ARIMIDEX 1 MG FİLM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARIMIDEX 1 MG FİLM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARIMIDEX 1 MG FİLM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • menapoz

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 107/59
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-03-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/14

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ARİMİDEX 1 mg film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Anastrozol

1 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır sütünden

93 mg

elde edilmektedir.)

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORMU

Beyaz, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet. Tabletin bir yüzünde “A”, diğer yüzünde ise

“Adx1” basılıdır.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonları

ARİMİDEX;

Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadınlarda erken evre meme kanserinin tedavisinde,

Postmenopozal kadınlarda ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılır.

Daha önce tamoksifene pozitif klinik cevap verenler dışında, estrojen reseptörü negatif olan

hastalarda etkinlik gösterilmemiştir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinler (Yaşlılar da dahil):

Oral olarak günde 1 defa 1 mg kullanılır.

Erken evre meme kanserinde tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir.

Uygulama şekli

Oral olarak kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.

Hafif karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4, 5.1 ve 5.2 ).

2/14

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez.

4.3.

Kontrendikasyonlar

ARİMİDEX aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Premenopozal kadınlarda

Gebelikte veya laktasyonda

Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 30 ml/dak.’dan daha az)

Orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda

Anastrozole veya ARİMİDEX’in formülünde bulunan maddelerden herhangi birine

karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda (Bkz. Bölüm 6.1).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ARİMİDEX'in çocuklarda etkililiği ve güvenliliği saptanmadığından kullanımı önerilmez

(Bkz. Bölüm 5.1 ve 5.2).

Tamoksifen ve estrojen içeren diğer tedaviler, ARİMİDEX'in farmakolojik etkisini ortadan

kaldıracağından

ARİMİDEX'le

beraber

uygulanmamalıdır

(Bkz.

Bölüm

5.1).

Premenopozal kadınlarda Arimidex kullanılmamalıdır. Kuşku varsa, tedaviden önce hastanın

menopozda olduğu laboratuvar testleri ile kesinleştirilmelidir (luteinize edici hormon [LH],

folikül stimüle edici hormon [FSH] ve / veya östradiol seviyeleri).

ARİMİDEX'in orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda veya ciddi böbrek

bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dak.’dan daha az), güvenli kullanımını

destekleyecek herhangi bir veri yoktur.

Anastrozolün,

LHRH

analogları

kullanımı

ilgili

herhangi

veri

yoktur.

kombinasyon klinik çalışmalar haricinde kullanılmamalıdır.

ARİMİDEX dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğunun

azalması ile bağlantılı olarak olası kırık riskinde artışa neden olabilir (bkz. Bölüm 4.8).

Osteoporozlu veya osteoporoz riski taşıyan kadınların, tedavinin başlangıcında ve sonrasında

düzenli aralıklarla kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmeleri gerekir. Osteoporoz için

tedavi veya profilaksi uygun şekilde başlatılmalı ve dikkatle izlenmelidir. Post menopozal

kadınlarda bifosfonatların kullanımlarının anastrozolün sebep olabileceği daha fazla kemik

mineral kaybını durdurabileceği dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm 4.8).

Bu ürün laktoz içerir. Kalıtsal olarak nadir galaktoz intolerans problemi olan Lapp laktaz

yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

ARİMİDEX her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Anastrozol CYP 1A2, 2C8/9 ve 3A4’ü in vitro olarak inhibe eder. Antipirin ve varfarin ile

yapılan

klinik

çalışmalar,

mg’lık

anastrozolün

antipirin

S-varfarinin

metabolizmasını ARİMİDEX’in diğer ilaçlar ile beraber kullanılmasının, sitokrom P 450

aracılığı ile klinik açıdan anlamlı ilaç etkileşimlerine neden olmasının beklenmediğini de

içeren belirgin bir şekilde inhibe etmediğini göstermektedir.

3/14

Anastrozolün

metabolizmasını

bağdaştırıcı

enzimler

tanımlanmamıştır.

Spesifik

olmayan

inhibitor

enzimlerinden

simetidin,

anastrozolün

plazma

konsantrasyonlarını

etkilememektedir.

Potent

inhibitörlerinin etkisi bilinmemektedir.

Klinik çalışma güvenlilik verileri gözden geçirildiğinde, ARİMİDEX ile birlikte yaygın

olarak kullanılan diğer ilaçları da alan hastalarda, klinik olarak anlamlı etkileşmeler olmadığı

görülmüştür. Bifosfonatlarla klinik olarak önemli bir etkileşim yoktur (Bkz. Bölüm 5.1).

