ARMANAKS 550 MG FORT TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARMANAKS 550 MG FORT TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARMANAKS 550 MG FORT TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/621
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-08-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

ARMANAKS275MGTABLET

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Her tablet 275mgnaproksen sodyum içerir.

Yardımcımaddeler:Amidon,Alkol,Avicel,Laktoz,Magnezyumstearat,Talk,Jelatin,

Deiyonizesu

BuKullanma Talimatında :

1.ARMANAKSnedir veneiçinkullanılır?

2.ARMANAKSkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ARMANAKSnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ARMANAKS’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1-ARMANAKSnedir veneiçinkullanılır?

ARMANAKS,beyazrenklidüztabletlerdenoluşan10ve20tabletlikblisterambalajlarda

sunulur.

ARMANAKS,ağrıveiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubundanağrıkesicietkileresahipbir

ilaçtır.

ARMANAKS;

Travmavediğerdurumlarabağlıolarakortayaçıkaneklemkıkırdağınınharabiyeti,ağrıve

fonksiyon kaybıyla karakterizeeklem iltihabı,

El veayak eklemlerindegelişenağrılı eklem iltihabı,

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirisiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyaeczaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşük dozkullanmayınız.

2/9

Proteininparçalanmasındakibirsorunabağlıolarakbağdokusuveeklemkıkırdağında

gözlenenşiddetliağrı(akutgut)gibiromatizmalhastalıklarıntedavisindeiltihapgidericive

ağrı kesici olarak,

Akut kasiskelet (kemik)sistemi ağrılarında,

Kadınlardaadet sancılarınabağlıağrılardaağrıyıkesmek amacıyla,

Ortopedik vecerrahi ameliyatlardaağrı kesici olarak,kullanılır.

2.ARMANAKS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ARMANAKS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Kalp damar sistemiileilgili riskler

-NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinme

riskindeartışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damar

hastalığıolanveyakalpdamarhastalığıriskfaktörlerinitaşıyanhastalardariskdahayüksek

olabilir.

-ARMANAKSkronerarter"bypass"cerrahisiöncesi ağrı tedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgiliriskler

-NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecek

ciddiistenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,önceden

uyarıcıbirbelirtivererekveyavermeyerekortayaçıkabilirler.Yaşlıhastalar,ciddiolanbu

etkilerbakımından dahayüksekrisk altındadır.

Eğer,

ARMANAKS’ınbileşenlerine,naproksenveyanaproksensodyumiçerenilaçlarakarşı

alerjinizvarsayada,asetilsalisilikasitveyadiğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarsizde

deridöküntüsü,kurdeşen,astımsendromu,nezleveburunboşluklarındailtihaplanma

oluşturuyorsakullanmayınız.

Dahaöncekullandığınızağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardanbirisizdemide-barsak

kanamasınaveyaharabiyetinenedenolduysaveyahalenaktifveyatekrarlayanmideve

duodenumülserinizvarsa,ikiveyadahafazlakez,teşhiskonmuşülserveyakanama

geçirdiysenizkullanmayınız.

Şiddetliböbrek, karaciğeryadakalpyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Kronerarter bypass ameliyatından öncevesonrakullanmayınız.

Emziriyorsanızveyahamileliğinizin son3 ayındaysanızkullanmayınız.

ARMANAKS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundanherhangibiriilebirliktekullanmaktan

kaçınınız.

3/9

Tedavisağlamakiçingereklienkısasürede,etkiliendüşükdozukullanarak,istenmeyen

etkileri en azaindirebilirsiniz.

Öncedengeçirilmişciddibirmidebarsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangibiranındaciddiolabilecekkanama,ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

kanamayabağlıolarakdışkırengindekoyulaşma,ağızdankangelmesi,hazımsızlıkbulguları

ortayaçıkabilir.Ağrı,ateşveiltihabaetkiliileortayaçıkanciddimidebarsak

rahatsızlıklarınınçoğuyaşlıveözürlühastalardaortayaçıkmıştır.Bunedenleülser,

kanamayaveharabiyetgibiciddimidebarsakrahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeen

düşükdozilebaşlamanızıveberaberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaproton

pompa inhibitörleri)kullanmanızı önerecektir. Düşük dozasetilsalisilik asitveyamidebarsak

kanamasınanedenolabilecekbaşkailaçlarlakullanmanızgerektiğindedekoruyucubirilaç

daalmanızgerekecektir.

