ARLEC 25 MG 28 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARLEC 25 MG 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARLEC 25 MG 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Allegra

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543010656
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1|8

KULLANMATALİMATI

ARLEC ®

25mgtablet

Ağızyoluileuygulamaiçindir.

Etkinmadde:.

Karvedilol 25mg

Yardımcımadde(ler):

Laktozanhidröz,prejelatinizenişasta,kroskarmellozsodyum,sodyumlaurilsülfat,aerosil

200, magnezyum stearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.ARLEC ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.ARLEC ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ARLEC ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ARLEC ®

'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ARLEC ®

nedirveneiçinkullanılır?

ARLEC ®

,karvediloladıverilenbiretkinmaddeiçerir.Bu,“beta-blokerler”adıverilenbir

grubadahildir.ARLEC ®

aşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılır:

Yüksekkanbasıncı(hipertansiyon)

Anjina(kalbinizyeterinceoksijenalmadığızamanoluşangöğüsağrısıveya

rahatsızlık)

Kronikkalpyetmezliği

Sayfa2|8

DoktorunuzARLEC ®

dışındadurumunuzutedavietmekiçinbaşkailaçlardaverebilir.

2.ARLEC ®

'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ARLEC ® ’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

KarvedilolveyaARLEC ® ’iniçindekilerdenherhangibirinealerjinizvarsa

Astımveyabaşkaakciğerhastalıklarısebebiylegöğsünüzdehırıltıyaşadıysanız.

Damardanverilenilaçlar(intravenöz)iletedaviedilen,ciddisıvıtutulumu

yaşıyorsanız(ellerin,bileklerinveayaklarınşişmesi).

Karaciğerrahatsızlığınızvarsa.

Kalbinizdesorunvarsa(örneğin‘kalpbloğu’veyakalpatışınınyavaşlaması).

ARLEC ®

bellitürdekalpsorunuolankişileriçindahaazuygundur.

Kanbasıncınızdüşükse.

Metabolikasidoz(kanınızınasitdeğeriyüksekse)

Böbreküstübezlerinizdebüyümevarsa(feokromositoma)

ARLEC ®

'i aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Böbreklerinizderahatsızlığınızvarsa.

Diyabetinizvarsa(kanşekerininyüksekolması).

Kontaktlenskullanıyorsanız.

Geçmiştetiroidileilgilirahatsızlıkgeçirdiyseniz.

Ciddialerjikreaksiyongeçirdiyseniz(örneğin,vücudunanidenşişmesivebunun

sonucuolaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,ellerin,ayaklarınvebileklerin

şişmesi,şiddetlidöküntü).

Alerjinizvarsavesiziduyarlıhalegetirecektedavialıyorsanız.

Elveayakparmaklarınızdakikandolaşımınızdasorunlarvarsa(Raynaudfenomeni)

Betablokergrubundanilaçlaraldıktansonra,‘sedef’adıverilenderihastalığı

geçirdiyseniz.

Steven-Johnsonsendromu(cildinsoyulması,şişmesi,kabarcıklarveateşileseyreden

ciddihastalık)vetoksikepidermalnekroliz(deriiçisıvıdolukabarcıklarladeri

soyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddihastalık)gibiciddiderireaksiyonları

gelişmesi halinde.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ARLEC ®

'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ARLEC ®

suilealınmalıdır.KronikkalpyetmezliğihastalarındaARLEC ®

yiyeceklebirlikte

verilmelidir.

Sayfa3|8

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ARLEC ® ’inhamilelerdekullanımınailişkinyeterliveriyoktur.ARLEC ®

gerekliolmadıkça

hamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ARLEC ® ’ininsandasütegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emzirmeninyada

ARLEC ®

tedavisininkesilipkesilmeyeceğikararı,emzirmeninçocukiçinyararıile

ARLEC ®

tedavisininkadıniçinyararıdikkatealınarakverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

ARLEC ®

kullanırken,başdönmesiyaşayabilirsiniz.Bunun,tedaviyebaşladığınızdaveya

tedavinizdedeğişiklikyapıldığındavealkoltükettiğinizdegörülmeihtimalidaha

yüksektir.Eğerbaşdönmesiyaşıyorsanız,araçveyaherhangibiraletveyamakine

kullanmayınız.ARLEC ®

alırken,arabakullanmanızı,aletveyamakinekullanmanızı

etkileyebilecekherhangibirsorunyaşarsanız,doktorunuzadanışınız.

