ATAFLOKS 400 MG FILM TABLET, 7 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATAFLOKS 400 MG FILM TABLET, 7 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATAFLOKS 400 MG FILM TABLET, 7 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717090187
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 21

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ATAFLOKS 400 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Moksifloksasin hidroklorür . 436,4 mg (400 mg moksifloksasine eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Gülkurusu renkli, oblong tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Akut

bakteriyal

sinüzit,

kronik

bronşitin

akut

bakteriyel

alevlenmesi

alternatif

tedavi

seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Bu

endikasyonlarda

ancak

antibiyogramla

kanıtlanması,

diğer

alternatif

tedavilerin

uygulanamaması durumlarında enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile kullanılabilir.

ATAFLOKS,

duyarlı

suşların

neden

olduğu

aşağıdaki

bakteriyel

enfeksiyonların

tedavisinde

endikedir:

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella

UYARI: TENDİNİT VE TENDON YIRTILMASI, PERİFERAL NÖROPATİ, SANTRAL

SİNİR

SİSTEMİ

ETKİLERİ

VE

MYASTENİA

GRAVİS’İN

ŞİDDETLENMESİNİ

DE

İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR

ATAFLOKS da dahil olmak üzere florokinolonlar aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri

dönüşümsüz advers reaksiyonlara neden olabilir:

Tendinit ve tendon yırtılması

Periferal nöropati

Santral sinir sistemi etkileri

reaksiyonlardan

herhangi

birinin

gözlendiği

hastalarda

ATAFLOKS

kullanımı

derhal

bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

ATAFLOKS

dahil

olmak

üzere

florokinolonlar,

myastenia

gravisli

hastalarda

güçsüzlüğünü

şiddetlendirebilir.

Bilinen

myastenia

gravis

öyküsü

olanlarda

ATAFLOKS

kullanımından kaçınılmalıdır.

ATAFLOKS’un da dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi advers reaksiyonlarla ilişkili

olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.

Akut bakteriyel sinüzit

Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi

2 / 21

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis'in neden olduğu kronik bronşitin

akut alevlenmesinde;

Streptococcus pneumoniae (penisilin için MİK değeri ≥ 2 µg/ml olan penisiline dirençli suşlar

dahil),

Haemophilus

influenzae,

Moraxella

catarrhalis,

Staphylococcus

aureus,

Klebsiella

pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae'nın neden olduğu toplumdan

edinilmiş pnömonide; çoklu ilaç direnci olan suşların* sebep olduğu toplumdan edinilmiş

pnömoni de dahil;

* Penisiline dirençli S. Pneumoniae suşları gibi çoklu ilaç direnci olan Streptococcus pneumoniae

ve aşağıdaki antibiyotiklerden iki ya da daha fazlasına karşı dirençli suşlar: penisilin (MİK ≥ 2

µg/ml

olan),

Jenerasyon

sefalosporinler

(örn.,

sefuroksim),

makrolidler,

tetrasiklinler

trimetoprim/sülfametoksazol.

Streptococcus pnemoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis'in neden olduğu akut

sinüzitte;

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes'in neden olduğu komplike olmayan deri ve

yumuşak doku enfeksiyonlarında

Komplike olmayan pelvik inflamatuvar hastalıkta (salpenjit ve endometrit dahil kadın üst

genital kanal enfeksiyonları gibi)

Metisiline duyarlı Staphlylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter

cloacae'nin neden olduğu komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında (diyabetik ayak

dahil);

Escherichia

coli,

Bacteroides

fragilis,

Streptococcus

anginosus,

Streptococcus

constellatus,

Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Clostridium perfringens, Bacteriodes thetaiotaomicron

ya da Peptostreptococcus türlerinin neden olduğu komplike intraabdominal enfeksiyonlarda

(apse gibi polimikrobiyal enfeksiyonlar dahil).

Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı hakkındaki resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

ATAFLOKS için önerilen doz, tüm endikasyonlar için günde bir kez 400 mg’dır (1 film tablet) ve bu

doz aşılmamalıdır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavinin süresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir. Üst ve alt solunum

yolu enfeksiyonlarının tedavisi için aşağıdaki genel öneriler yapılmaktadır:

Bronşit: Kronik bronşitin akut alevlenmesi, 5 gün

Pnömoni: Toplumdan edinilmiş pnömoni, 10 gün

Sinüzit: Akut sinüzit, 7 gün

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 7 gün

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ardışık tedavi süresi (intravenöz uygulamayı

takiben oral uygulama): 7-21 gün.

Komplike olmayan pelvik inflamatuvar hastalık: 14 gün.

Komplike

intraabdominal

enfeksiyonlarda

ardışık

tedavi

(intravenöz

uygulamayı

takiben

oral

uygulama): 5-14 gün

Tedavi edilmekte olan endikasyon için tedavi süresi aşılmamalıdır ATAFLOKS klinik çalışmalarda

3 / 21

(komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında) 21 güne varan tedavi süresince araştırılmıştır.

Uygulama şekli:

Film tablet, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak

alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi ≤ 30 ml/dakika/1.73m

dahil) ve hemodiyaliz

ve sürekli ayaktan periton diyalizi gibi kronik diyaliz hastalarında doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yeterli veri mevcut değildir (Bkz. Bölüm 4.3).

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda ve adolesanlarda ATAFLOKS’un etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır (ayrıca Bkz.

Bölüm 4.3).

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılar için doz ayarlaması gerekmemektedir.

Diğer:

Etnik gruplarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Moksifloksasine, diğer kinolonlara ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen

aşırı duyarlılık durumunda

Gebelik ve emzirme döneminde

18 yaşın altındaki hastalarda

Kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon hastalığı / hasarı öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Hem klinik öncesi araştırmalar hem de insanlar üzerindeki çalışmalarda, moksifloksasine maruz

kaldıktan sonra QT uzaması şeklinde kardiyak elektrofizyolojide değişiklikler gözlenmiştir. İlaç

güvenliliği nedenlerinden dolayı, moksifloksasin aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Doğuştan ya da kazanılmış QT uzaması

Elektrolit bozuklukları, özellikle de düzeltilmemiş hipokalemi

Klinik olarak anlamlı bradikardi

Düşük sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu olan klinik olarak anlamlı kalp yetmezliği

Semptomatik aritmi öyküsü

Moksifloksasin QT aralığını uzatan diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm

4.5).

Klinik verilerin sınırlı olması nedeniyle, moksifloksasin aynı zamanda ciddi karaciğer fonksiyon

bozukluğu olan (Child Pugh C) hastalarda ve transaminaz düzeyleri normal üst sınırın 5 katından

fazla artmış hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya

4 / 21

çıkabilir. Bu durumda doktor derhal haberdar edilmelidir.

Çok nadir durumlarda anafilaktik reaksiyonlar yaşamı tehdit edici bir şoka kadar ilerleyebilir ve bazı

olgularda bu durum ilk uygulamadan sonra meydana gelebilir. Bu durumlarda, ATAFLOKS tedavisi

kesilmeli ve tıbbi tedavi (örn. şok tedavisi) uygulanmalıdır.

Bazı hastalarda ATAFLOKS’un elektrokardiyogramda QT aralığını uzattığı gösterilmiştir. Erkekler

ile karşılaştırıldığında kadınlarda başlangıç QTc aralıkları daha uzun olma eğilimi gösterdiğinden,

kadınlar QTc-uzatıcı ilaçlara karşı daha duyarlı olabilirler. Yaşlı hastalar da QT aralığı üzerindeki

ilaca bağlı etkilere daha duyarlı olabilirler.

