ATOMINEX 25 MG KAPSÜL, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATOMINEX 25 MG KAPSÜL, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATOMINEX 25 MG KAPSÜL, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • *

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/221
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-08-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1| 11

KULLANMA TALİMATI

ATOMINEX25mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Atomoksetin

Her bir kapsül,25mg atomoksetine eşdeğermiktardaatomoksetin hidroklorür içerir.

Yardımcımaddeler:Prejelatinizemısırnişastası,magnezyumstearat,jelatin,titanyum

dioksitE171,İndigotin-FD&CMavi2E132,10A1siyahbaskımürekkebi(Etanoldeşelak

glaze-%45(%20esterlenmiş),siyahdemiroksitE172,propilenglikolE1520,amonyum

hidroksit %28 E527içeren).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin içinreçete edilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuzaönerilen dozun

dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ATOMINEXnedirve ne için kullanılır?

2.ATOMINEX’ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.ATOMINEXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ATOMINEX’insaklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.ATOMINEXnedirve ne içinkullanılır?

ATOMINEXkapsüller,beyazilabeyazımsıtoziçeren,üzerindesiyahmürekkepile‘25’

baskısı bulunan, beyaz-mavi, no:4kapsüllerolup, herkutuda 28 kapsül vardır.

ATOMINEXbeyindenoradrenalinmiktarınıartıranatomoksetinisimlietkinmaddeyiiçeren

birilaçtırveDikkatEksikliğiHiperaktiviteBozukluğu(DEHB)tedavisinde6yaşüzerindeki

çocuklar, ergenlerve yetişkinlerdekullanılır.

Danışmanlıkvedavranıştedavisigibiilaçiçermeyenbaşkatedavileridegerektirenbu

hastalığın daha kapsamlıtedavisininsadecebir bölümü olarak kullanılır.

ATOMINEX,6yaşındanküçükçocuklardaişeyarayıpyaramadığıyadagüvenliolup

olmadığıbilinmediğinden, bu çocuklardaki DEHBtedavisinde kullanılmamalıdır.

2| 11

ATOMINEXyetişkinlerde,çocukluktayaşananhastalığınbelirtilerigibi;çoksıkıntılı,işveya

sosyalhayatı etkileyensemptomların olduğu DEHBtedavisinde kullanılır.

Noradrenalin,beyindedoğalolaraküretilenbirkimyasalolup,DEHBolanhastalardadikkati

artırır ve düşünmeden hareketetmeyi veaşırı hareketliliği azaltır.

BuilaçDEHBbelirtilerinikontroletmeyeyardımcıolmakiçinreçeteedilmiştir.ATOMINEX

biruyarıcı değildirve bunedenle bağımlılık yapmaz.

İlacıkullanmaya başladıktan sonra belirtilerinizintamamendüzelmesibirkaçhaftayıalabilir.

DEHBolançocuklarve ergenlerdehareketsizce oturmagüçlüğüvedikkatinitoplamagüçlüğü

görülür.Bunlarıbaşaramamaları,hastalarınkendihatalarıdeğildir.Çocukveergenlerbunları

yapmakiçinçabagösterirancak,DEHBolduğunda,bunlargünlükyaşamdasorunlaraneden

olabilir.DEHBolançocuklarveergenler,öğrenmeveevödevleriniyapmaktagüçlük

çekebilir.Evde,okuldayadabaşkayerlerdeiyidavranmaktazorlanırlar.DEHB,çocuklarya

da ergenlerin zekasını etkilememektedir.

DEHBolanyetişkinler,çocuklarınzorbulduklarıherşeyiyapmaktazorlanırlarancak,bu

durumiş,ilişkiler,düşüközsaygıveeğitimzorluklarıkonularındadasorunyaşadıkları

anlamına gelebilir.

2.ATOMINEX’ikullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

ATOMINEX’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

AtomoksetineveyaATOMINEX’iniçeriğindekidiğermaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjikseniz(aşırı duyarlılığınız varsa).

Sonikihaftaiçindefenelzingibimonoaminoksidazinhibitörü(MAOİ)adıverilen

ilaçlardankullandıysanız.MAOİbazendepresyon(ruhsalçökkünlük)vediğerzihinsel

sağlıkproblemleriiçinkullanılmaktadır.ATOMINEX’iMAOİilebirliktekullanmakciddi

veyahayatıtehditediciyanetkilereyolaçabilir(ATOMINEXkullanımınasonverdikten

en az 14 günsonra MAOİ kullanmaya başlayabilirsiniz).

Göztansiyonu(dar açılıglokom) olarak adlandırılan gözhastalığınız varsa.

Belirtisiolankalpdamar(kardiyovasküler)hastalığınızvarsa,ortayadaciddiyüksek

tansiyonunuzvarsaveyakalpatımhızınızın(nabzınızın)ve/veyatansiyonunuzun

artmasındanetkilenebilecekciddikalpdamar(kardiyovasküler)bozukluklarınızvarsa

(ATOMINEXkalpatımhızınızınartmasınave/veyatansiyonunuzunartmasınaneden

olabilir),

Beyindekandamarlarınızdaherhangibirproblemvarsa-inme,kandamarınınbir

bölümündeşişmevezayıflama(anevrizma)yadakandamarlarınındaralmasıveya

tıkanmasıgibi

Eğer böbreküstü bezlerinizdetümör varsa (feokromositoma)

YukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliiseATOMINEXkullanmayınız.Emin

değilseniz,ATOMINEXkullanmadanöncedoktorunuzyadaeczacınızlakonuşunuz.Çünkü

ATOMINEXbu sorunlarıkötüleştirebilir.

ATOMINEX’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

3| 11

İntiharile ilgili düşünceleriniz ya daintiharteşebbüsünüz varsa

Kalpileilgiliproblemleriniz(kalpbozukluklarıdahil)veyakalpatımlarınızdaartışvarsa.

ATOMINEXkalpatımhızınızı(nabzı)artırabilir.Kalpbozukluklarıolanhastalardaani

ölümbildirilmiştir.

Yüksek tansiyonunuzvarsa, ATOMINEXkan basıncını artırabilir.

Düşüktansiyonunuzvarsa.ATOMINEXdüşüktansiyonlulardabaşdönmesivebaygınlığa

neden olabilir.

Tansiyonunuzdakiveyakalpatımhızınızdaki(nabzınızdaki)anideğişikliklerleilgili

sorunlarınız varsa.

Kalpdamarhastalığınız varsa veya daha öncefelç geçirdiyseniz.

Karaciğer ile ilgili probleminiz varsa(daha düşük bir dozagereksinimiz olabilir).

Tansiyonunuzunveyakalpatımhızınızınartmasıylakötüleşebilenyüksektansiyon,kalp

atışının hızlanmasıveya kalp damar(kardiyovasküler) yadabeyin damar(serebrovasküler)

hastalığınız varsa.

Seslerduymaveyaolmayanşeylerigörmeyi(halüsinasyonları=varsanıları);gerçek

olmayanşeylereinanmaveyaşüpheciolmayıiçerenpsikotik(şizofrenibenzeri)

belirtilerinizvarsa,

Anormaldavranışlaranedenolabilenmutluolmaveyaaşırıheyecan(mani)ve

huzursuzluğunuz varsa,

Saldırgan duygularınız varsa,

Dostça olmayan ve kızgın(düşmanca) duygularınız varsa,

Geçmişinizdesara(epilepsi)veyaherhangibirnedenlegeçirilmişnöbetlervarsa

(ATOMINEXnöbet sıklığında artışa neden olabilir),

Normaldenfarklıduygularınızvarsa(aniduygusaldeğişiklikler)yadakendiniziçok

mutsuzhissediyorsanız,

Kontrolgüçlüğünüz,vücudunherhangibirbölümündetekrarlayankasseğirmelerinizvarsa

yadaseslervesözcükleritekrarlıyorsanız,ATOMINEXkullanmayabaşlamadanönce

doktorunuzile konuşunuz.