ARLEC ®

'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Builaçlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(duyarlılığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Builaç,sodyumiçermektedir.Kontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçingözönünde

bulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Özellikle,aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında

bilgiveriniz.

İdrarsöktürücüler(diüretikler),kalsiyumkanalıblokerleri(örneğindiltiazemveya

verapamil)dahilolmaküzerekalbinizvekanbasıncınızıntedavisindekullandığınızdiğer

ilaçlar

İzokarboksitvefenelzingibimonoaminoksidazinhibitörleri(MAOI)(depresyon

tedavisindekullanılır).

İnsülinvemetformingibidiyabetiçinkullanılanilaçlar

Klonidin(yüksekkanbasıncını,migrenvemenapozsırasındakiateşbasmalarınıtedavi

etmekiçinkullanılır).

Rifampisin(enfeksiyonlarıntedavisiiçinkullanılır)

Simetidin(sindirimgüçlüğü,mideyanmasıvemideülserlerinitedavietmekiçin

kullanılır)

Siklosporin(organnaklisonrasındakullanılır)

Fluoksetin(depresyontedavisiiçinkullanılır)

Nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(aspirin,indometazinveibuprofengibi)

Sayfa4|8

Betaagonistbronkodilatörler(göğüstesıkışmahissi,astımabağlıhırıltıveyadiğergöğüsile

ilgilirahatsızlıklarıntedavisindekullanılansalbutamolveterbutalinsülfatgibiilaçlar)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ARLEC ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ARLEC ® ’iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzamandoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kronikkalpyetmezliği

Kalpyetmezliğiiçinkullanıldığında,ARLEC ®

iletedavininuzmandoktortarafından

başlatılmasıgereklidir.

Tabletleri,yemekilebirliktealmalısınız.

Normalbaşlangıç,ikihaftaboyuncagündeikidefa3.125mg’dır.

Doktorunuzbundansonra,dozuyavaşyavaşhaftalarayayarakgündeikidefa25mg’akadar

yükseltecektir.Eğerkilonuz85kg’dan(187lb)fazlaise,dozgündeikidefa50mg’akadar

arttırılabilir.

İkihaftadandahafazlasüreboyuncaARLEC ®

almayıbıraktıysanız,doktorunuzile

konuşmalısınız. Başlangıçdozunageridönmekgerekecektir.

Yüksekkanbasıncı:

Normalbaşlangıçdozu,ikigünboyuncagündebirdefa12.5mg’dır.İkigünsonra,doz,

genelliklegündebirdefa25mg’dır.

Eğerkanbasıncınızkontrolaltınaalınmamışsa,doktorunuzdozuhaftalarayayılacakşekilde

yavaşyavaş50mg’yekadaryükseltebilir.

Eğeryaşlıysanız,kanbasıncınızınkontroledilmesiiçingündebirdefa12.5mg'dandahafazla

ilacaihtiyaçduymayabilirsiniz.

Angina:

Başlangıçdozu,ikigünsüreilegündeikikez12.5mg

İkigündensonra,gündeikikez25mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

Hertabletibirbardaksıvıileyutunuz.

Sayfa5|8

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ARLEC ®

18yaşınaltındakiçocuklardakullanımiçinuygundeğildir.

Yaşlılardakullanımı:

Doktorunuzbaşlangıçdozunuzaveuzunsüreliolarakalmanızgerekeneniyidozakarar

verecektir.Normalmaksimumdozdahaküçükdozlardaalınarak(dozlarbölünerek)günde

birdefa50mg’dır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Değişikderecelerdeböbrekyetmezliğiolanhastalarlailgilimevcutverileregöre,ortaveağır

şiddetteböbrekyetmezliğiolanhastalardakarvediloldozşemasındadeğişiklikönerilmez.

Karaciğeryetmezliği:

Karvedilolkaraciğeryetmezliğiklinikolarakbelirginolanhastalardakullanılmamalıdır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

EğerARLEC ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaARLEC ®

kullandıysanız:

EğerkullanmanızgerekendendahafazlaARLEC ®

aldıysanızveyabaşkabirisizin

ARLEC ®

tabletlerinizialdıysadoktorunuzadanışınızveyahemenhastaneyegidiniz.İlaç

paketinideyanınızaalınız.

Almanızgerekendenfazlatabletaldıysanızaşağıdakietkileroluşabilir:

kalpatışınınyavaşlaması

başdönmesivesersemlikhissi

nefessizkalmak

aşırıyorgunluk.

