ATACAND

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATACAND PLUS 16 MG/12,5 MG 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATACAND PLUS 16 MG/12,5 MG 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı ve diüretik

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786010055
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ATACAND ®

PLUS 16 mg/12.5mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler Kandesartan sileksetil, 16 mg

Hidroklorotiyazid, 12.5mg

YardımcımaddelerKalsiyum karboksi metilselüloz, hidroksipropilselüloz, kırmızı-

kahverengi demir oksit E 172, sarı demir oksitE 172, laktoz

monohidrat, magnezyumstearat, mısır nişastası, polietilen glikol

8000

Builacı kullanmaya başlamadanönceKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza sorunuz.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Başkalarının

belirtileri sizinkiler ileaynı dahiolsailaço kişilerezararverebilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

İlacınız hakkında size verilmiş talimatlara uyunuz.Size verilmiş olan dozun

dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ATACAND ®

PLUSnedir veneiçinkullanılır?

2.ATACAND ®

PLUS’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ATACAND ®

PLUSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ATACAND ®

PLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ATACAND ®

PLUS nedir veneiçinkullanılır?

İlacınızınismiATACAND ®

PLUS’tır.28ve84tabletlikambalajlardakullanımasunulmuştur.

Tabletlerşeftalirenkliveovaldirveüzerlerindekiçizgiboyuncaikieşitparçayabölünebilirler.

ATACAND ®

PLUSyüksekkanbasıncınıntedavisindekullanılmaktadır(hipertansiyon

tedavisinde).İkiadetetkenmaddeiçermektedir:Kandesartansileksetilvehidroklorotiyazid.

Bu ikietken maddekanbasıncınızın düşürülmesindebirlikte rol almaktadırlar.

Kandesartansileksetil,‘anjiyotensinIIreseptörantagonisti’adıverilenbirilaçgrubuna

aittir.Kandamarlarınızıgevşetmektevegenişletmektedir.Budakanbasıncınızındüşmesine

yardımcı olmaktadır.

Hidroklorotiyazid,‘diüretikler’(idrarsöktürücüler)adıverilenbirilaçgrubunaaittir.

Vücudunuzdan suyun vesodyum gibituzların idrar ileuzaklaştırılmasınayardımcı olur. Bu

dakan basıncınızın düşmesinisağlar.

DoktorunuzATACAND ®

PLUS’ı,kanbasıncınızıntekbaşınakandesartansileksetilveya

hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlardareçeteedebilir.

2. ATACAND ®

PLUS’ı kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

Eğer hamile isenizATACAND ®

PLUS’ı kullanmayınız, hamile olabileceğinizi veyahamile

kalmadurumunuzudikkatealınız.Hamileisenizveyabirşüphenizvarisedoktorunuza

bildirmelisiniz.ATACAND ®

PLUS’ınhamilelikdönemindekullanımıbebeğinizdeciddi

hasaravehattaölümebileneden olabilir (Hamilelik ve emzirmebölümlerine bakınız.).

ATACAND ®

PLUS’ı aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Kandesartansileksetil’evehidroklorotiyazid’eveyaATACAND ®

PLUS’ıniçeriğinde

bulunan maddelerden herhangi birinekarşı alerjiniz(aşırı duyarlılığınız) var ise,

Sülfonamid ilaçlaraalerjinizvar ise(Emin olmak için doktorunuzadanışınız),

Ciddikaraciğerhastalığınızveyasafrayollarıtıkanıklığınızvarise(safrakesesinden

safranın atılması ile ilgilibir problem),

Ciddiböbrek problemlerinizvar ise,

Gut hastalığınızvar ise,

Kanınızdaki potasyum seviyesi süreklidüşük ise,

Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekliyüksek ise,

Emziriyorsanız,

Şekerhastalığınız(diyabetesmellitus)veyaböbrekyetmezliğinizvarise,ATACAND ®

PLUS’ındaiçindebulunduğutansiyondüşürücüilaçgrubuolanARBveADE

inhibitörlerini,diğerbirtansiyondüşürücüilaçolan“aliskiren”ilebirlikte

kullanmayınız.