İltihaplıbarsakhastalığınız(ülseratifkolit,Crohnhastalığı)varsa,rahatsızlıklarınızın

şiddetiniarttırabileceğinden,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarıdikkatlikullanınız.Dahaönce

midebarsakzehirlenmesigeçirdiysenizhertürlükarınrahatsızlığıbelirtisi(ishal,kusma,kilo

kaybı)halindedoktorunuzabildiriniz.Midebarsakkanamasıveyaülserasyonhalinde

ARMANAKS’ıkullanmayadevametmeyiniz.Midebarsakhastalığınızvarsa

ARMANAKS’ımutlakadoktor kontrolündekullanınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibimidebarsakrahatsızlıklarınınsıklığı

veşiddeti,ARMANAKSdozu vetedavi süresindeki artışla birlikteartabilir.

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları,varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar,

asetilsalisilikasitgibiülserasyonveyakanamariskiniarttırabilenilaçlarlakullanmanız

gerekirsedikkatli olunuz.

Yaşlıhastalar,ciddimidebarsak kanaması veharabiyetisıklığının artması ihtimalinekarşı en

düşük dozdaARMANAKSkullanılmalıdır.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeARMANAKSkullanmayadevametmeyiniz,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz.

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,bronşlarındaralması(astım)venezlegibiaşırı

duyarlılıkhallerindedikkatlikullanınız.Astımveyaalerjikhastalıkyadaasetilsalisilikasit

duyarlılığı olan hastalardabronşlardaspazm oluşumu hızlanabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibi,ARMANAKSböbrekhastalığıolan

hastalardadikkatlikullanılmalıdır.Kanhacmindeveyaböbrekkanakımındaazalmayayol

açanbirrahatsızlığınız,kalpyetmezliğiniz,karaciğerfonksiyonlarındabozuklukvarsa

dikkatliolunuz.DoktorunuzkullandığınızARMANAKSdozunu azaltacaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibi,ARMANAKS,karaciğerfonksiyon

testindebazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğerfonksiyonlarındaki

bozulmayıgösterenbelirtilivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır,(bulantı,halsizlik,

uyuklamak,kaşıntı,sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzerisemptomlar)Sarılık

vehepatit dahil olmak üzereşiddetli karaciğerrahatsızlarına karşı dikkatliolunmalıdır.

Naproksensodyum,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesini

azaltarakkanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolü

4/9

altındaARMANAKStedavisinedevamediniz.ARMANAKSkullanırken,kanamariskiniz

yüksekseveyakanpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçkullanıyorsanız,kanamariskindeartış

olabilir.

ARMANAKSkullanırken görmebozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıveödemoluşmasıriskine

karşıyüksektansiyonprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaARMANAKSkullanırken

dikkatliolunuz.

Kontroledilemeyenyüksektansiyonunuzvarsa,kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunum

yetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeilebelirginbirhastalığınızvarsa,kalbinyeterince

kullanılmamasına bağlıbir hastalığınızvarsadoktorunuzu mutlakabilgilendiriniz.

DoktorunuzARMANAKSiletedavinizsırasındaburahatsızlıklarınızıgözönünde

bulunduracaktır.

Kalpdamarhastalığıriskinizyüksekolduğudurumlarda(yüksektansiyon,şekerhastalığı,

sigarakullanımı)doktorunuz,ARMANAKSileuzunsürelitedaviniziçinbu

rahatsızlıklarınızı gözönündebulunduracaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibi,ARMANAKShastanedeyatılması

veyaölümle sonuçlanabilen kalp krizi veyainmegibiciddiyan etkilereneden olabilir.

Ciddikalpdamarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirtivermedenortaya

çıkabilmeklebirlikte,göğüsağrısınefesdarlığı,halsizlik,konuşmadazorlukgibibelirtive

bulgulargözlendiğinde,doktorunuzabaşvurunuz.

Alzheimerhastalığı(unutkanlıklakarakterizehastalık)riskiolanlardadikkatlikullanılması

gerekmektedir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ARMANAKS’ınyiyecekveiçeceklerle kullanılması

ARMANAKSyemeklerden sonraalınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hastayasağlayacağıyararlarvegetireceğiriskleringayetiyibirşeklidedeğerlendirilmesini

gerektirir.Bu nedenle çok gerekmedikçeilaçhamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunu farkedersenizhemen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Naproksensodyum, annesütünegeçeceğindenemziren annelereverilmemelidir.

5/9

Araçvemakinekullanımı

ARMANAKSkullanımıilebirliktebazıhastalardasersemlik,başdönmesi,uykusuzlukhaliya

dadepresyonolabilir.Eğersizdebuvebenzeriistenmeyenetkilermeydanagelirse,dikkat

gerektirenaktiviteleriyaparken dikkatliolunuz.

ARMANAKS’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herdozunda(1tablet)1.263mlbirayaveya526mlşarabaeşdeğer63.17mgetanol(alkol)

bulunmaktadır.Alkolbağımlılığıolanlariçinzararlıolabilir.Hamileveyaemzirenkadınlar,

çocuklarvekaraciğerhastalığıyadasara(epilepsi)gibiyüksekriskgrubundakihastalariçin

dikkatealınmalıdır.

Eğerdoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtoleransınızınolmadığısöylenmişsebutıbbi

ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ARMANAKSileağrı, ateş ve iltihabaetkiliilaçlarınbirlikte uygulanmasıönerilmemektedir.

MideasididüzenleyenilaçlarveyakolestiraminilebirliktealırsanızARMANAKS’ınetkisi

gecikebilir.

Naproksensodyum,kanda,albuminolarakadlandırılanbirproteinebağlanır.Kumarintipikanda

pıhtılaşmayıönleyenilaçlar,sülfonilüreler,hidantoinler,diğerağrı,ateşveiltihabaetkili(NSAİ)

ilaçlarveasetilsalisilikasitgibialbuminebağlanandiğerilaçlarlaetkileşebileceğinden

doktorunuzARMANAKSdozunuayarlayacaktır.Naproksensodyum,trombositolarak

adlandırılanvebirarayagelerekkanınpıhtılaşmasındarolalanhücrelerinaktivitesiniazaltarak

pıhtılaşmayıgeciktirebilir.

Furosemidgibiidrar söktürücü ilaçlarlabirlikte kullanıldığında,bu ilaçlarınetkisiniazaltabilir.

Lityum(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkanseviyesinde

yükselmevebunabağlıyan etkilergörülebilir.

Varfarin(pıhtılaşmayıgeciktirenbirilaç)ilebirliktekullanıldığındasindirimsistemindekanama

yapmaüzerindeki etkileriartar.

BağışıklıksistemininbaskılayanbirilaçolanSiklosporinveTaklorimusilebirlikte

kullanıldığında böbrek hasarı riskiartabilir.

MideveincebağırsakülseritedavisindekullanılanMifepristonilebirliktekullanıldığında,

Mifepristonun etkisiniazaltabilir.

ARMANAKS’ıniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,kalbinkasılmagücünü

arttıranglikozidlerlebirliktekullanıldıklarında,kalpyetmezliğinişiddetlendirebilir,böbrekten

atılımlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.

ARMANAKS’ıniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,insanbağışıklıkyetersizliği

virüsün(HIV)dedahilolduğuretrovirüslereetkiliZidavidunilebirliktekullanıldığındakan

hastalıkları riskini arttırabilir.

6/9

ARMANAKS’ıniçindebulunduğuağrıateşveiltihabaetkiliilaçlariledepresyontedavisinde

kullanılan SSRI’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemikanama riskiartmaktadır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibisteroidlerlebirliktekullanıldığında

sindirim sistemiülseri vekanama riskiartmaktadır.

Hayvançalışmalarındaağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarilekinolongrubuantibiyotiklerbirlikte

kullanıldıklarındaistemlikaslarıntümüyadabazılarındaşiddetliritmikkasılma(konvülsiyon)

riski artabilir.

Probenesid(ürikasitatılımınıarttıranbirilaç)ilebirliktekullanılması,naproksensodyumun

dahakısa sürededahayükseketkigöstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç)ilebirliktekullandığınızdadikkatliolunuz.

Naproksensodyum,metotreksatınvücuttanatılımınıazaltabilirvemetotreksatınyanetkilerinin

görülmesine neden olabilir.

Naproksensodyum,mifepristonunetkisiniazaltacağından,mifepristonkullandıktansonra8-12

gün boyuncanaproksen sodyum kullanmayınız.

Yüksektansiyontedavisiiçinkullanılanbetablokörlerinetkisiniazaltabilir.Naproksensodyum

vediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisindekullanılanilaçların

etkisiniazaltabilir veACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibidoğumkontrolilaçlarıilebirlikte

uygulandığında, mide barsak sistemindeülservekanama riskinden dolayıdikkatliolunmalıdır.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygulanabileceğinilütfennot ediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ARMANAKSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar

ARMANAKS’ınönerilenbaşlangıçdozuikitablettir(550mg),dahasonra12saatteikitablet

(550mg)veya6-8saattebir275mgiledevamedilir.Başlangıçgünlüktoplamdozu1375mg’ı(5

tablet)vedahasonraise4tableti(1100mg’ı)aşmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı, örneğin bir bardak su ileyutulmalıdır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

ARMANAKS16yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.Ancaksadece,eklem

iltihabı olan5yaşından büyük çocuklarda10 mg/kg/gün dozda12 saat araile kullanılmalıdır.