ARLEC ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ARLEC ®

'ikullanmayıunutursanız

Birdozalmayıunutursanız,hatırladıktansonraenkısasüredealınız.Bununlabirlikte,bir

sonrakidozualmazamanınayakınsa,kaçırılandozuatlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçift dozalmayınız.

ARLEC ®

iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzilekonuşmadanöncebuilacıkullanmayıkesmeyiniz.Doktorunuz,bırakılacağı

zamanARLEC ®

almayıanideğil1ila2haftaiçindeyavaşyavaşbırakmanızıönerecektir.Bu

ilacınkullanımınadairdahabaşkasorularınızolursa,doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Sayfa6|8

Tümilaçlargibi,ARLEC ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Çokyaygın:

Başdönmesihissi

Başağrısı(bugenelliklehafifdüzeydedirvetedavinizinbaşındagörülür)

Zayıflıkveyorgunlukhissi

Kalpileilgilirahatsızlıklar.Belirtilerarasında,göğüsağrısı,yorgunluk,nefessizkalma

vekollarvebacaklardaşişkinlikbulunmaktadır.

Düşükkanbasıncı.Belirtilerarasında,özellikleayağakalkıncabaşdönmesive

sersemlikhissibulunmaktadır.

Yaygın:

Bronşiltihabı,akciğeriltihabı,burunveboğazdailtihaplanmaşeklindegörülen

solunumyollarıiltihaplanması.Belirtilerarasında,hırıltılıve/veyakesikkesiknefes

alma,göğüssıkışmasıveboğazdaağrıbulunmaktadır.

Boşaltımsistemindeiltihaplanma(suatılımındaproblemoluşturabilir)

Kırmızıkanhücrelerindeazalma(kansızlık).Belirtilerarasında,yorgunhissetme,

solukciltrengi,çarpıntıhissivenefesalmadagüçlükbulunmaktadır.

Kiloartışı

Kolesteroldüzeylerindeyükselme(kantestiilegösterilir)

Diyabeti olankişilerdekanşekerkontrolününbozulması

Depresifhissetme

Kalpatışınınyavaşlamasıveayağakalkıncabaşdönmesiveyasersemlikhissi(Bu

etkilergenellikletedavinizinbaşındagörülür)

Sıvıtutulumu.Belirtilerarasındaörneğinel,ayakvebacaklardaşişkinlikve

vücudunuzdaki kanmiktarınınartmasıbulunmaktadır.

Kollarvebacaklardakandolaşımıileilişkilirahatsızlıklar.Belirtilerarasında,elve

ayaklardasoğuma,cildinbeyazlaşması,parmaklarınızdakarıncalanmaveağrıve

yürümekistediğinizdekötüleşenbacakağrısıbulunmaktadır.

Nefesalmaproblemleri

Kendinihastahissetmevehastaolmak.

İshal

Görmeileilgilisorunlar

Gözyaşınınazalmasısebebiyle,gözlerdekurulukhissi

Sayfa7|8

Başdönmesi,yorgunlukvebaşağrısı(buetkilergenelliklehafifdüzeydedirve

tedavinizin başındagörülür)

Mideağrısı.Belirtilerarasındakendinihastahissetme,mideağrısıveishal

bulunmaktadır.

Elveayaklardaağrı

Böbrekproblemleri(tuvaletegitmesıklığındadeğişikliğinideiçermektedir)

Yaygınolmayan:

Bayılma

Uykudüzensizlikleri

Elveyaayaklardahiskaybıveyakarıncalanma

Kabızlık

Terlemeartışı

Ciltileilişkilisorunlar,tümvücudunuzukaplayanderidöküntüleri,pütürlüdöküntü

(ürtiker),kaşınmahissivecildinkuruyarakparçaparçaolması

Ereksiyonyaşamadagüçlük(erektilfonksiyonbozukluğu)

Saçdökülmesi

Seyrek:

Kanınızdakitrombositsayısınındüşükolması.Belirtilerarasında,cildinkolay

morarmasıveburunkanamasıbulunmaktadır.

Buruntıkanıklığı,nefessizkalma,soğukalgınlığıbenzeribelirtiler

Ağızkuruluğu

Çokseyrek:

Beyazkanhücresisayısınındüşükolması.Belirtilerarasındaağız,dişeti,boyunve

akciğerenfeksiyonlarıbulunmaktadır.

Kantestiilegösterilenböbrekileilgilisorunlar.

Bazıkadınlar,mesanekontrolünüsağlamaktazorlanabilirler(ürinerinkontinans).Bu

durum,normaldetedavidurdurulduğundadahaiyiyedönecektir.

