ASEMAX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASEMAX 300 MG 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASEMAX 300 MG 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699570090256
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMATALİMATI

ASEMAX 600mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:

Her birtablet600mgsefdiniriçerir.

Yardımcımaddeler:

Kalsiyum karboksimetilselüloz,mikrokristalinselüloz,polioksil40 stearat,kolloidalanhidrus

silika,magnezyum stearat,methocel E5,titanyumdioksit,polietilenglikol 400

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmat alimatında:

1.ASEMAX nedirveneiçinkullanılır?

2.ASEMAX’ ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ASEMAX nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.ASEMAX’ ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/6

1.ASEMAXnedir ve ne için kullanılır?

ASEMAX ağızyoluilekullanılanvesefalosporinolarak bilinen antibiyotik ilaçgrubunadahil

olan sefdiniretkin maddesiniiçermektedir.

ASEMAX,10,14 ve20 adetbeyazrenkli, oblong, bikonveks,biryüzü çentikli filmkaplı

tabletleriçeren blisterlerdevekullanmatalimatıilebirliktekartonkutudaambalajlanmıştır.

ASEMAX bakterilerin(mikropların)nedenolduğuaşağıdakienfeksiyonların(iltihapoluşturan

mikrobik hastalık)tedavisindekullanılır.

Toplumkaynaklıpnömoni(zatüre)

Kronik bronşitin akutalevlenmeleri

Akutmaksillersinüzit(yüzkemiklerinin içindekihavaboşluklarının iltihabı)

Farenjit(yutak/farinksiltihabı)

Tonsillit(bademcikiltihabı)

Bazıderienfeksiyonları(iltihapları).

2.ASEMAX’ ıkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

ASEMAX’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Sefdinire,diğersefalosporinlereyadailacıniçeriğindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birinealerjinizvarise ASEMAX’ıkullanmayınız.

ASEMAX’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sefdinirkullanımınabağlıolarakpsödomembranözkolit(karınağrısıveateşleberaber,ciddi,

inatçı,kanlıdaolabilenishal)ortayaçıkarise,(ASEMAXkullanımısırasındaveyasonrasında

şiddetliishalmeydanageliriseishalönleyiciilaçlaralmayınızvedurumuderhaldoktorunuza

bildiriniz)

Böbrekyetmezliğinizvarise, (bkzbölüm3’tekiözelkullanımdurumları)

Penisilinlerekarşıbildiğinizbiraşırıduyarlılıkdurumunuzvarise(sefalosporinleredeaşırı

duyarlılık durumunuzolabileceğinden durumu doktorunuzabildiriniz)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

ASEMAX’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

ASEMAX yemeklerdenönceyadasonrakullanılabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ASEMAX gerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır.

Başkailaçlardaolduğugibi,ilacınhamileliksırasındakikullanımısadecebeklenenyararıncenin

üzerindekirisktenyüksek olduğu durumlardavedoktortavsiyesiilekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

3/6

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ASEMAX’ınannesütünegeçtiğisaptanmamıştır.Ancakannesütüalançocukaçısındanbirrisk

olduğugözardıedilemez.Doktorunuztarafındanyararzararoranıdeğerlendirilerek

uygulanmalıdır.

Araç vemakinekullanımı

ASEMAX’ın araçvemakinekullanımıüzerineetkisiolduğu bildirilmemiştir.

ASEMAX’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ASEMAX’ın içeriğindekiyardımcımaddelernedeniileözelbiruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ASEMAX antiasitler(mideninaşırıasidiniazaltanilaçlar)ilebirliktealınırsaantiasitler

sefdinirinemiliminiazaltır.EğersefdinirtedavisisüresinceantiasitlerkullanılacakiseASEMAX

antiasitlerin kullanılmasından en az2 saatönceyadasonraalınmalıdır.

Guthastalığı(damlahastalığı)tedavisindedekullanılanprobenesid,ASEMAX’ın

böbreklerdenatılmasüresiniuzatarakkandakiyoğunluğununartışınanedenolur.Builacı

kullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

Demiriçerenilaçlarveyiyecekler ASEMAX’ınemiliminiazaltır.ASEMAXtedavisi

sırasındademiriçerenilaçlarkullanılacakiseherikiuygulamanınarasındaenaz2saat

olmalıdır.Özellikledemiriçerenilaçveyayiyeceklerleberaberkullanıldığındadışkırengi

kırmızıolabilmektedir(Bu renk değişikliğinormalolarak değerlendirilmektedir).

ASEMAX kullanımıbazılaboratuvartestlerinin sonuçlarınıetkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.ASEMAX nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

ASEMAX’ıherzaman doktorunuzun talimatlarıdoğrultusundakullanınız.

Birgündeönerilen enyüksek doz600 miligramdır.

Toplumkökenlipnömonitedavisinde:10 gün boyunca12 saataraile300mg/gün

Kronikbronşitakutalevlenmelerinintedavisinde:5-10gün boyunca12 saataraile300

mg/gün veya10gün boyunca600 mg/gün tek doz

Akutmaksillersinüzittedavisinde:10 günboyunca12 saataraile300 mg/gün veya10gün

boyunca600 mg/gün tekdoz

Farenjit/Tonsillit tedavisinde5-10günboyunca12 saataraile300mg/günveya10gün

boyunca600 mg/gün tekdoz

Komplikeolmamışderienfeksiyonlarınıntedavisinde10günboyunca12saataraile300

mg/günkullanılmasıönerilir.

