ATOKSILIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATOKSILIN 500 MG 16 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATOKSILIN 500 MG 16 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • amoksisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717010024
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ATOKSİLİN 500 mg Kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir kapsülde;

Etkin Madde Adı

Amoksisilin trihidrat 574 mg

(500 mg Amoksisiline eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum 4.827 mg

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için, bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kapsül

Koyu sarı renkli gövde ve turuncu kapaklı kapsül içinde beyaza yakın renkte toz görünümündedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ATOKSİLİN, erişkinler ve çocuklardaki aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir (bkz.

bölüm 4.2, 4.4 ve 5.1):

Akut bakteriyel sinüzit

Akut otitis media

Akut streptokokal tonsilit ve farinjit

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

Toplum kökenli pnömoni

Akut sistit

Hamilelikte asemptomatik bakteriüri

Akut pyelonefrit

Tifoid ve paratifoid ateş

Yayılan selülit ile birlikte dental abse

Prostetik eklem enfeksiyonları

Helicobacter pylori eradikasyonu

Lyme hastalığı

ATOKSİLİN ayrıca endokardit profilaksisinde endikedir.

Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlara dikkat edilmelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji

Münferit bir enfeksiyonu tedavi etmek için ATOKSİLİN dozu belirlenirken aşağıdakiler dikkate

alınmalıdır:

Tahmin edilen patojenler ve bunların antibakteriyel ajanlara muhtemel duyarlılığı (bkz. bölüm

4.4)

Enfeksiyonun yeri ve şiddeti

Aşağıda gösterildiği gibi, hastanın yaşı, ağırlığı ve renal fonksiyonu

Tedavi süresi, enfeksiyonun tipine ve hastanın tedaviye yanıtına göre belirlenmeli ve genel olarak

mümkün

olduğunca

kısa

olmalıdır.

Bazı

enfeksiyonlar

daha

uzun

tedavi

periyotları

gerektirmektedir (uzun tedavi ile ilgili bkz. bölüm 4.4).

Vücut ağırlığı ≥ 40 kg olan erişkinler ve çocuklar

Endikasyon*

Doz*

Akut bakteriyel sinüzit

Her 8 saatte bir 250 mg ila 500 mg ya da her

12 saatte bir 750 mg ila 1 g

Şiddetli enfeksiyonlarda her 8 saatte bir 750

mg ila 1 g

Akut sistit bir gün boyunca, günde 2 kez 3g

ile tedavi edilebilir

Hamilelikte asemptomatik bakteriüri

Akut pyelonefrit

Yayılan selülit ile birlikte dental abse

Akut sistit

Akut otitis media

Her 8 saatte bir 500 mg, her 12 saatte bir 750

mg ila 1 g

Şiddetli enfeksiyonlarda, 10 gün boyunca her

8 saatte bir 750 mg ila 1 g

Akut streptokokal tonsilit ve farinjit

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

Toplum kökenli pnömoni

Her 8 saatte bir 500 mg ila 1 g

Tifoid ve paratifoid ateş

Her 8 saatte bir 500 mg ila 2 g

Prostetik eklem enfeksiyonları

Her 8 saatte bir 500 mg ila 1 g

Endokardit profilaksisi

Prosedürden 30 ila 60 dakika önce 2 g oral tek

Helicobacter pylori eradikasyonu

7 gün boyunca, bir proton pompası inhibitörü

(ör. omeprazol, lansoprazol) ve başka bir

antibiyotik ile (ör. klaritromisin,

metronidazol) kombinasyon halinde, günde 2

kez 750 mg ila 1 g

Lyme hastalığı (bkz. bölüm 4.4)

Erken evre: 14 gün boyunca (10 ila 21 gün)

bölünmüş dozlar halinde maksimum 4g/gün’e

kadar, her 8 saatte bir 500 mg ila 1 g

Geç evre (sistemik tutulum): 10 ila 30 gün

boyunca, bölünmüş dozlar halinde maksimum

6g/gün’e kadar, her 8 saatte bir 500 mg ila 2 g

*Her bir endikasyon için resmi tedavi kılavuzlarına dikkat edilmelidir

Vücut ağırlığı < 40 kg olan çocuklar

Çocuklar, amoksisilin içeren kapsül, dağılan tablet, süspansiyon ya da saşe ile tedavi edilebilir.

6 aylıktan küçük çocuklar için ATOKSİLİN süspansiyon önerilmektedir.

