ASACOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASACOL 4GR/100ML ENEMA 7 X 100 ML SISE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASACOL 4GR/100ML ENEMA 7 X 100 ML SISE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mesalazin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699586912047
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ASACOL ®

4g/100 mlenema

Rektalyoldankullanılır.

Etkinmadde:Her100 ml’de4 gmesalaziniçerir.

Yardımcımaddeler:Ksantinzamkı,sodyummetabisülfit,sodyumbenzoatvesafsu

içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kisisel olaraksizin için reçeteedilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1. ASACOLnedirveneiçinkullanılır?

2. ASACOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ASACOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5. ASACOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ASACOLnedir veneiçinkullanılır?

ASACOL,karakteristikkokulu,kahverengimsirenktesüspansiyon(katı-sıvıkarışımı)içerir.7

adet 100 ml’lik şişe içerenambalajlardakullanımasunulmaktadır.

ASACOL,iltihabi (inflamatuvar)bağırsak hastalığına karşı kullanılan ilaçlargrubundandır.

Ülseratifkolit(soltaraflı),proktitveproktosigmoiditkalınbağırsağınvemakatayakın

bağırsakkısmının(rektum)iltihaplıhastalıklarıdır.ASACOL,ülseratifkolitte,soltaraflıkolit,

proktitveyaproktosigmoidittelokalolaraketkiedervebağırsaktakiiltihabidurumuazaltır.

ASACOLayrıcaülseratifkolitte ağzıdan tedaviyeyardımcı olarak dakullanılabilir.

ASACOL’ünetkimekanizmasıyadasizenedenbuilacınreçeteedildiğiileilgiliherhangibir

sorunuzvarsadoktorunuzasorunuz.

2.ASACOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ASACOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

MesalazineveyaASACOL’üniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(aşırı duyarlılık) varsa,

Aspirinyadadiğer herhangi bir salisilata (aspirin benzeri ilaçgrubu)alerjinizvarsa,

Şiddetlikaraciğerveyaböbrekprobleminizvarsa,

Kanamayameyillimideyadabağırsakülserinizvarsa,

ASACOL,sadeceerişkinlerinkullanmasıiçindir,6yaştan küçükçocuklardakullanılmaz.

ASACOL’üaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Karaciğeryadaböbrek problemlerinizvarsa,

Kanla ilgili herhangi birbozuklukyadabir hastalığınızvarsa,

Geçirilmişyadamevcutkalp sorununuzvarsa,

Akciğerfonksiyon bozukluğunuz(astım) varsa,

Dahaönceiltihabibağırsakhastalığınakarşıkullanılanilaçlara(sülfasalazin)

alerjinizvarsa,

Kalbinizle ilgili alerji durumları (miyokardit, perikardit) varsa,

Eğeryukarıdabelirtilendurumlardanherhangibirisizindurumunuzauyuyorsa,ASACOL’ü

kullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Mide,bağırsaksisteminizdeülservarsa,tedaviyebaşlarkendikkatliolunmalıdır.

Tedavinizsırasındakanileilgilinadirgörülenciddibozukluklarolabilir.Bunedenle,doktorunuz

bazıkantestleriyapmakisteyebilir.Beklenmeyenkanama,morarma,noktayadayamatarzında

morluklar,inatçıateşveboğazağrısıvarsa,doktorunuzbaşkakantestleriyapmakisteyebilir.

ASACOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Geçerlideğildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile olduğunuzu düşünüyorsanızbunu doktorunuzasöyleyiniz.

HamileliksırasındaASACOLkullanımıylailgilibilgilersınırlıdır.ASACOL,hamilelik

sırasındasadecemutlakgerekliolduğundavehekimkontrolündedikkatlekullanılmasıönerilir.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ASACOL’üniçindekietkinmaddeninbirkısmıannesütünegeçebilir.Eğeremziriyorsanızyada

emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuzasöyleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerindehiçbiretkisi gözlenmemiştir.

ASACOL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ASACOL,0.10gsodyummetasülfitiçerir.Bunedenlenadirolarakşiddetliaşırıduyarlılık

reaksiyonları ve bronkospazma(bronşların daralması) neden olabilir.

ASACOL,0.10gsodyumbenzoatiçerir.Bunedenlederiye,gözevemüközmembranlarına

hafifderecedeiritan (tahriş edici)olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ASACOL,bazıilaçlarınişlevinietkileyebilir.BazıilaçlardaASACOL’ünişlevlerini

etkileyebilir. Bu nedenleaşağıda belirtilen ilaçlarıdoktorunuzla kontrol ediniz:

Savunma sistemini baskılayan bazı ilaçlar(azatiyoprin, merkaptopürin)

Kan sulandırıcıilaçlar (varfarin)

İnflamasyon veağrı tedavisindekullanılan ilaçlar(ağrı kesiciler)

Kansertedavisindekullanılan ilaçlar(metotreksat)

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanızveya son

zamanlarda kullandınız iselütfendoktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.ASACOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafından aksi belirtilmedikçeaşağıdaki bilgilergözönünealınır.

Enemaformusadecerektaluygulamaiçindir,yutulmamalıdır.

Proktit,proktosigmoiditvesoltaraflıkolittedüzelmesağlanmasıiçinyetişkinlerde

günlükdoz4g/100mlolup,gecedışkıladıktansonrauygulanır.

Enemauygulanmadanönce,plastikşişevücutısısınagelmesiiçin10dakikakadarhafif

sıcaksuyatutularakısıtılmalıdır.Uygulamadanönceplastikşişeiyiceçalkalanmalıdır.

Kullanımahazırlamakiçinşişeninkapağınıçıkarıp,aplikatörü(uygulamaucu)şişeye

takınız.Aplikatörünucunuvazelinleyebilirsiniz.

Uygulamaiçin,öncevücudunuzunsolyantarafıüzerineuzanınız,solbacağınızıuzatıp,

sağbacağınızıkarnınızadoğruçekerekbükünüz.Bupozisyondaikenaplikatörü

rektumayerleştirinizveşişeyiyavaşçasıkarak içeriğin rektumaakışınısağlayınız.

Dahasonraşişeyisıkmayadevamederkenaplikatörürektumdançıkarınız.Uygulama

pozisyonunuzubozmadan5-10dakikaboyuncabekleyinizvesonrasındaaynı

pozisyondasağtarafadönüp5-10dakikadahabekleyiniz.Mümkünseuygulamadan

sonrasabahakadar dışkılamaktankaçınılması önerilir.

EğersizeuygulananASACOLdozundanemindeğilsenizyadailacındozuileilgiliherhangibir

sorunuzvarsadoktorunuzadanışınız.

Uygulamayoluvemetodu:

ASACOL,sadecerektalyoldankullanılır,yutulmamalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardakullanımailişkin bilgiler sınırlıolduğundan kullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılarda,ileriderecedeböbrekyetmezliğiolmadığısürece,normalyetişkindozuuygulanabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:Eğerileriderecedeböbrekyadakaraciğeryetmezliğinizvarsa,

doktorunuzdurumunuzauygunbirdozakararverecektir.Budurumdadoktorunuztarafından

böbrekyadakaraciğerişlevlerinizbelirliaralıklarlayakındanizlenmelidir.

EğerASACOL’ün etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaASACOLkullandıysanız:

AşırıdozdaASACOLalınmasısonucuzehirlenmebelirtilerigörüldüğünde,belirtilerigidericive

destekleyicitedaviuygulanır.

ASACOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ASACOL’ükullanmayıunutursanız:

EğerASACOL’ükullanmayıunutursanız,birsonrakidozualmayakısabirsürekalmışolmamak

kaydıile,hatırlarhatırlamazilacınızıkullanınız.Tedavinizingerikalanınısizeönerilenşekilde

tamamlayınız.Sizeverilenilacındozukonusundaeminolmadığınızdurumlardadoktorunuza

danışınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ASACOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Herhangi biretkioluşmaz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ASACOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ASACOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjibelirtisigörürseniz.Alerjibelirtileri,döküntü,kaşıntı,ateş,zorluyadahırıltılı

solunum,çarpıntı,göğüsağrısı,yüzdeveyaboğazdaşişlik,yutmagüçlüğügibi

belirtilerdir.

Bunlarınhepsiçokciddi yanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinASACOL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ateş,boğazağrısı,ağızdaülser,derialtındalekelenmeler,solgunluk,eklemlerde

şişme, beklenmedik kanama (diş etiyadaburun kanamasıgibi)varsa.

Deridedöküntüyadapullanma, ağızdaaftyadayaravarsa.

Kolaymorarmayadadiğer kan anormalliği şüpheleri varsa.

Böbrekfonksiyonları problemleri (idrar miktarındaazalma) varsa.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahelegerekebilir.Ciddiyanetkilerçok

seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal,karınağrısı,kusma,bulantı,başdönmesi,başağrısı,eklemveyakasağrısı,

hazımsızlıkvarsa.

Kalp, karaciğer,akciğerveyaböbrek işlevlerindebozukluk varsa.

Karaciğer, böbrek veyapankreas iltihabı varsa.

Kan değerlerindeanormallik varsa.

Baş dönmesi, sersemlik hissivarsa.

Yüzkemiklerininiçindekihavaboşluklarınıniltihabı(sinüzit)yadasamannezlesi

(rinit)varsa.

Deri döküntüsü, saçdökülmesi varsa.

Sperm sayısındaazalma(reversibloligospermi) varsa.

Elveayaklardahissizlik,belirsizhis,güçsüzlük,yanmaşeklindeağrı(periferik

nöropati) varsa,

Hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük,grip benzeri belirtilervarsa.

EritemamultiformeyadaStevens-JohnsonSendromu(derivemukozalarıtutan

hastalıklar) varsa.

Uygulamayerindetahrişvarsa.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temas kurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ASACOL’ünsaklanması

ASACOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.Kuruyerde,güneşışığındanuzakve

ambalajındamuhafazaedilmelidir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraASACOL’ükullanmayınız.

Eğerenemanıngörünümünderenkdeğişimiveyabaşkaherhangibirdeğişiklikfarkederseniz

ASACOL’ükullanmayınız.

RuhsatSahibi:EİPEczacıbaşıİlaçPazarlamaA.Ş.

BüyükdereCad.AliKayaSok.No.5

Levent34394,İstanbul

Üretici:TillottsPharmaAG

Rheinfelden/İsviçre

Bukullanmatalimatı.........tarihindeonaylanmıştır.