ARTROPAN 20 MG/ ML STERIL ENJ. SUS. ICEREN AMPUL, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARTROPAN 20 MG/ ML STERIL ENJ. SUS. ICEREN AMPUL, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARTROPAN 20 MG/ML STERIL ENJ. SUS. ICEREN AMPUL, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 223/49
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-02-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ARTROPAN20mg/mlEnjektablSüspansiyonİçerenAmpul

Eklemiçienjeksiyonolarakkullanılır.

Etkinmadde:1ml’likampul’de20mgTriamsinolonheksasetonit

Yardımcımaddeler:Polisorbat80,non-kristalizesorbitol%70,benzilalkol,

hidroklorikasit,sodyumhidroksit,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ARTROPANnedirveneiçinkullanılır?

2. ARTROPAN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ARTROPANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ARTROPAN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ARTROPANnedirveneiçinkullanılır?

ARTROPAN,etkinmaddesibirkortikosetroidolantriamsinolonheksasetonidiçerenbir

ampuldür.Her1ml’sinde5mgtriamsinolonheksasetonidiçeren1ml’likampullerde

piyasayaverilmiştir.ARTROPAN,romatizmalhastalıklarda(romatoidartrit,gutartritive

diğerinflamatuvarartritlerde,osteoartritalevlenmelerindevetendinit-bursitveepikondilit

gibi)eklemiçineveyayumuşakdokularauygulanarakkullanılır.

2.ARTROPAN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ARTROPAN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-ARTROPAN’ıniçindekibileşenlerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

-İdiyopatiktrombositopenikpurpuranızvarsa

-Mantarhastalığınızvarsa

ARTROPAN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

-Kalpyetmezliğinizvarsa

-Yüksektansiyonuzvarsa

-Şekerhastalığınızvarsa

-Kronikböbrekyetmezliğinizvarsa

-Damartıkanıklığınızvarsa

-Böbrekiltihabınızvarsa

-Mideülserinizvarsa,

-Bağırsakproblemlerinizvarsa

-Osteoporoz(kemikerimesi)hastalığınızvarsa

-Epilepsi(sara)hastalığınızvarsa

-Karaciğeryetmezliğinizvarsa

-Tiroithastalığınızvarsa

-Yaşlıiseniz

ARTROPAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Besinlerlebiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamilelikteArtropankullanımındankaçınılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Araç,aletvemakinekullanmaüzerineetkisibilinmemektedir.

ARTROPAN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ARTROPANbenzilalkoliçermesindendolayıyenidoğanlarda,prematürebebeklerde,düşük

doğumağırlığıolanbebeklerdeve6yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

ARTROPAN,her1ml’de9mgbenzilalkoliçerir.Bebeklerdeve3yaşınakadarolan

çocuklardatoksikreaksiyonlaravealerjikreaksiyonlarasebebiyetverebilir.

ARTROPANherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder.İçerdiğisodyum

miktarıherhangibiryanetkiyenedenolmaz.

ARTROPAN,sorbitoliçerir.Bunedenleeğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerherhangibirilacışuandaalıyorveyasonzamanlardaaldınızsa-hattareçetesizolanlarda

dahilolmaküzerelütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

Aminoglutemid,kortkikosteoidlerinindüklediğiadrenalsupresyonunkaybınanedenolabilir.

Kortikosteoidler,potasyumkaybınanedenolanilaçlar(örn.amfoterisinB,diüretikler)ile

aynızamandakullanıldığındahastalar,hipokalemigelişimiiçinyakındangözlenmelidir.

AmfoterisinBvehidrokortizonunaynıandakullanımıilekalpbüyümesivekonjestifkalp

yetmezliğininoluştuğunubildirenvakalarbulunmaktadır.

Makrolidantibiyotiklerin,kortikosteroidklerensindeönemlibirazalmayanedenolduğu

bildirilmiştir.

Antikolinesterazajanlarlabirliktekullanımımyasteniagravis’lihastalardaşiddetlikuvvetsiz

likoluşturur.Eğermümkünse,kortikosteroidtedavisinebaşlanmadanenaz24saatönce

antikolinesterazajanlarkesilmelidir.

Kortikosteroidlervevarfarininaynızamandakullanılmasıbazıçelişkiliraporlarolmasına

rağmen,varfarinyanıtınıninhibisyonuilesonuçlanır.Bunedenle,koagülasyonbelirtileri,

belirlenenantikoagülantetkiyidevamettirmekiçinsıksıkizlenmelidir.

Antidiyabetikilaçlarlabirliktekullanımındakortikosteroidlerinkanglukozkonsantrasyonu

nuarttırabileceğindenantidiyabetikajanındozayarlamasıistenebilir.

zoniyazidinserumkonsantrasyonuazalabilir.

Kolestiramin,kortikosteroidlerinklerensiniartırabilir.

Siklosporinvekortikosterodlereşzamanlıkullanıldığındanherikisindedeaktiviteartışı

oluşabilir.Bueşzamanlıkullanımilekonvülsiyonlarbildirilmiştir.

Dijitalisglikozitlerikullananhastalardahipokalemiyebağlıaritmiriskindeartışolabilir.

Estrojenler,bazıkortikosteroidlerinhepatikmetabolizmasınıazaltabilir,bunedenle

kortikosterodlerinetkisiartar.

Barbitüratlar,fenitoin,karbamazepin,rifampisinkortikosteroidlerinmetabolizmasını

arttırdığındanetkisiniazaltabilir.Busebeplekortikosteroiddozununartırılmasıgerekir.

Ketokonazol,bazıkortikosteroidlerinmetabolizmasını%60’akadar(kortikosteroidyanetki

riskindeartışanedenolan)azalttığıbildirilmiştir,

Aspirin(veyadiğernonsteroidanti-inflamatuvarilaçlar)ilebirliktekullanımıgastrointestinal

yanetkiriskiniarttırır.Aspirin,hipoprotrombinemidekortikosteroidlerleberaberdikkatli

kullanılmalıdır.Kortikosteroidlerlebirliktekullanımıilesalisilatlarınklerensiartabilir.

Kortikosteroidler,cilttestlerindereaksiyonlarıkapatabilir.

Uzunsürekortikosteroidtedavisiolanhastalar,toksoidvecanlıyadainaktiveaşılarakarşı

antikoryanıtınıninhibisyonunedeniyleyeterliyanıtgösteremeyebilirler.Ayrıca,

kortikosteroidler,bazıorganizmalarıiçerencanlıatenüeaşılarıntekrarınıartırabilir.Aşıların

yadatoksodlerinrutinuygulaması,mümkünsekortikosteroidtedavikesilinceyekadar

ertelenmelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ARTROPANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Genelolarak:ARTROPANbaşlangıçdozuoluşanspesifikhastalığagöregünlük2mgila48

mgarasındadeğişkenlikgösterir.Bununlaberaber,tamamıylakaplanmış,akut,hayatı-tehdit

edicidurumlardauygulanandozolağandozuaşabilecekşekildeayarlanabilir.

Başlangıçdozusınırları3veya4bölünmüşdozda(3.2ila48mg/m 2 bsa/gün)0.11ila1.6

mg/kg/gün’dür.

Eğeruzunsüretedavidensonrailaçalımıdurdurulacakisekademelişekildesonverilir.

Eklemiçinuygulama:

Ortalamadoz,2–20mg(0.1ml–1ml)’dır.

Doz,enjekteedilecekekleminbüyüklüğü,inflamasyonunderecesivemevcutsıvının

miktarınabağlıdır.Genelolarak,büyükeklemler(diz,omuz,kalçagibi)için10–20mg

gerekir.Küçükeklemler(interfalangeal,metakarpofalangealgibi)için2–6mguygulanabilir.

SinoviyalsıvımiktarıarttığızamanARTROPAN,uygulamasındanönceaspirasyon

yapılmalıdır.Birsonrakidozveenjeksiyonsıklığı,klinikyanıtagörebelirlenmelidir.

Tekbireklemiçingenelolarakenjeksiyonsıklığı,her3yada4haftadabirdirvegenellikle

dahasıkbirenjeksiyonaralığıtavsiyeedilmez.İntra-artikülerkortikosteroidlerintekrarlanan

kullanımlarındansonramuhtemeleklemhasarındankaçınmakiçinenjeksiyon,hastanın

durumudadikkatealınarakmümkünolduğukadarseyrekyapılmalıdır.İğneyoluboyunca

geçenilacınçökmemesiiçindikkatedilmelidir;budurumatrofiyenedenolabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Eklemiçinenjeksiyonolarakuygulanır.Süspansiyonolduğundandamariçine

uygulanmaz.

Aseptikşartlaraltındauygulanmasıesastır.Enjeksiyondanönceuygulamayapılacakcilde

yüzeyseletilklorürspreyiuygulanır.Ampulkullanılmadanönce,partiküllerihomojen

süspansiyoneldeetmekiçinyavaşçaçalkalanmalıdır.Uygulamakolaylığıiçindelikçapı

küçükiğnekullanılması(23numaralıiğne)faydalıolabilir.

ARTROPANsüspansiyon,%1yada%2LidokainHClçözeltisi(parabeniçermeyen)ile

karıştırılabilir.Benzerlokalanesteziklerkullanılabilir.Seyreltilençözeltilerbirhafta

bozunmadandurabilir,ancakampuliçeriğininkirlenmemesiiçindikkatlisaklanmalıve

seyreltilençözeltiler7günsonraatılmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Pediyatrikhastalardatriamsinolonunbaşlangıçdozuoluşanspesifikhastalığagöre

değişkenlikgösterir.Başlangıçdozusınırları,3veya4bölünmüşdozda(3.2ila48mg/m 2

bsa/gün)0.11ila1.6mg/kg/günolaraksaptanmıştır.

Yaşlılardakullanım:

Yukarıdabelirtilendozlarkullanılır.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.

DoktorunuzARTROPANiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyiniz.

EğerARTROPAN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaARTROPANkullandıysanız:

ARTROPAN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ARTROPAN’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ARTROPANiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Geçerlideğildir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ARTROPAN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaARTROPAN’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi,

Şiddetlidöküntü

“Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.”Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinARTROPAN’e

karşıciddialerjikreaksiyonunuzvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Mideağrısı

Siyahrenktekoyudışkı

Baygınlık

Aynızamandasarılıkdadenenderininvegözlerinsarılaşması

Düzensiznabız

Yüksekkanbasıncı

Cilttemorarma,kızarıklık,döküntü,kaşıntı

Başdönmesi

Depresyon

Duygusaldurumdadeğişme

Ateş

Başağrısı

Kafaiçibasınçtaartış

Göğüsteşiddetliağrı,nefesdarlığı,göğüstedaralmahissi

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Tatalmadaartış

Kiloartışı

Akne

Deridepulpuldökülme

Yaralarıniyileşmesindegecikme

Vücuttasıvıtutulması

Kıllanma

Diyare

Midebulantısı

Kalsinozis

Glokomvekataraktdahilgözproblemleri

Cilttekızarıklıkveincelme

Kişilikdeğişiklikleri

Kaslardazayıflık

BunlarARTROPAN’inzayıfyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ARTROPAN’insaklanması:

ARTROPAN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklayınız.Dondurmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/ampuldeki son kullanma tarihinden sonra ARTROPAN’ı

kullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

Bağlarbaşı,GaziCad.,No:64-66

Üsküdar/İstanbul

Üretici:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı09.02.2010tarihindeonaylanmıştır.