7/9

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardailacınvücuttanuzaklaştırılmasıazalabileceğindendozdadikkatliolunmalı,etkilien

düşük dozkullanılmalıdır.(65yaş ve üzeri)

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrekfonksiyontestlerinizdesonuçlarınızuygundeğilse

ARMANAKSkullanmayınız.

Karaciğerfonksiyonlarınızdabozukluk varsaARMANAKSkullanırken dikkatli olunuz.

EğerARMANAKS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaARMANAKSkullandıysanız:

Belirgindozaşımıbaşağrısı,başdönmesi,bulantı,mideyanması,hazımsızlık,bulantıkusma,

midebarsaksistemindekanama,bazenishal,uyuşukluk,sersemlik,kulakçınlaması,baygınlık

ilekendinigösterir.Fazlasayıdatabletinyanlışlıklayadakasıtlıolarakalınmasıdurumunda

mideboşaltılmalıvebilinendestekleyiciönlemleralınmalıdır.Kullanmanızgerekendenfazla

ARMANAKSaldıktan 1saat sonraaktif kömüruygulamasıyapılmalı.

Yetişkinlerdemideninyıkanmasıdadüşünülebilir.Sıkçaidraraçıkmanızönerilir.Doktorunuz

böbrek vekaraciğerfonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.

ARMANAKS’ıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ARMANAKS’ıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

ARMANAKSiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavi sonlandırıldığındaherhangibir sorungörülmesi beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ARMANAKS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ARMANAKS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi

Kalp krizi(göğüs ağrısı), inme(kaslardagüçsüzlük, his kaybı,görme bozuklukları)

Hırıltılıyadazornefes alma(astım nöbeti)

Baygınlık

Deri döküntüleri

8/9

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıveateş

ileseyredenciddihastalık hali(Steven-Johnson Sendromu),

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplamasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerdekırmızı

döküntülerleseyreden hastalık(eritemamultiforme),

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibirhastalık

(toksik epidermal nekroliz),

Şiddetlibaş ağrısı, ensesertliği, bulantı, kusmavebilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),

Dışkıdaveyakusmukta kan veyakahvetelvesigibi siyah renk (sindirimsistemi kanaması)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinARMANAKS’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bazıkanhücrelerinineksikliğiilemeydanagelenkansızlıkhastalığı,kandakibeyaz

hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasındarol alan trombositsayısının azalması,

Kandaki sodyum düzeyinin artması,

Havale, koma, zihinsel fonksiyonların azalması,

Görme sinirinin ödemli iltihabı,

Duyma bozukluğu, kulakçınlaması, baş dönmesi,

Yüksek tansiyon, damartıkanıklığı,

Midebarsakrahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık,ishal, bulantı, kusma),

Terleme, saçdökülmesi,cilt problemleri ve deridedöküntü, kabarıklıklar,

Kas ağrısı ve kas zayıflığı

Kadınlardakısırlık

Üşümehissi, ateşlenme,keyifsizlik

Ölümcül hepatit, sarılık(iştahsızlık, halsizlik, karaciğerfonksiyon testlerindeanormallikler)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kansızlık

Baş dönmesi, rehavet hali,yorgunluk, başağrısı, ışığahassasiyet, dikkat bozukluğu

Sersemlik hali

Sanrı

Görmedebulanıklık

Çarpıntı

Nefes darlığı

Midedeülserveharabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midedeyanma, kabızlık

Kaşıntı, deri döküntüsü, cilttelekelenme, morarma

Böbrekrahatsızlıkları

Ödem, susuzluk hali

BunlarARMANAKS’ınhafifyanetkileridir.

9/9

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temas kurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5.ARMANAKS’ınsaklanması

ARMANAKS’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’ninaltındaki odasıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajındaki son kullanmatarihinde sonraARMANAKS’ıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizARMANAKS’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi

AconİlaçSanayi TicaretLimited Şirketi

Erenlermh. Cumhuriyetcd. No:2/CErenler/SAKARYA

Üretimyeri

ToprakİlaçKim. Mad.San.veTic.A.Ş.

Tem Otoyolu AdapazarıçıkışıP.K. 155/54850-SAKARYA

Bu kullanma talimatı ___/___/___ tarihindeonaylanmıştır.