YukarıdakidurumlarınsizeuyupuymadığındanemindeğilsenizATACAND ®

PLUS’ı

kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

ATACAND ®

PLUS’ı aşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizdemevcut ise, ATACAND ®

PLUS’ı kullanmayabaşlamadan önce

doktorunuzilekonuşunuz:

Şeker hastası isenizveyaböbrekyetmezliğinizvarsa

Kalp, karaciğer veböbrek problemlerinizvar ise,

Yakın zamandasizeböbrek nakliyapıldı ise,

Kusuyorsanız,yakın zamandafazla miktardakustu isenizveyaishal iseniz,

ConnSendromu denilen ( ayrıcaprimer hiperaldosteronizm olarak dabilinen)böbrek

üstü bezi hastalığınızvar ise,

Sistemik lupuseritematozus (SLE) olarak bilinen birhastalığınızvar iseveyageçmişte

oldu ise,

Kan basıncınızdüşükse,

İnmegeçirdiyseniz,

Astımveyaalerjigeçirdiyseniz,

Steroid olmayanantienflamatuar ilaçlar (NSAİİ)kullanıyorsanız.

Aynıhormonelsistem(Renin-anjiyotensin-aldosteron/RAAS)üzerindenetkiliolan

ilaçlartansiyonunuzudüşürmeyeyarayanADEveARBdiyebilinengruplaradahilbir

başkailaçkullanıyorsanızdüşüktansiyon,inme,bayılma,böbreklerdefonksiyon

bozukluğuvekandapotasyumfazlalığıgörülebilir.Buürünlerle“aliskiren”içerenbir

başkatansiyon ilacının beraber kullanımıönerilmez.

AliskirenilaçlarARBveADEinhibitörleridiyebilinentansiyonilaçlarıylakullanılmaz.

Bukoşullardanherhangibirinesahipsenizdoktorunuzsizidahasıkgörmekvebazıtestler

yapmak isteyebilir.

EğerbiroperasyongeçirecekisenizdoktorunuzaveyadişhekiminizeATACAND ®

PLUS

kullandığınızısöyleyiniz.ÇünküATACAND ®

PLUSbazıanestezikilaçlarilebirlikte

kullanıldığında kan basıncınızın düşmesineneden olabilir.

ATACAND ®

PLUS, deridegüneş ışığına karşı hassasiyeteneden olabilir.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

ATACAND ®

PLUS Tablet’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ATACAND ®

PLUS’ıyemek ile birlikte veyaaçken alabilirsiniz.

AlkolkullanıyorsanızATACAND ®

PLUSkullanmadanöncedoktorunuzile

konuşunuz.ATACAND ®

PLUSkullandığısıradaalkolkullananbazıkişilerbaygınlık

hissi veyasersemlik hissedebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanızveyahamile kalmayıdüşünüyoriseniz

ATACAND ®

PLUS’ıkullanmamalısınız.Hamileolduğunuzudüşünüyorsanız(birşüpheniz

varise)doktorunuzabildirmelisiniz.Hamileolduğunuzuveyahamilekalmayıdüşündüğünüzü

doktorunuzabildirdiğinizdedoktorunuzATACAND ®

PLUSkullanmayıbırakmanızı

isteyecektir..DoktorunuzATACAND ®

PLUSyerinebaşkabirilaçkullanmanızı

önerecektirATACAND ®

PLUShamileliksırasındakullanıldığındabebeğinizdeciddihasara

hattabebeğinizin ölümünebileneden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanızveyaemzirmeyebaşlamak üzereisenizdoktorunuzabildiriniz.

EmzirmedönemindeATACAND ®

PLUS’ı kullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

BazıkişilerATACAND ®

PLUSkullanırkenyorgunlukvesersemlikhissedebilir.Eğersizde

aynı durumdaisenizaraçsürmeyinizveherhangibir alet vemakinekullanmayınız.

ATACAND ®

PLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

ATACAND ®

PLUSbirçeşitşekerolanlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadan

öncedoktorunuzlatemasageçiniz.YardımcımaddelerinlistesibuKullanmaTalimatı’nın

başındayeralmaktadır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bitkiselveyareçetesizaldığınızilaçlardadahilolmaküzereeğerşuandabaşkabirilacıveya

ilaçlarıkullanıyorsanızveyakısabirsüreöncekullandıisenizlütfendoktorunuzaveya

eczacınızasöyleyiniz.ATACAND ®

PLUSbazıilaçlarınişleyişinietkileyebilir,bazıilaçların

daATACAND ®

PLUSüzerindeetkileriolabilir.Bazıilaçlarıalıyorsanızdoktorunuzunsize

zaman zaman kan testleriyapması gerekebilir.

Özellikleaşağıdaki ilaçları kullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz:

Betablokörler,diazoksitveenalapril,kaptopril,lisinoprilveyaramiprilgibiADE

inhibitörleri dedahilolmak üzere kan basıncınızı düşüren diğerilaçlar,

İbuprofen,naproksenveyadiklofenakgibisteroidolmayanantienftamatuvarilaçlar(NSAİİ-

ağrıyı veiltihabı azaltan ilaçlar),

Selekoksib veyaetorokoksibgibiCOX-2 inhibitörleri (ağrıyı veiltihabı azaltan ilaçlar),

Asetilsalisilik asit(ağrıyıveiltihabı azaltan ilaç)(Günde3g’ danfazla kullanıyorsanız),

Potasyumiçerenpotasyumtuzlarıveyailaveleri(kandakipotasyumseviyeniziarttıran

ilaçlar),

Kalsiyum veyaD vitaminiilaveleri,

Kolestipol veyakolestiramin gibikolestrolünüzü düşüren ilaçlar,

Diyabettekullanılan ilaçlar (tabletler veyainsülin),

Digoksinvebetablokörlergibikalpatımınızınkontroledilmesindekullanılanilaçlar

(antiaritmik ajanlar),

Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar(bazı antipsikotik ilaçlargibi),

Heparin (kanı seyrelten bir ilaç),

İdrar sökücüler(diüretikler),

Laksatifler,

Penisilinveyatrimetoprim/sulfametoksazol(birantibiyotikkombinasyonu),

Amfoterisin (mantarenfeksiyonlarının tedavisiiçin),

Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),

Steroidler (prednizolon gibi),

Hipofizhormonu (ACTH Pituiterhormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde),

Kanser tedavisindekullanılan ilaçlar,

Amantadin(ParkinsonHastalığı’nınveyavirüslerinnedenolduğuciddienfeksiyonların

tedavisinde),

Barbitüratlar (aynı zamandaepilepsi tedavisindekullanılan bir çeşitsedatif),

Karbenoksolon (özofajeal hastalık veyaoral ülserlerin tedavisiiçin),

Atropin ve biperidengibiantikolinerjik ajanlar,

Siklosporin (organ nakliiçin kullanılan bir ilaç)

Baklofen(spastisiteninhafifletilmesindekullanılanbirilaç),amifostin(kansertedavisinde

kullanılanbirilaç)gibiilaçlarvebazıantipsikotiklergibiantihipertansifetkiyiarttırabilecek

bazı ilaçlar

Alkol kullanımı

Şekerhastalığınızveyaböbrekyetmezliğinizvarise,“aliskiren”içerenbirürünlebuilacı

kullanmayınız.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız, lütfen bunlarhakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgiveriniz.

3. ATACAND ®

PLUS nasılkullanılır?

ATACAND ®

PLUS’ıdoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.ATACAND ®

PLUS’ıhergünkullanmanız

önemlidir.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Genel dozgünde1 tablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletleri bütün olarak bir bardak su ileyutunuz.

Tabletlerihergünaynısaattealmayaçalışınız.Bu,sizintabletialmayıhatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:ATACAND ®

PLUS’ınçocuklarda(18yaşınaltındaki)kullanımıile

ilgilibirdeneyimbulunmamaktadır.BunedenleATACAND ®

PLUSçocuklarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlaması gerekmez.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği vekaraciğeryetmezliği:

Hafifveortaderecedeböbrekyetmezliğiolanhastalardakandesartansileksetilinönerilen

başlangıçdozu4mg’dır.AğırböbrekyetmezliğinizvarsaATACAND ®

PLUS’ı

kullanmamalısınız.

