ATARAX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATARAX 200 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATARAX 200 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fazla doz alırsam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699624570062
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ATARAX şurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Şurubun her birml’sinde2 mghidroksizin dihidroklorür

Yardımcımaddeler:Etanol,sukroz,sodyumbenzoat,levomentol,fındıkaromasıvesaf

su

BuKullanma Talimatında:

1.ATARAX nedir veneiçinkullanılır?

2.ATARAXkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ATARAXnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ATARAX’ ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ATARAXnedir veneiçinkullanılır?

ATARAX,berrakrenksizbirçözeltidir.ATARAX,plastikkapaklı200ml’likrenklicam

şişelerde, 5 ml’lik 1.25, 2.5 ve5 ml'yeişaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.

ATARAX,ruhsalsıkıntıyı,huzursuzlukhalinivekaygıyıgideren,kaşıntınıntedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

ATARAX;

- erişkinlerdeanksiyete(kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde,

- kaşıntı belirtisinin tedavisinde,

- cerrahigirişimler için ameliyattan önceön tedavide kullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

1.Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

2.Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3.Builaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

4.Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktora söyleyiniz.

5.Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2.ATARAXkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ATARAX’ ı aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

- ATARAX’ınetkinmaddesineveyayardımcımaddelerdenherhangibirine,setirizine,

piperazintürevlerine,aminofilineveyaetilendiaminekarşıalerjinizvarise(aşırıduyarlı

iseniz),

- GeçmişinizdeuzamışQTaralığı(kalbinelektriksistemindemeydanagelenbirbozukluk)

var iselütfen doktorunuzadanışınız.

- Porfiri (nadir metabolikbir bozukluk) hastasıysanız,

- Hamile isenizveyaemziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

- Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncemutlakadoktorunuzla temasageçiniz.

ATARAX’ ı aşağıdakidurumlarda DİKKATLEKULLANINIZ

- Eğer istemsizseri kas spazmlı nöbetleriniz(konvülsiyonlar) var ise,

- Daraçılıglokom(göziçibasıncınınartışı),iyihuyluprostatbezibüyümesi,astım,kronik

obstrüktifakciğerhastalığı,mesaneçıkışındatıkanıklık,miyasteniagravis(kaslarda

çalışmagücününileriderecedeazalmasıveçabukyorulmailebelirginnöromüsküler

hastalık-sinir-kashastalığı)veyademansınız(bunama)varsa,gastrointestinal(mide-

barsak)hareketliliğinizazalmış ise,

- Elektrolitdengesizliğidahilolmaküzeregeçmişinizdekardiyakaritmiye(kalpatımlarının

normalritminikaybetmesi)yatkınlığınızvariseveyakalpritmbozukluğunaneden

olabilen birilaçla eşzamanlıtedavi oluyoriseniz, lütfen doktorunuzadanışınız.

- Yaşlıiseniz,veyakaraciğerfonksiyon(işlev)bozukluğunuzvariseveyaortaveyaağır

böbrekyetmezliğinizvarisedoktorunuzundozuayarlamasıgerekir,doktorunuzun

talimatlarınauyunuz.

- ATARAXsukroziçerir,6.5ml’dendahayüksekbirdozdauygulandığında,diabetes

mellitus(şeker)hastalarındabudurumgözönündebulundurulmalıdır.Sukrozdişlere

zarar verebilir.

- ATARAX'dahacmin%0.1'ikadaretanol(alkol)vardır.100ml(200mghidroksizine

eşdeğer)şurubunuygulanmasındansonraalkolkonsantrasyonu100mg’açıkacaktırkibu

2mlbiraveya1mlşarabaeşdeğerdir.Budurum,alkolbağımlılığıolanhastalar,hamile

veyaemzirenkadınlar,çocuklarvekaraciğerhastalığıyadaepilepsigibiyüksekrisk

grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Buuyarılargeçmişteherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

ATARAX’ ınyiyecekveiçecekilekullanılması

ATARAX’ ıalkolilebirliktealmayınız. Alkol bu ilacın etkisiniarttırabilir.

ATARAX’ı açveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileisenizveyahamileolduğunuzudüşünüyoriseniz,ATARAXalmayınızvelütfen

doktorunuzahaber veriniz.

