ATARAX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATARAX 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATARAX 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fazla doz alırsam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699624090058
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ATARAX

25mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birfilm kaplı tablette 25 mghidroksizin dihidroklorür

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,mikrokristalselüloz,magnezyumstearat,

kolloidalanhidrözsilika,titanyumdioksit(E171),hidroksipropilmetilselüloz29105cp,

makrogol 400(polietilen glikol 400)

BuKullanma Talimatında:

1.ATARAXnedir veneiçinkullanılır?

2.ATARAXkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ATARAX nasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ATARAX’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ATARAXnedir veneiçinkullanılır?

ATARAX,beyazrenkli,oblong,çentiklifilmkaplıtabletlerhalindedir.Herkutuda30tablet

bulunur.

ATARAX,ruhsalsıkıntıyı,huzursuzlukhalinivekaygıyıgideren,kaşıntınıntedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

ATARAX;

- erişkinlerdeanksiyete(kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde,

- kaşıntıbelirtisinin tedavisinde,

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktora söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2.ATARAX kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ATARAX’ı aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

- ATARAX’ınetkinmaddesineveyayardımcımaddelerdenherhangibirine,setirizine,

piperazintürevlerine,aminofilineveyaetilendiaminekarşıalerjinizvarise(aşırıduyarlı

iseniz),

- Geçmişinizdeuzamış QTaralığı (kalbin elektrik sistemindemeydanagelenbirbozukluk)

var iselütfen doktorunuzadanışınız.

- Porfiri (nadir metabolikbir bozukluk) hastasıysanız,

- Hamile isenizveyaemziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

- Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncemutlakadoktorunuzla temasageçiniz.

ATARAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLEKULLANINIZ

- Eğer istemsizseri kas spazmlı nöbetleriniz(konvülsiyonlar) var ise,

- Daraçılıglokom(göziçibasıncınınartışı),iyihuyluprostatbezibüyümesi,astım,kronik

obstrüktifakciğerhastalığı,mesaneçıkışındatıkanıklık,miyasteniagravis(kaslarda

çalışmagücününileriderecedeazalmasıveçabukyorulmailebelirginnöromüsküler

hastalık-sinir-kashastalığı)veyademansınız(bunama)varsa,gastrointestinal(mide-

barsak)hareketliliğinizazalmış ise,

- Elektrolitdengesizliğidahilolmaküzeregeçmişinizdekardiyakaritmiye(kalpatımlarının

normalritminikaybetmesi)yatkınlığınızvariseveyakalpritmbozukluğunaneden

olabilen birilaçla eşzamanlıtedavi oluyoriseniz, lütfen doktorunuzadanışınız.

- Yaşlıisenizveyakaraciğerfonksiyon(işlev)bozukluğunuzvariseveyaortaveyaağır

böbrekyetmezliğinizvarisedoktorunuzundozuayarlamasıgerekir,doktorunuzun

talimatlarınauyunuz.

Buuyarılargeçmişteherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

ATARAX’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

ATARAX’ı alkolilebirlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisiniarttırabilir.

ATARAX’ı açveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileisenizveyahamileolduğunuzudüşünüyoriseniz,ATARAXalmayınızvelütfen

doktorunuzahaber veriniz.

ATARAXhamilelikboyuncakullanılmamalıdır.Hamileliğingeçdönemindeve/veyadoğum

sırasındaATARAXalanannelerde,hemenyadadoğumdansonrabirkaçsaatiçindeçeşitli

istenmeyenetkiler(kan basıncındadüşmegibi)gözlenmiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ATARAXannesütünegeçtiğiiçin,ATARAX’ıkullanananneleremzirmeyi,emzirmek

isteyenannelerATARAX’ıbırakmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ATARAXtepkivermevekonsantreolabilmeyeteneğinizietkileyebilir.Bunedenlearaçve

makinekullanırken dikkatli olunuz.

ATARAX’ ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ATARAX’ıniçeriğindelaktozbulunur.Eğerdoktorunuz,bazışekerçeşitlerinekarşıhassas

olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

ATARAX’ı,santralsinirsistemiüzerineetkiliilaçlarla(psikotropikler,anestezikler,

antiepileptikler-saranöbetleriiçinkullanılanilaçlar-,sakinleştirici,uykuilacıveyaağrı

gidericiilaçlargibi)veyaantikolinerjiketkisiolanilaçlarlaeşzamanlıkullanıyorsanız,bu

ilaçlarınbazılarınınyadahepsininetkisiniarttırabileceğinden,doktorunuzundozuayarlaması

gerekebilir.

ATARAX, betahistin veantikolinesterazilaçlarının etkileriniazaltır.

ATARAX’inmonoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılır),sedasyon

yapıcı (sakinleştirici) ilaçlarilebirlikte eşzamanlı kullanmayınız.

Gastrointestinal(mide-barsak)ülserlerintedavisindekullanılanbirilaçolansimetidinileeş

zamanlı kullanım, ATARAXtabletlerin etkisiniarttırabilir.

EğerATARAXtablet,saranöbetitedavisiiçinkullanılanbirilaçolanfenitoinileaynıanda

alınırsafenitoinin etkisi zayıflar.

Aktifmaddehidroksizin,karaciğerdebelirlibazıenzimleri(CYP2D6)inhibeeder(baskılar),

bunedenleyüksekdozlarda,buenzimlerlemetabolizeolan(parçalanan)diğerilaçlarla

etkileşimlereneden olur.

Aktifmaddehidroksizin,alkoldehidrojenazveCYP3A4/5enzimleriilemetabolize

olduğundan,buenzimlerininhibitörleriolanilaçlarlabirliktekullanıldığında,hidroksizinkan

düzeylerindeartış beklenebilir.