Hafifveortaderecedekaraciğeryetmezliğinizvarise,doktorunuzsiziniçinuygundozu

belirleyecektir.Budurumdaönerilenbaşlangıçdozu4mg’dır.Ağırkaraciğeryetmezliğiniz

veyakolestazınız(safrayollarındatıkanıklık)variseATACAND ®

PLUS’ı kullanmamalısınız.

EğerATACAND ®

PLUS’unetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminiz

var ise, doktorunuzla yada eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazla ATACAND ®

PLUS kullandıysanız:

EğeralmanızgerekendendahafazlaATACAND®PLUSkullandıysanızderhaldoktorunuz

veyaeczacınız ilekonuşunuz.

ATACAND ®

PLUS’ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuzdozudengelemekiçinçiftdozalmayınız.Sadecezamanıgelincebirsonraki

dozunuzu alınız.

ATACAND ®

PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

EğerATACAND ®

PLUSkullanmayıbırakırsanız,kanbasıncınıztekrarartabilir.Bunedenle

doktorunuzla konuşmadan önceATACAND ®

PLUS’ı kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başkasorularınızvarsa, doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiATACAND ®

PLUS’ındaiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Buyanetkilerinortayaçıkabileceğinibilmenizönemlidir.ATACAND ®

PLUS’ınbazıyan

etkileri kandesartan sileksetil ve bazıları dahidroklorotiyazidden ilerigelmektedir.

Eğeraşağıdakialerjikreaksiyonlardanbirinesahipseniz,ATACAND ®

PLUSalmayı

kesiphementıbbi yardımalınız:

Yüzünüzün,dudaklarınızın,dilinizinve/veyaboğazınızınşişmesiilebirlikteveyatekbaşına

nefes almadagüçlük

Yüzünüzün,dudaklarınızındilinizinve/veyaboğazınızınşişmesisonucundayutmada

güçlük

Derinizdeciddikaşıntı (kabarcıklarlabirlikte ortayaçıkan)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinATACAND ®

PLUS’akarşıciddialerjinizvar demektir.Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Yan etkilerşu şekilde sınıflandırılır:

Yaygın(100hastadan 1 ila10 hastadagörülen)

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden dahaazında görülen)

Seyrek (1000 hastanın 1’inden dahaazındagörülen)

Çok seyrek (10000 hastanın 1’inden dahaazındagörülen)

Kandesartan ilegörülenolasıyanetkileraşağıdaki gibidir:

Yaygıngörülenyanetkiler

Sersemlik/baş dönmesi, baş ağrısı

Solunumyolu enfeksiyonları

Çok seyrekgörülen yanetkiler

Trombositlerinizdeveyakırmızıveyabeyazkanhücrelerinizdeazalma.Budurum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşeveyakolayberelenmeyeneden olabilir.

Kanınızdakisodyummiktarınınazalması.Buciddibirazalmaiseyorgunluk,enerji

yoksunluğu veyakas krampları hissedebilirsiniz.

Özellikleböbrekproblemlerinizveyakalpyetmezliğinizvarise,kanınızdapotasyum

miktarınınartmasıveyaazalması(Buciddibiretkiise,yorgunluk,güçsüzlük,düzensizkalp

atımıhissedebilirsiniz.)

Öksürük

Bulantı

Karaciğerinizdeiltihaplanma(hepatit)dahil,karaciğerinizinçalışmasındakideğişiklikler.

Yorgunluk,gripbenzeribulgular,cildinizdevegözakındasararmagibibelirtiler

görebilirsiniz.

Hızlıgelişen,derininsutoplamasıveyasoyulması,ağızdaolasısutoplamasışeklindegelişen

ciddidöküntü, topak topak kaşıntılı döküntü (ürtiker), kaşıntı

Sırt ağrısı, eklemlerdevekaslardaağrı

Özellikleböbrekproblemlerinizvekalpyetersizliğinizvarise,böbreklerinizinçalışmasına

yönelik etkiler.

Hidroklorotiyazidilemonoterapidegenellikle25mgvedahayüksekdozlardagörülenyan

etkiler.

