit edici boyuta kadar uzanabilir (bkz. Bölüm 4.8). Bu sebeple,

herhangi bir antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında ishal olan hastalarda bu teşhisin

değerlendirilmesi önemlidir. Antibiyotiğe bağlı kolit gözlendiğinde, AUGMENTİN tedavisi

derhal kesilmeli, bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Bu

durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Genel olarak AUGMENTİN ES iyi tolere edilir ve antibiyotiklerden penisilin grubunun düşük

toksisite özelliğine sahiptir. Uzun süreli tedavi sırasında böbrek, karaciğer fonksiyonları ve

hematopoetik fonksiyonlar dahil olmak üzere organ sistemi fonksiyonlarının periyodik olarak

değerlendirilmesi tavsiye edilir.

AUGMENTİN ES ve oral antikoagülan kullanan bazı hastalarda seyrek olarak protrombin

zamanında uzama (INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete

edildiğinde

uygun

şekilde

izlenmesi

gereklidir.

İstenilen

antikoagülasyon

düzeyini

sürdürebilmek için oral antikoagülan dozunda ayarlama yapılması gerekebilir.

AUGMENTİN ES karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtisi gösteren hastalarda dikkatli bir

şekilde kullanılmalıdır.

Böbrek bozukluğu olan hastalarda, AUGMENTİN ES dozu, bozukluğun derecesine göre

ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Azalmış idrar çıkışı olan hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok seyrek olarak kristalüri

görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalüri olasılığını

azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilebilir

(bkz. Bölüm 4.9).

AUGMENTİN ES aspartam içerir (her 5 ml süspansiyonda 7 mg fenilalanin bulunmaktadır)

ve fenilketonürisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Augmentin ES formülasyonunda yer alan tatlandırıcılar maltodekstrin (glukoz) içerir. Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezligi

glukoz

galaktoz

malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

AUGMENTİN ES, sodyum karboksimetilselüloz içerir. H

er dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha

az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesid ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler

sekresyonunu azaltır. Probenesidin AUGMENTİN ES ile birlikte kullanımı amoksisilinin kan

seviyelerinin artışına ve kanda bulunma süresinin uzamasına neden olabilirken, klavulanatı

etkilemez.

Allopurinol

Amoksisilin

tedavisi

sırasında

allopurinol

kullanımı

alerjik

cilt

reaksiyonları

olasılığını

artırabilir. Allopurinol ve AUGMENTİN ES’in birlikte kullanımına ait veri yoktur.

Oral kontraseptifler

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi AUGMENTİN ES, bağırsak florasını etkileyebilir,

östrojen reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini

azaltır.

Oral antikoagülanlar

Literatürde,

asenokumarol

veya

warfarin

kullanan

amoksisilin

tedavisi

verilen

bazı

hastaların INR değerinde seyrek olarak yükselme görüldüğü bildirilmiştir. Eğer bu birlikte

kullanım gerekli ise, AUGMENTİN ES kullanımı veya bırakılması sürecinde protrombin

zamanı veya INR değeri dikkatle izlenmelidir.

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımını azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa neden

olur.

Mikofenolat mofetil

Mikofenolat

mofetil

alan

hastalarda,

oral

amoksisilin

artı

klavulanik

asit

başlatılmasını

takiben aktif metabolit mikofenolik asidin doz öncesi konsantrasyonunda yaklaşık %50’lik bir

azalma bildirilmiştir. Doz öncesi düzeydeki değişim, genel mikofenolik asit maruziyetindeki

değişimleri doğru şekilde temsil etmeyebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda verilen bilgiler pediyatrik popülasyon için geçerlidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi AUGMENTİN ES, bağırsak florasını etkileyebilir,

östrojen reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini

azaltır. Bu nedenle tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi

uygulanmalıdır.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, AUGMENTİN ES’in gebelik

üzerinde

fetusun/yeni

doğan

çocuğun

sağlığı

üzerinde

advers

etkileri

olduğunu

göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal/fetal gelişim / doğum ya da

doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir(bkz. Bölüm 5.3).