Herhangibiralerjideritestiveyametakolinilebronkoprovokasyontestiyapılmadanbirhafta

önce, önlem olarak, ATARAXtablet ile tedavi kesilmelidir.

ATARAX’ınkalpritmbozukluğunanedenolabilenbirilaçlabirlikteuygulanması,QT

uzaması veTorsadedePointes riskini artırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ATARAX nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Dozajvekullanımsüresi,hastanıntedaviyeverdiğiyanıta,hastalığıntipiveşiddetinebağlı

olarak değişir.

Erişkinlerde

-Anksiyete(Kaygı)bozukluklarıbelirtilerinin tedavisinde:

Geneldoz:Gündetoplam50mg(sabah½tablet,öğlen½tabletveakşam1tabletalınız).

Dahaağır vakalardadozgündetoplam 300 mg’akadaryükseltilebilir.

-Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:

Yatmadanönce1tabletiletedaviyebaşlanır,gerektiğidurumlardagünde3-4kez1tabletlik

dozlarla tedaviyedevam edilir.

-Cerrahiameliyatlardan önceöntedavi olarak:

1veya2kezuygulanan50mg(2tablet)-200mg(8tablet):Anestezidenöncekigeceyapılan

bir uygulamanınardından, operasyondan bir saatöncebir uygulamadahayapılır.

Erişkinlerdemaksimum(enyüksek)tekdoz200mg(8tablet)’ı,maksimumgünlükdozise

300 mg(12 tablet)’ıgeçmemelidir.

Çocuklar(12 aylıktan itibaren)

-Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:

12aydan6yaşakadar:Doz,günde,vücutağırlığınınherkg'ına1-2.5mgaralığında,

bölünerek alınır.

6yaşın üstündegünde, vücut ağırlığının her kg'ına, 1-2 mg dozaralığında,bölünerek alınır.

-Cerrahiameliyatlardan önceön tedaviolarak:

Anestezidenöncekigecevücutağırlığınınherkg'ına1mgolarakuygulanabilecekdozun

ardından,operasyondan1saatöncevücutağırlığınınherkg'ına1mg’lıktekdozlukuygulama

yapılır.

Uygulama yoluvemetodu:

ATARAX tablet ağızdan kullanımiçindir.

ATARAX tabletiyeterlimiktardasıvı(örn. bir bardak su) ileyutunuz.

Değişikyaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Hastanıntedaviyeverdiğiyanıtagöredozayarlanmalıdır.Yaşlılardatedaviye,erişkinlere

önerilendozunyarısı ile başlanması önerilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerfonksiyon(işlev)bozukluğu,ortaveyaağırböbrekyetmezliğiolanhastalardadoz

azaltılmalıdır.

EğerATARAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla ATARAX kullandıysanız

ATARAX’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

ATARAX’ ı kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun sizeverdiğitalimatlarauygun olarak ilacı almayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ATARAXiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

ATARAXiletedavinin süresi, klinik belirtilerevebireysel olarak hastalığın seyrinebağlıdır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiATARAX’ın içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaATARAX’ıkullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Aşırı duyarlılık,

- Anafilaktik şok,

- Titreme,

- İstem dışı kas kasılmaları (Konvülsiyon),

- İstemli hareket etmedegüçlük (Diskinezi),

- Oryantasyon bozukluğu,

- Varsanı,gerçekteolmayan şeylerigörmek veyaduymak (Halüsinasyon)

- İşeyememesonucu mesanedeaşırı idrar birikmesi(İdrar retansiyonu),

- Bronşlarıngeçici olarakdaralması (Bronkospazm),

- Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağız

veyaboğazınyutmayı veyanefesalmayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinATARAX'

akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

- Dakikadaki kalpatım sayısının (nabzın) normalin üstüne çıkması (Taşikardi),

- EKG’ deQT uzaması, TorsadedePointes

- Gözdeuyum bozukluğu (Akomodasyon bozukluğu),

- Bulanıkgörme,

- Ağızkuruluğu,

- Bulantı,

- Kabızlık,

- Kusma,

- Karaciğerfonksiyon testlerindeanormallik,

- Hepatit,

- Halsizlik,

- Kırıklık,

- Ateş,

- Uyuklamahali(Somnolans),

- Başağrısı,

- Sedasyon,

- Sersemlik hissi,

- Uykusuzluk,

- Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),

- Zihin karışıklığı(Konfüzyon)

- Kaşıntı,

- Eritamatöz(kızarık)döküntü,

- Makülopapüler (küçük beneklikabartılı)döküntü,

- Kurdeşen(Ürtiker),

- Cildin üst tabakasınınyangısı(Dermatit),

- Terlemeartışı,

- Sabitilaçerüpsiyonu,

- Deri, ağız, gözvegenitalbölgedekızartı vekabarcıkların oluşması,

- Kan basıncındadüşme(Hipotansiyon).

BunlarATARAX’ ınhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinsıklığıveyoğunluğugünlükdozunbireyselleştirilerekdikkatlibirşekilde

ayarlanması ile azaltılabilir. Yaşlıhastalardayan etkigörülmeriskidahayüksektir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ATARAX’ ınsaklanması

Çocukların göremeyeceği veerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Işığaduyarlı olduğundanilacı kutusundasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajüzerindebelirtilen son kullanma tarihinden sonraATARAX’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: UCBPharmaA.Ş.,RüzgarlıbahçeCumhuriyetCad.,GerçeklerSitesiB

Blok, Kat:6, Kavacık /Beykoz34805

İstanbul /TÜRKİYE

Üretici: Pharmavision Sanayi veTicaret A.Ş.

DavutpaşaCaddesi, No:145, 34010, Topkapı-İstanbul /TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı. . . . . .tarihindeonaylanmıştır.