Tamoksifen ve estrojen içeren diğer tedaviler, ARİMİDEX'in farmakolojik etkisini ortadan

kaldıracağından ARİMİDEX'le beraber uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Premenopozal kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanabilir değildir.

Gebelik dönemi

ARİMİDEX gebelik döneminde kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).

Laktasyon dönemi

ARİMİDEX emziren kadınlarda kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsanlarda doğurganlık üzerine Arimidex'in etkileri incelenmemiştir. Hayvanlar üzerindeki

çalışmalar üreme toksisitesini göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ARİMİDEX,

hastaların

araç

makine

kullanma

yeteneğini

azaltmaz.

Buna

rağmen

ARİMİDEX

kullanımı

asteni

uyku

hali

rapor

edildiğinden,

araç

veya

makine

kullanırken böyle semptomlar oluşursa dikkat etmek gerekir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Aksi belirtilmediyse, aşağıdaki sıklık kategorileri operabl meme kanserli 9366 postmenopozal

kadınla 5 yıl yürütülmüş büyük bir faz III çalışmada (Tek Başına veya Kombinasyon

Halinde

ARİMİDEX

Tamoxifen

(ATAC)

çalışması)

rapor

edilen

advers

olaylardan

hesaplanmıştır.

Advers ilaç reaksiyonları aşağıda sıklık şeklinde listelenmiştir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila < 1/100);

seyrek (≥1/10,000 ila < 1/1,000), çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor). En sık rapor edilenler baş ağrısı, sıcak basması, bulantı,

döküntü, artralji ve eklem sertliğidir.

4/14

Sistem Organ Sınıfı ve frekansı ile advers reaksiyonlar

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın

Anoreksi

Hiperkolesterolemi

Yaygın olmayan

Hiperkalsemi (paratiroid

hormonunda artışla birlikte ya da

artış olmaksızın)

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın

Başağrısı

Yaygın

Somnolans

Karpal tünel sendromu*

Duysal bozukluklar (parestezi, tat

kaybı ve tat bozuklukları dahil)

Vasküler hastalıklar

Çok yaygın

Sıcak basması

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın

Bulantı

Yaygın

İshal

Kusma

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın

Alkalen fosfataz, alanin

aminotransferaz ve aspartat

aminotranferaz seviyelerinde artış

Yaygın olmayan

Gama-GT ve bilirübin seviyelerinde

artış, hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın

Deri döküntüsü

Yaygın

Saç incelmesi(alopesi)

Alerjik reaksiyonlar

Yaygın olmayan

Ürtiker

Seyrek

Eritema multiforme, anaflaktoid

reaksiyonlar, kutanöz vaskulit

(Henoch-Schönlein Purpura)**

Çok seyrek

Stevens-Johnson

sendromu,

anjiyoödem

Kas-iskelet

bozukluklar,

bağ

doku

kemik hastalıkları

Çok yaygın

Artralji/eklem sertliği, artrit,

osteoporoz

Yaygın

Kemik ağrısı, miyalji

Yaygın olmayan

Tetik parmak

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın

Vajinal kuruluk, Vajinal kanama***

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Çok yaygın

Asteni

5/14

*Karpal Tünel Sendromu olayları, klinik çalışmalarda ARİMİDEX tedavisi alan hastalarda,

tamoksifen alan hastalardan sayıca daha

fazla

bildirilmiştir.

Ancak,

olayların

büyük çoğunluğu bu koşulun gelişmesine

yönelik

tanımlanabilir

risk

faktörleri

olan

hastalarda oluşmuştur.

**ATAC'de

kutanöz

vaskülit

Henoch-Schönlein

purpura

gözlemlenmediğinden,

olayların sıklık kategorisi, nokta tahmininin en kötü değerine dayalı olarak 'Nadir' (≥% 0.01

ve <% 0.1) olarak düşünülebilir.

***

Çoğunlukla daha önce hormonal bir tedavinin uygulandığı ileri evre meme kanserli

hastalarda mevcut hormon tedavisinden ARİMİDEX’e geçildikten sonra ilk birkaç haftada,

yaygın olarak vajinal kanama rapor edilmiştir. Eğer kanama devam ederse daha ileri bir

değerlendirme düşünülmelidir.

