ASACOL 500 MG SUPOZITUVAR, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASACOL 500 MG SUPOZITUVAR, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASACOL 500 MG SUPOZITUVAR, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mesalazin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 129/54
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-12-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ASACOL ®

500mgSupozituvar

Rektalyol ile alınır.

Etkinmadde:Herbir supozituvaretkin maddeolarak500mgmesalaziniçerir.

Yardımcımaddeler:Katıyağ(SuppocireAML)içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkisiselolaraksizin için reçeteedilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1. ASACOLnedirveneiçinkullanılır?

2. ASACOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ASACOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5. ASACOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ASACOLnedir veneiçinkullanılır?

ASACOL500mgmesalaziniçerir,açıkgri-kahverenkli,torpidoşeklindefitiller(supozituvar)

içerir.20 supozituvarlıkambalajlardakullanımasunulmaktadır.

ASACOL,“aminosalisilikasitvebenzeriilaçlar”diyeadlandırılanve“intestinal

antienflamatuvar”grubunadahilbirilaçtır.Builaçlarkalınbağırsaktakiiltihabıtedavietmek

için kullanılırlar.

ASACOLaşağıdaki durumda kullanılır:

Rektumda(dışkınınatılmadanöncetutulduğuyer)sınırlıülseratifkolitin(iltihabikalın

bağırsak (kolon) hastalığı) akut (ani başlangıçlı) vakalarının tedavisindevehastalığın tekrarının

önlenmesinde (koruyucutedavi) kullanılır.

2

2.ASACOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ASACOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

MesalazineveyaASACOL’üniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(aşırı duyarlılık) varsa,

Aspirinyadadiğer herhangi bir salisilata (aspirin benzeri ilaçgrubu)alerjinizvarsa,

Şiddetlikaraciğerveyaböbrekprobleminizvarsa,

Mideveyaduodenalülseriniz(incebağırsağınmideylebirleştiğiyerolan

duodenumda meydanagelenyara)varsa,

Kanamaeğiliminizveyakan pıhtılaşması sorununuzolduğunu düşünüyorsanız

ASACOL’üaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Özellikleastımolmak üzere, akciğerleilgili sorununuzvarsa,

Mesalazinileilgilibirmaddeolansülfasalazinekarşıgeçmişteaşırıduyarlılık

hikayenizolduysa,

Karaciğerfonksiyonlarınızdabozukluk bulunuyorsa,

Böbrekfonksiyonlarınızdabozukluk bulunuyorsa,

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ASACOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

ASACOL’ünyiyecekveiçeceklerileetkileşimibilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelik boyunca, ASACOL’ü sadecedoktorunuzsizesöylersekullanmalısınız.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmedönemiboyunca,etkinmaddevemetabolitleriannesütünegeçebildiğindendolayısadece

doktorunuzuntalimatıüzerinekullanmalısınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerinehiçbiretkisi gözlenmemiştir.

3

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Builacınetkisindedeğişikliğenedenolabildiğinden(karşılıklıetkileşim),aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızhekiminizi bilgilendiriniz.

-Kanpıhtılaşmasınıönleyenbazımaddeler(Trombozakarşıkullanılanilaçlaryadakan

inceltici ilaçlar)

-Glukokortikoidler (Prednisolon gibisteroid benzeri iltihap önleyici belliilaçlar)

-Sülfonilüreler(Glibenklamid gibikan şekerinin kontrolündekullanılan etkin maddeler)

-Metotreksat(Lösemininyadabağışıklıksistemirahatsızlıklarınıntedavisindekullanılanbir

ajan)

-Probenesid/Sülfinpirazon (Gut tedavisindekullanılan ilaçlar)

-Spironolakton/furosemid (Kalp rahatsızlıklarının tedavisindekullanılan ajanlar)

-Rifampisin (Tüberkülozakarşı kullanılan etkin madde)

-Azatiyopirinyada6-merkaptopüriniçerenilaçlar(Bağışıklıksistemirahatsızlıklarının

tedavisindekullanılan ajanlar)

ASACOLilesürdürülecekbirtedaviyinedesiziniçinuygunolabilir.Bugibidurumlarda

doktorunuzsizin için en doğru tedaviyekarar verecektir.

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanızveya son

zamanlarda kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.ASACOLnasılkullanılır?

ASACOL’üherzamandoktorunuzunönerdiğişekildealınız.Emindeğilsenizdoktorunuza

sorunuz.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafındanaksibelirtilmedikçeaşağıdakibilgilergözönünealınır.

Dışkılamadansonragünde3kez1supozituvaruygulanır.Dozuhastalığınızın

şiddetinegöredoktorunuzayarlayacaktır.

EğersizeuygulananASACOLdozundanemindeğilsenizyadailacındozuileilgiliherhangibir

sorunuzvarsadoktorunuzadanışınız.

Uygulamasüresi:

Uygulamanınsüresidurumunuzabağlıdır.Uygulamanınsüresinetedaviyiyürütendoktorunuz

kararverecektir.

Tedaviileistenensonuçancakbuşekildeeldeedilebileceğinden,ASACOLtedavisinidüzenlive

doğrubirşekildesürdürmenizgerekmektedir.

Uygulamayoluvemetodu:

ASACOL,sadecerektalyolileanüs(dışkıbölgenizedoğru)içineuygulanarakkullanılmalıdır.

Ağızyoluylaalınmamalıdırveyutulmamalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

4

Çocuklardakullanımailişkin bilgiler sınırlıolduğundan kullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Öncekibölümlerdeyetişkinleriçinverilendoz/uygulamasıklığıyaşlılariçindegeçerlidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Karaciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.Böbrekfonksiyonları

bozukolanhastalardakullanılmasıönerilmez.Tedavisırasındaböbrekfonksiyonlarıbozulursa,

etkinmaddemesalazininyolaçtığırenaltoksisite(böbreğinzehirlenmesi)düşünülmelidir.

Şiddetliböbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerASACOL’ün etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaASACOLkullandıysanız:

ASACOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Emindeğilsenizdoktorunuzabaşvurunuz.Bundansonraneyapılacağınadoktorunuzkarar

verebilir.

ASACOL’übirkezyüksekdozdaalırsanızbirsonrakiseferalmanızgerekennormaldozualınız.

Dozdaazaltmayapmayınız.

ASACOL’ükullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Eğerbirdozalmayıunuttuysanız,birsonrakiseferfazladanASACOLkullanmayınız,reçete

edilen dozla devam ediniz.

ASACOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Önceden doktorunuzla görüşmeden bu ilaçla tedaviyeson vermeyiniz.

İlacın kullanımıhakkında başka sorularınızvarsadoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ASACOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Şiddetlialerjikreaksiyonlaraseyrekrastlanmaklabirliktebütünilaçlaralerjikreaksiyonlaraneden

olabilir.

Eğeraşağıdakihastalıkbelirtilerindenbirinigörürsenizderhaldoktorunuzabaşvurunuz.

Alerjik deri döküntüsü

Ateş

Solunumzorluğu (nefesdarlığı)

Bunlarınhepsiçokciddi yanetkilerdir.

5

Eğeraşağıdakiyanetkileriyaşarsanızilacıkullanmayıbırakınızvederhaldoktorunuza

başvurunuz.

Genelsağlıkdurumunuzdakötüleşmeilebirlikteateşvegırtlakbölgesindeağrıyaşarsanızderhal

doktorunuzabildiriniz.Belirtiler,kanınızdakiakyuvarlarınazalmasına(agranülositoz)bağlı

olarakortayaçıkabilir.Bunedenle,ağırbirenfeksiyongeçirmeolasılığınızartar.Doktorunuz,

akyuvarsayısınındüşüpdüşmediğinikontroletmekamacıylakantahliliyapacaktır.Hekiminizi,

kullandığınızilaçlarkonusundabilgilendirmenizönemlidir.

Ayrıcaaşağıdakiyanetkilergözlemlenmiştir:

Seyrekgörülenyanetkiler:

(1000hastadabirindendahaazındagörülür)

*Karınağrısı,ishal(diyare),gaz,bulantıvekusma

*Başağrısı,sersemlik

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

(10000hastadabirinden dahaazındagörülür)

*Bazenkolvebacaklardaşişmeveyayanağrısınıneşlikettiğiböbrekfonksiyonbouklukları,

*Kalpproblemlerinedeniylegöğüsağrısı,nefesdarlığıyadakolvebacaklardaşişme,

*Akutpankreasiltihabınedeniyleşiddetlikarınağrısı,

*Akciğerdealerjikreaksiyonnedeniyleşiddetlinefesdarlığı,

*Bağırsaklardaalerjikreaksiyonnedeniyleşiddetliishalvekarınağrısı,

*Cilttedöküntüveyailtihap,

*Kasveeklemağrısı,

*Kansayımındakideğişikliklerdendolayıateş,boğazağrısıyadakırıklık

*Karaciğeryadasafrafonksiyonbozukluklarınedeniylekarınağrısıyadasarılık

*Saçdökülmesiyadakelleşme

*Elveayaklardahissizlikvekarıncalanma(periferalnöropati)

*Spermüretimindegeridönüşümlü(ilacınbırakılmasıylabirlikteyenidendüzelmesi)azalma

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

6

5.ASACOL’ünsaklanması

ASACOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Orijinalambalajındave25 C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankorumakiçinorijinal

ambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraASACOL’ükullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızASACOL’üşehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.Bu

konudaeczacınızadanışınız.

RuhsatSahibi:EİPEczacıbaşıİlaçPazarlamaA.Ş.

BüyükdereCad.AliKayaSok.No.5

Levent34394,İstanbul

Üretimyeri:TillottsPharmaAG

Rheinfelden/İsviçre

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.