Akutciddialerjikreaksiyonlar.Belirtilerarasında,boğazınveyayüzünanidenşişmesive

bununsonucuolaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,ellerin,ayaklarınve

bileklerinşişmesi bulunmaktadır.

Steven-Johnsonsendromu(cildinsoyulması,şişmesi,kabarcıklarveateşileseyreden

ciddihastalık)vetoksikepidermalnekroliz(deriiçisıvıdolukabarcıklarladeri

soyulmaları vedoku kaybı ile seyredenciddihastalık) gibiciddideri reaksiyonları.

ARLEC ®

,“gizlidiyabet”adıverilendiyabetinhafifformunasahipkişilerdediyabetbelirtilerinin

ortayaçıkmasınadanedenolur.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Sayfa8|8

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ARLEC ®

'inSaklanması

ARLEC ®

'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktanvenemdenkoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraARLEC ® ’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizARLEC ® ’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

ALİRAİFİLAÇ SANAYİA.Ş.

YeşilceMahallesi DoğaSokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

Üretimyeri:

ALİRAİFİLAÇ SANAYİA.Ş.

İkitelli OSBMah. 10.CaddeNo:3/1A

34306 Başakşehir/İstanbul

Bukullanmatalimatı…………..onaylanmıştır.

13-12-2018

The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017

The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017

Published on: Wed, 12 Dec 2018 This report of the European Food Safety Authority and the European Centre for Disease Prevention and Control presents the results of zoonoses monitoring activities carried out in 2017 in 37 European countries (28 Member States (MS) and nine non-MS). Campylobacteriosis was the commonest reported zoonosis and its EU trend for confirmed human cases increasing since 2008 stabilised during 2013–2017. The decreasing EU trend for confirmed human salmonellosis cases since 2008 end...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-12-2018

THAN YOU tablets

THAN YOU tablets

THAN YOU tablets pose a serious risk to your health and should not be taken.

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018

FDA Approves Pexion for Treating Noise Aversion in Dogs

FDA Approves Pexion for Treating Noise Aversion in Dogs

The U.S. Food and Drug Administration announced today that its Center for Veterinary Medicine has approved Pexion (imepitoin tablets) to treat noise aversion in dogs. Dogs with noise aversion are sensitive to loud noises such as fireworks, street/traffic noises, and gun shots.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

November 28, 2018: Former Vice President of Insys Pharmaceuticals Pleads Guilty to Racketeering Scheme

November 28, 2018: Former Vice President of Insys Pharmaceuticals Pleads Guilty to Racketeering Scheme

November 28, 2018: Former Vice President of Insys Pharmaceuticals Pleads Guilty to Racketeering Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2018

The European Union summary report on surveillance for the presence of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in 2017

The European Union summary report on surveillance for the presence of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in 2017

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This report presents the results of surveillance on transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in bovine animals, sheep, goats, cervids and other animal species, as well as genotyping in sheep, carried out in 2017 in the European Union (EU) according to Regulation (EC) 999/2001, and in Iceland, Norway and Switzerland. In total, 1,312,714 cattle were tested by the 28 EU Member States (MSs) which is a decrease of 3% compared with 2016; 18,526 were tested by the three n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-11-2018

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approved Firdapse (amifampridine) tablets for the treatment of Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) in adults. LEMS is a rare autoimmune disorder. This is the first FDA approval of a treatment for LEMS.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation

FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation

The FDA approved Xospata (gilteritinib) tablets for the treatment of adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a FLT3 mutation as detected by an FDA-approved test.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Enforcement Report for the Week of November 28, 2018

Enforcement Report for the Week of November 28, 2018

Recently Updated Records for the Week of November 28, 2018 Last Modified Date: Tuesday, November 27, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-11-2018

ACT-Candesartan 4mg tablets (2018-11-23)

ACT-Candesartan 4mg tablets (2018-11-23)

Health Canada

22-11-2018

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

These foreign health products have been found by regulators in other countries to contain undeclared drug ingredients.