ARİMİDEX, dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğu

azalabilir, bu durum bazı hastalarda kemik kırılma riskininin artmasına neden olabilir (Bölüm

4.4 Kullanım için Özel Uyarılar ve Özel Önlemlere Bkz.).

Aşağıdaki

tablo,

ATAC

çalışmasındaki

önceden

belirlenmiş

olan

çalışma,

tedavisi

sırasında ve tedavinin durdurulmasını izleyen 14 gün içerisinde gelişen advers olayların

sıklıkları, ARİMİDEX kullanımıyla arada sebep/sonuç ilişkisi aranmaksızın gösterilmektedir.

Advers etkiler

Arimidex

(N=3092)

Tamoksifen

(N=3094)

Sıcak basması

1104(%35.7)

1264(%40.9)

Eklem ağrısı/sertliği

1100(%35.6)

911(%29.4)

Duygudurum bozuklukları

597 %19.3)

554 (%17.9)

Bitkinlik/asteni

575 (%18.6)

544 (%17.6)

Bulantı ve kusma

393 (%12.7)

384 (%12.4)

Kırıklar

315 (%10.2)

(%6.8)

Omurga, kalça veya el bileği/Colles kırıkları

133 (%4.3)

91 (%2.9)

El bileği/Colles kırıkları

67 (%2.2)

50 (%1.6)

Omurga kırıkları

43 (%1.4)

22 (%0.7)

Kalça kırıkları

28 (%0.9)

26 (%0.8)

Katarakt

182 (%5.9)

213 (%6.9)

Vaginal kanama

(%5.4)

317 (%10.2)

İskemik kardiyovasküler hastalık

127 (%4.1)

104 (%3.4)

Angina pectoris

71 (%2.3)

51 (%1.6)

Miyokard infarktüsü

37 (%1.2)

34 (%1.1)

Koroner arter hastalığı

25 (%0.8)

23 (%0.7)

Miyokard iskemisi

22 (%0.7)

14 (%0.5)

Vajinal akıntı

109 (%3.5)

408 (%13.2)

Herhangi bir venöz tromboembolik olay

(%2.8)

(%4.5)

Derin venöz tromboembolik olaylar, akciğer embolisi

dahil

(%1.6)

(%2.4)

İskemik serebrovasküler olaylar

(%2.0)

(%2.8)

Endometrium kanseri

(%0.2)

(%0.6)

Medyan 68 aya varan izlem sonrası ARİMİDEX ve tamoksifen gruplarında her 1000 hasta-

yılı için sırasıyla 22 ve 15 kırık gözlenmiştir. ARİMİDEX’te gözlenen oran, aynı yaşlardaki

postmenopozal

popülasyonlarda

bildirilen

sınırlar

içerisindedir.

Osteoporoz

insidansı,

ARİMİDEX ile tedavi edilen hastalarda %10.5, tamoksifen ile tedavi edilen hastalarda

%7.3’tür.

6/14

ATAC çalışmasındaki anastrozol kullanan hastalarda görülen kırık ve osteoporoz oranlarının

tamoksifenin

koruyucu

etkisini

anastrozolün spesifik bir etkisini mi yoksa

beraberce

ikisini

yansıttığı,

belirlenmemiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir. (www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Kazara doz aşımı ile ilgili sınırlı klinik deneyim

vardır. Hayvan çalışmalarında anastrozol

düşük

akut

toksisite

göstermiştir.

Klinik

çalışmalar

ARİMİDEX'in

çeşitli

dozları

yürütülmüş, sağlıklı erkek gönüllülere tek doz olarak 60 mg'a kadar ve ilerlemiş meme

kanserli postmenopozal kadınlarda ise günde 10 mg'a kadar doz verildiğinde iyi tolere

edilmiştir. ARİMİDEX'in hayatı tehdit edecek semptomların oluşmasına sebep olabilecek tek

kullanımlık dozu saptanmamıştır. Spesifik antidotu yoktur ve tedavi semptomatik olmalıdır.

Aşırı dozda birden fazla farklı ilacın alınmış olabileceği ihtimali düşünülmelidir. Hasta

uyanık ise kusturulabilir. ARİMİDEX yüksek olarak proteine bağlanmadığından dializ işlemi

faydalı

olabilir.

Yaşamsal

bulguların

sık

aralıklarla

izlenmesi

hastanın

yakın

takibe

alınması şeklinde genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1.

Farmakodinamik Özellikleri

Farmakoterapötik grup: Enzim inhibitörleri

ATC Kodu:L02B GO3

Anastrozol

güçlü

seçiciliği

yüksek

non-steroidal

aromataz

inhibitörüdür.

Postmenopozal kadınlarda, estradiol başlıca periferik dokularda androstenedionun aromataz

enzim kompleksi tarafından estrona dönüştürülmesiyle oluşur. Daha sonra estron, estradiole

dönüşür.

Meme

kanserli

kadınlarda

dolaşımdaki

estradiol

seviyelerinin

düşürülmesinin

faydalı etki

oluşturduğu gösterilmiştir. Postmenopozal

kadınlarda günde 1 mg şeklinde

uygulanan anastrozolün, %80'in üzerinde estradiol baskılanmasına neden olduğu oldukça

hassas yöntemlerle gösterilmiştir.

Anastrozol, progestojenik, androjenik veya estrojenik aktiviteye sahip değildir.

Anastrozolün

günlük

10mg'a

kadar

dozlarının

kortizol

veya

aldosteron

sekresyonuna

herhangi bir etki yapmadığı, öncesinde ve sonrasında standart adrenokortikotropik hormon

(ACTH)

testi

ölçülerek

saptanmıştır.

nedenle

ilave

kortikoid

verilmesi

gerekmemektedir.

Erken evre meme kanserinde primer adjuvan tedavi

Operabl meme kanseri olan 9366 postmenopozal kadında yapılan büyük bir faz III çalışmada,

5 yıl süreyle kullanılan ARİMİDEX’in, hastalıksız sağkalımın tamoksifenden istatistiksel

7/14

olarak daha fazla olduğu gösterilmiştir. Prospektif olarak belirlenmiş, hormon reseptörü-

pozitif

olan

popülasyonda

ARİMİDEX’in,

hastalıksız

sağkalım

bakımından

tamoksifenden

daha

fazla

etkili olduğu gözlenmiştir.

ARİMİDEX ile nüks gelişinceye kadar geçen süre tamoksifenden, istatistiksel olarak anlamlı

şekilde uzun bulunmuştur. ARİMİDEX lehine olan bu farkın, hem ITT (Intention To Treat)

popülasyonunda

hormon

reseptörü-pozitif

popülasyonda,

hastalıksız

sağkalım

bakımından mevcut farktan da fazla olduğu görülmüştür.

ARİMİDEX ile uzak metastazlar gelişinceye kadar geçen süre tamoksifenden, istatistiksel

olarak anlamlı şekilde uzundur.

Kontralateral meme kanseri insidansı ARİMİDEX ile, tamoksifene kıyasla istatistiksel olarak

anlamlı şekilde azalmıştır.

5 yıl devam eden tedaviden sonra anastrozol, genel sağkalım bakımından en az tamoksifen

kadar etkilidir. Ancak ölüm oranlarının düşük olması nedeniyle, anastrozole eşlik eden uzun

dönemdeki sağkalımı tamoksifene kıyasla daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için, ilave

izleme dönemlerine ihtiyaç vardır. Medyan 68 aylık izlem süresiyle birlikte ATAC çalışması

hastaları, 5 yıllık tedaviden sonra, ARİMİDEX’in uzun dönemdeki tedavi-sonrası etkilerinin

tamoksifenle karşılaştırılmasına yetecek bir süre boyunca izlenmemiştir.

ATAC bitiş noktası özeti: 5-yıllık tedavinin tamamlanma analizi

Etkililik

sonlanım

noktası

Olay sayısı (sıklığı)

ITT popülasyonu

Hormon

reseptörü-pozitif

tümör durumu

ARİMİDEX

(N=3125)

Tamoksifen

(N=3116)

ARİMİDEX

(N=2618)

Tamoksifen

(N=2598)

Hastalıksız sağkalım

a

575(18.4)

651(20.9)

424(16.2)

497(19.1)

Nispi risk

0.87

0.83

2-taraflı

güven

aralığı

0.78 - 0.97

0.73 - 0.94

p-değeri

0.0127

0.0049

Uzak

hastalıksız

sağkalım

b

500(16.0)

530(17.0)

370(14.1)

394(15.2)

Nispi risk

0.94

0.93

2-taraflı

güven

aralığı

0.83 - 1.06

0.80 - 1.07

p-değeri

0.2850

0.2838

Nüks

gelişinceye kadar

geçen süre

c

402(12.9)

498(16.0)

282(10.8)

370(14.2)

Nispi risk

0.79

0.74

2-taraflı

güven

aralığı

0.70 - 0.90

0.64 - 0.87

p-değeri

0.0005

0.0002

Uzak

nüks

gelişinceye

kadar geçen süre

d

324(10.4)

375(12.0)

226(8.6)

265(10.2)