40 kg ve üzeri vücut ağırlığına sahip çocuklara erişkin dozları reçete edilmelidir.

Önerilen dozlar:

Endikasyon*

Doz*

Akut bakteriyel sinüzit

Bölünmüş dozlar halinde 20 ila 90 mg/kg/gün*

Akut otitis media

Toplum kökenli pnömoni

Akut sistit

Akut pyelonefrit

Yayılan selülit ile birlikte dental abse

Akut streptokokal tonsilit ve farinjit

Bölünmüş dozlar halinde 40 ila 90 mg/kg/gün*

Tifoid ve paratifoid ateş

Üç bölünmüş doz halinde 100 mg/kg/gün*

Endokardit profilaksisi

Prosedürden 30 ila 60 dakika önce 50g/kg oral

tek doz

Lyme hastalığı (bkz. bölüm 4.4)

Erken evre: 10 ila 21 gün boyunca, üç

bölünmüş doz halinde 25 ila 50 mg/kg/gün

Geç evre (sistemik tutulum): 10 ila 30 gün

boyunca, üç bölünmüş doz halinde 100

mg/kg/gün

*Her bir endikasyon için resmi tedavi kılavuzlarına dikkat edilmelidir

*Günde iki dozlama rejimi sadece dozun üst aralıkta olduğu durumlarda düşünülmelidir

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Yaşlılar

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Renal bozukluk:

GFH (ml/dak)

Vücut

ağırlığı ≥

40

kg

olan

erişkinler ve çocuklar

Vücut

ağırlığı

<

40

kg

olan

çocuklar

#

30’dan yüksek

Doz ayarlaması gerekmez

Doz ayarlaması gerekmez

10 ila 30

Günde iki kez maksimum 500

Günde iki kez 15 mg/kg

(günde iki kez maksimum 500

10’dan düşük

Maksimum 500 mg/gün

mg/kg’lık

günlük

oral

(maksimum 500 mg) doz

Olguların çoğunda parenteral tedavi tercih edilmektedir.

Hemodiyaliz alan hastalar

Amoksisilin hemodiyaliz ile vücuttan atılabilmektedir.

Hemodiyaliz

Vücut ağırlığı 40 kg’dan fazla olan

erişkinler ve çocuklar

Her 24 saatte bir 500 mg

Hemodiyalizden

önce

500mg’lık

uygulanmalıdır.

Dolaşımdaki

ilaç

düzeylerini

yenilemek için hemodiyalizden sonra 500mg’lık bir

başka doz daha uygulanmalıdır.

Vücut

ağırlığı

40

kg’dan

az

olan

çocuklar

Günlük

olarak

verilen

15mg/kg/gün

(maksimum 500 mg).

Hemodiyalizden

önce

15mg/kg’lık

uygulanmalıdır.

Dolaşımdaki

ilaç

düzeylerini

yenilemek için hemodiyalizden sonra 15mg/kg’lık

bir başka doz daha uygulanmalıdır.

Peritoneal diyaliz alan hastalar

Amoksisilin maksimum 500 mg/gün.

Hepatik bozukluk:

Dikkatli dozlanmalı ve düzenli aralıklarla hepatik fonksiyon izlenmelidir (bkz. bölüm 4.4 ve 4.8).

Uygulama şekli

ATOKSİLİN oral kullanım içindir.

ATOKSİLİN’in absorpsiyonu yiyecekler ile bozulmamaktadır.

Tedavi, intravenöz formülasyonun doz önerilerine göre parenteral olarak başlanabilir ve daha sonra

oral preperat ile tedaviye devam edilebilir.

Kapsül açılmadan, su ile yutulmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Aktif maddeye, bölüm6.1’de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine ve herhangi bir

penisiline karşı aşırı duyarlılık.

Herhangi bir beta-laktam ajana karşı (ör. sefalosporin, karbapenem veya monobaktam) şiddetli ani

aşırı duyarlılık reaksiyonu (ör. anafilaksi) hikayesi.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Amoksisilin ile tedaviye başlamadan önce penisilinlere, sefalosporinlere veya diğer beta laktam

ajanlara karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatlice soruşturulmalıdır.

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve bazen ölümle sonuçlanabilen aşırı duyarlılık

(anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonların penisiline karşı hipersensitivite

öyküsü bulunan bireylerde ve atopik kişilerde görülmesi daha muhtemeldir. Alerjik reaksiyon

oluştuğunda amoksisilin tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedavi başlatılmalıdır.

Duyarsız mikroorganizmalar

Patojenin belgelenmediği ya da duyarlılığının bilinmediği durumlarda ya da patojenin amoksisilin

ile tedavisi çok yüksek olasılıkla uygun olmadığı sürece amoksisilin bazı enfeksiyon tiplerinin

tedavisi için uygun değildir (bkz. Bölüm 5.1). Bu durum özellikle üriner enfeksiyonu olan

hastaların tedavisinde ve şiddetli kulak, burun, boğaz enfeksiyonları için geçerlidir.

Konvulsiyonlar

Renal fonksiyon bozukluğu olan ya da yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda veya predispoze

edici

faktörleri

bulunanlarda

(ör.

nöbet

hikayesi,

tedavi

edilen

epilepsi

veya

meningeal

bozukluklar) konvulsiyonlar ortaya çıkabilir (bkz. Bölüm 4.8).

Renal bozukluk

Renal bozukluğu olan hastalarda doz bozukluğun derecesine göre ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Cilt reaksiyonları

Tedavinin başında püstül ile birlikte ateşli jeneralize eritem oluşması, akut jeneralize ekzantematöz

püstülozisin (AJEP, bkz. Bölüm 4.8) bir belirtisi olabilir. Bu reaksiyon amoksisilinin kesilmesini

gerektirir ve daha sonraki uygulamalar için bir kontraendikasyondur.

Enfeksiyöz mononükleozdan şüphelenildiğinde amoksisilin kullanılmamalıdır çünkü amoksisilin

kullanımını takiben gelişen morbiliform döküntüler bu hastalık ile ilişkilendirilmiştir.

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu

Lyme hastalığının amoksisilin ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu görülmüştür

(bkz. Bölüm 4.8). Bu reaksiyon direk olarak, Lyme hastalığının bakteriyel nedeni olan Borrelia

burgdorferi

spiroketi

üzerine

amoksisilinin

bakterisidal

aktivite

göstermesinden

kaynaklanmaktadır. Bu durumun, Lyme hastalığının antibiyotik ile tedavisinin yaygın ve genellikle

kendi kendini kısıtlayan bir sonucu olduğu konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Duyarlı olmayan mikroorganizmaların çoğalması

Uzun

süreli

kullanım

bazen

duyarlı

olmayan

mikroorganizmların

çoğalmasına

neden

olabilmektedir.

Antibiyotik ile ilişkili kolit hemen hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımı ile bildirilmiştir

şiddeti

hafiften

hayatı

tehdit

edici

şiddette

kadar

değişebilmektedir

(bkz.

Bölüm

4.8).

Dolayısıyla, herhangi bir antibiyotiğin uygulanması sırasında ya da uygulanmasında sonra diyare

gelişen hastalarda bu tanının değerlendirilmesi önemlidir. Antibiyotik ile ilişkili kolit geliştiği

takdirde amoksisilin derhal kesilmeli, bir hekime başvurulmalı ve uygun bir tedavi başlatılmalıdır.

Bu durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Uzun süreli tedavi

Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoetik sistem fonksiyonları dahil olmak üzere

organ

sistem

fonksiyonlarının

periyodik

olarak

değerlendirilmesi

önerilmektedir.

Karaviğer

enzimlerinde yükselme ve kan sayımında değişimler bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8)

Antikoagülanlar

Amoksisilin alan hastalarda seyrek olarak protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Eş zamanlı

olarak antikoagülanlar reçetelendiğinde uygun takip yapılmalıdır. İstenen antikoagüasyon düzeyini

elde etmek için oral antikoagülanların dozunda değişiklik yapmak gerekebilir (bkz. Bölüm 4.5 ve

4.8).

Kristalüri

İdrar çıkışında azalma olan hastalarda, özellikle parenteral tedavide, çok seyrek olarak krsitalüri

gözlenmiştir.

Amoksisilinin

yüksek

dozda

uygulanması

sırasında,

amoksisilin

kristalürisi

ihtimalinin azaltılması için yeterli sıvı alımı ve idrar çıkışının devamı sağlanmalıdır. Mesane

kateteri olan hastalarda, düzenli olarak kateter açıklığı kontrol edilmelidir (bkz. Bölüm 4.8 ve 4.9)

Tanı testleri ile etkileşim

Amoksisilinin

serum

idrar

düzeylerinde

artışın

bazı

laboratuvar

testlerini

etkilemesi

muhtemeldir.

Yüksek

idrar

düzeylerine

bağlı

olarak

kimyasal

metotlarda

yanlış

okumalar

yaygındır.

Amoksisilin

tedavisi

sırasında

idrarda

glukoz

testi

yapılırken

enzimatik

glukoz

oksidaz

metotlarının kullanılmalıdır.

Amoksisilin varlığı hamile kadınlarda estriol sonuçlarını bozabilir.

Bu tıbbi ürün her 500 mg’lık dozunda 1mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasında “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesidin

eşzamanlı

kullanımı

önerilmemektedir.

Probenesid,

amoksisilinin

renal

tübüler

atılımını azaltır. Amoksisilin ve probenesidin eşzamanlı kullanımı, amoksisilinin daha yüksek ve

daha uzun süreli kan düzeyleriyle sonuçlanır.

Allopurinol

Amoksisilin tedavisi sırasında allopürinol kullanılması alerjik deri reaksiyonlarının görülme

olasılığını artırabilir.

Tetrasiklinler

Tetrasiklinler ve diğer bakteriyostatik ilaçlar amoksisilinin bakterisidal etkileri ile etkileşebilir.

Oral antikoagülanlar

Oral antikoagülanlar ve penisilin antibiyotikler, etkileşim bildirimi olmaksızın pratikte geniş

oranda kullanılmıştır. Bununla beraber, literatürde, asenokumarol ya da varfarin almakta olan ve

amoksisilin reçete edilen hastalarda uluslararası normalize edilmiş oranda yükselme vakaları

bulunmaktadır. Eğer bu ilaçların birlikte uygulanması gerekli ise amoksisilinin tedaviye eklenmesi

veya çıkarılması sırasında protrombin zamanı ya da uluslararası normalize edilmiş oran dikkatle

izlenmelidir. Ayrıca, oral antikoagülan dozunun ayarlanması gerekebilir (bkz bölüm 4.4 ve 4.8).

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımında azalmaya ve dolayısıyla toksisite potansiyelinde artışa neden

olabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

dolaylı

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvan çalışmaları üreme toksisitesine ilişkin direk ya da dolaylı zararlı etkiler göstermemektedir.

Amoksisilinin

insanlarda

hamilelik

sırasında

kullanımı

ilgili

kısıtlı

veriler,

konjenital

malformasyon riskinde artış göstermemektedir. Amoksisilin, potansiyel yararların tedavi ile ilişkili

potansiyel risklere üstün geldiği durumda hamilelikte kullanılabilir.

Laktasyon dönemi

Amoksisilin muhtemel sensitizasyon riski ile birlikte küçük miktarlarda anne sütüne geçmektedir.

Bunun sonucu olarak, emzirilen bebekte diyare ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu

gelişebilir

emzirmenin

durdurulması

gerekebilir.

Amoksisilin

yalnızca

yetkili

hekimin

yarar/risk değerlendirmesi sonrasında emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Amoksisilinin insanlarda fertilite üzerine etkileri ile ilgili veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda

yapılan üreme çalışmaları fertilite üzerinde etki olduğunu göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkiler ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, araç ve

makine

kullanma

yeteneğini

etkileyebilecek

istenmeyen

etkiler

ortaya

çıkabilir

(ör.

alerjik

reaksiyonlar, sersemlik, konvulsiyonlar) (bkz. Bölüm 4.8).

4.8. İstenmeyen etkiler

En yaygın görülen advers ilaç reaksiyonları diyare, bulantı ve cilt döküntüleridir.

Klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası sürveyans çalışmalarından elde edilen advers ilaç

reaksiyonları MedDRA Sistem Organ Sınıfına göre aşağıda listelenmektedir.

İstenemeyen

etkilerin

görülme

sıkılıklarını

sınıflandırmak

üzere

aşağıdaki

terminoloji

kullanılmıştır.

Çok yaygın ( ≥ 1/10 ); yaygın ( ≥ 1/100, < 1/10 ); yaygın olmayan ( ≥ 1/1000, < 1/100 ); seyrek (≥

1/10.000, < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000 ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok seyrek

Mukokütanöz kandidiyazis

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek

Geri

dönüşlü

lökopeni

(şiddetli

nötropeni

veya

agranülositozis

dahil),

geri

dönüşlü

trombositopeni ve hemolitik anemi.

Kanama

zamanı

protrombin

zamanında

uzama (Bkz. 4.4).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek

Anjiyonörotik

ödem,

anafilaksi,

serum

hastalığı

hipersensitivite

vasküliti

dahil

olmak üzere şiddetli alerjik reaksiyonlar (Bkz.

Bölüm 4.4).

Bilinmiyor

Jarisch-Herxheimer

reaksiyonu

(Bkz.

Bölüm

4.4).

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek

Hiperkinezi,

baş

dönmesi ve

konvülsiyonlar

(Bkz. Bölüm 4.4).

Gastrointestinal hastalıkları

Klinik Çalışma Verileri

*Yaygın

Diyare ve bulantı

*Yaygın olmayan

Kusma

Pazarlama Sonrası Veriler

Çok seyrek

Antibiyotik ile ilişkili kolit (psödomembranöz

kolit ve hemorajik kolit dahil, bkz. Bölüm 4.4)

Dilde siyah tüylü görünüm

Hepato-bilier hastalıkları

Çok seyrek

Hepatit

kolestatik

sarılık.

ve/veya

ALT’de orta dereceli yükselme

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Klinik Çalışma Verileri

*Yaygın

Deri döküntüsü

*Yaygın olmayan

Ürtiker ve kaşıntı

Pazarlama Sonrası Veriler

Çok seyrek

Eritema

multiforme,

Stevens-Jonhson

Sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz

eksfolyatif

dermatit

akut

jeneralize

ekzantematöz

püstüloz

(AJEP)

gibi

cilt

reaksiyonları (bkz. Bölüm 4.4).

Böbrek ve idrar hastalıkları

Çok seyrek

İnterstisyel nefrit

Kristalüri (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.9 Doz aşımı)

*Bu advers olayların insidansı, amoksisilin verilen yaklaşık 6000 erişkin ve pediyatrik hastayı

içeren klinik çalışmalardan alınmıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı belirtileri

Gastrointestinal semptomlar (bulantı, kusma ve diyare gibi) ve sıvı ve elektrolit dengelerinde

bozulma

görülebilir.

Bazı

vakalarda

renal

yetmezliğe

varabilen

amoksisilin

kristalürisi

gözlenmiştir. Renal fonksiyon bzoukluğu olan hastalarda ya da yüksek dozla tedavi edilenlerde

konvulsiyonlar ortaya çıkabilir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8)

İntoksikasyonun tedavisi

Gastrointestinal semptomlar, su/elektrolit dengesine dikkat edilerek semptomatik olarak tedavi

edilebilir.

Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaşımdan uzaklaştırılabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler:

Farmakoterapötik grup: Beta laktam antibakteriyeller, penisilin grubu

ATC kodu: J01CA04

Etki mekanizması:

Amoksisilin,

bakteriyel

hücre

duvarının

integral

yapısal

bileşeni

olan

bakteriyel

peptidoglikanın biyosentez yolağındaki bir veya daha fazla enzimi (genellikle penisilin-bağlayan

protein, PBP, olarak bilinen enzimler) inhibe eden yarı sentetik bir penisilindir (beta-laktam

antibiyotik).

Peptidoglikan

sentezinin

inhibisyonu

hücre

duvarının

zayıflamasına

açarak

genellikle hücre lizisi ve ölümüyle sonuçlanır.

Amoksisilin, dirençli bakterilerin ürettiği beta laktamazların degradasyon etkisine duyarlıdır ve

dolayısıyla

başına

amoksisilinin

aktivite

spektrumu,

enzimleri

üreten

organizmaları

içermemektedir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

Minimum inhibitör konsantrasyonun üzerindeki zaman (T>MIC), amoksisilinin etkinliğinde majör

belirleyici olarak kabul edilmektedir.

Direnç mekanizması

Amoksisiline direnç mekanizmları temel olarak şunlardır:

Bakteriyel beta-laktamazlar ile inaktivasyon

PBP’lerde, antibakteriyel ajanın hedefe afinitesini azaltan değişim.

Bakteride

impermeabilite

efluks

pompası

mekanizmaları

özellikle

gram-negatif

bakterilerde, dirence neden olabilmektedir.

Limitler

Amoksisilinin, Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) verisyon 5.0’daki

MIC limitleri aşağıdadır.

Organizma

MIC limiti (mg/L)

Duyarlı ≤

Dirençli >

Enterobacteriaceae

Staphylococcus spp.

Enterococcus spp.

Streptococcus grupları A, B, C ve G

Viridans grubu steprococci

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

0.125

Gram

pozitif

anaeroblar,

Clostridium

difficile

hariç

Gram negatif anaeroblar

Helicobacter pylori

0.125

0.125

Pasteurella multocida

Türle ilişkili olmayan limitler

Vahşi tipte Enterobacteriaceae aminopenisilinlere duyarlı olarak kategorize edilmiştir. Bazı

ülkeler vahşi tipte E. coli ve P. mirabilis izolatlarını orta derecede duyarlı olarak kategorize

etmeyi tercih etmektedir. Böyle bir durumda MIC limiti olarak S ≤ 0.5 mg/L’yi kullanınız.

Stafilokokların çoğu amoksisiline direnç oluşmasına neden olan penisilinaz üretmektedir.

Metisiline dirençli izolatlar, birkaç istisna dışında, tüm beta-laktam ajanlara karşı dirençlidir.

Amoksisiline duyarlılık ampisilinden yola çıkılarak bulunabilir.

A, B, C ve G grubu streptokokların penisilinlere duyarlılığı benzilpenisilin duyarlılığından yola

çıkılarak bulunmuştur.

Limitler sadece meningitis olmayan izolatlar içişn geçerlidir. Ampisiline orta derecede duyarlı

olarak kategorize edilen izolatlar için oral amoksisilin tedavisinden kaçınılmalıdır. Duyarlılık

ampisilin MIC değerinden yola çıkılarak bulunmuştur.

Limitler intravenöz uygulamaya dayanmaktadır. Beta-laktamaz pozitif izolatlar dirençli olarak

raporlanmalıdır.

Beta laktamaz üretenler dirençli olarak raporlanmalıdır

Amoksisiline duyarlılık benzilpenisilinden yola çıkılarak bulunabilir.

Limitler, vahşi tipte izolatları düşük duyarlılıktaki tiplerden ayırt etmeye yarayan epidemiyolojik

kesme değerlerine (epidemiological cut-off values – ECOFFs) dayanmaktadır.

Türlerle ilişkili olmayan limitler en az günde 0.5 g x 3 veya günde 4 dozluk (1.5 ila 2 g/gün)

dozlara dayanamaktadır.

Direnç prevalansı coğrafi olarak ve bazı türlerde zamanla değişebilmektedir. Özellikle şiddetli

enfeksiyonların tedavisi sırasında yerel direnç bilgisi gerekmektedir. Ajanın yararlılığının en

azından bazı enfeksiyon tipleri için şüpheli olduğu yerel direnç prevalansları durumunda uzman

görüşüne başvurulmalıdır.

Mikroorganizmaların amoksisiline In vitro duyarlılığı

Yaygın olarak duyarlı türler

Gram-pozitif aeroblar:

Enterococcus faecalis

Beta-hemolitik streptokoklar (Gruplar A, B, C ve G)

Listeria monocytogenes

Kazanılmış direncin problem olabileceği türler

Gram-negatif aeroblar:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Proteus mirabilis

Salmonella typhi

Salmonella paratyphi

Pasteurella multocida

Gram-pozitif aeroblar:

Koagülaz negatif stafilokoklar

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Viridans grubu streptokoklar

Gram-pozitif anaeroblar:

Clostridium spp.

Gram-negatif anaeroblar:

Fusobacterium spp.

Diğer:

Borrelia burgdorferi

Kalıtımsal olarak dirençli organizmalar

Gram-pozitif aeroblar:

Enterococcus faecium

Gram-negatif aeroblar:

Acinetobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Pseudomonas spp.

Gram-negatif anaeroblar:

Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis’in birçok suşu dirençlidir).

Diğer:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Kazanılmış direnç mekanizması olmaksızın doğal orta derece duyarlılık.

Hemen hemen tüm S.aureus’lar, penisilinaz üretimi nedeniyle amoksisiline karşı dirençlidir. Ek

olarak, tüm metisiline-dirençli suşlar amoksisiline karşı dirençlidir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Amoksisilin, fizyolojik pH’ta sulu çözelti içerisinde tümüyle çözünür. Oral yolla uygulandığında

hızlı ve iyi absorbe olur. Oral alımı takiben amoksisilinin biyoyararlanımı yaklaşık %70’tir. Pik

plazma konsantrasyonuna kadar geçen süre (T

maks

) yaklaşık bir saattir.

Sağlıklı gönüllülere aç karnına günde 3 kez 250 mg amoksisilinin uygulandığı bir çalışmanın

farmakokinetik sonuçları aşağıda verilmektedir.

maks

maks

(0-24s)

T ½

(μg/ml)

(μg.s/ml)

3.3 ± 1.12

1.5 (1.0-2.0)

26.7 ± 4.56

1.36 ± 0.56

*Medyan (aralık)

250 ila 3000 mg aralığında biyoyararlanım doz ile orantılı olarak lineerdir (C

maks

ve AUC olarak

ölçülmüştür). Absorpsiyon eş zamanlı gıda alımı ile etkilenmemektedir.

Amoksisilinin uzaklaştırılması için hemodiyaliz kullanılabilir.

Dağılım: Total plazma amoksisilininin yaklaşık %18’i proteinlere bağlanmaktadır ve görünür

dağılım hacmi 0.3 ila 0.4 l/kg civarındadır.

İntravenöz uygulamayı takiben amoksisilin, safra kesesi, abdominal doku, deri, yağ, kas dokusu,

sinovial ve peritoneal sıvılar, safra ve iltihap içerisinde bulunmuştur. Amoksisilin serebrospinal

sıvıda yeterinde dağılmamaktadır.

Hayvan çalışmalarından, ilaç türevi materyalin belirgin bir doku tutulumu olduğuna dair kanıt

sağlanmamıştır. Amoksisilin, birçok penisilin gibi, anne sütünde tespit edilebilir (bkz. bölüm 4.6).

Amoksisilinin plasental bariyeri aştığı gösterilmiştir (bkz. bölüm 4.6).

Biyotransformasyon:

Amoksisilin, başlangıç dozunun %10 ila 25’ine eşdeğer miktarlarda inaktif penisilonik asit olarak

kısmen idrar ile atılmaktadır.

Eliminasyon:

Amoksisilinin majör eliminasyon yolu böbreklerdir.

Amoksisilinin sağlıklı deneklerde ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve

ortalama klerensi yaklaşık 25 l/saattir. Amoksisilinin 250mg veya 500mg’lık tek doz

uygulanmasından sonraki ilk 6 saat süresince yaklaşık % 60 ila 70’i değişmeden idrarla

atılmaktadır. Çeşitli çalışmalarda, amoksisilinin 24 saatlik bir periyotta idrarla atılımının %50-85

olduğu bulunmuştur.

Eşzamanlı probenesid kullanımı amoksisilinin atılımını geciktirmektedir (bkz. bölüm 4.5).

Yaş:

Amoksisilinin elminasyon yarılanma ömrü 3 aylık ila 2 yaş civarındaki çocuklarda ve daha büyük

çocuklar ile erişkinlerde benzerdir. Çok küçük çocuklarda (preterm yenidoğanlar dahil), hayatın ilk

haftasında uygulama aralığı, renal eliminasyon yolağının olgunlaşmaması nedeniyle günde iki kezi

geçmemelidir. Yaşlı hastaların renal fonksiyonlarında azalma ihtimali olduğundan doz seçiminde

dikkatli olunmalıdır. Renal fonksiyonun izlenmesi faydalı olabilir.

Cinsiyet:

Sağlıklı erkek ve kadın bireylere oral amoksisilin uygulanmasını takiben, cinsiyetin amoksisilin

farmakokinetiği üzerine belirgin etkisi olmadığı görülmüştür.

Renal bozukluk:

Amoksisilinin toplam serum klerensi, renal fonksiyon azaldıkça orantılı olarak azalmaktadır (bkz.

bölüm 4.2 ve 4.4).

Hepatik bozukluk:

Hepatik bozukluğu olan hastalar dikkatle dozlanmalıdır ve düzenli aralıklarla hepatik fonksiyon

takip edilmelidir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler, farmakoloji, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite ve üreme ve gelişimsel

toksisite çalışmalarına dayalı, insanlara özel bir zarar ortaya koymamaktadır.

Amoksisilin ile karsinojenite çalışması yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELL

İ

KLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kroskarmelloz sodyum

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10 kapsüllük blister ambalajlarda, 10 blister şeklindedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı: ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi: Acıbadem, Köftüncü Sokak No: 1

34718 Kadıköy / İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

2017/408

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.06.2017

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME

TARİHİ

3-12-2018

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

Health Canada

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.