QT uzamasının boyutu, artan ilaç konsantrasyonlarıyla artabileceğinden, önerilen doz ve infüzyon

hızı

dakikada

aşılmamalıdır.

Bununla

birlikte

pnömoni

şikayeti

olan

hastalarda

moksifloksasin

plazma

konsantrasyonları

uzaması

arasında

hiçbir

korelasyon

gözlenmemiştir. QT uzaması torsades de pointes de dahil olmak üzere ventriküler aritmiler açısından

bir risk artışına neden olabilir. 9000’den fazla hastanın katıldığı klinik çalışmalarda, ATAFLOKS

moksifloksasin tedavisi sırasında QTc uzamasına atfedilebilecek hiçbir kardiyovasküler morbidite ya

mortalite

izlenmemiştir

ancak

belirli

bazı

predispozan

tablolar

ventriküler

aritmi

riskini

artırabilmektedir.

Dolayısıyla, klinik deneyim bulunmamasına bağlı olarak, aşağıdaki hasta gruplarında ATAFLOKS

moksifloksasin tedavisinden kaçınılmalıdır:

QT aralığı uzaması olduğu bilinen hastalar,

Düzeltilmemiş hipokalemisi olan hastalar,

Sınıf IA (örn, kinidin, prokainamid) ya da sınıf III (örn, amiodaron, sotalol) antiaritmik ajan

kullanan hastalar.

Aşağıdaki koşullarda, ATAFLOKS’un QT aralığı üzerindeki ilave etkisi dışlanamadığı için, dikkatle

kullanılması önerilmektedir:

Sisaprid, eritromisin, antipsikotikler ve trisiklik antidepresanlar gibi QT aralığını uzatan ilaçlar

ile eşzamanlı tedavi uygulanan hastalar,

Klinik açıdan anlamlı bradikardi, akut miyokard iskemisi gibi devam eden proaritmik tabloları

olan hastalar,

Karaciğer

sirozu

olan

hastalar;

çünkü

hastalarda

önceden

mevcut

olan

uzaması

dışlanamaz.

QTc’yi uzatan ilaçlara daha duyarlı olabilen kadın ve yaşlı hastalar.

Potasyum düzeylerini azaltabilen ilaçlar, ATAFLOKS alan hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır.

ATAFLOKS ile potansiyel olarak karaciğer

yetmezliğine (ölümcül olgular da dahil)

yol açan

fulminan hepatit olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Hastalar, karaciğer yetmezliğine ilişkin

semptomlar ortaya çıktığında tedaviye devam etmeden önce ivedilikle doktorlarına başvurmaları

konusunda bilgilendirilmelidir.

ATAFLOKS

Stevens-Johnson

sendromu

toksik

epidermal

nekroliz

gibi

büllöz

deri

reaksiyonu olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Hastalar, deri ve/veya mukozada reaksiyonlar

ortaya çıktığında tedaviye devam etmeden önce ivedilikle doktorlarıyla temasa geçmeleri konusunda

bilgilendirilmelidir.

5 / 21

Kinolon tedavisi ile nöbetler görülebilir. Nöbetlere eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen

santral

sinir

sistemi

(SSS)

bozuklukları

olduğu

bilinen

veya

şüphe

edilen

hastalarda

dikkatle

kullanılmalıdır.

ATAFLOKS’u da içeren geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımıyla antibiyotik ilişkili kolit

bildirilmiştir. Bu nedenle, ATAFLOKS kullanımıyla ilişkili ciddi diyare gelişen hastalarda bu tanının

dikkate alınması önemlidir. Bu klinik durumda hemen uygun terapötik önlemler alınmalıdır. Ciddi

diyare gelişen hastalarda peristaltizmi inhibe eden ilaçların kullanımı kontrendikedir.

Moksifloksasini

içeren

kinolon

tedavisiyle,

özellikle

yaşlı

hastalarda

aynı

zamanda

kortikosteroidlerle

tedavi

edilmekte

olan

kişilerde

tendon

enflamasyonu

rüptür

görülebilir;

tedavinin sonlanmasından aylar sonrasında meydana gelmiş olan vakalar bildirilmiştir. İlk ağrı ya da

enflamasyon belirtisinde, tedavi kesilmeli ve etkilenen ekstremite(ler) dinlendirilmelidir.

Florokinolonlarla tedavi gören hastalarda, konvülsiyonlar ve intrakraniyal basınçta artış (psödotümör

serebri dahil) bildirilmiştir.

Böbrek bozuklukları olan yaşlı hastalar yeterli sıvı alımına devam edemiyorlarsa ATAFLOKS’u

dikkatle kullanmalıdır, çünkü dehidrasyon böbrek yetmezliği riskini artırabilir.

Görme bozukluğu ya da gözlerle ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, hemen bir göz doktoruna

başvurulmalıdır.

Işığa duyarlılık: Kinolonların, hastalarda ışığa duyarlılık reaksiyonlarına sebep olduğu gösterilmiştir.

Bununla birlikte özel olarak düzenlenmiş preklinik ve klinik çalışmalarda, ATAFLOKS ile ışığa

duyarlılık reaksiyonları gözlenmemiştir. Ayrıca, pazara verildiğinden bu yana da, ATAFLOKS’un

ışığa

duyarlılık

reaksiyonlarına

açtığı

yönünde

klinik

veri

bulunmamaktadır.

Yine

hastalara şiddetli UV radyasyonuna veya güneş ışığına maruz kalmamaları tavsiye edilmelidir.

Aile öyküsünde ya da halihazırda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar kinolonlar ile

tedavide hemolitik reaksiyonlara eğilimlidirler. Bu nedenle, ATAFLOKS bu hastalarda dikkatlice

kullanılmalıdır.

İntravenöz tedavinin gerekli görüldüğü komplike pelvik inflamatuar hastalığı olanlarda (pelvik apse

veya tüp-yumurtalıklarla ilişkili komplike enfeksiyonlar), ATAFLOKS 400 mg film tablet tedavisi

önerilmemektedir.

Tendinit ve tendon rüptürü, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil sakatlığa

sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar

ATAFLOKS dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi

advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas-iskelet ve

periferal sinir sistemi (tendinit, tendon rüptürü, tendonlarda şişme veya enflamasyon, karıncalanma

veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde

şişme gibi) atralji, miyalji, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon,

anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (bkz. bölüm 4.8).

Bu reaksiyonlar, ATAFLOKS başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş

grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları yaşamıştır.

Herhangi

ciddi

advers

reaksiyonun

bulgularının

veya

semptomlarının

ortaya

çıkması

durumunda ATAFLOKS derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi

advers

reaksiyonlardan

herhangi

birini

yaşayan

hastalarda

ATAFLOKS

dahil

florokinolonların

kullanımından kaçınılmalıdır.

6 / 21

Myasthenia Gravis’in şiddetlenmesi:

Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas

güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör

destek

ihtiyacı

ölümü

kapsayan

post-marketing

ciddi

advers

olaylar

florokinolonla

ilişkilendirilmiştir.

Öyküsünde

myasthenia

gravis

bulunan

hastalar,

florokinolon

kullanımından

kaçınmalıdır.

Metisiline

dirençli

Aureus

(MRSA)

enfeksiyonlarının

tedavisinde

moksifloksasin

kullanımı

önerilmez. MRSA’dan kaynaklandığı belirlenen veya MRSA enfeksiyonu olduğundan şüphe edilen

enfeksiyonlarda, uygun antibiyotiklerle tedaviye başlanmalıdır (Bkz. Bölüm 5.1).