Nispi risk

0.86

0.84

2-taraflı

güven

aralığı

0.74 - 0.99

0.70 - 1.00

8/14

ATAC bitiş noktası özeti: 5-yıllık tedavinin tamamlanma analizi

Etkililik

sonlanım

noktası

Olay sayısı (sıklığı)

ITT popülasyonu

Hormon

reseptörü-pozitif

tümör durumu

ARİMİDEX

(N=3125)

Tamoksifen

(N=3116)

ARİMİDEX

(N=2618)

Tamoksifen

(N=2598)

p-değeri

0.0427

0.0559

Karşı

memede

primer

kanser gelişimi

35(1.1)

59(1.9)

26(1.0)

54(2.1)

Olasılık oranı

0.59

0.47

2-taraflı

güven

aralığı

0.39 - 0.89

0.30 - 0.76

p-değeri

0.0131

0.0018

Genel sağkalım

e

411(13.2)

420(13.5)

296(11.3)

301(11.6)

Nispi risk

0.97

0.97

2-taraflı

güven

aralığı

0.85 - 1.12

0.83 - 1.14

p-değeri

0.7142

0.7339

Hastalıksız sağkalım, bütün nüksleri kapsar ve loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni

meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (herhangi bir

nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.

Uzak hastalıksız sağkalım, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene

bağlı) ölüme kadar geçen süredir.

Nüks gelişinceye kadar geçen süre, loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri

gelişiminin veya uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme

kadar geçen süredir.

Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme

kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.

Ölen hasta sayısı (yüzdesi).

Tedavi konusunda verilen bütün kararlarda olduğu gibi, uygulanacak tedavinin nispi faydaları

ve riskleri, meme kanseri olan kadın ve doktoru tarafından birlikte değerlendirilmelidir.

ARİMİDEX ve tamoksifen birlikte uygulandığında, hormon reseptörü durumundan bağımsız

olarak,

etkililik

güvenlilik

yönünden

başına

verilen

tamoksifen

benzer

bulunmuştur.

Adjuvan tamoksifen ile tedavi edilmiş pozitif hormon-reseptör erken invazif evre meme

kanseri hastalarının adjuvan tedavisi

Hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanseri olan, cerrahi işlem geçirmiş, radyoterapi

uygulanmış veya uygulanmamış, kemoterapi uygulanmamış olan ve 2 yıl adjuvan tamoksifen

tedavisi görmüş, postmenopozal 2579 kadında yapılan bir faz III çalışmasında (Avusturya

Meme ve Kolorektal Kanser Çalışma Grubu (ABCSG) 8) tamoksifen kullanmayı bırakıp

ARİMİDEX kullanmaya başlayan kadınlardaki hastalıksız sağkalım, medyan 24 aylık izleme

sonrasında tamoksifene devam edenlerden daha fazla bulunmuştur.

Herhangi bir nüks gelişinceye kadar geçen süre, lokal veya uzak metastaz gelişinceye kadar

geçen süre ve uzak metastaz gelişinceye kadar geçen süre; hastalıksız sağkalım sonuçlarına

9/14

paralel

olarak,

ARİMİDEX’in

istatistiksel

olarak

anlamlı

avantaja

sahip

olduğunu

doğrulamıştır.

Kontralateral

meme

kanseri insidansı, her iki grupta da çok düşük

olmuş

ARİMİDEX,

sayısal

olarak

avantajlı bulunmuştur. Genel sağkalım, iki

tedavi grubunda benzer bulunmuştur.

Çalışma ABCSG 8 sonlanım noktası ve sonuçların özeti

Etkililik

sonlanım

noktası

Olay sayısı (sıklığı)

ARİMİDEX

(N=1297)

Tamoksifen

(N=1282)

Hastalıksız

sağkalım

65(5.0)

93(7.3)

Nispi risk

0.67

2-taraflı

güven

aralığı

0.49 - 0.92

p-değeri

0.014

Herhangi

bir

nüks

gelişinceye

kadar

geçen süre

36(2.8)

66(5.1)

Nispi risk

0.53

2-taraflı

güven

aralığı

0.35-0.79

p-değeri

0.002

Uzak

nüks

gelişinceye

kadar

geçen süre

22(1.7)

41(3.2)

Nispi risk

0.52

2-taraflı

güven

aralığı

0.31-0.88

p-değeri

0.015

Karşı

memede

primer

kanser

gelişimi

7(0.5)

15(1.2)

Olasılık oranı

0.46

2-taraflı

güven

aralığı

0.19-1.13

p-değeri

0.090

Genel sağkalım

43(3.3)

45(3.5)

Nispi risk

0.96

10/14

2-taraflı

güven

aralığı

0.63-1.46

p-değeri

0.840

ARİMİDEX ile yapılan benzer, başka iki çalışma (GABG/ARNO 95 ve ITA) ile ABCSG 8

ve GABG/ARNO 95 çalışmalarının kombine analizi, bu sonuçları desteklemektedir

.

ARİMİDEX’in söz konusu 3 çalışmadaki güvenlilik profili, hormon reseptörü pozitif erken

evre meme kanseri olan kadınlarda bilinen güvenlilik profiliyle bağdaşmaktadır.

Kemik mineral yoğunluğu (BMD)

Bifosfonat risedronat ile anastrazol çalışması (SABRE)

Faz III/IV SABRE çalışmasında, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserine sahip

234 postmenopozal kadın, mevcut kırılganlık kırılma riskine göre düşük, orta ve yüksek risk

grupları olmak üzere sınıflara ayrılmış ve 1 mg/gün ARİMİDEX ile tedavi başlatılmıştır.

Primer etkililik parametresi DEXA tarama kullanılarak bel omurgası kemik yoğunluğunun

analizi

olmuştur.

Tüm

hastalar

vitamin

kalsiyum

tedavi

almıştır.

Düşük

risk

grubundaki

hastalar

(n=42)

sadece

ARİMİDEX

almış,

orta

risk

grubundaki

hastalar

ARİMİDEX ve haftada bir risedronat 35 mg (n=77) veya ARİMİDEX ve plasebo (n=77)

olmak üzere randomize edilmiş ve yüksek risk grubundakiler ARİMİDEX ve haftada bir kez

risedronat 35 mg (n=38) almıştır. Primer sonlanım noktası 12 ayda bel omurgası kemik

kütlesi yoğunluğunda, başlangıça göre değişimdir.

12 aylık esas analiz, halen orta ve yüksek kırılganlık kırılma risk grubundaki hastaların,

ARİMİDEX 1 mg/gün ile kombine olarak haftada bir kez risedronat 35 mg kullanıldığında

kemik kütle yoğunluğunda düşüş olmadığını göstermiştir (DEXA taraması kullanılarak bel

omurgası kemik mineral yoğunluğu ile değerlendirilmiştir). İlaveten, sadece ARİMİDEX 1

mg/gün ile tedavi edilen düşük risk grubunda, istatistiksel anlamda anlamlı olmayan BMD

düşüşü gözlenmiştir. Bu bulgular sekonder etkililik değişkenliğinde, 12. ayda toplam kalça

kemik mineral yoğunluğunda başlangıca göre değişim ile yansıtılmıştır.

çalışma,

ARİMİDEX

tedavisi

planlanmış

erken

evre

meme

kanseri

olan

postmenopozal kadınlarda, olası kemik mineral kaybı için bifosfonatların kullanımına kanıt

sağlamıştır.

Pediyatrikler

Pediyatrik

hastalarda

klinik

çalışma

düzenlenmiştir.

tanesi

jinekomastili

pubertal

erkeklerde ve 1 tanesi McCune-Albright Sendromlu kızlarda)

Jinekomasti çalışmaları

Çalışma 006, 12 aydan uzun süredir jinekomastili 82 pubertal erkeğin (11-18 yaş arası)

ARİMİDEX 1 mg/gün veya günlük plasebo ile 6 aya kadar tedavi edildiği, randomize, çift-

körlü, çok merkezli bir çalışmadadır. 6 aylık tedavi sonunda, Arimidex 1 mg grubu ile

plasebo grubu arasında, %50 veya daha fazla toplam göğüs hacmi redüksiyonuna sahip hasta

sayısında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.

11/14

Çalışma

001,

aydan

kısa

süredir

jinekomastili

pubertal

erkekte

günde

ARİMİDEX ile yapılan açık uçlu, çoğul

dozlu

farmakokinetik

çalışmadır.

Sekonder

amaçlar hasta tolerabilitesi ve güvenliliği

ile tedavinin 1. günü ile başlangıçtan 6 ay

sonrası arasında her iki memede de jinekomastinin hesaplanan hacminde başlangıca göre en

az %50 redüksiyon olan hastaların oranını değerlendirmektedir.

Bu çalışmada Arimidex’in potansiyel faydalarını araştırmak için 25 erkek çocuktan oluşan bir

farmakodinamik altpopülasyon seçilmiştir. Hastalarda 6. ayda toplam meme hacminde %50

veya üzeri azalma gözlenmiştir, bu oran ultrason ile ölçüldüğünde %55.6, kumpas

ölçüldüğünde %77.8’dir. (sadece gözlemsel veri, bu sonuçlar üzerinde istatistiksel analiz

yapılmamıştır)

McCune-Albright Sendromu çalışması

Çalışma 0046, McCune Albright sendromuna (MAS) sahip 28 kızda (2 yaş ila ≤10) yapılan

uluslar arası, çok merkezli, açık uçlu araştırma çalışmasıdır. Primer amaç MAS hastalarında

anastrozol 1 mg/gün

ile tedavinin güvenliliği ve etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma

tedavisinin etkililiğinde, vajinal kanama, kemik yaşı ve büyüme hızı ile ilgili tanımlanan

kriterlere tam uyan hastaların oranı baz alınmıştır.

Tedavide, vajinal kanama günü sıklığında istatistiksel anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir.

Tanner evrelendirmesi, ortalama over hacmi veya ortalama uterus hacminde klinik açıdan

önemli bir değişim yoktur. Tedavinin başlangıcı ile kıyaslandığında, tedavi sırasında kemik

yaşı artış hızında istatistiksel açıdan belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Büyüme hızı

(cm/yıl), tedavi öncesi 0. ay ile 12. ay arasında ve tedavi öncesi 2. 6 ay (7. ay ile 12. ay arası)

sırasında

belirgin

derecede

azalmıştır

(p<0.05).

Başlangıç

vajinal

kanama

düzeyindeki

hastaların %28’inde tedavi sırasında kanama günleri sıklığında %50 ve üzerinde redüksiyon;

%40’ında 6 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme ve %12’sinde 12 aylık periyodu aşkın

kanamada kesilme olmuştur.

18 yaş altı çocuklarda advers olayların genel değerlendirmesi yapıldığında, güvenlilik ve

tolere edilebilirlik ile ilgili bir fikir ileri sürülemez.

5.2.

Farmakokinetik Özellikleri

Emilim

Anastrozolün

absorbsiyonu

hızlıdır.

Absorbsiyon

hızındaki

küçük

değişikliğin,

kararlı

plazma konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı etkiler oluşturması beklenmez. Yiyecekler

absorbsiyon hızını hafifçe azaltır ancak süresini uzatmaz.

Dağılım

Maksimum plazma konsantrasyonu tipik olarak doz uygulanmasından sonra iki saat içinde

oluşur (aç karnına). %90-95 hastada, anastrozol kararlı plazma konsantrasyonlarına 7 günlük

doz uygulamasıyla erişilir. Anastrozolün farmakokinetik parametrelerinin zamana veya doza

bağımlı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Anastrozolün sadece % 40’ı plazma

proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon

Anastrozol metabolizması N-dealkilasyon, hidroksilasyon ve glukuronidasyon şeklinde olur.

Eliminasyon

Anastrozol yavaş

elimine

edilir.

Plazma

eliminasyon

yarı

ömrü

yaklaşık

40-50 saattir.

Postmenopozal kadınlarda anastrozol büyük oranda metabolize olur, anastrozolün %10'undan

12/14

daha

azı

saat

içinde

idrarla

değişmeden

atılır.

Metabolitleri

öncelikle

idrarla

atılır.

Plazmadaki

önemli

metaboliti

olan

triazol, aromataz enzimini inhibe etmez.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet

Uygulanabilir değildir.

Yaşlılar

Postmenopozal kadınlarda, anastrozolün farmakokinetiği yaşa bağımlı değildir

.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klerensi, sağlıklı gönüllülerde

gözlemlenen değerlerdedir.

Karaciğer yetmezliği

Stabil hepatik sirozu olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klerensi, sağlıklı gönüllülerde

gözlemlenen değerlerdedir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut Toksisite

Kemirgenlerle yapılan akut toksisite çalışmalarında oral olarak uygulanan medyan letal doz

100mg/kg/gün’den,

intraperitoneal

olarak

uygulanan

50mg/kg/gün’den

fazla

olmuştur. Köpekte yapılan bir oral akut toksisite çalışmasında, letal dozun medyan değeri

45mg/kg/gün’den daha büyük bulunmuştur.

Kronik Toksisite

Çoklu doz toksisite çalışmalarında sıçan ve köpekler kullanılmıştır. Toksisiste çalışmalarında

anastrozolün etkisiz seviyeleri saptanmamıştır. Düşük (1 mg/kg/gün) ve orta dozlarda (köpek

3 mg/kg/gün ve sıçan 5 mg/kg/gün) izlenen etkiler anastrozolün farmakolojik ya da enzim

indüksiyonu

özelliklerine

bağlıdır

anlamlı

toksik

veya

dejeneratif

değişimlerle

ilgili

değildir.

Mutajenite

Yapılan genetik toksikoloji çalışmalarında ARİMİDEX’in mutajen veya klastojen olmadığı

görülmüştür.

Üreme Toksikolojisi

Bir doğurganlık çalışmasında, yeni sütten kesilmiş erkek sıçanlara, içme suyu vasıtasıyla 10

hafta

süreyle

veya

Arimidex

verilmiştir.

Ortalama

plazma

konsantrasyonları sırasıyla 44.4 (± 14.7) ng / ml ve 165 (± 90) ng / ml olarak ölçülmüştür.

Çiftleşme indeksleri, her iki doz grubunda da olumsuz etkilenirken, doğurganlığın azalması

yalnızca

seviyesinde

belirgin

olduğu

görülmüştür.

Tüm

çiftleşme

doğurganlık parametreleri 9 haftalık tedavi gerektirmeyen iyileşme periyodu sonrasında

kontrol grubu değerlerine benzer olduğu için azalma geçicidir.

Anastrozolün dişi sıçanlara 1mg/kg/gün oral olarak uygulanması kısırlık görülme sıklığının

yükselmesini

0.02

mg/kg/gün’lük

uygulanması

pre-implementasyon

kaybını

13/14

oluşturmuştur. Bu etkiler klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki hariç

tutulamaz.

etkiler

bileşiğin

farmakolojisiyle

ilgilidir

bileşiğin

kesilme

periyodundan

hafta

sonra

tamamen geriye döner.

Anastrozolün gebe sıçan ve tavşanlara sırasıyla 1.0 ve 0.2 mg/kg/gün uygulanması sonucu

teratojenik etki oluşmamıştır. Görülen etkiler (sıçanlarda plasenta genişlemesi ve tavşanlarda

gebelik oluşmaması) bileşiğin farmakolojisiyle ilgilidir.

Gebeliğin 17. gününden başlayarak doğum sonrası 22. güne kadar 0.02 mg/kg/gün ve daha

fazla

miktarda

anastrozol

verilen

sıçanların

doğurduğu

yavruların

yaşamları

tehlikeye

girmiştir. Bu etkiler bileşiğin doğum üzerindeki farmakolojik etkisiyle ilgilidir. Maternal

anastrozol

tedavisi,

yavruların

davranış

veya

reprodüktif

performansını

etkileyebilecek

herhangi bir yan etki meydana getirmemiştir.

Karsinojenisite

Sıçanlar

üzerinde

yapılan

yıllık

onkojenisite

çalışması,

sadece

yüksek

dozda

mg/kg/gün),

dişilerde

hepatik

neoplazma

uterin

stromal

polip,

erkeklerde

tiroid

adenomu insidansında artış meydana gelmesi ile sonuçlanmıştır. Bu değişiklikler insanların

maruz kaldığı terapötik dozun 100 kat fazlasını temsil eden bir dozda meydana gelmiştir ve

hastalara uygulanan anastrozol tedavisi ile klinik açıdan ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Fareler üzerinde yapılan iki yıllık onkojenisite çalışması, iyi huylu over tümörü indüksiyonu

ve lenforetiküler neoplazma insidanslarında değişme (dişilerde daha düşük sayıda histiositik

sarkom, lenfomaya bağlı daha sık ölüm) ile sonuçlanmıştır. Bu değişikliklerin farelere ait

spesifik aromataz inhibisyon etkileri olduğu ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisiyle

klinik açıdan bir ilgisinin bulunmadığı düşünülmektedir.

6.

FARMASÖTİK BİLGİLER

6.1.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmektedir)

Povidon

Sodyum nişasta glikolat

Magnezyum stearat

Hipromelloz

Makrogol 300,

Titanyum dioksit

6.2.

Geçimsizlik

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3.

Raf ömrü

ARİMİDEX’in raf ömrü 60 aydır.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

14/14

6.5.

Ambalajın yapısı ve içeriği

Ambalaj

blister/alüminyum

folyodur.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza

B Blok Kat 3-4

Levent İstanbul

Tel: 0212 317 23 00

Faks: 0212 317 24 05

8.

RUHSAT NUMARASI

10.03.2000 –107/59

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.03.2000

Ruhsat yenileme tarihi: 19.10.2010

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