ATARAXhamilelikboyuncakullanılmamalıdır.Hamileliğingeçdönemindeve/veyadoğum

sırasındaATARAXalanannelerde,hemenyadadoğumdansonrabirkaçsaatiçindeçeşitli

istenmeyenetkiler(kan basıncındadüşmegibi)gözlenmiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ATARAXannesütünegeçtiğiiçin,ATARAX’ıkullanananneleremzirmeyi,emzirmek

isteyenannelerATARAX’ıbırakmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ATARAXtepkivermevekonsantreolabilmeyeteneğinizietkileyebilir.Bunedenlearaçve

makinekullanırken dikkatli olunuz.

ATARAX’ ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ATARAX’ıniçeriğindesukrozbulunur.Eğerdoktorunuz,bazışekerçeşitlerinekarşıhassas

olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

ATARAX’ı,santralsinirsistemiüzerineetkiliilaçlarla(psikotropikler,anestezikler,

antiepileptikler-saranöbetleriiçinkullanılanilaçlar-,sakinleştirici,uykuilacıveyaağrı

gidericiilaçlargibi)veyaantikolinerjiketkisiolanilaçlarlaeşzamanlıkullanıyorsanız,bu

ilaçlarınbazılarınınyadahepsininetkisiniarttırabileceğinden,doktorunuzundozuayarlaması

gerekebilir.

ATARAX, betahistin veantikolinesterazilaçlarının etkileriniazaltır.

ATARAX’inmonoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılır),sedasyon

yapıcı (sakinleştirici) ilaçlarilebirlikte eşzamanlı kullanmayınız.

Gastrointestinal(mide-barsak)ülserlerintedavisindekullanılanbirilaçolansimetidinileeş

zamanlı kullanım,ATARAX’ ın etkisiniarttırabilir.

EğerATARAX,saranöbetitedavisiiçinkullanılanbirilaçolanfenitoinileaynıandaalınırsa

fenitoinin etkisi zayıflar.

Aktifmaddehidroksizin,karaciğerdebelirlibazıenzimleri(CYP2D6)inhibeeder(baskılar),

bunedenleyüksekdozlarda,buenzimlerlemetabolizeolan(parçalanan)diğerilaçlarla

etkileşimlereneden olur.

Aktifmaddehidroksizin,alkoldehidrojenazveCYP3A4/5enzimleriilemetabolize

olduğundan,buenzimlerininhibitörleriolanilaçlarlabirliktekullanıldığında,hidroksizinkan

düzeylerindeartış beklenebilir.

Herhangibiralerjideritestiveyametakolinilebronkoprovokasyontestiyapılmadanbirhafta

önce, önlem olarak, ATARAXiletedavi kesilmelidir.

ATARAX’ınkalpritmbozukluğunanedenolabilenbirilaçlabirlikteuygulanması,QT

uzaması veTorsadedePointes riskini artırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ATARAX nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Dozajvekullanımsüresi,hastanıntedaviyeverdiğiyanıta,hastalığıntipiveşiddetinebağlı

olarak değişir.

Erişkinlerde

-Anksiyete(Kaygı)bozukluklarıbelirtilerinin tedavisinde:

Geneldoz:50mg/gün(Günde2kez6.25ml(1tamölçek+1çeyrekölçek)ve1kez12.5ml

(2tamölçek+1yarımölçek)alınız).Dahaağırvakalardadozgündetoplam300mg’akadar

yükseltilebilir.

-Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:

Yatmadanönce12.5ml(2tamölçek+1yarımölçek)iletedaviyebaşlanır,gerektiği

durumlardagünde3-4kez12.5ml'ye(2tamölçek+1yarımölçek)çıkandozlarlatedaviye

devam edilir.

-Cerrahiameliyatlardan önceön tedavi olarak:

1veya2defadauygulanacakşekilde50(25ml-5tamölçek)-200mg(100ml-20tamölçek):

Anestezidenöncekigeceyapılanbiruygulamanınardından,operasyondanbirsaatöncebir

uygulamadahayapılır.

Erişkinlerdemaksimum(enyüksek)tekdoz200mg(100ml)’ı,maksimumgünlükdozise

300 mg(150 ml)’ıgeçmemelidir.