Moksifloksasinin

in

vitro

aktivitesi,

mikobakteriyel

türlerin

büyümelerini

baskılayarak

Mycobacterium kültür testleri ile etkileşebilir. Bu nedenle ATAFLOKS kullanmakta olan hastalardan

alınan kültürlerde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

ATAFLOKS da dahil olmak üzere, kinolon grubu antibiyotikleri kullanan hastalarda parestezi,

hipoestezi, disestezi veya güçsüzlüğe neden olabilen duyusal veya duyusal- motor polinöropati

vakaları bildirilmiştir. ATAFLOKS tedavisi almakta olan hastaların ağrı, yanma veya batma hissi,

uyuşukluk veya güçsüzlük gibi nöropati semptomlarının ortaya çıkması durumda, tedaviye devam

etmeden önce doktorlarını bilgilendirmeleri önerilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8).

Moksifloksasin de dahil olmak üzere kinolon tedavisi uygulanan hastalarda psikiyatrik reaksiyonlar

görülebilir. Bu durum ilk uygulama sonrasında bile ortaya çıkabilir. Çok nadir vakalarda, ortaya

çıkan depresyon veya psikotik reaksiyonlar intihar düşüncesi ve intihar teşebbüsü gibi kendine zarar

verme davranışına kadar ilerleyebilir (Bkz. Bölüm 4.8). Böyle bir reaksiyonun ortaya çıkması

durumunda, ATAFLOKS tedavisine son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Psikozu olan

hastalarda veya psikiyatrik hastalık hikayesi olanlarda ATAFLOKS dikkatle kullanılmalıdır.

Florokinolonlara

dirençli

Neisseria

gonorrhoeae

enfeksiyonlarının

yaygın

artan

prevalansı

nedeniyle, etkenin florokinolanlara dirençli N. gonorrhoeae olmadığı saptanmadığı sürece, pelvik

inflamatuvar

hastalık

tedavisinde

ATAFLOKS

monoterapiden

kaçınılmalıdır.

Eğer

etkenin

florokinolonlara dirençli N. gonorrhoeae olup olmadığı belirlenemiyorsa, ampirik moksifloksasin

tedavisine

N.gonorrhoeae’ya

karşı

etkili

olduğu

bilinen

uygun

antibiyotiğin

(örneğin

sefalosporinin) eklenmesi düşünülmelidir.

Disglisemi

Tüm florokinolonlarda olduğu gibi, ATAFLOKS ile hipoglisemi ve hiperglisemi dahil olmak üzere

glukoz

düzeyinde

bozulmalar

olduğu

bildirilmiştir.

ATAFLOKS

tedavisi

alan

hastalarda

disglisemi ağırlıklı olarak eşzamanlı oral hipoglisemik ilaç (örn. sülfonilüre) veya insülin tedavisi

alan yaşlı diyabetik hastalarda ortaya çıkmıştır. Diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyinin dikkatle

izlenmesi önerilmektedir (bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

ATAFLOKS ile aşağıdaki ilaçlar arasında QT aralık uzaması üzerinde ilave bir etki hariç tutulamaz;

sınıf IA antiaritmikler (örn; kinidin, hidrokinidin, disopiramid) ya da sınıf III antiaritmikler (örn;

amiodaron,

sotalol,

dofetilid,

ibutilid),

nöroleptikler

(örn;

fenotiyazinler,

pimozid,

sertindol,

haloperidol,

sultoprid),

trisiklik

antidepresif

maddeler,

bazı

antimikrobiyaller

(sparfloksasin,

eritromisin IV, pentamidin, antimalaryaller özellikle halofantrin), bazı antihistaminikler (terfenadin,

astemizol, mizolastin) ve diğerleri (sisaprid, vinkamin IV, bepridil, difemanil). Bu etki özellikle

7 / 21

torsade de pointes gibi yüksek ventriküler aritmi riskine yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlarla tedavi

edilen hastalarda ATAFLOKS kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).

Antidiyabetik ilaçlar (örneğin; insülin, gliburid/glibenklamid):

Kinolonlar ve bir antidiyabetik ilacın eşzamanlı uygulandığı hastalarda hiperglisemi ve hipoglisemi

gibi kan glukoz değerlerinde bozukluklar bildirilmiş olduğundan, bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığı

zaman kan glukoz değerinin dikkatle izlenmesi önerilmektedir.

Aşağıdaki maddeler için, ATAFLOKS ile klinik açıdan anlamlı bir etkileşimin söz konusu olmadığı

kanıtlanmıştır:

atenolol,

ranitidin,

kalsiyum

içeren

preparatlar,

teofilin,

siklosporin,

oral

kontraseptifler,

glibenklamid,

itrakonazol,

digoksin,

morfin,

probenesid.

ilaçlar

için

ayarlamasına gerek yoktur.

Antasitler, mineraller ve multi-vitaminler:

ATAFLOKS’un

antasitler,

mineraller

multi-vitaminlerle

birlikte

alınması,

preparatlarda

bulunan

çok

değerlikli

katyonlarla

kelat

komplekslerinin

oluşmasından

dolayı

ilacın

absorpsiyonunun bozulmasına yol açabilir. Bu da istenilenden önemli oranda daha düşük plazma

konsantrasyonlarına neden olabilir. Dolayısıyla, antasitler, antiretroviral ilaçlar (örn. didanozin) ve

magnezyum, alüminyum, sukralfat, demir ve çinko gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, oral

moksifloksasin dozu alındıktan en az 4 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır.

Ranitidin:

Ranitidin

birlikte

uygulama

moksifloksasinin

absorpsiyonunu

değiştirmemiştir.

Absorpsiyon

parametreleri

maks

maks

EAA)

derece

benzer

olup,

mide

pH’sının

moksifloksasinin

gastrointestinal sistemden alınımı üzerinde bir etkisinin bulunmadığını göstermiştir.

Kalsiyum destek preparatları:

Yüksek dozda kalsiyum desteği verildiğinde, absorbsiyon hızı çok az düşerken, absorbsiyon boyutu

değişmez. Yüksek dozda kalsiyum içeren preparatların moksifloksasin absorbsiyonu üzerindeki

etkisinin klinik olarak önemli olmadığı düşünülmektedir.

Teofilin:

İn

vitro

verilerle

uyumlu

biçimde,

insanlarda,

kararlı

durumda

moksifloksasinin

teofilin

farmakokinetiği üzerinde ve teofilinin moksifloksasin farmakokinetiği üzerinde herhangi bir etkisi

saptanmamıştır ve bu da, moksifloksasinin sitokrom P450 enzimlerinin 1A2 alt tipleri üzerine etki

etmediğini göstermektedir.

Varfarin:

Varfarin ile birlikte tedavi sırasında, protrombin zamanı ve diğer koagülasyon parametreleri üzerinde

hiçbir etkileşim gözlenmemiştir.

INR (Uluslararası Normalize Oran) değişiklikleri:

Antibiyotikler (ATAFLOKS’u da içeren) ile aynı anda antikoagülan alan hastalarda, antikoagülan

aktivitenin arttığı vakalar rapor edilmiştir. Bulaşıcı hastalık (ve eşlik eden iltihabi durum), yaş ve

hastanın genel durumu risk faktörleridir. Klinik çalışmalarda ATAFLOKS ve varfarin arasında bir

etkileşim görülmemesine rağmen, INR izlenmeli ve gerekirse oral antikoagülan dozu uygun şekilde

ayarlanmalıdır.

Oral kontraseptifler:

ATAFLOKS ile oral kontraseptiflerin ile aynı anda uygulanması ile bir etkileşim görülmemiştir.

8 / 21

İtrakonazol:

İtrakonazolün biyoyararlanımında ATAFLOKS ile birlikte kullanıldığında anlamlı bir değişiklik

olmamıştır.

İtrakonazolle,

moksifloksasinin

farmakokinetiği

değişmemiştir.

Moksifloksasin

birlikte itrakonazolün birlikte kullanılması gerektiğinde, her iki ürün için de doz ayarlamasına gerek

yoktur.

Digoksin:

Digoksinin farmakokinetiği moksifloksasin ile, ve moksifloksasinin farmakokinetiği digoksin ile

anlamlı ölçüde etkilenmemektedir. Sağlıklı gönüllülerde tekrarlı dozlardan sonra moksifloksasin,

digoksinin Cmaks'ını kararlı durumda,

EAA ve vadi seviyelerini etkilemeksizin

yaklaşık %30

oranında arttırmıştır.

Morfin:

ATAFLOKS ile birlikte parenteral morfin uygulaması, moksifloksasinin oral biyoyararlanımını

azaltmamıştır, sadece C

maks

'ı hafifçe düşürmüştür (%17).

Atenolol:

Atenololün farmakokinetiği ATAFLOKS ile belirgin olarak değişmemiştir. Sağlıklı gönüllülerde tek

doz uygulamasını takiben, EAA marjinal düzeyde artmıştır (yaklaşık % 4) ve pik konsantrasyonları

% 10 azalmıştır.

Probenesid:

Probenesidin,

renal

atılım

üzerindeki

etkisini

araştıran

klinik

çalışmada,

probenesidin,

moksifloksasinin görünür toplam vücut klerensi ve renal klerensi üzerinde anlamlı herhangi bir etkisi

saptanmamıştır.

Aktif kömür:

Aktif kömürün 400 mg oral ATAFLOKS ile aynı anda uygulanması, ilacın sistemik yararlanımını, in

vivo absorpsiyonu önleyerek % 80'den daha fazla azaltmıştır. ATAFLOKS’un aşırı dozda alınması

durumunda, absorpsiyonun erken dönemlerinde aktif kömür uygulanması, sistemik ilaç temasının

daha fazla artmasını önler.

Gıda ve süt ürünleri:

ATAFLOKS’un

absorpsiyonu

gıda

süt

ürünlerinin

alımı

değişmemiştir.

Dolayısıyla,

ATAFLOKS gıda alımından bağımsız olarak kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon :

Pediyatrik popülasyonla gerçekleştirilmiş çalışma bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Moksifloksasinin

gebe

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

yeterli

veri

mevcut

değildir.

Hayvanlar

üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (Bkz. Bölüm 5.3).

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

ATAFLOKS’un gebe kadınlarda güvenli kullanımı saptanmamıştır. Geri dönüşümlü eklem hasarları

9 / 21

kinolon alan çocuklarda görülmüştür, ancak bu etki ilaca maruz kalan fetuslarda görülür şeklinde

raporlanmamıştır.

Hayvan

çalışmaları

üreme

toksisitesi

olduğunu

göstermiştir.

İnsanlar

için

potansiyel

riskleri

bilinmemektedir.

Dolayısıyla

ATAFLOKS’un

hamilelik

sırasında

kullanımı

kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

Diğer

kinolonlarda

olduğu

gibi,

ATAFLOKS’un

immatüre

hayvanların

ağırlık

taşıyıcı

eklemlerinin kıkırdağında lezyonlara neden olduğu gösterilmiştir. Klinik öncesi bulgular, az miktarda

moksifloksasinin

insan

sütünde

salgılanabileceğini

göstermektedir.

Emziren

kadınlara

ilişkin

herhangi

veri

mevcut

değildir.

nedenle,

ATAFLOKS’un

emziren

kadınlarda

kullanımı

kontrendikedir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Sıçan, tavşan ve maymunlarda yapılan üreme araştırmaları, moksifloksasinin plasentadan geçtiğini

göstermektedir.

Sıçanlarda

(oral

i.v.)

maymunlarda

(oral)

gerçekleştirilen

araştırmalar,

moksifloksasin uygulamasından sonra teratojenite ya da fertilite bozukluğuna ilişkin herhangi bir

bulgu

ortaya

koymamıştır.

mg/kg

intravenöz

tedavi

edilen

tavşanlarda

iskelet

malformasyonu gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları kinolonların iskelet gelişimi üzerindeki etkileri

ile tutarlıdır. Maymun ve tavşanlarda, insan terapötik konsantrasyonlarında, düşük insidansında bir

artış saptanmıştır.

Sıçanlarda, insan terapötik doz aralığındaki plazma konsantrasyonları ile mg/kg bazında önerilen

maksimum dozun 63 katı olan dozlarda fetüs ağırlığında azalma, prenatal kayıpta artış, gebelik

süresinde hafif bir artış ve bazı erkek ve dişi yavruların spontan aktivitesinde artış gözlenmiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Moksifloksasinin de aralarında bulunduğu florokinolon grubu antibiyotikler, MSS reaksiyonlarına

bağlı olarak hastaların araç ya da makine kullanma becerilerinde düşüşe ve göz hastalıklarına neden

olabilirler (Bkz. Bölüm 4.8).

4.8. İstenmeyen Etkiler

400 mg moksifloksasin (oral ve ardışık [i.v./oral]/ sadece i.v. uygulama) ile yapılan tüm klinik

araştırmalara

dayanan

CIOMS

sıklık

kategorileri

sınıflandırılan

4.583’ü

ardışık/intravenöz tedavi çalışmasında olan toplam n= 17.951; statü: Mayıs 2010)

advers ilaç

reaksiyonları aşağıda sıralanmıştır. “Yaygın” başlığı altında listelenen advers ilaç reaksiyonlarının,

bulantı ve diyare hariç görülme sıklıkları %3’ün altındadır.

Pazarlama

sonrası

raporlardan

derlenen

advers

ilaç

reaksiyonları

(Mayıs

2010)

italik

olarak

yazılmıştır.

Her bir sıklık grubundaki advers reaksiyonlar ciddiyetlerine göre azalacak şekilde sıralanmıştır.

Sıklıklar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (>1/10)

Yaygın (> 1/100 ila < 1/10),

Yaygın olmayan (> 1/1,000 ila < 1/100),

Seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000),

Çok seyrek (< 1/10.000)

10 / 21

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Mikotik süperenfeksiyonlar

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Anemi, lökopeni(ler), nötropeni, trombositopeni, trombositemi, protrombin

zamanında uzama /INR artışı

Seyrek: Anormal tromboplastin seviyesi

Çok seyrek: Protrombin seviyesinde artış/INR azalması, anormal protrombin seviyesi/anormal INR

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, döküntü, ürtiker, kanda eozinofili

Seyrek: Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar, alerjik ödem/anjiödem (potansiyel olarak hayatı tehdit

edici larenjiyal ödem dahil)

Çok seyrek: Anafilaktik/anafilaktoid şok (potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperlipidemi

Seyrek: Hiperglisemi, hiperürisemi

Çok seyrek: Hipoglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Anksiyete reaksiyonları, psikomotor hiperaktivite/ajitasyon

Seyrek: Duygusal kararsızlık, depresyon (çok ender durumlarda intihar fıkri/düşüncesi ya da intihar

girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilecek), halüsinasyonlar

Çok seyrek: Kişinin gerçeklerden uzaklaşması, psikotik reaksiyonlar (intihar fikri/düşüncesi ya da

intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilecek)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Yaygın olmayan: Parestezi / Disestezi, tat bozuklukları (çok nadir vakalarda tat alma hissinin kaybı

da dahil) , konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu, uyku bozuklukları, titreme, vertigo, uyku hali

Seyrek: Hipoestezi, koku bozuklukları (koku alma hissinin kaybı da dahil), anormal rüyalar,

koordinasyon bozukluğu (özellikle baş dönmesi veya vertigodan kaynaklanan yürüyüş

bozuklukları dahil; çok nadir bazı vakalarda yaralanmaya neden olabilecek düşmelere yol açabilir -

özellikle yaşlılarda), çeşitli klinik görünümlerde nöbetler (grand mal konvülsiyonlar da dahil), dikkat

bozukluğu, konuşma bozuklukları, amnezi, periferik nöropati ve polinöropati

Çok seyrek: Hiperestezi

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Görsel bozukluklar (özellikle MSS reaksiyonları esnasında), diplopi,

bulanık

görme

Çok seyrek: Geçici görme kaybı (özellikle MSS reaksiyonları esnasında)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek:

Kulak

çınlaması,

sağırlık

dahil

olmak

üzere

duyma

bozuklukları

(genellikle

geri

11 / 21

dönüşlüdür)

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Hipokalemili hastalarda QT uzaması

Yaygın olmayan: QT uzaması, palpitasyon, taşikardi, atriyal fibrilasyon, anjina pektoris

Seyrek: Ventriküler taşiaritmiler, senkop

Çok seyrek: Spesifik olmayan aritmiler, Torsade de Pointes*, Kardiyak arrest*

(*özellikle klinik olarak anlamlı bradikardi veya akut miyokard iskemisi gibi altta yatan ciddi

proaritmik durumları olan hastalarda)

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Vazodilatasyon

Seyrek: Hipertansiyon, hipotansiyon

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne (astımla ilgili durumlar dahil)

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı, kusma, gastrointestinal ve abdominal ağrılar, diyare

Yaygın olmayan: İştah ve yemek yemenin azalması, konstipasyon, dispepsi, gaz şişkinliği,

gastroenterit (erozif gastroenterit hariç), amilaz artışı

Seyrek: Disfaji, stomatit, antibiyotik ilişkili kolit (çok nadir vakalarda hayatı tehdit eden

komplikasyonlar eşliğinde)

Hepatobilier hastalıklar

Yaygın: Transaminazlarda artış

Yaygın olmayan: Hepatik fonksiyon bozukluğu (LDH artışı dahil), bilirubin artışı, gamma-

glutamil-transferaz artışı, kanda alkali fosfataz artışı

Seyrek: Sarılık, hepatit (ağırlıklı olarak kolestatik)

Çok seyrek: Hayati tehlike arz eden karaciğer yetmezliğine sebep olabilecek fulminan hepatit

(ölümcül vakalar dahil)

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Çok seyrek: Stevens-Johnson-Sendromu veya toksik epidermal nekroliz (hayati tehlikeye sebep

olabilecek) gibi büllöz deri reaksiyonları

Kas - iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, miyalji

Seyrek: Tendinit, kas tonusunda artış ve kramp, kas güçsüzlüğü

Çok seyrek: Tendon rüptürü, artrit, yürüyüş bozukluğu (kas, tendon veya eklem semptomlarından

kaynaklanan), Myasthenia gravis şiddetlenmesi

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Dehidrasyon (diyare ya da sıvı alımında azalma sonucunda)

Seyrek: Böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu olan yaşlılarda

dehidrasyon sonucunda)

12 / 21

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Hasta hissetme, spesifik olmayan ağrı, terleme

Seyrek: Ödem

Aşağıdaki

istenmeyen

etkiler

i.v./oral

ardışık

tedavi

gören

hastaların

grubunda

daha

sık

görülmektedir:

Yaygın: Gama-glutamil transferaz artışı

Yaygın olmayan: Ventriküler taşiaritmiler, hipotansiyon, ödem, antibiyotik ilişkili kolit (çok nadir

vakalarda hayatı tehdit eden komplikasyonlar eşliğinde), çeşitli klinik görünümlerde nöbetler (grand

mal konvülsiyonlar da dahil), halüsinasyonlar, böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle

önceden böbrek bozukluğu olan yaşlılarda dehidrasyon sonucunda).

Diğer florokinolonlar ile tedaviyi takiben çok seyrek olarak görülebilen, moksifloksasin ile tedavi

sırasında da meydana gelme olasılığı olan aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir: geçici görme kaybı,

hipernatremi, hiperkalsemi, hemoliz, rabdomiyoliz, ışığa duyarlılık reaksiyonları.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

aşımına

ilişkin

yalnızca

sınırlı

veri

mevcuttur.

Sağlıklı

gönüllülere

herhangi

anlamlı

istenmeyen etki görülmeksizin 10 gün süreyle 1200 mg' a varan tek dozlar ve 600 mg' lık tekrarlı

moksifloksasin dozları uygulanmıştır. Doz aşımı durumunda, EKG ölçümleriyle birlikte, hastanın

klinik durumunun gerektirdiği uygun destekleyici tedavinin uygulanması önerilmektedir. Doz aşımı

durumunda, oral uygulamadan hemen sonra aktif kömür uygulanması, sistemik ilaç temasının daha

fazla artmasını önler.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:Kinolon antibakteriyeller, florokinolonlar

ATC kodu: J01MA14

Etki mekanizması

Moksifloksasin, geniş spektrumlu ve bakterisid aktiviteye sahip, 8-metoksi-fluorokinolon türevi bir

antibiyotiktir. Moksifloksasin, geniş bir aralıkta yer alan gram-pozitif ve gram-negatif organizmalar,

anaeroblar, aside dirençli bakteriler ve Chlamydia spp., Mycoplasma spp. ve Legionella spp. gibi

atipik organizmalara karşı in vitro aktiviteye sahiptir.

Bakterisid

etkisi,

topoizomeraz

IV'ün

aktivitesini

inhibe

etmesi

sonucu

görülür.

Topoizomerazlar,

topolojisini

kontrol

eden

replikasyonu,

onarımı

transkripsiyonuna yardım eden çok önemli enzimlerdir.

Moksifloksasin,

konsantrasyona

bağlı

bakterisid

etkinlik

göstermektedir.

Minimum

bakterisid

konsantrasyonlar genellikle minimum inhibe edici konsantrasyonlarla benzerdir.

Moksifloksasin

P-laktam

makrolide

dirençli

bakterilere

karşı

etkilidir.

Hayvan

enfeksiyon

13 / 21

modellerinde gerçekleştirilen araştırmalar, yüksek in vivo aktivitesini kanıtlamıştır.

Direnç:

Penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve tetrasiklinleri inaktive eden direnç

mekanizmaları, moksifloksasinin antibakteriyel aktivitesini etkilememektedir. Moksifloksasin ile bu

ajanlar arasında çapraz direnç yoktur. Plazmid kaynaklı direnç bugüne değin gözlenmemiştir.

C-8'deki

metoksi

grubu

C-8'deki

hidrojen

grubuna

kıyasla,

gram

bakterilerdeki

dirençli

mutantlara karşı aktivite artışına ve bu mikroorganizmaların daha düşük oranda selekte edilmesine

katkıda bulunmaktadır. C-7'ye bağlı olan büyük bisikloamin sübstitüentinin varlığı, florokinolon

direncinin bir mekanizması olan aktif dışarı akışı önler.

İn vitro araştırmalar, moksifloksasine karşı direncin çok aşamalı mutasyonlarla yavaşça geliştiğini

göstermiştir.

Genel

direnç

sıklığının

çok

düşük

olduğu

ortaya

konulmuştur.

Organizmaların

moksifloksasin

konsantrasyonları

altındaki

konsantrasyona

maruz

bırakılmaları, moksifloksasinin MIK değerlerinde yalnızca küçük bir artış göstermiştir.

Kinolonlar arasında çapraz direnç gözlenmiştir. Ancak diğer kinolonlara dirençli olan bazı gram-

pozitif ve anaerobik organizmalar moksifloksasine duyarlıdır.

İnsanlarda barsak florası üzerindeki etki:

Gönüllüler üzerinde yapılan iki araştırmada, oral moksifloksasin doz uygulanmasından sonra barsak

florasında

aşağıdaki

değişiklikler

görülmüştür:

E.

coli,

Bacillus

spp.,

Bacteroides

vulgatus,

Enterococci

Klebsiella

spp.’nin

yanı

sıra,

anaeroblar

Bifidobacterium,

Eubacterium

Peptostreptococcus da azalmıştır. Bu değişiklikler iki hafta içinde normale dönmüştür. Clostridium

difficile toksini saptanmamıştır.

İn vitro Duyarlılık Verileri

Duyarlı

Orta düzeyde

Dirençli

Gram-pozitif bakteriler

Gardnerella vaginalis

Streptococcus

pneumoniae*;

birçok

ilaca dirençli streptococcus pnömoniae

suşları dahil

penisilin ve makrolide dirençli suşlar

ve aşağıdaki antibiyotiklerden iki veya

daha

fazlasına

dirençli

olan

suşlar

dahil:

penisilin

(MIK

>2

µg/ml),

kuşak sefalosporinler (ör., sefuroksim),

makrolidler,

tetrasiklinler

trimetoprim/ sülfometoksazol

Streptococcus pyogenes (grup A)*

Streptococcus milleri grup

(S. anginosus*, S. constellatus*, ve

S. intermedius*)

14 / 21

Streptococcus viridans grup (S. viridans,

S. mutans, S. mitis,

S. sanguinis, S. salivarius,

S. thermophilus, S. constellatus)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

Staphylococcus aureus

(metisiline duyarlı suşlar)*

Staphylococcus aureus

(metisilin/ofloksasine

dirençli suşlar)

Metisiline duyarlı koagülaz negatif

stafilokok suşlar (Staphylococcus

S. cohnii, S. epidermidis,

S. haemolyticus, S. hominis,

S. saprophyticus, S. simulans)

Metisiline duyarlı

koagülaz negatif

stafilokok suşlar

(S. cohnii,

S. epidermidis,

S. haemolyticus,

S. hominis,

S. saprophyticus,

S. simulans)

Enterococcus feacalis*

(sadece vankomisin,

gentamisine duyarlı suşlar)

Enterococcus avium*

Enterococcus faecium*

*/** Onaylanmış klinik endikasyonlarda duyarlı suşlar üzerinde klinik etkinliği gösterilmiştir.

+ ATAFLOKS metisiline dirençli

S. aureus

(MRSA) enfeksiyonlarının tedavisinde önerilmez.

MRSA’nın etken olduğu veya etken olmasından şüphelenildiği enfeksiyonlarda tedaviye uygun bir

antibiyotikle başlanmalıdır.

Duyarlı

Orta düzeyde

Dirençli

Gram-negatif bakteriler

Haemophilus influenzae

(β laktamaz negatif ve pozitif suşlar

dahil)*

Haemophilus parainfluenzae*

Moraxella catarrhalis (β laktamaz

negatif ve pozitif suşlar dahil)*

Bordetella pertussis

Legionella pneumophilia

Escherichia coli*

Acinetobacter baumanii

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella oxytoca

15 / 21

Citrobacter freundii*

Enterobacter türleri

(E. aerogenes,

E. intermedius,

E. sakazaki)

Enterobacter cloacae*

Pantoea agglomerans

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas fluorescens

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas

maltophilia

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Morganella morganii

Neisseria gonorrhoea**

Providencia türleri

(P. rettgeri, P. stuartii)

*/** Onaylanmış klinik endikasyonlarda duyarlı suşlar üzerinde klinik etkinliği gösterilmiştir.

Duyarlı

Orta düzeyde

Dirençli

Anaeroblar

Bacteroides sp

(B. fragilis*,

B. distasoni*,

B. thetaiotaomicron*,

B.ovatus*,

B. uniformis*,

B. vulgaris*

Fusobacterium spp

Peptostreptococcus spp. *

Porphyromonas spp

Prevotella spp

Propionibacterium spp.

Clostridium türleri

*/** Onaylanmış klinik endikasyonlarda duyarlı suşlar üzerinde klinik etkinliği gösterilmiştir.

Duyarlı

Orta düzeyde

Dirençli

Atipik organizmalar

Chlamydia pneumoniae*

16 / 21

Chlamydia trachomatis**

Mycoplasma pneumoniae *

Mycoplasma hominis

Mycoplasma genitalum

Legionella pneumophila*

Coxiella burnettii

*/** Onaylanmış klinik endikasyonlarda duyarlı suşlar üzerinde klinik etkinliği gösterilmiştir.

Edinilmiş

direncin

sıklığı

belirli

bazı

türler

için

coğrafi

olarak

zamanla

değişebilmektedir.

Özellikle

ağır

enfeksiyonları

tedavi

ederken,

organizmaların

dirençleri

hakkında

yerel

bilgi

gereklidir.

Yukarıdaki bilgiler, bir organizmanın moksifloksasine duyarlı olma olasılığına ilişkin bir kılavuz

olarak verilmektedir.

ATAFLOKS’un

intravenöz

oral

uygulamalarında,

farmakokinetik

farmakodinamik temsil parametrelerinin karşılaştırması:

Hastane

tedavisi

gerektiren

hastalarda

EAA/MIK

parametrelerinin

125'den

daha

büyük

maks

/MIK

= 8-10 olması, klinik iyileşmenin öngörücüsüdür. Ayaktan tedavi olan hastalarda, bu

yedek parametreler genellikle daha küçüktür, örn. EAA /MIK

> 30-40.

Aşağıdaki tablo, 400 mg moksifloksasinin intravenöz ve oral uygulaması için tek doz verilerinden

hesaplanan ilgili farmakokinetik/farmakodinamik yedek parametreleri göstermektedir:

Uygulama yolu

İntravenöz

Oral

Parametre (medyan)

EAA [saat]

maks

/MIK

EAA [saat]

maks

/MIK

0.125 mg/L

32.5

23.6

0.25 mg/L

16.2

11.8

0.5 mg/L

1 saatlik enfüzyon

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Oral uygulamayı takiben, moksifloksasin hızla ve hemen hemen tamamen absorbe olur. Mutlak

biyoyararlanım, yaklaşık % 91'dir.

50-1200 mg arasında tek dozdan sonra ve 10 gün süreyle günlük 600 mg' a kadar dozlarda

farmakokinetik lineerdir. Kararlı duruma 3 gün içinde ulaşılır. 400 mg'lık bir oral dozu takiben, 3.1

mg/l' lik pik konsantrasyonlara 0.5-4 saat içinde ulaşılır. Kararlı durumda (günde bir kez 400 mg) pik

ve taban plazma konsantrasyonları sırasıyla 3.2 ve 0.6 mg/1 olarak saptanmıştır.

Moksifloksasinin gıdalarla birlikte alınması, pik konsantrasyonlara ulaşma süresini yaklaşık 2 saat

uzatır ve pik konsantrasyonları yaklaşık % 16 oranında hafifçe düşürür. Kinolonların antimikrobiyal

etkinliğinin önceden tahmin edilmesinde en çok EAA (eğri altındaki alan “AUC” ) / MIK önemli

olduğundan

etki

klinik

olarak

anlamlı

değildir.

Absorpsiyonun

derecesi

değişmemiştir.

17 / 21

Dolayısıyla, ATAFLOKS yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

Dağılım:

Moksifloksasin ekstravasküler alanlara son derece hızlı bir dağılım göstermektedir. EAA (EAA

norm

6 kg*saat/l) ifade edilen ilaca maruz kalma düzeyi yüksektir; sabit durumda dağılım hacmi (Vss)

yaklaşık 2 l/kg' a varır. Tükürükte, plazmadakinden daha yüksek pik konsantrasyonlara ulaşılabilir.

İn

vitro

ex

vivo

deneylerde,

0.02-2

mg/1

aralığındaki

proteine

bağlanma

oranı,

ilacın

konsantrasyonundan bağımsız olarak yaklaşık % 45'tir. Moksifloksasin esas olarak serum albuminine

bağlanmaktadır.

değerin

düşük

olmasından

dolayı,

yüksek

serbest

konsantrasyonları

>

10xMIK görülür.

Moksifloksasin akciğerde (epitel sıvısı, alveolar makrofajlar, biyotik doku), sinüslerde (maksiller ve

etmoid sinüs, nazal polip) ve enflamasyonlu lezyonlarda (blister sıvısı) yüksek konsantrasyonlara

ulaşır;

buralarda

plazma

konsantrasyonlarını

aşan

konsantrasyonlar

oluşur.

İnterstisyel

vücut

sıvılarında (tükrük, intramüsküler, subkutan) yüksek serbest ilaç konsantrasyonları görülür. Ayrıca,

abdominal doku ve sıvılarda ve kadın genital kanalında da yüksek ilaç konsantrasyonları tespit

edilmiştir.

400 mg tek dozun oral uygulamasını takiben insan dokularında bulunan pik konsantrasyonları

(geometrik ortalama):

Doku

Konsantrasyon

Plazma oranı

Plazma

mg/L

Tükrük

mg/L

0.75-1.3

Kabarcık sıvısı

mg/L

Bronşiyel mukoza

mg/kg

1.7 - 2.1

Alveolar Makrofajlar

56.7

mg/kg

18.6 - 70.0

Epitel tabaka sıvısı

20.7

mg/L

5 - 7

Maksiller sinüs

mg/kg

Etmoid sinüs

mg/kg

Nazal Polip

mg/kg

İnterstisyel sıvı

1.02

mg/L

0.8-1.4

Uygulamadan 10 saat sonra,

Bağlanmamış konsantrasyon

Dozdan sonra 3 saatten 36 saate kadar

Biyotransformasyon:

Moksifloksasin Faz II biyotransformasyona uğrar ve değişmemiş ilaç ve bir sulfo-bileşiği (M1) ve bir

glukuronid (M2) formunda böbrek ve safra/feçes yollarıyla atılır. M1 ve M2 insanlarda ilgili tek

metabolitler olup, her ikisi de mikrobiyolojik olarak inaktiftir.

in

vitro,

klinik

çalışmalarında,

sitokrom

P-450

enzimlerini

kapsayan

biyotransformasyona

uğrayan

diğer

ilaçlarla

herhangi

metabolik

farmakokinetik

etkileşim

gözlenmemiştir.

Uygulama yolundan bağımsız olarak, M1 ve M2 metabolitlerinin plazma konsantrasyonları ana

18 / 21

ilaçtan daha düşüktür. Preklinik çalışmalarda her iki metabolit de ele alınmış, böylelikle güvenlilik ve

tolerabiliteye yönelik potansiyel etkileşimler ekarte edilmiştir.

Eliminasyon:

Moksifloksasinin

eliminasyonu

yaklaşık

saatlik

ortalama

terminal

yarılanma

ömrü

plazmadan gerçekleşmektedir. 400 mg'lık tek dozu takiben ortalama görünür toplam vücut klerensi

179 - 246 ml/dakika arasında değişmektedir. Renal klerens yaklaşık 24 - 53 ml/dakika olup, ilacın

böbreklerden kısmi tübüler reabsorpsiyonunu düşündürmektedir. Ranitidin ve probenesid ile birlikte

uygulama ilacın renal klerensini değiştirmemiştir.

Ana bileşiğin kütle dengesi ve moksifloksasinin faz II metabolitleri, uygulama yolundan bağımsız

olarak,

oksidatif

metabolizma

verileri

bulunmaksızın,

yaklaşık

%96-98'lik

reabsorpsiyon

göstermektedir. Eliminasyon yollarına göre (renal, renal olmayan, metabolik, metabolik olmayan

gibi) kütle dengesinin detaylı incelenmesi ve uygulama yolu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

400 mg'lık tek dozun reabsorpsiyonu (aritmetik ortalama ± standart sapma (SD))

Moksifloksasin

Sulfo-bileşiği

(M1)

Glukuronid

(M2)

İdrar p.o.

19.4 ± 1.2

2.5 ± 0.6

13.6 ± 2.8

35.4 ± 1.8

Dışkı p.o

25.4 ± 3.1

35.5 ± 3.2

60.9 ± 5.1

p.o. (n=6)

44.8 ± 3.3

37.9 ± 3.6

13.6 ± 2.8

96.3 ± 4.3

İdrar i.v.

21.9 ± 3.6

2.5 ± 0.9

13.8 ± 2.0

38.1 ± 2.1

Dışkı i.v

25.9 ± 4.3

34.4 ± 5.6

60.2 ± 9.2

i.v. (n=5)

47.8 ± 7.2

36.8 ± 5.9

13.8 ± 2.0

98.4 ± 10.5

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

50-1200

arasında

dozdan

sonra

gün

süreyle

günlük

mg’a

kadar

dozlarda

farmakokinetik doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Etnik gruplar arasında farklılıklar:

Beyaz, Japon, Siyah ve diğer etnik gruplarda olası etnik farklılıklar incelenmiştir. Farmakokinetik

açıdan klinik olarak anlamlı herhangi bir etnik farklılık saptanamamıştır.

Cinsiyet:

Moksifloksasinin farmakokinetiğinde (EAA ve C

maks

) erkek ve kadın denekler arasında % 33 farklılık

vardır. İlacın absorpsiyonu cinsiyetten etkilenmemiştir. EAA and C

maks

'daki bu farklılıklar, cinsiyete

değil vücut ağırlığındaki farka bağlanmıştır. Bunlar klinik açıdan anlamlı bulunmamıştır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar:

Hafif ve şiddetli karaciğer bozukluğu (Child Pugh A-C) olan hastaların moksifloksasin plazma

konsantrasyonu,

sağlıklı

gönüllüler

veya

normal

karaciğer

fonksiyonuna

sahip

hastalar

karşılaştırıldığında

klinik

olarak

anlamlı

farklılık

göstermemektedir

(Karaciğer

sirozu

olan

19 / 21

hastalarda kullanım için Uyarılar bölümüne bakınız.)

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Moksifloksasin farmakokinetiği böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dakika/1.73m

dahil)

ile ve hemodiyaliz ve sürekli ayakta periton diyalizi gibi kronik diyaliz hastalarında anlamlı olarak

değişmemektedir.

Yaşlılar:

Moksifloksasinin farmakokinetiği yaştan etkilenmemektedir.

Çocuklar ve adolesan hastalar:

Moksifloksasin farmakokinetiği pediyatrik hastalarda araştırılmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Diğer

kinolonlarda

olduğu

gibi,

moksifloksasin

için

başlıca

toksikolojik

hedef

organlar

hematopoetik sistem (köpek ve maymunlarda kemik iliğinin hiposelülaritesi), merkezi sinir sistemi

(maymunlarda

konvülsiyonlar)

karaciğer

(sıçan,

köpek

maymunlarda

yüksek

karaciğer

enzimleri, tek hücre nekrozu) olmuştur. Bu değişiklikler sıklıkla, yalnızca yüksek moksifloksasin

dozlarından sonra ya da uzun süren tedaviden sonra görülmüştür.

Köpeklerde

yapılan

lokal

tolerabilite

çalışmasında,

moksifloksasin

intravenöz

olarak

uygulandığında

lokal

intolerabilite

işaretleri

görülmemiştir.

İntraarteriyel

enjeksiyondan

sonra,

periarteriyel

yumuşak

dokuyu

kapsayan

inflamatuvar

değişiklikler

gözlenmiştir,

moksifloksasinin intraarteriyel olarak uygulanmasından kaçınılması gerektiğini düşündürmektedir.

Karsinojenite, Mutajenite

Her ne kadar moksifloksasinin karsinojenik potansiyelini belirlemeye yönelik konvansiyonel uzun

süreli araştırmalar yapılmamışsa da, ilaç bir dizi in vitro ve in vivo genotoksisite testine tabi

tutulmuştur.

Ayrıca,

sıçanlarda

insan

karsinogenezi

için

hızlandırılmış

biyolojik

tayin

(başlatma/ilerletme testi) yapılmıştır. Ames testinin 4 suşunda, Çin hamsteri over hücrelerindeki

HPRT mutasyon testinde ve sıçan primer hepatositlerindeki UDS testinde negatif sonuçlar elde

edilmiştir. Diğer kinolonlarla olduğu gibi, TA 102 ile Ames testi pozitif olmuş ve Çin hamsteri v79

hücrelerindeki in vitro test

yüksek konsantrasyonlarda (300 mcg/ml) kromozom anormallikleri

göstermiştir. Bununla birlikte, farelerde yapılan in vivo mikronükleus tayini negatif olmuştur. Bir

diğer in vivo test, farelerdeki dominant letal testi de negatif olmuştur. Negatif in vivo sonuçların

genotoksisite

açısından

in

vivo

durumu

yansıttığı

sonucuna

varılmıştır.

Sıçanlarda

yapılan

başlatma/ilerletme testinde herhangi bir karsinojenite kanıtı bulunmamıştır.

Fototoksisite

Moksifloksasin son derece fotostabil olup, çok düşük bir fotogenotoksisite potansiyeline sahiptir. İn

vitro

hayvan

modellerinde

moksifloksasinin,

fototoksisite

fotogenotoksisite

indükleme

yönüyle, tüm diğer kinolonlardan daha düşük potens gösterdiği düşünülmektedir. Bazı kinolonların

ultraviyole ışığa maruz bırakılmış farelere eş zamanlı olarak uygulandıklarında UV-A kaynaklı

fotokarsinojenite etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Moksifloksasin ile herhangi bir fotokarsinojenite

araştırması yapılmamıştır. Fototoksik potansiyelin bulunmaması, gönüllülerde yapılan bir Faz I

20 / 21

araştırmada doğrulanmıştır.

Yüksek konsantrasyonlarda, moksifloksasin kalbin gecikmiş rektifiye edici potasyum akımını inhibe

eder

dolayısıyla

aralığının

uzamasına

açabilir.

Köpeklerde

>16

mg/l

plazma

konsantrasyonlarına

açan

>90

mg/kg’lık

oral

dozlar

kullanılarak

yapılan

toksikoloji

araştırmalarında QT uzamaları saptanmış ancak aritmi saptanmamıştır. Ancak insan dozunun 50 kat

üzerinde (>300 mg/kg) olan ve >200 mg/l’lik plazma konsantrasyonlarına (intravenöz uygulamadan

sonra terapötik düzeyin 30 katından fazla) yol açan çok yüksek kümülatif intravenöz uygulamadan

sonra geri dönüşümlü, ölümcül olmayan ventrikül aritmileri görülmüştür.

Okülotoksisite

Sıçanlarda

maymunlarda

yapılan

toksisite

çalışmalarında

kadar

tekrarlı

dozlar

ile)

okülotoksik

riske

ilişkin

herhangi

belirti

görülmemiştir.

Köpeklerde,

>20

mg/l

plazma

konsantrasyonları oluşturan yüksek dozlarda (> 60 mg/kg) elektroretinogramda değişiklikler ve izole

vakalarda retina atrofisi görülmüştür.

Artrotoksisite

Kinolonların immatür hayvanlarda majör diartoidal eklemlerin kıkırdağında lezyonlara neden olduğu

bilinmektedir. Moksifloksasinin juvenil köpeklerde eklem toksisitesine neden olan en düşük dozu,

mg/kg bazında, önerilen maksimum terapötik dozun dört katı (400 mg/50 kg kişi) ve plazma

konsantrasyonları önerilen terapötik dozdakinden iki ila üç kat daha yüksek bulunmuştur.

Üreme toksisitesi

Sıçan, tavşan ve maymunlarda yapılan üreme araştırmaları, moksifloksasinin plasentadan geçtiğini

göstermektedir.

Sıçanlarda

(oral

i.v.)

maymunlarda

(oral)

gerçekleştirilen

araştırmalar,

moksifloksasin uygulamasından sonra teratojenite ya da fertilite bozukluğuna ilişkin herhangi bir

bulgu

ortaya

koymamıştır.

mg/kg

intravenöz

tedavi

edilen

tavşanlarda

iskelet

malformasyonu gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları kinolonların iskelet gelişimi üzerindeki etkileri

ile tutarlıdır (Bkz. Bölüm 4.6). Maymun ve tavşanlarda, insan terapötik konsantrasyonlarında, düşük

insidansında

artış

saptanmıştır.

Sıçanlarda,

insan

terapötik

aralığındaki

plazma

konsantrasyonları

mg/kg

bazında

önerilen

maksimum

dozun

katı

olan

dozlarda

fetüs

ağırlığında azalma, prenatal kayıpta artış, gebelik süresinde hafif bir artış ve bazı erkek ve dişi

yavruların spontan aktivitesinde artış gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin Selüloz

Mısır Nişastası

Povidon K-30

Kolloidal Silikon Dioksit

Magnezyum Stearat

Titanyum dioksit

Kırmızı demir oksit

İndigokarmin mavisi

21 / 21

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

7 tabletlik PVC/PVDC Alüminyum blister ambalajda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler

ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve

"Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

ATABAY KİMYA SAN. TİC. A. Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sok. No:1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0216 326 69 65

Fax: 0216 340 13 77

8. RUHSAT NUMARASI

226/33

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi

: 06.10.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLEME TARİHİ