ASTEIN 600 MG EFERVESAN TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASTEIN 600 MG EFERVESAN TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASTEIN 600 MG EFERVESAN TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8698890020011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

ASTEĐN600 mg EfervesanTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herbirefervesan tablet600 mg N-asetilsistein içerir.

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidrous,askorbikasit,sodyumsiklamat,sodyumsitrat

dihidrat,sakkarinsodyum,mannitol,sodyumhidrojenkarbonat,sodyumkarbonatanhidrous,

laktozanhidrousvearomamaddesiolarak limon “AU”, kod 132.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

- Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

- Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

- Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

- Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. ASTEĐNnedirveneiçinkullanılır?

2. ASTEĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ASTEĐN

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ASTEĐN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ASTEĐNnedirveneiçinkullanılır?

HerASTEĐNefervesantablette600mgasetilsisteinbulunur.Asetilsisteinbalgamsökücüetkiye

sahiptir.

Karton kutuda20 efervesan tabletiçermektedir. Tabletlerbeyazrenkteveyuvarlakşekildedir.

ASTEĐN,yoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılmasıvebalgamınçıkartılmasınınkolaylaştırıl-

masıgereken solunumyolu veakciğerhastalıklarındakullanılır.

2. ASTEĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ASTEĐN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Etkin maddeyeyadayardımcımaddelerden herhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsa,

Fenilketonürihastasıiseniz.

ASTEĐN’iaşağıdakidurumlarda DĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Astımyadabronkospazmgibinefesdarlığıgeçirdiyseniz.

Kontrollü sodyumdiyetindeiseniz.

Karaciğerveböbrekyetmezliğinizvarsa.

Şiddetliciltreaksiyonlarımeydanagelirse.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ASTEĐN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ASTEĐN’inyiyecek veiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilekadınlarzorunlunedenlerolmadıkçakullanmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Asetilsistein’in annesütünegeçipgeçmediğiileilgiliyeterliderecedebilgiolmadığındanemziren

annelerdezorunlu nedenlerolmadıkçakullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ASTEĐN’in araçvemakinekullanımıüzerineherhangibiretkisiyoktur.

ASTEĐN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Birefervesantablet138,8mgsodyumiçerir.Tuzaçısındansınırlıbirdiyetuygulanıyorsa,bu

durumdikkatealınmalıdır.

Nadirkalıtımsallaktoz intoleransproblemiolanhastaların bu ilacıkullanmamalarıgerekir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Anitussiflerlekombineolarakkullanılırsaöksürükreflekslerinindurmasıiletehlikelibir

tıkanmabulgusuoluşabilir.Bununiçinkombinasyonuygulamalarıdoktoradanışılarak

yapılmalıdır.

Antibiyotiklerdentetrasiklinhidroklorür(Doksisikliniçingeçerlideğildir)ileayrıveenaz2

saataralıklakullanılmalıdır.

Aynıandanitrogliserinlekullanılırsayüzeyagregasyonudurdurucuetkioluşabilirfakatbu

etkişu anakadartamaçıklığıkavuşmamıştır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygulanabileceğinilütfennotediniz.

Parasetamol(ağrıkesici),Glutatyon(proteindesteği),kansertedavisiilaçlarıkullanıyorsanız

lütfen doktorunuzabilgiveriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. ASTEĐN

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

14yaşın üzeriveyetişkinlerde

Günde1 defa600 mg’lık tek dozefervesan tabletyarımbardak suda(75 ml)eritilerek içilir.

6-14yaşarasıçocuklarda

Günde1 defayarımtablet75 mlsudaeritilerek içilir(1 efervesan tablet=600 mg).

Uygulama yoluvemetodu:

1 efervesan tabletyarımbardak (75 ml)sudaeritilerek içilir.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzASTEĐNiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:

6yaşüzeriçocuklardagünde1 defayarımtablet75 mlsudaeritilerek içilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Günde1 defa600 mg’lık tek dozefervesan tabletyarımbardak suda(75 ml)eritilerek içilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

ASTEĐNdahafazlamaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıylakaraciğerveböbrek

yetmezliğiolanlardauygulanmamalıdır.

Eğer ASTEĐN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla ASTEĐN’ikullandıysanız:

Aşırıdozkullanımı,midebarsakbölgesindetahrişenedenolabilir.Mideyanması,mideağrısı,

bulantı, kusmaveishalhalindeortayaçıkabilir.

Çokyüksek dozlardabiledahaağıryan etkilervezehirlenmebelirtilerigörülmemiştir.

ASTEĐN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ASTEĐN’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ASTEĐNiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiASTEĐN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ASTEĐN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalpatışında

hızlanmavekan basıncının düşmesi).

okakadargidebilenanafilaktikreaksiyonlar(aşırıduyarlılıkreaksiyonları).Ayrıca,çok

seyrekolarakaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıkapsamındaasetilsisteinkullanımınabağlı

kanamaoluşumu bildirilmiştir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.Buçokciddiyanetkilerin

hepsioldukça seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Hırıltılınefesalma,göğüsdarlığıveyanefesalmadazorlanma(özellikleastımhastalarında).Cilt

kızarıklıklarıveyairitasyonları.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkilerçokseyrek

görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Ağıziltihabı,karınağrısı,bulantı,kusma,ishal,başağrısı,ateş.BunlarASTEĐN’inhafifyan

etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu vaya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. ASTEĐN’inSaklanması

ASTEĐN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’ın altındakiodasıcaklığındakuru biryerdesaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra ASTEĐN’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

RPFarmaĐlaçKozmetikSanayiveTicaretLimitedŞirketi.

Mimarsinan Mah. Akşemseddin Cad. Akbilek Sok.

No.:6, D:4, Fatih /Đstanbul.

Telefon:(0212)531 26 04

Faks :(0212)531 05 96

E-mail :info@rpfarma.com.tr

Üretici:

HermesArzneimittelGmbH. Hans– Urmiller– Ring52,

Wolfrathausen /Münih – Almanya.

Bu kullanmatalimatı12.08.2009 tarihindeonaylanmıştır.