Çocuklar(12 aylıktan itibaren)

-Kaşıntı belirtisinin tedavisinde:

12aydan6yaşakadar:Doz,günde,vücutağırlığınınherkg'ına1-2.5mgaralığında,

bölünerek alınır.

6yaşın üstündegünde, vücut ağırlığının her kg'ına, 1-2mgdozaralığında,bölünerek alınır.

-Cerrahiameliyatlardan önceön tedavi olarak:

Anestezidenöncekigecevücutağırlığınınherkg'ına1mgolarakuygulanabilecekdozun

ardından,operasyondan1saatöncevücutağırlığınınherkg'ına1mg’lıktekdozlukuygulama

yapılır.

Uygulama yoluvemetodu:

ATARAXşurup ağızdankullanımiçindir.

Değişikyaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Hastanıntedaviyeverdiğiyanıtagöredozayarlanmalıdır.Yaşlılardatedaviye,erişkinlere

önerilendozunyarısı ile başlanması önerilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerfonksiyon(işlev)bozukluğu,ortaveyaağırböbrekyetmezliğiolanhastalardadoz

azaltılmalıdır.

EğerATARAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla ATARAX kullandıysanız

ATARAX’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

ATARAX’ ı kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun sizeverdiği talimatlarauygun olarak ilacı almayadevam ediniz.

Unutulandozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ATARAXiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

ATARAXiletedavinin süresi, klinik belirtilerevebireysel olarak hastalığın seyrinebağlıdır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiATARAX’ın içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaATARAX’ıkullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Aşırı duyarlılık,

- Anafilaktik şok,

- Titreme,

- İstem dışı kas kasılmaları (Konvülsiyon),

- İstemli hareket etmedegüçlük (Diskinezi),

- Oryantasyon bozukluğu,

- Varsanı,gerçekteolmayan şeylerigörmek veyaduymak (Halüsinasyon)

- İşeyememesonucu mesanedeaşırı idrar birikmesi(İdrar retansiyonu),

- Bronşlarıngeçici olarakdaralması (Bronkospazm),

- Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağız

veyaboğazınyutmayı veyanefesalmayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinATARAX'

akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

-Dakikadaki kalpatım sayısının (nabzın) normalin üstüne çıkması (Taşikardi),

-EKG’ deQT uzaması, TorsadedePointes,

-Gözdeuyum bozukluğu (Akomodasyon bozukluğu),

-Bulanıkgörme,

-Ağızkuruluğu,

-Bulantı,

-Kabızlık,

-Kusma,

-Karaciğerfonksiyon testlerindeanormallik,

-Hepatit,

-Halsizlik,

-Kırıklık,

-Ateş,

-Uyuklamahali(Somnolans),

-Başağrısı,

-Sedasyon,

-Sersemlik hissi,

-Uykusuzluk,

-Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),

-Zihin karışıklığı(Konfüzyon)

-Kaşıntı,

-Eritamatöz(kızarık)döküntü,

-Makülopapüler (küçük beneklikabartılı) döküntü,

-Kurdeşen(Ürtiker),

-Cildin üst tabakasınınyangısı(Dermatit),

-Terlemeartışı,

-Sabitilaçerüpsiyonu,

-Deri, ağız, gözvegenitalbölgedekızartı vekabarcıkların oluşması,

-Kan basıncındadüşme(Hipotansiyon).

BunlarATARAX’ ın hafifyanetkileridir.

Yanetkilerinsıklığıveyoğunluğugünlükdozunbireyselleştirilerekdikkatlibirşekilde

ayarlanması ile azaltılabilir. Yaşlıhastalardayan etkigörülmeriskidahayüksektir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ATARAX’ ınsaklanması:

Çocukların göremeyeceği veerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki odasıcaklıklarında saklayınız.

Işığaduyarlı olduğundanilacı kutusundasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajveyaetiketüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraATARAX’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: UCBPharmaA.Ş.,RüzgarlıbahçeCumhuriyetCad.,GerçeklerSitesiB

Blok, Kat:6, Kavacık /Beykoz34805

İstanbul /TÜRKİYE

Üretici:

Pharmavision Sanayi veTicaret A.Ş.

DavutpaşaCaddesi, No:145, 34010, Topkapı-İstanbul /TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı.. . . .tarihindeonaylanmıştır.