ASACOL 800 MG ENTERİK TABLET, 90 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASACOL 800 MG ENTERİK TABLET, 90 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASACOL 800 MG ENTERİK TABLET, 90 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mesalazin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 129/53
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-12-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ASACOL ®

800mggastrorezistantablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Hergastro-rezistantablette800mgmesalaziniçerir.

Yardımcımaddeler:

Tabletçekirdeği:Laktozmonohidrat,sodyumnişastaglikolat,magnezyumstearat,talk,

povidoniçerir.

Tabletkaplama:Metakrilikasit-metilmetakrilatkopolimer,talk,trietilsitrat,sarıpigment

hidratı,kırmızıpigment,makrogol6000içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkisisel olaraksizin için reçeteedilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1. ASACOLnedirveneiçinkullanılır?

2. ASACOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ASACOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5. ASACOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ASACOLnedir veneiçinkullanılır?

ASACOL,kırmızımsıkahverengifilmkaplamalı,uzunoval(oblong)şekildetabletlerdir.90

film tabletlik blisterambalajlardakullanımasunulmaktadır.

ASACOL,iltihabi (enflamatuvar)bağırsak hastalığına karşı kullanılan ilaçlargrubundandır.

Ülseratifkolit,kalınbağırsağınvemakatayakınbağırsakkısmının(rektum)iltihaplı

hastalığıdır.ASACOL,ülseratifkolittelokalolaraketkiedervebağırsaktakiiltihabidurumu

azaltır. ASACOLayrıcaülseratif kolithastalığının tekraralevlenmesinideönleyebilir.

Crohnhastalığı,incevekalınbağırsakduvarlarınınşişveağrılıolduğubirhastalıktır.

ASACOL’ün, Crohn hastalığında lokaletkiederekhastalığın tekrar alevlenmesiniönleyebilir.

ASACOL’ünetkimekanizmasıyadasizenedenbuilacınreçeteedildiğiileilgiliherhangibir

sorunuzvarsadoktorunuzasorunuz.

2.ASACOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ASACOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

MesalazineveyaASACOL’üniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(aşırı duyarlılık) varsa,

Aspirinyadadiğer herhangi bir salisilata (aspirin benzeri ilaçgrubu)alerjinizvarsa,

Şiddetlikaraciğerveyaböbrekprobleminizvarsa,

Kanamayameyillimideyadabağırsakülserinizvarsa,

ASACOL,sadeceerişkinlerinkullanmasıiçindir,6yaştan küçükçocuklardakullanılmaz.

ASACOL’üaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Karaciğeryadaböbrek problemlerinizvarsa,

Kanla ilgili herhangi birbozuklukyadabir hastalığınızvarsa,

Geçirilmişyadamevcut kalp sorununuzvarsa,

Bazı nişasta veyaşeker türlerine karşı alerjinizvarsa,

Akciğerfonksiyon bozukluğunuz(astım)varsa,

Dahaönceiltihabibağırsakhastalığınakarşıkullanılanilaçlara(sülfasalazin)

alerjinizvarsa,

Kalbinizle ilgili alerji durumları (miyokardit, perikardit) varsa,

Eğeryukarıdabelirtilendurumlardanherhangibirisizindurumunuzauyuyorsa,ASACOL’ü

kullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Mide,bağırsaksisteminizdeülservarsa,tedaviyebaşlarkendikkatliolunmalıdır.

Tedavinizsırasındakanileilgilinadirgörülenciddibozukluklarolabilir.Bunedenle,doktorunuz

bazıkantestleriyapmakisteyebilir.Beklenmeyenkanama,morarma,noktayadayamatarzında

morluklar,inatçıateşveboğazağrısıvarsa,doktorunuzbaşkakantestleriyapmakisteyebilir.

ASACOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

ASACOLtabletler,kırılmadanveçiğnenmedenbütünolarakbirbardaksuileyutulmalıdır.

İdeal olarak tabletleryemeklerden öncealınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile olduğunuzu düşünüyorsanızbunu doktorunuzasöyleyiniz.

HamileliksırasındaASACOLkullanımıylailgilibilgilersınırlıdır.ASACOL,hamilelik

sırasındasadecemutlakgerekliolduğundavehekimkontrolündedikkatlekullanılmasıönerilir.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ASACOL’üniçindekietkinmaddeninbirkısmıannesütünegeçebilir.Eğeremziriyorsanızyada

emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuzasöyleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerindehiçbiretkisi gözlenmemiştir.

ASACOL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ASACOL,sütşekeri(laktoz)içerdiğinden,buvebenzerişekerlerekarşıhassasiyetinizvarsa

doktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ASACOL,bazıilaçlarınişlevinietkileyebilir.BazıilaçlardaASACOL’ünişlevlerini

etkileyebilir. Bunedenleaşağıda belirtilen ilaçlarıdoktorunuzla kontrol ediniz:

Hazımsızlık, kabızlık gibihastalıklardakullanılansentetik süt şekerleri(laktüloz)

Savunma sistemini baskılayan bazı ilaçlar(azatiyoprin, merkaptopürin)

Kan sulandırıcıilaçlar (varfarin)

inflamasyon veağrı tedavisindekullanılan ilaçlar(ağrı kesiciler)

Kansertedavisindekullanılan ilaçlar(metotreksat)

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanızveya son

zamanlarda kullandınız iselütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.ASACOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafından aksi belirtilmedikçeaşağıdaki bilgilergözönünealınır.

Ülseratifkolittedüzelmeyisağlamakiçin,günde3tabletdoktorunuzunönerdiği

şekildebölünmüş dozlarda. Gerektiğinde doz6tabletekadarartırılabilir.

Ülseratifkolittedüzelmeninsürdürülmesiiçin,günde2-3tabletdoktorunuzun

önerdiği şekildetek seferdeveyabölünmüş dozlarda

Crohnhastalığında,günde3tabletdoktorunuzunönerdiğişekildetekseferdeveya

bölünmüş dozlarda

EğersizeuygulananASACOLdozundanemindeğilsenizyadailacındozuileilgiliherhangi

bir sorunuzvarsadoktorunuzadanışınız.

Uygulamayoluvemetodu:

ASACOL,sadeceağızyoluilekullanılır.Tabletler,kırılmadan veçiğnenmeden bütün olarak bir

bardak su ileyutulmalıdır.İdeal olarak tabletleryemeklerden öncealınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6yaşın altındaki çocuklardakullanımailişkin bilgiler sınırlıdır. 6yaş ve üzerindeki çocuklarda:

Düzelmesağlamakiçin;günlük30-50mg/kgdozbölünmüşdozlardabaşlanıp,

ihtiyacagöre75 mg/kg’açıkarılabilir. Günlük toplam doz4 g’ı aşmamalıdır.

Düzelmeninsürdürülmesiiçin;günlük15-30mg/kgdozbölünmüşdozlarda

uygulanabilir. Günlük toplam doz2 g’ı aşmamalıdır.

Genelolarak,40kg’akadarolançocuklardayetişkindozununyarısı;40kgüzerindeki

çocuklardaise normalyetişkin dozu uygulanabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaileriderecedeböbrekyetmezliğiolmadığısürece,normalyetişkindozuuygulanabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:Eğerileriderecedeböbrekyadakaraciğeryetmezliğinizvarsa,

doktorunuzdurumunuzauygunbirdozakararverecektir.Budurumdadoktorunuztarafından

böbrekyadakaraciğerişlevlerinizbelirliaralıklarlayakındanizlenmelidir.

EğerASACOL’ün etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaASACOLkullandıysanız:

AşırıdozdaASACOLalınmasısonucuzehirlenmebelirtilerigörüldüğünde,belirtilerigidericive

destekleyicitedaviuygulanır.

ASACOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ASACOL’ükullanmayıunutursanız:

EğerASACOL’ükullanmayıunutursanız,birsonrakidozualmayakısabirsürekalmışolmamak

kaydıile,hatırlarhatırlamazilacınızıalınız.Tedavinizingerikalanınısizeönerilenşekilde

tamamlayınız.Sizeverilenilacındozukonusundaeminolmadığınızdurumlardadoktorunuza

danışınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ASACOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Herhangi biretkioluşmaz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ASACOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ASACOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjibelirtisigörürseniz.Alerjibelirtileri,döküntü,kaşıntı,ateş,zorluyadahırıltılı

solunum,çarpıntı,göğüsağrısı,yüzdeveyaboğazdaşişlik,yutmagüçlüğügibi

belirtilerdir.

Bunlarınhepsiçokciddi yanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinASACOL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ateş,boğazağrısı,ağızdaülser,derialtındalekelenmeler,solgunluk,eklemlerde

şişme, beklenmedik kanama(diş etiyadaburun kanamasıgibi)varsa.

Deridedöküntüyadapullanma, ağızdaaftyadayaravarsa.

Kolaymorarmayadadiğer kan anormalliği şüpheleri varsa.

Böbrekfonksiyonları problemleri (idrar miktarındaazalma) varsa.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahelegerekebilir.Ciddiyanetkilerçok

seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal,karınağrısı,kusma,bulantı,başdönmesi,başağrısı,eklemveyakasağrısı,

hazımsızlıkvarsa.

Kalp, karaciğer,akciğerveyaböbrek işlevlerindebozukluk varsa.

Karaciğer, böbrek veyapankreas iltihabı varsa.

Kan değerlerindeanormallik varsa.

Baş dönmesi, sersemlik hissivarsa.

Yüzkemiklerininiçindekihavaboşluklarınıniltihabı(sinüzit)yadasamannezlesi

(rinit)varsa.

Deri döküntüsü, saçdökülmesi varsa.

Hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük,grip benzeri belirtilervarsa.

EritemamultiformeyadaStevens-JohnsonSendromu(derivemukozalarıtutan

hastalıklar) varsa.

Sperm sayısındaazalma(reversibl oligospermi) varsa.

Elveayaklardahissizlik,belirsizhis,güçsüzlük,yanmaşeklindeağrı(periferik

nöropati) varsa.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temas kurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ASACOL’ünsaklanması

ASACOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Kuru biryerde,25°C’ninaltındaki odasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraASACOL’ükullanmayınız.

Eğertabletleringörünümünderenkdeğişimiveyabaşkaherhangibirdeğişiklikfarkederseniz

ASACOL’ükullanmayınız.

RuhsatSahibi:EİPEczacıbaşıİlaçPazarlamaA.Ş.

BüyükdereCad.AliKayaSok.No.5

Levent34394,İstanbul

Üretici:TillottsPharmaAG

Rheinfelden/İsviçre

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.