Yaygıngörülen yanetkiler:

Kan testideğerlerinizdedeğişiklik

-Kanınızdakisodyummiktarınınazalması.Buciddibirazalmaiseyorgunluk,enerji

yoksunluğu veyakas krampları hissedebilirsiniz.

-Özellikleböbrekproblemlerinizveyakalpyetmezliğinizvarise,kanınızdapotasyum

miktarınınazalması(Buciddibiretkiise,yorgunluk,güçsüzlük,düzensizkalpatımı

hissedebilirsiniz.)

-Kanınızdaürik asitveşeker miktarlarının artması

-Kanınızdaki kolestrol/trigliserid miktarlarının artması (Bu durum incelenmektedir.)

İdrarınızdaşeker bulunması

Baş dönmesi, sersemlik hissi, halsizlik

Başağrısı

Solunumenfeksiyonu

Yaygınolmayanyanetkiler:

Kan basıncındadüşüş.Bu durum sersemlik ve baygınlık hissineneden olabilir.

İştah kaybı, ishal, kabızlık, mideiritasyonu

Deridedöküntü,topaktopakkaşıntılıdöküntü(ürtiker),güneşışığınabağlıhassasiyetin

neden olduğudöküntü

Seyrekgörülen yanetkiler:

Sarılık (cilt renginizin veyagözlerinizinbeyazkısımlarının sararması-).

Budurumortayaçıkarsa, DERHALdoktorunuza bildiriniz.

Özellikleböbrekproblemlerinizvekalpyetersizliğinizvarise,böbreklerinizinçalışmasına

yönelik etkiler.

Uyuma zorluğu, depresyon, huzursuzluk

Kollarınızdaveyabacaklarınızdakarıncalanmaveyaiğnelenme

Kısasürelibulanıkgörme

Anormal kalp atışı

Solunumgüçlüğü(Akciğer iltihabı veakciğerlerdesıvı)

Yüksek ateş

Pankreasın iltihaplanması. Bu durum midedeortadereceden ciddiyedoğrubir ağrıyaneden

olur.

Kas krampları

Kandamarlarınızdaoluşanhasarınnedenolduğuderidekırmızıveyapembenoktaların

oluşması

Trombositlerinizdeveyakırmızıveyabeyazkanhücrelerinizdeazalma.Budurum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşeveyakolayberelenmeyeneden olabilir.

VarolanLupusEritematozus’unkötüleşmesi-reaksiyonlarşeklindeveyafarklıderi

reaksiyonlarıngörülmesiile

Yüzün, dudakların dilin ve/veyaboğazın şişmesi

Kan üreazotu ve kanınızdaki kreatinin miktarındaartış (Bu durum incelenmektedir.)

Ayrıcaanimiyop(uzağıgörememe)veyaani gelişen ciddigözağrısıgörülebilir.

ATACAND ®

PLUS beyazkan hücrelerinin sayısındaazalmayanedenolabilir. Enfeksiyonlara

karşıdirencinizdüşebilirvesizdeyorgunluklabirlikteenfeksiyonveateşgörülebilir.Böylebir

durumdadoktorunuzabaşvurunuz.DoktorunuzATACAND ®

PLUS’ınkanınızaherhangibir

etkisi(agronülositoz)olupolmadığınıanlamakiçinsizdenzamanzamankantestleri

yaptırmanızı isteyebilir.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan “İlaçYan EtkiBildirimi” ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. ATACAND ®

PLUS’ınSaklanması

ATACAND ®

PLUS’ı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Orijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

ATACAND ®

PLUS’ıetiketveyaambalajüzerindeyeralansonkullanmatarihinigeçtikten

sonrakullanmayınız. Sonkullanma tarihi o ayın son gününekadardır.

Ruhsat sahibi:mn4

AstraZenecaİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

BüyükdereCad. Yapı Kredi Plaza, BBlok

Kat:3-4,Levent–İstanbul adresindeki AstraZenecaİlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

Üretici:

AstraZenecaAB

Södertalje,İsveç

Bu kullanma talimatı………tarihinde onaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

12-11-2018

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Zentiva k.s.)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7555 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6465 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety