ARMATHENE %5 30 G KREM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARMATHENE %5 30 G KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARMATHENE %5 30 G KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexpanthenol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/631
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-08-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

ARMATHENE%5 krem

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:30 gtüp1.50 gdekspantenol içerir.

Yardımcımaddeler:Metilparaben,Propilparaben,Esans(Licasca10297),Propilenglikol,Setil

alkol, Stearil alkol, Beyazvazelin,Polisorbat 60, Sorbitan monooleat, Distile su

BuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler

içermektedir.

Builaçsizinreçetesizolarakteminedipbirdoktoryardımıalmadaneczacınızıntavsiyesiilehafifbir

hastalığıtedavietmeniziçindir.Bunakarşın,yinedeARMATHENE’deneniyisonuçlarıalabilmeniz

için dikkatikullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınız olursa,lütfendoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ARMATHENEnedirveneiçinkullanılır?

2.ARMATHENE’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ARMATHENEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ARMATHENE’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2/6

1.ARMATHENEnedir veneiçinkullanılır?

ARMATHENE,etkinmaddeolarakdekspantenoliçerirvebeyaz,pütürsüz,homojengörünüşlü,

özelkokulu kremdir.

30gkremiçerenHDPEvidalıkapakalüminyumtüpte,kullanmatalimatıilebirliktekartonkutu

içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

Enfeksiyonriskiolantümyüzeyselyaratürleri,bacakülserivedekübitülser(yatakyarası)gibi

kronikyaralar,ciltenfeksiyonları,emzirenannelerdeçatlakmemeuçlarınıntedavisiveanüs

çatlaklarıtedavisi,dokuharabiyeti,cerrahiyaralar,bebekbezlerinedeniyleoluşaneritem

(kızarıklık) tahriş olmuşderinin onarılmasıiçinkullanılır.

Derinin dahahızlıvedahadüzgün bir dokuyla kapanmasınayardımcı olur.

Cildi esnek venemli tutar.

2.ARMATHENE’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

ARMATHENE’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

ARMATHENE'iniçerdiği maddelerin herhangi birinekarsıaşırı duyarlılığınızvarsakullanmayınız.

ARMATHENE’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Göz, kulak vevücudun ağız, vajinagibialanlarınakaçmamasınadikkatedilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahilolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

ARMATHENE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ARMATHENEhamilelik dönemiboyuncakullanılabilir,ancakgenişderi yüzeyineuygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasındahamile olduğunuzufarkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

3/6

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Memebaşındakiçatlaklarıntedavisiiçinemzirmedönemindekullanılıyorsaemzirmedenönce

temizlenmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerinebir etkisiyoktur.

ARMATHENE'iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ARMATHENE,içeriğindebulunanmetilparabenvepropilparabennedeniilealerjikreaksiyonlara

sebebiyetverebilir.

ARMATHENE,içeriğindebulunansetilstearilalkolnedeniylelokalderireaksiyonlarınasebebiyet

verebilir.

ARMATHENE, içeriğindebulunan propilenglikol nedeniyleciltteiritasyonasebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ARMATHENE’in deri üzerineönerildiği şekildekullanımındaherhangi bir ilaçetkileşimi

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ARMATHENEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar

Yaraveyanıklarda:ARMATHENEgündebirikikezveyagerekligörüldüğütakdirdedahasık

uygulanır.

Emzirenannelerde:Emzirenannelerinmemebakımındaağrılıveçatlamışmemebaşlarınıiyileştirir.

ARMATHENEheremzirmedensonramemebaşlarınasürülür.Emzirmedenöncememebaşısuile

temizlenmelidir.

Pişiklerde: Her bezdeğişimindeARMATHENEuygulanır.

Uygulamayoluvemetodu

4/6

ARMATHENE,deriüzerindetahrişolmuşbölgeyeincebirtabakahalindemümkünsehafifçe

ovuşturularak sürülür.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

Yaşlılarda (65yaşveüzeri)kullanımı:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

EğerARMATHENE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,doktorunuz

veeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla ARMATHENE kullandıysanız:

Deriüzerineönerilendozdandahafazlakullanmanızhalindeherhangibiristenmeyenetkigörülmesi

beklenmemektedir.

ARMATHENE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ARMATHENE'ikullanmayı unutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

ARMATHENEiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5/6

TümilaçlargibiARMATHENE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir. Ancak bu etkilerherkestegörülmez.

ARMATHENEilegözlenenyanetkiler,aşağıdakigibisınıflandırılmıştır,çokyaygın(≥1/10);yaygın

(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1000ila<1/100);seyrek(≥1/10.000ila<1/1.000);çokseyrek

(<1/10.000),bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokseyrek:Alerjikreaksiyonlarvetemasdermatiti(birtürderihastalığı)gibialerjikderi

reaksiyonları,alerjikdermatit(birtürderihastalığı),kaşıntı,deridekızarıklık(eritem),kaşıntıyla

beraberkabarcıklarınoluşması(egzema),isilik,ürtiker(kurdeşen),derihassasiyetivesıvıdolu

kabarcıkların oluşması

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada080031400 08

numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliğihakkındadahafazla

bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.ARMATHENE'ninsaklanması

ARMATHENE’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındakioda sıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraARMATHENE 'i kullanmayınız.

Eğer ambalajların hasar gördüğünü fark edersenizARMATHENE’ikullanmayınız.

6/6

Ruhsatsahibi:

AconİlaçSanayi TicaretLimited Şirketi

Erenlermh. Cumhuriyetcd. No:2/CErenler/ SAKARYA

İmalyeri:

ToprakİlaçKim. Mad.San.veTic.A.Ş.

Tem Otoyolu Adapazarıçıkışı–P.k.155/54850SAKARYA

Bu kullanma talimatı././.tarihindeonaylanmıştır.