Uygulama yoluvemetodu:

ASEMAX sadeceağızdan kullanımiçindir.

4/6

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6ayınaltındakiçocuklardaetkililiğivegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

6 ay- 12yaşarasındakiçocuklardauygunfarmasötik dozajşekillerinin kullanılmasıönerilir.

Yaşlılardakullanımı:

uyaşgrubunaözelbirkullanımuyarısıyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiveyahemodiyalizuygulamasıvarsadoktorunuzböbrekfonksiyondeğerlerine

göredozayarlamasınıyapacaktır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğindedozayarlamasınagerekduyulmaz.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzASEMAX iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.İyihissetmeye

başlasanızbile, doktorunuzun izniolmadanilacıbırakmayınız.

EğerASEMAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaASEMAXkullandıysanız

ASEMAX’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Özelbirtedavişeklimevcutdeğildir.Doktorunuztarafındandestekleyicivebelirtilereyönelik

tedaviyapılmasıgerekebilir.

ASEMAX’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ASEMAX iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Kendiniziiyihissetsenizdahiilacıkullanmayıdoktorunuzadanışmadan aniden kesmeyiniz.

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmanız,hastalığınızınşiddetlenmesineve

tedavinin aksamasınaneden olabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, ASEMAX’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ASEMAX’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

E llerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi(budurumlarilacakarşıciddiallerjinizolduğunu

gösterebilir)

5/6

Karınağrısıveateşleberaber,ciddi,inatçı,kanlıdaolabilenishal(budurum,uzunsüreli

antibiyotikkullanımınabağlı,nadirenmeydanagelenciddibirbarsakiltihaplanmasıolan

psödomembra nözkolitiişaretedebilir.)

Barsak düğümlenmesi(ileus), üstsindirimkanalı(üstgastrointestinalsistem)kanaması,

Kalpyetmezliği, kalp krizi(miyokartinfarktüsü),göğüsağrısı

Astımalevlenmesi,solunumyetmezliği

Birçeşitakciğeriltihabı(idiopatikintersitisyel pnömoni)

Karaciğeriltihabı(hepatit),karaciğeryetmezliği

Derinin ciddihastalıkları(toksik epidermalnekroz)

Akutböbrekyetmezliği

Ateş,derideiğnebaşışeklindekırmızılıkvemorarmalar,bilinçbulanıklığı,başağrısıve

trom bositlerin(kanpulcukları)sayısındaazalmailegörülenhastalık(idiopatiktrombositopenik

purpura)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çokciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Derinindöküntüvekaşıntılarlaseyredenbazıhastalıkları(eksfolyatifdermatit,eritema

multiform,eritemanodozum)

Bilinçkaybı

Tansiyonyüksekliği(hipertansiyon)

Mideve/veyaonikiparmak barsağındayara(peptik ülser)

Kanakyuvarsayılarındaartmayadaazalma

Kan eozinofilsayılarındaartma(birtüralerjihücresi)

Ka ntrombosit(pıhtılaşmayısağlayankanhücresi,kanpulcuğu)sayılarındaartmayada

azalma(kendinialışılmadıkkanamaeğilimleriolarakgösterebilir)

Birtürkansızlık (hemolitik anemi)

Eritrositlerin(kırmızıkanhücreleri)içindekidokularaoksijentaşıyanrenklimadde

(hemoglobin)düşüklüğü

Elektrolit(kalsiyum, fosfor, potasyumgibi)düzeylerindedeğişiklikler

Çizgilikasdokusuyıkımı(rabdomyoliz)

Böbrekrahatsızlığı(nefropati)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Vajinailtihabı(vajinit)

Vajinadapamukçuk (vajinalmoniliasis)

Dışkılamadeğişiklikleri(ishalveyakabızlıkgibi)

Hazımsızlık(dispepsi)

Gaz

Bulantı

6/6

Karınağrısı

Ağızkuruluğu

Döküntü

Kaşıntı

Başağrısı

Sersemlikhissi

Kemik vekaraciğerfonksiyonlarınıgösteren kan testlerindegeçiciyükselmeler

Böbrekfonksiyonlarınıgösteren kan testlerindedeğişiklikler

Kan pıhtılaşmabozuklukları

İstemdışıhareketler

İdrardaakyuvarveproteinyükselmesi

İdraryoğunluğununartmasıyadaazalması

Bunlar ASEMAX’ın hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ASEMAX’ınsaklanması

ASEMAX’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

ASEMAX’ı25 0 C’nin altındakiodasıcaklığındavekutusundasaklayınız.

Sonkullanma tari hiileuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra ASEMAX’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizASEMAX’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

HÜSNÜARSANİLAÇLARIA.Ş.

KaptanpaşaMah.

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212)365 15 00

Fax:+90 (212)276 29 19

Üretimyeri:

PharmaVision San. veTic. A.Ş.

DavutpaşaCad. No:145

34010 Topkapı-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı19.08.2016tarihindeonaylanmıştır.