Health Canada

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

3-11-2018

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Pharmaceuticals, Inc. has initiated a voluntary recall of one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets to the pharmacy level. The patient information provided inside affected packages of ORTHO-NOVUM does not include the appropriate instructions for the Veridate dispenser.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-10-2018

Outcome of a public consultation on the draft guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance

Outcome of a public consultation on the draft guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft guidance on the scientific requirements for health claims related to muscle function and physical performance, prepared by the EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA), supported by the Working Group on Claims. The draft guidance was endorsed by the Panel for public consultation ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-10-2018

Big Penis U.S.A tablets

Big Penis U.S.A tablets

Big Penis U.S.A tablets pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-10-2018

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Today the New York State Department of Agriculture and Markets alerted consumers to a pasteurization problem with one of Sprout Creek Farm's pasteurized cow's milk cheeses, "Margie," made on 8/28/2018. Sprout Creek Farm is located in Poughkeepsie, NY. The reason for the recall is the air temperature at the start and end of the pasteurization process is required to be above 150deg F per the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance; the batch in question did not meet that standard. The recall pertains only to...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Marvelon 28 birth control pills: Packages do not contain day-of-the-week stickers

Marvelon 28 birth control pills: Packages do not contain day-of-the-week stickers

Health Canada is informing Canadians that packages of certain lots of Marvelon 28 do not include day-of-the-week stickers. The stickers are meant to be applied on the blister pack containing the pills. The stickers indicate the first day of the week when the medication is started, and the weekdays that the pills should be taken. The stickers may be used by women to help them remember if they took their daily pill on a given day. Without these stickers, there may be an increased chance of missing a dose.

Health Canada

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 This Technical Report contains a description of the activities within the work programme of the EU‐FORA Fellowship on the risk assessment of white willow in food. The bark of different varieties of willow has had a long history of medical use as a means to reduce fever and as a painkiller. Willow bark is also used in weight loss and sports performance food supplements. The labelling of these products usually does not mention any restrictions to the length of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance sintofen. To assess the occurrence of sintofen residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008, as well as the European authorisations reported by Member ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the draft Scientific Opinion on the update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants. This draft Scientific Opinion was prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) and endorsed by the Panel for public consultation by written procedure on 9 April 20...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-12-2018

Webinar recording: Medicine shortages reporting reforms, 28 November 2018

Webinar recording: Medicine shortages reporting reforms, 28 November 2018

An overview of mandatory medicine shortages reporting obligations for sponsors to be implemented on 1 January 2019

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-11-2018

Docetaxel Zentiva (Zentiva k.s.)

Docetaxel Zentiva (Zentiva k.s.)

Docetaxel Zentiva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8039 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/808/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8044 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/242/T/73

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Orkambi (Active substance: Lumacaftor/Ivacaftor) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8042 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3954/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8045 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)8046 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

GILENYA (Novartis Europharm Limited)

GILENYA (Novartis Europharm Limited)

GILENYA (Active substance: Fingolimod) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)7969 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2202/X/44

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Kalydeco (Active substance: ivacaftor) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8047 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2494/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

15-11-2018

alitretinoin

alitretinoin

alitretinoin (Active substance: alitretinoin) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)7675 of Thu, 15 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/90/201801

Europe -DG Health and Food Safety

11-9-2018

 Minutes of the CHMP meeting 25-28 June 2018

Minutes of the CHMP meeting 25-28 June 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-9-2018

Imnovid (Celgene Europe B.V.)

Imnovid (Celgene Europe B.V.)

Imnovid (Active substance: Pomalidomide) - Centralised - Variation - Decision addressed to Member States - Commission Decision (2018)5970 of Tue, 11 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2682/R/28

Europe -DG Health and Food Safety

31-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendments to the current Poisons Standard to the ACMS, Joint ACCS-ACMS or ACCS meeting, November 2018

Consultation: Referral of proposed amendments to the current Poisons Standard to the ACMS, Joint ACCS-ACMS or ACCS meeting, November 2018

Invitation to comment on proposed Poisons Standard amendments. Closing date: 28 September 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-8-2018

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Abilify (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5681 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/471/T/131

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Active substance: ivacaftor) - PASS - Modification - Commission Decision (2018)5693 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2494/RSR/S/14

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2062 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2062 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2062 (Active substance: Bertilimumab) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5740 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/098/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2066 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/18/2066 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/18/2066 (Active substance: Pemigatinib) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5736 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/038/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2065 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/18/2065 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/18/2065 (Active substance: Obiltoxaximab) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5735 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/080/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Active substance: etanercept) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5700 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4167T/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2060 (Biogen Idec Limited)

EU/3/18/2060 (Biogen Idec Limited)

EU/3/18/2060 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype hu68 containing the human SMN1 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5732 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/065/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2059 (IntraBio Ltd)

EU/3/18/2059 (IntraBio Ltd)

EU/3/18/2059 (Active substance: Acetylleucine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5731 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/095/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety