ARTROCOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARTROCOL %2,5 MG JEL (45 G)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARTROCOL %2,5 MG JEL (45 G)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680199342079
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

ARTROCOL%2.5 jel

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:1 gjeldeetkin maddeolarak25 mg ketoprofen bulunur.

Yardımcımaddeler:Karbomer980,etanol%96,trolamin,metilparahidroksibenzoat,

saf su.

BuKullanma Talimatında:

1. ARTROCOLnedir veneiçinkullanılır?

2. ARTROCOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. ARTROCOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. ARTROCOL’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ARTROCOLnedir veneiçinkullanılır?

ARTROCOL,ciltüzerineuygulanan,berrak,homojenjelformundabirilaçtır.Her1gramjelde

25 mgketoprofen içerir.

Aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisindeanaljezik veantiinflamatuvar olarak etkilidir:

Osteoartrit(harabiyetebağlıeklemiltihabı),periartrit(yumuşakdokuiltihabı),

tendinit(kaslarıkemiklerebağlayantendonlarıniltihaplıdurumu),tenosinovit(tendon

veeklemiçisıvınıniltihaplıdurumu)vebursit(eklembölgesindekiboşlukluyapıların

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/9

Ezilme veburkulmagibiyumuşak doku hasarları

Ağrı,inflamasyonvekasgerginliğiilekendinigösterenkasiskeletsistemihastalıkları

ARTROCOL, 45gjel içerenambalajlarhalindesunulmuştur.

ARTROCOL’ünetkimekanizmasıyadasizenedenbuilacınreçeteedildiğiileilgiliherhangi

bir sorunuzvarsadoktorunuzasorunuz.

2.ARTROCOLkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

HerARTROCOLuygulamasından sonra,ellerinizi uzun süredikkatliceyıkayınız.

ARTROCOL’üaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer aşağıdakilerekarşıalerjiniz(aşırı duyarlılığınız) varsa:

Ketoprofen,tiaprofenikasit(non-steroidalantiinflamatuvarilaçlar),tenofibrat

(kolesterolü düşürmedekullanılan bir ilaç), UVblokerleri(ultraviyole ışınlarınakarşı

korumasağlayan maddeler)veyaparfümler

Aspirin

İbuprofen veyaindometasin gibidiğer non-steroidal antiinflamatuvarilaçlar

ARTROCOL’üniçindebulunan diğer maddeler (Yardımcı Maddeler'ebakınız).

Alerji(aşırıduyarlılık)belirtilerişunlardır:Cilttedöküntü,yutkunmavenefesalmadazorlukve

dudak,yüz, boğazvedildeşişme

Dahaönceastım atağı veyabaşka biralerjigeçirdiyseniz

Dahaöncesizdeegzama(cilttekaşıntılı ve pullu kızarıklıklar) olduysa

Cildinizdeegzama, akne,iltihaplıveyaaçıkyaraveyatahriş varsa.

Fotosensitivite(ışığaduyarlılık)reaksiyonuhikayenizvarsaARTROCOL

kullanmayınız.

ARTROCOL’ükullanırkencildinizdeherhangibirreaksiyongörülmesihalindetedaviyi

hemenkesiniz.Bunaoktosilireniçerenürünlerlebirliktekullanımsırasındagörülencilt

reaksiyonlarıdadahildir(ışığabağlıbozulmayıönlemekiçinşampuan,tıraşsonrasılosyonu,

duşvebanyojelleri,ciltkremleri,rujlar,yaşlanmakarşıtıkremler,makyajtemizleyicilerive

saçspreyleridedahilolmaküzerebirçokkozmetikürünvehijyenürünündekullanılanbir

maddedir).

3/9

Tedavisırasındavetedavininbitimindensonrakiikihaftasüresince,bulutluhavalardabile

cildinizi güneş ışığındankoruyunuz. Güneşlenmeyiniz, solaryumagitmeyiniz.

Mukozalara(ıslak deri),makat bölgesine veyacinsel organlarüzerine,gözlereuygulamayınız.

ARTROCOL’üsürdükten sonraüzerini pansumanla kapatmayınız.

ARTROCOL’üaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Kalp,karaciğerveböbrekyetmezliğinizvarsa(ARTROCOL’üntümvücutüzerindeki

genel etkisi çok hafifolsada, ciddiyetmezlik durumunda dikkatli olunuz)

Geniş alanlarauygulanacaksa veuzun sürekullanılacaksa dikkatliolunuz.

Güneşışığına(havabulutluolsabile)veyaultraviyoleışığınamaruzkaldıktansonra,

ARTROCOLderideciddireaksiyonlara(ışığaduyarlılıkreaksiyonları)nedenolabilir.

Bu nedenle:

-Işığaduyarlılıkreaksiyonuriskiniönlemekiçin,uygungiysilergiyerekjel

uygulananbölgeleritedavisırasındavetedavidensonrakiikihaftaboyuncaışıktan

koruyunuz.

-ARTROCOL’üuyguladıktan sonraherzaman ellerinizi iyiceyıkayınız.

ARTROCOL’üuyguladıktansonraciltteherhangibirreaksiyongörülmesi

durumundatedaviyi hemen kesiniz.

Geçmiştedahiolsa,eğeryukarıdabelirtilendurumlardanherhangibirisizindurumunuza

uyuyorsa,ARTROCOL’ükullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

ARTROCOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

ARTROCOLciltüzerinekullanılanbirilaçolduğundanyiyecekveiçeceklerleetkileşimi

yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile olduğunuzu düşünüyorsanızbunu doktorunuzasöyleyiniz.

4/9

Hamileliğinizinilk6aylıkdöneminde,kesingerekliolmadığısüreceARTROCOL

kullanmamalısınız.

Diğeriltihapgidericiilaçlardaolduğugibi,doğmamışçocuğazararverebileceğivedoğumda

sorunlarayol açabileceğindenARTROCOL’ügebeliğinizin son3 ayında kullanmayınız.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

AzmiktardaARTROCOLannesütünegeçebilir.BunedenleARTROCOLkullanırken

bebeğinizi emzirmeyiniz.

Eğer emziriyorsanızyadaemzirmeyi planlıyorsanızbunu doktorunuzasöyleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

ARTROCOLjelinaraç,aletveyamakinekullanmayeteneğinizüzerineherhangibiretkisi

yoktur.

PROFENİD'iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Ürün,metilparahidroksibenzoatiçerdiğindenalerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)

sebebiyet verebilir.

Butıbbiürünetanoliçermektedir.Ancakkullanımyoluvedozunedeniyleherhangibiruyarı

gerektirmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

Metotreksat(bazıkansertürlerindeveyasedefhastalığıtedavisindekullanılanbirilaç)

kullanıyorsanız, doktorunuzasöyleyiniz.

5/9

Oktosirilen(oktosirilen,ışığabağlıbozulmayıönlemekiçinşampuan,tıraşsonrasılosyonu,duş

vebanyojelleri,ciltkremleri,rujlar,yaşlanmakarşıtıkremler,makyajtemizleyicilerivesaç

spreyleridedahilolmaküzerebirçokkozmetikürünvehijyenürünündekullanılanbir

maddedir)içerenürünlerlebirliktekullanımsırasındaciltreaksiyonlarıgörülmesihalinde,

tedaviyi hemen kesiniz.

3.ARTROCOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ARTROCOL’ümutlakadoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eğeremindeğilseniz,

doktorunuzla veyaeczacınızla görüşmenizgerekir.

Doktorunuzbaşka bir öneridebulunmadığı süreceaşağıdaki şekildekullanınız:

Erişkinlerde:

ARTROCOL’ü,ağrılıbölgeüzerinegünde2-4kezuygulayınız.Gerekliolanmiktarağrılı

bölgeningenişliğinebağlıdır.Uygulanacakjelinmiktarını,ağrılıbölgeyitamamenkapatacak

şekildeayarlayınız.Günlüktoplamdoz15gramıaşmamalıdır(7.5gramyaklaşık14cm

uzunluğundajelekarşılık gelmektedir).

Toplam tedavi süresi 1 haftayıgeçmemelidir.

EğersizeuygulananARTROCOLdozundanemindeğilsenizyadailacındozuileilgili

herhangi bir sorunuzvarsadoktorunuzadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

ARTROCOL, sadececilt üzerineuygulanarak kullanılır.İlaçuygulanan bölge, deriyenüfuzun

sağlanmasıaçısındanuygulamasonrasıovulmalıdır.Doktorunuz,ihtiyacınızagöretedaviyi

planlayacaktır.Tedaviyeverdiğinizyanıtagöredoktorunuzdahayüksekyadadahadüşükbir

dozönerebilir.AğrınızınkontrolaltındatutulabildiğiendüşükdozualmanızveARTROCOL’ü

gereğinden dahauzun sürealmamanızönemlidir.

ARTROCOL’üuyguladıktan sonra, her zaman ellerinizi iyiceyıkayınız.

ARTROCOL’üseyreltmeden (su veyabaşkabir sıvıilekarıştırmadan)kullanınız.

6/9

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Güvenlilik veetkililik verilerinin bulunmaması nedeniyleçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardatedavi,yetişkinlerdekigibidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıgerekmez,ancakkullanımı

sırasında dikkatli olunmalıdır.

EğerARTROCOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaARTROCOLkullandıysanız:

ARTROCOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Topikal uygulamayabağlı olarak dozaşımı beklenmez.

Jel kazarayutulduğunda,alınan miktarabağlıolarak sistemikyanetkilermeydanagelebilir.

ARTROCOL’ükullanmayı unutursanız:

EğerARTROCOL’ükullanmayı unutursanız, hatırladıktan sonraen kısa süredekullanınız.

Bununla birlikte eğer birsonraki dozu uygulamazamanıyakınsa, kaçırılandozu atlayınız.

Tedavinizingerikalanınısizeönerilenşekildetamamlayınız.Sizeverilenilacındozu

konusundaemin olmadığınızdurumlardadoktorunuzadanışınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

7/9

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlardaolduğugibi,ARTROCOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdebazıyanetkilergörülebilir.

Aşağıdakiistenmeyenetkilerlistesi,ketoprofeniletedavisırasındabildirilentümyanetkileri

içermektedir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ARTROCOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ürünü kullandıktan sonraaşağıdaki belirtilerle birliktealerjik bir reaksiyonortayaçıkarsa:

Nefes darlığı, hırıltılısolumailebirlikteyüz, dil, boğazdaşişme (anjiyoödem)

Eller,ayaklar,bilekler,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı ve nefesalmayızorlaştıracak şekildeşişmesi (anafilaktik şok)

Ürtiker (kurdeşen)vekaşıntı, deri döküntüleri

Güneş ışınlarınamaruzkalmayabağlıağır deri reaksiyonları

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinARTROCOL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayanyanetkiler(100'de1'den azhastadaortayaçıkan)

Kırmızı kabartılıdöküntüler, kaşıntı, egzama

Bulantı

Seyrekyan etkiler (1000'de1'den azhastadaortayaçıkan):

Deri döküntüleri, içi su dolu kabarcıklar

Güneş ışığına veyasolaryum ışığına karşıgelişenderi reaksiyonları (ışığaduyarlılık)

8/9

İçisudolukabarcıklarveyagözlerdeegzamanıngörüldüğü,yayılaraktümvücudu

etkileyebilen dahaağır reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

Çok seyrekyanetkiler(10,000'de1'den azhastadaortayaçıkan)

Böbrekyetmezliğinin ilerlemesi

Sıklığı bilinmeyenyan etkiler

Yanma hissi

Karın ağrısı, kusma, midevebarsaklardagazabağlışişkinlik

BunlarARTROCOL’ünhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.ARTROCOL’ünsaklanması

ARTROCOL’ü, çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihi ile uyumlukullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraARTROCOL’ükullanmayınız.Sonkullanmatarihi

o ayın songünüanlamına gelir.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark ederseniz, ARTROCOL’ü kullanmayınız.

9/9

Kullandıktan sonratüpünkapağınıkapatınız.

ARTROCOL’üateşten uzak tutunuz, tüpü ateşeatmayınız.

İlaçlaratıksuylaveyaevatığıolarakimhaedilmemelidir.Artanveyaihtiyaçduyulmayan

ilaçlarınnasılimhaedileceğinieczacınızasorunuz.Buönlemlerçevreyikorumayayardımcı

olacaktır.

Ruhsatsahibi:

World MedicineİlaçSan. veTic.A.Ş.

Evren Mah. CamiYoluCad. No:50, P.K.:34212,

Güneşli, Bağcılar,İstanbul

Tel:+90 212 474 70 50

Faks: +90 212 474 09 01

Üretimyeri:

Münir ŞahinİlaçSan. veTic. A.Ş.

Yunus Mah. SanayiiCad. No: 22

34873Kartal/İstanbul

Tel:0216 306 62 60 (5 Hat)

Faks: 0216 353 94 26

Bu kullanma talimatı23.03.2016tarihinde onaylanmıştır.