Tedaviyebaşlamadanöncedoktorunuzyadaeczacınızabilgiveriniz.ATOMINEXbu

sorunları kötüleştirebilir.Doktorunuz, ilacın sizinasıletkilediğiniizlemek isteyecektir.

DoktorunuzATOMINEX’ialmayabaşlamadanönceveATOMINEX’ialdığınızdönem

boyuncatansiyonunuzvekalpatımhızınızın(nabzınız)veeğerATOMINEX’içocuklukya

daergenlikçağındakullanıyorsanız,boyunuzvekilonuzunölçülmesiniisteyecektir.Bu

kontrollerinamacı, ATOMINEX’insiziniçin doğru birilaç olup olmadığına karar vermektir.

Doktorunuz aşağıdaki konularda da sizinle konuşacaktır:

Kullanmaktaolduğunuz diğer tümilaçlar

Geçmişte ailenizde açıklanamayan anibirölümmeydana gelip gelmediği

Sizde yadaailenizdebulunabilecekdiğertümtıbbi sorunlar (kalp sorunlarıgibi)

Olabildiğincefazlabilgivermenizönemlidir.Bu bilgiler,ATOMINEX’insizin içindoğruilaç

olupolmadığıkonusundakararvermesiaçısındandoktorunuzayardımcıolacaktır.

Doktorunuz,builacıkullanmayabaşlamadanöncebaşkatıbbitestleringerekliolduğunakarar

verebilir.

ATOMINEX’inyiyecekve içecekilekullanılması

ATOMINEX’i aç veya tokkarnına kullanabilirsiniz.

4| 11

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileolabileceğinizidüşünüyorsanızyadahamilekalmayıplanlıyorsanız,

ATOMINEX kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

ATOMINEX, doktorunuz tavsiye etmediğisürece hamileliksırasında kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

ATOMINEX’in annesütüneyadahamileliksırasındabebeğegeçipgeçmediği

bilinmemektedir.Bunedenle,eğeremziriyorsanızATOMINEXkullanmamalısınızyada

emzirmeyi bırakmalısınız.

Araç ve makinekullanımı

ATOMINEXkullandıktansonrakendiniziyorgun,uykuluhissedebilirsinizveyabaşınız

dönebilir.ATOMINEX’insizinasıletkilediğindeneminoluncayakadararaçveyaherhangi

birağırmakinekullanırkendikkatliolmalısınız.Eğerkendiniziyorgun,uykuluveyasersem

hissediyorsanız araç veya tehlikeli makine kullanmayınız.

ATOMINEX’iniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelerhakkında önemli bilgiler

Kapsülüniçeriğindekimaddelergözütahrişedebileceğinden,ATOMINEXkapsüller

açılmamalıdır.Eğerkapsülaçılıpiçindekitozgözletemasederse,etkilenengözderhalsuile

yıkanmalıvetıbbiyardımalınmalıdır.Kapsüliçeriğiiletemasedenellervevücudundiğer

kısımları hemen yıkanmalıdır.

Bu tıbbiürünaz miktarda, herdozda100mg’dan daha azetanol içerir.

Butıbbiürünpropilenglikoliçermektedir.Dozunedeniyleherhangibiruyarı

gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ilebirliktekullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

Bunlarreçetesizsatılanilaçlarıdaiçerir.Doktorunuz,diğerilaçlarınızilebirlikte

ATOMINEXkullanıpkullanamayacağınızakararverecektirvebazıdurumlardadoktorunuz,

ilaç dozunuzun ayarlanmasını ya da dozunuzun çok daha yavaş artırılmasını gerekligörebilir.

ATOMINEXMAOİadıverilenilaçlarlabirliktekullanılmamalıdır.“ATOMINEX’i

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız.

Başkailaçlarkullanıyorsanız,ATOMINEXbuilaçlarlaolantedaviyietkileyebiliryadayan

etkilere neden olabilir. Eğeraşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ATOMINEX

kullanmaya başlamadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Tansiyonu yükselten ilaçlarya da tansiyonu kontrol etmede kullanılan ilaçlar.

5| 11

İmipramin,venlafaksin,mirtazapin,fluoksetinveparoksetingibiantidepresan(ruhsal

çökkünlük tedavisinde kullanılan)ilaçlar

Tansiyonuetkileyebilenmaddeleriçerenbazıöksürükvesoğukalgınlığıilaçları.Bu

ürünlerden herhangi birini satın alırken eczacınıza danışmanızönemlidir.

Ruh sağlığıtedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

Nöbetriskini artırdığı bilinen ilaçlar

ATOMINEX’invücuttanormaldendahauzunsürekalmasınanedenolanbazıilaçlar

(kinidin ve terbinafin gibi)

Astımtedavisiiçinkullanılansalbutamol,ağızyoluylayadaenjeksiyonyoluyla

alındığında,kalbinizinyarışırgibiattığınıhissedebilirsiniz,ancakbuastımınızıdahada

kötüleştirecektir.

AşağıdakiilaçlarATOMINEXilebirliktekullanıldığındaanormalkalpritmiriskinin

artmasına yol açabilir:

Kalp ritminin kontrolüiçin kullanılanilaçlar

Kandaki tuzkonsantrasyonunu değiştiren ilaçlar

Sıtmanın önlenmesive tedavisi içinkullanılanilaçlar

Bazı antibiyotik (eritromisin ve moksifloksasin gibi)

Yukarıdakilistedeyeralanherhangibirilaçkullanıpkullanmadığınızkonusundaşüpheniz

varsaATOMINEXkullanmaya başlamadan önce doktorunuza ya daeczacınıza danışınız.

3.ATOMINEXnasılkullanılır?

Uygunkullanımve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

ATOMINEX’iherzamandoktorunuzunönerdiğişekildekullanınız.Eğeremindeğilseniz

doktorveyaeczacınızlakontrolediniz.Bugenellikle,sabahlarıveöğledensonrageçsaatte

veya akşamüzerialınangünde 1 veya2 kapsüldür.

GündebirkezATOMINEXkullanırkenuykuhaliortayaçıkarsayadahastahissederseniz,

doktorunuzilacı günde iki kezalmanız üzeredeğişiklik yapabilir.

6 yaş ve üzerindeki çocuklar veergenler:

DoktorunuzsizenekadarATOMINEXkullanmanızgerektiğinikilonuzagörehesaplayarak

söyleyecektir.Doktorunuz,aşağıdakitalimatlaragöreATOMINEXdozunuartırmadanönce

normaldetedavinize daha düşük dozla başlayacaktır:

Vücutağırlığı70kg’akadarolanlar:ATOMINEX’egünlüktoplamyaklaşık0.5mg/kg

vücutağırlığıolarakbaşlanmalıvebudozaenaz7günboyuncadevamedilmelidir.

Doktorunuzdahasonrabunugünlükyaklaşık1.2mg/kgvücutağırlığıolandevam

dozuna artırabilir.

Vücutağırlığı70kg’ınüzerindeolanlar:ATOMINEX’egünlük40mgdozdabaşlanmalı

vebudozaenaz7günboyuncadevamedilmelidir.Doktorunuzdahasonrabunugünlük

80mgdevamdozunaartırabilir.Doktorunuzunsizegünlükreçeteedebileceğienyüksek

doz 100 mg’dır.

Yetişkinler

-ATOMINEX’eenaz7günboyuncauygulanangünlüktoplam40mgdozdabaşlanmalıdır.

Doktorunuzdahasonrabunugünlük80-100mgolannormaldevamdozunaartırabilir.

Doktorunuzun size günlük reçete edebileceğienyüksek doz 100 mg’dır.

6| 11

Eğerkaraciğerinizileilgiliprobleminizvarsadoktorunuzilacınızıdahadüşükdozdareçete

edebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ATOMINEXağızyoluyla kullanımiçindir.

Çocuklarbir yetişkinin yardımı olmadan bu ilacı kullanmamalıdır.

Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

ATOMINEX’i aç veya tok karnınaalabilirsiniz.

ATOMINEXkapsüllerihergünaynısaattealınız,builacınızınezamanalacağınızı

hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Değişikyaşgrupları:

6 yaşın altındakiçocuklardakullanımı:

ATOMINEX, 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yeterli veriyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Yeterli veriyoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Eğerkaraciğerinizileilgiliprobleminizvarsadoktorunuzilacınızıdahadüşükdozdareçete

edebilir.

DoktorunuzATOMINEXiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedavinizi

erken kesmeyiniz.

EğerATOMINEX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınız ile konuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaATOMINEXkullandıysanız:

ATOMINEX’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Yadaenyakınhastaneninacilservisiiletemasageçerekonlarakaçtanekapsülaldığınızı

söyleyiniz.Aşırıdozlabirlikteenyaygınbildirimiyapılanbelirtilermidevebağırsakta

görülen belirtiler,uyuklama,sersemlik,titremeveanormal davranışlardır.

ATOMINEX’i kullanmayıunutursanız

Eğerbirdozuatladıysanız,unuttuğunuzdozuhemenalınız;ancak24saatliksüreiçindesize

önerilen günlük toplamdozdan fazlakullanmamalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ATOMINEXile tedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ATOMINEXkullanmayıdurdurursanıznormaldehiçbiryanetkiilekarşılaşmazsınızancak

DEHBbelirtileriniz gerdönebilir. Tedaviyisonlandırmadan öncedoktorunuzlakonuşunuz.

7| 11

Tedavinizsırasında doktorunuzunyapacağı testler

Tedaviyebaşlamadanönce:ATOMINEX’ingüvenliolduğundanveyararsağlayacağından

emin olmak

Tedaviyebaşladıktansonra:Testlerenazından6aydabirancakmuhtemelendahasık

olarak yapılacaktır.

Doz değiştirildiğinde deaynı testleryapılacaktır. Bu testler:

Çocuklarveergenlerin boy ve kilo ölçümü

Tansiyon vekalp atımhızıölçümü

ATOMINEXkullanımı sırasında yan etkilerin kötüleşip kötüleşmediğini ya daherhangi bir

sorun olup olmadığının kontroledilmesi

Uzun sürelitedavi:

ATOMINEX’insürekliolarakkullanılmasıgereklideğildir.Biryıldanuzunbirsüredir

ATOMINEXkullanıyorsanız,doktorunuzilacınhalagerekliolupolmadığınıanlamakiçin

tedavinizi gözden geçirecektir.

Bu ürünün kullanımına aitilavesorularınız varsa,doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

4. Olası yanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,ATOMINEX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyan

etkilerolabilir.Bazıkişilerdeyanetkilerortayaçıkmaklabirlikte,kullananlarınçoğu,

ATOMINEX’inkendilerineyardımcıolduğunudüşünmektedir.Doktorunuzbuyanetkiler

konusunda size bilgiverecektir.

Bazıyanetkilerciddiolabilir.Aşağıdakiyanetkilerdenherhangibirinifarkederseniz,

derhal bir doktora başvurunuz.

Yaygın olmayanyan etkiler(100 hastadan1kişiden azınıetkileyebilir)

Çok hızlıkalp atımı ya daböylehissedilmesi, anormal kalp ritimleri

İntihardüşüncesiya da intihara teşebbüs

Saldırganlık

Dostça olmayan ve kızgın(düşmanca)duygular

Duygusal dalgalanmalarveya değişkenlik

Aşağıdakibelirtileri gösterenciddialerjik reaksiyon

-Yüzde veboğazda şişme

-Nefes almada güçlük

-Ürtiker (kabarık, kaşıntılıküçük deri döküntüleri)

Nöbetler

Gerçek olmayan şeylere inanma veya şüpheciolma gibipsikotik reaksiyonlar, sesler

duyma veya olmayan şeyleri görme gibihalüsinasyonlar

18 yaşındanküçükçocuklar ve ergenlerde, aşağıda belirtilenlergibiyan etkilerin riski

artmaktadır

İntihardüşüncesiya da intihar isteği(100 hastadan1 kişidenazınıetkileyebilir)

Duygusal değişkenlik(10 hastadan1kişidenazını etkileyebilir)

Yetişkinlerde, aşağıda belirtilenler gibi yan etkilerin riskiazalmaktadır(1000 hastadan1

kişidenazınıetkileyebilir)

Nöbetler

Seslerduymaveyaolmayanşeylerigörmeyi(halüsinasyonları);gerçekolmayanşeylere

8| 11

inanma veya şüpheciolmayı içeren psikotik belirtiler

Seyrek(1000hastadan1kişidenazını etkileyebilir)

Karaciğer hasarı

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İdrarın koyulaşması

Derinin vegözlerin sarılaşması

Kaburgalarınızın sağalttarafınaelinizlebastırdığınızdakarınağrısı(hassasiyet)

Açıklanamayan şekildemidebulantısı

Yorgunluk

Kaşıntı

Grip benzeribelirtilerleçökkünlük hissi

Bildirilendiğeryanetkileraşağıdasıralananlarıiçerir.Buetkilerciddileşirse

doktorunuzayadaeczacınızabilgiveriniz.

Çokyaygınyanetkiler(10hastada1kişidenfazlasınıetkileyebilir)

6yaşüzerindekiçocuklardaveergenlerde

bildirilenyanetkiler: Yetişkinler:

Başağrısı

Mideağrısı

İştahazalması(açhissetmeme)

Bulantı

Kusma

Uyuklama

Tansiyonun yükselmesi

Kalpatımhızının(nabzın)artması

Hastalarınçoğundabuetkilerbirsüresonra

Bulantı

Ağız kuruluğu

Baş ağrısı

İştah azalması (aç hissetmeme)

Uykuyadalma,uykununsürekliliğivesabah

erken uyanma sorunları

Tansiyonunyükselmesi

Kalp atımhızının (nabzın) artması

Yaygınyanetkiler(10hastada1kişidenazınıetkileyebilir)

6yaşüzerindekiçocuklardaveergenlerde

bildirilenyanetkiler: Yetişkinler:

Sinirlilikyadagerginlikhali

Sabaherkenuyanmayıdaiçerenuyku

sorunları

Depresyon

Üzüntüyadaümitsizlikhissi

Kaygı

Tikler

Gözbebeklerinin(gözünkoyurenkli

Gerginlikhali

Cinselilgideazalma

Uykubozukluğu

Depresyon

Üzüntüyadaümitsizlikhali

Kaygı

Sersemlik

Anormal tat alma ya da

düzelmeyentatalmadeğişikliği

9| 11

Sersemlik

Kabızlık

İştahkaybı

Midebozukluğu,hazımsızlık

Derideşişme,kızartıvekaşıntı

Döküntü

Halsizlik(letarji)

Yorgunluk

Göğüsağrısı

Kilokaybı

Titreme

Ellerde veya ayaklarda

karıncalanmayadauyuşukluk

Uyuklama,uyuşukluk,yorgunluk

Kabızlık

Mideağrısı

Hazımsızlık

Gaza bağlı mide-bağırsakta

şişkinlik

Kusma

Sıcakbasmasıyadaciltkızarması

Çokhızlıkalpatımıyadaböyle

hissedilmesi

Derideşişme,kızarıklıkvekaşıntı

Terlemedeartış

Döküntü

İdraryapamama,sıkidraraçıkma

yadakesintiliidrarakışı,idrar

yaparkenağrıgibituvaleteçıkma

sorunları

Prostat bezinde enflamasyon

(prostatit)

Erkeklerde kasıkağrısı

Sertleşmesağlayamama

Orgazmgecikmesi

Sertleşmeyisürdürmegüçlüğü

Adetkrampları

Güçyadaenerjieksikliği

Yorgunluk

Halsizlik(letarji)

Üşüme

Sinirlilik,gerginlikhali

Susuzlukhissi

Kilokaybı

Yaygınolmayanyanetkiler(100hastada1kişidenazınıetkileyebilir)

6yaşüzerindekiçocuklardaveergenlerde

bildirilenyanetkiler: Yetişkinler:

Bayılma

Titreme

Migren

Bulanıkgörme

Derideyanma,uyuşma,kaşınmayada

karıncalanmagibianormalhisler

Ellerdeveyaayaklardakarıncalanmaya

dauyuşukluk

Huzursuzluk

Tikler

Bayılma

Migren

Bulanıkgörme

Anormalkalpritmi

Elveayakparmaklarındaüşüme

Göğüsağrısı

Nefesdarlığı

10| 11

Çokhızlıkalpatımıyadaböyle

hissedilmesi

Nefesdarlığı

Terlemedeartış

Derininkaşınması

Güçyadaenerjieksikliği

Kabarık,kırmızı,kaşıntılıdöküntüler

(ürtiker)

Kasspazmları

İdrarsıkıştırması

Anormalorgazmyadaorgazmolmaması

Adetdüzensizliği

Boşalmasağlanamaması

Seyrekyanetkiler(1000hastada1kişidenazınıetkileyebilir)

6yaşüzerindekiçocuklardaveergenlerde

bildirilenyanetkiler: Yetişkinler:

Kandolaşımınınzayıfolmasısonucuelve

ayakparmaklarınınuyuşmasıvesolgunbir

renk alması (Raynaud hastalığı)

Sıkidraraçıkmayadakesintiliidrarakışı,

idraryaparkenağrıgibituvaleteçıkma

sorunları

Sertleşmeninuzaması ve ağrılıolması

Kan dolaşımının zayıf olması sonucu elve

ayak parmaklarının uyuşması ve solgun bir

renk alması (Raynaud hastalığı)

Sertleşmeninuzaması ve ağrılıolması

Büyümeüzerindekietkiler

ATOMİNEXkullanmayabaşladıklarındabazıçocuklardabüyüme(boyvekilo)hızında

azalmaortayaçıkmaktadır.Bununlabirlikte,uzunsürelitedaviileçocuklarınkilosuveboyu

yaşaralıklarıiçinnormaldüzeyedönmektedir.Doktorunuz,zamaniçerisindeçocuğunuzun

boyuvekilosunutakipedecektir.Çocuğunuzbeklendiğişekildekiloalmıyoryada

büyümüyorsa,doktorunuzçocuğunuzundozunudeğiştirebiliryadaATOMİNEXtedavisini

geçiciolarakdurdurmayakararverebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.ATOMINEX’insaklanması

ATOMINEX’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’ninaltındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarakkullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihindensonraATOMINEX’ikullanmayınız.

11| 11

Eğer üründeve/veya ambalajında bozukluklar fark edersenizATOMINEX’i kullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızATOMINEX’işehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık ÜrünleriSanayi veTicaret A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193

Levent34394

Şişli-İstanbul

Tel :212 33939 00

Faks:21233910 89

Üretimyeri:

Zentiva Sağlık ÜrünleriSan. Ve Tic. A.Ş.

39780Büyükkarıştıran

Lüleburgaz/Kırklareli,TÜRKİYE

Bu kullanmatalimatı.tarihinde onaylanmıştır.