Preterm,

fetal

membran

yırtılması

(pPROM)

olan

kadınlarda

yapılan

çalışmada,

AUGMENTİN ES’nin profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit riskinin

artması ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, doktor tarafından

gerekli görülmedikçe gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Laktasyon

AUGMENTİN ES’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asitin anne sütü alan

sütçocukları üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla anne sütüyle

beslenen sütçocuklarında ishal ve mukoz mebranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır, bu

nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit

sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlara insanlarda uygulanan dozun 10

katı dozda) üzerinde yapılan reprodüktif çalşmalarda, AUGMENTİN ES teratojenik etki

göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

AUGMENTİN

ES’in

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkileriyle

ilgili

çalışma

gerçekleştirilmemiştir. Ancak, hastalar araç ve makine kullanımını etkileyebilecek istenmeyen

etkiler

(örn.

alerjik

reaksiyonlar,

sersemlik

hali,

konvülsiyonlar)

oluşabileceği

ilgili

bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme sıklığını

saptamak için geniş çaplı klinik çalışmaların verileri kullanılmıştır. Diğer istenmeyen etkilere

(1/10.000’den az görülenler) ait sıklıklar pazarlama sonrası verilere göre saptanmıştır ve

gerçek bir sıklıktan çok raporlama oranına dayanmaktadır.

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın ≥ 1/10

Yaygın ≥ 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan ≥ 1000 ila < 1/100

Seyrek ≥ 1/10.000 ila < 1/1000

Çok seyrek < 1/10.000

Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Mukokutanöz kandidiazis

Bilinmiyor: Duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalması

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek:

Geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.

Çok seyrek: Geri dönüşümlü agranülositoz ve hemolitik anemi. Kanama ve protrombin

zamanında uzama (bkz. Bölüm 4.4).

Bilinmiyor: Geri dönüşümlü trombositopenik purpura ve eozinofili

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, aşırı duyarlılık

vasküliti.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı ve baş dönmesi

Seyrek: Ajitasyon, anksiyete, davranış değişiklikleri, zihin bulanıklığı, konfüzyon, sersemlik,

insomnia

Çok seyrek: Geri dönüşümlü hiperaktivite ve konvülziyonlar. Konvülziyonlar renal fonksiyon

bozukluğu olanlarda veya yüksek doz alanlarda görülebilir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare, bulantı, kusma.

Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Eğer gastrointestinal reaksiyonlar görülürse,

AUGMENTİN ES yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir.

Yaygın olmayan: Sindirim güçlüğü

Çok seyrek: Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil).

Dildeki papillaların belirginleşip siyah renk alması.

Çocuklarda

çok

seyrek

olarak

dişlerde

yüzeysel

renk

değişimleri

olduğu

bildirilmiştir.

Genellikle

fırçalama

giderildiğinden,

ağız

hijyeni

diş

rengi

değişimi

engellenebilir.

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Beta laktam sınıfı antibiyotiklerle tedavi edilen hastalarda AST ve/veya

değerlerinde

orta

derecede

artış

görülmüştür;

ancak

bulguların

önemi

bilinmemektedir.

Çok seyrek: Hepatit ve kolestatik sarılık. Bu olaylar diğer penisilin ve sefalosporinlerle

bildirilmiştir.

Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda bildirilmiştir ve uzun süreli tedavi ile

ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok seyrek olarak bildirilmiştir.

Bulgu ve belirtiler genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikten kısa bir süre sonra

görülür;

ancak

bazı

durumlarda

tedavi

kesildikten

birkaç

hafta

sonrasına

kadar

fark

edilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son

derece seyrek olmakla birlikte bu duruma bağlı ölüm bildirilmiştir. Bunlar hemen hemen her

zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları aynı

anda alan hastalarda görülmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Deride döküntü, kaşıntı, ürtiker

Seyrek: Eritema multiforme

Çok

seyrek:

Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekrolizis,

bülloz

döküntülü

dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).

Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülürse tedavi kesilmelidir.

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Seyrek: Hematüri

Çok seyrek: İnterstisyel nefrit, kristalüri (bkz. Bölüm 4.9).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ile elektrolit dengesinin bozulması açıkça görülebilir.

Gastrointestinal semptomlar semptomatik olarak ve su ile elektrolit dengesine dikkat edilerek

tedavi edilebilir.

Böbrek fonksiyonunda bozukluk olan veya yüksek dozlar alan hastalarda konvülsiyonlar

görülebilir.

Bazı olgularda, böbrek

yetmezliğine

yol açan amoksisilin kristalürisi görülmüştür (bkz.

Bölüm 4.4).

AUGMENTİN ES dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Zehir kontrol merkezinde

yapılan 51 pediatrik hastanın katıldığı prospektif bir çalışma

amoksisilinin 250 mg/kg’dan daha düşük aşırı dozlarının anlamlı klinik belirtilerle ilişkili

olmadığını ve midenin yıkanmasını gerektirmediğini göstermiştir

.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Beta laktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonları

ATC kodu: J01CR02

Etki mekanizması:

Amoksisilin,

geniş

spektrumlu

yarısentetik,

Gram-pozitif

Gram-negatif

mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin

beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki

spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları kapsamaz.

Klavulanik

asit,

penisilinlere

yapısal

olarak

benzer

beta-laktam

olup,

penisilin

sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-

laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili

olan

plazmid

aracılı

beta-laktamazlara

karşı

aktiviteye

sahiptir.

Genel

olarak

kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkililiği daha düşüktür.

Klavulanik asitin AUGMENTİN formülasyonlarındaki varlığı, amoksisilini beta-laktamaz

enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spektrumunu amoksisilin, penisilin

ve sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde

genişletir.

Böylece

AUGMENTİN

geniş

spektrumlu

antibiyotik

beta-laktamaz

inhibitörünün özelliklerine sahip olur.

Farmakodinamik etkiler:

Organizmalar, amoksisilin/klavulanata karşı

in vitro

duyarlılıklarına göre aşağıda kategorize

edilmektedir.

Klinik çalışmalarda amoksisilin-klavulanatın klinik etkililiği kanıtlanmışsa, bu durum bir

yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.

Beta-laktamaz üretmeyen organizmalar (†) işareti ile tanımlanmıştır. Bir izolatın amoksisiline

karşı

duyarlı

olması

durumunda,

amoksisilin/klavulanata

karşı

duyarlı

olduğu

düşünülebilir.

Genellikle duyarlı türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillius anthracis

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Nocardia asteroides

Streptococcus pneumoniae*

Staphylococcus aureus

(metisiline duyarlı)*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

ve diğer beta hemolitik streptokoklar*

Streptococcus viridans

grubu

Staphylococcus saprophyticus

(metisiline duyarlı)

Koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bordetella pertussis

Haemophilus influenzae

1

Haemophilus parainfluenzae

Helicobacter pylori

Moraxella catarrhalis

*

Neisseria gonorrhoeae

Pasteurella multocida

Vibrio cholera

Diğer

Borrelia burgdorferi

Leptospira ictterohaemorrhagiae

Treponema pallidum

Anaerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Clostridium

türleri

Peptococcus niger

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros

Peptostreptococcus

türleri

Anaerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bacteroides fragilis

Bacteroides

türleri

Capnocytophaga

türleri

Eikenella corrodens

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium

türleri

Porphyromonas

türleri

Prevotella

türleri

Edinilmiş direncin bir sorun oluşturabileceği türler

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Escherichia coli

*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

*

Klebsiella

türleri

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Proteus

türleri

Salmonella

türleri

Shigella

türleri

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Corynebacterium

türleri

Enterococcus faecium

A

Doğası gereği dirençli organizmalar

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter

türleri

Citrobacter freundii

Enterobacter

türleri

Hafnia alvei

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia

türleri

Pseudomonas

türleri

Serratia

türleri

Stenotrophomonas maltophilia

Yersinia enterolitica

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Chlamydia

türleri

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma

türleri

Edinilmiş direnç mekanizmasının yokluğunda orta düzeyde doğal duyarlılık

Metisiline dirençli tüm stafilokoklar amoksisilin/klavulanik asite dirençlidir.

Bazı AB ülkelerinde duyarlılığı azalmış suşlar, %10’dan daha yüksek bir sıklıkta

bildirilmiştir.

Penisiline dirençli olan

Streptococcus pneumoniae

amoksisilin/klavulanik asitin bu

sunumuyla tedavi edilmemelidir (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

AUGMENTİN’in her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik pH’da

sulu çözeltilerde tamamen ayrışırlar. İki bileşen de oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe

olur. Amoksisilin/klavulanik asit absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir.

Oral uygulamayı takiben amoksisilin ve klavulanik asit yaklaşık %70 oranında serumda

serbest halde bulunur. Her iki bileşenin plazma profilleri benzer olmakla birlikte, pik plazma

konsantrasyonlarına ulaşma süresi (T

maks

) her durumda yaklaşık bir saattir.

Aşağıda,

pediatrik

hastalara

saatte

mg/3.2

mg/kg

olarak

uygulanan

AUGMENTİN ES için farmakokinetik parametreler yer almaktadır.

Formülasyon

C

maks

(µg/ml)

T

maks

*

(saat)

EAA

(µg.sa/ml)

T

1/2

(saat)

12 saatte bir

45 mg/kg AMK

3.2mg/kg KA

olarak uygulanan

AUGMENTİN

ES

Amoksisilin

15.7

± 7.7

(1.0 – 4.0)

59.8

± 20.0

± 0.35

Klavulanik asit

± 0.9

(1.0 – 4.0)

± 1.9

± 0.29

AMK: Amoksisilin, KA: Klavulanik asit

*Ortanca

Amoksisilin/klavulanik

asit

elde

edilen

amoksisilin

klavulanik

asit

serum

konsantrasyonları, amoksisilin ve klavulanik asitin tek başlarına oral yolla verilişi ile elde

edilen konsantrasyonlarla benzerlik göstermektedir.

Dağılım:

Toplam plazma klavulanik asitinin %25 ve toplam plazma amoksisilinin %18 kadarı proteine

bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3-0.4 l/kg ve klavulanik asitte 0.2/ l/kg

dolayındadır.

İntravenöz

uygulamadan

sonra

safra

kesesinde,

abdominal

dokularda,

deri,

yağ,

dokularında, sinoviyal ve peritoneal sıvılarda, safra ve iltihapta hem amoksisilin hem de

klavulanik asit bulunmuştur. Amoksisilinin beyin omurilik sıvısına dağılımı yeterli değildir.

Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle

önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne

sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir (bkz.

Bölüm 4.6).

Hem amoksisilin hem de klavulanik asitin plasenta bariyerini geçtiği gösterilmiştir (bkz.

Bölüm 4.6).

Biyotransformasyon:

Amoksisilin kısmen idrarla, başlangıç dozunun yaklaşık %10-25’i oranında inaktif penisiloik

asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-

1H-pirol-3-karboksilik asit ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-on’a metabolize olarak, idrar ve

feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.

Eliminasyon:

Amoksisilinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir, buna karşılık klavulanik asit hem renal

hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.

Amoksisilin/klavulanik asitin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve

ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 l/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500

mg/125

mg’lık

AUGMENTİN

tabletinin

uygulanmasından

sonraki

saatte

amoksisilinin yaklaşık %60-70’i ve klavulanik asitin yaklaşık %40-65’i idrarla değişikliğe

uğramadan atılır. Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla atılım

miktarının %50-85 ve klavulanik asitin %27-60 arasında olduğu bulunmuştur. Klavulanik

asitte, ilacın en büyük miktarı uygulamadan sonraki ilk 2 saatte atılmaktadır.

Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik

asitin böbreklerden atılmasını geciktirmez (bkz. Bölüm 4.5).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek işlevinin azalmasıyla doğru orantılı olarak amoksisilin/klavulanik asitin total serum

klerensi de azalır. İlaç klerensindeki azalma, amoksisilinin daha büyük bir bölümünün böbrek

yoluyla atılması nedeniyle, amoksisilinde klavulanik asitten daha belirgindir. Bu yüzden,

böbrek yetmezliğinde dozlar, amoksisilinin fazla birikmesini önlerken, yeterli klavulanik asit

düzeylerinin sürdürülmesini sağlamalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve karaciğer işlevleri

düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Yaş:

Amoksisilinin eliminasyon yarılanma ömrü 3 aylıktan 2 yaşına kadar olan çoçuklarda ve daha

büyük çocuklarda aynıdır. Yaşlı hastalarda böbrek işlevlerinde azalma olasılığı daha fazla

olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

Cinsiyet:

Sağlıklı erkek ve kadınlara oral yoldan amoksisilin/klavulanik asit uygulanmasından sonra

cinsiyetin amoksisilin ya da klavulanik asitin farmakokinetikleri üzerinde önemli bir etkisi

görülmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler, farmakoloji, genotoksisite ve üreme toksisitesi güvenliliğine yönelik

çalışmalar temelinde insanlar açısından özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Köpeklerde amoksisilin/klavulanik asitle yapılan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında,

gastrik tahriş, kusma ve dilde renk bozukluğu görülmüştür.

AUGMENTİN ES ya da bileşenleriyle karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kolloidal silikon dioksit

Sodyum karboksimetilselüloz 12

Çilek kreması aroması

Ksantan sakızı

Aspartam

Silikon dioksit.

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Oral süspansiyon tozu iyice kapatılmış ambalajı içinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve

kuru

yerde

saklanmalıdır.

Kullanıma

hazırlanan

süspansiyon

buzdolabında

(2-8°C)

saklanmalı ve 7-10 gün içinde kullanılmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

AUGMENTİN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 5 ml’lik 1 adet

plastik kaşık ile birlikte 100 ml’lik şeffaf cam şişelerde bulunmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tüm

kullanılmayan

ürün

atık

maddeler

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği”

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

AUGMENTİN ES süspansiyonun hazırlanması:

AUGMENTİN ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. AUGMENTİN

ES’i sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

AUGMENTİN ES’de sulandırma çizgisi, şişesinin etrafını çevreleyen şeffaf bir girinti

şeklinde gösterilmiştir.

Sulandırma

Çizgisi

AUGMENTİN ES 600/42.9 mg oral süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerindeki

sulandırma

çizgisinin

yaklaşık

2/3’üne

denk

gelecek

kadar

ekleyiniz

tozu

süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için

önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Kalan suyu (1/3) şişe üzerindeki sulandırma çizgisine kadar doldurunuz ve

şişeyi yeniden

çalkalayınız

(100

mL

süspansiyon

için

toplam

90

mL

su

ilave

edilmelidir).

Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir.

Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı 5 ml’lik ölçü kaşığını kullanarak

hastaya veriniz.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

AUGMENTİN

600/42.9

oral

süspansiyon’un

rengi,

kullanımı

sırasında

hafifçe

sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Eğer AUGMENTİN ES’i 2 yaşından küçük bir çocuğa verecekseniz, süspansiyonu vermeden

hemen

önce

kullanarak

çalkalayıp

seyreltebilirsiniz.

Seyreltilmiş

süspansiyonu

saklamayınız.

7. RUHSAT SAHİBİ

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No.173, 1. Levent Plaza

B Blok 34394 1.Levent/İstanbul

Tel. no: 0 212 – 339 44 00

Fax. no: 0 212 – 339 45 00

8. RUHSAT NUMARASI

119/90

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 04.09. 2006

Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KÜB ‘ün YENİLEME TARİHİ