ARIFAY

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARIFAY 30 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARIFAY 30 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • alınız

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502050099
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-04-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGISİ

l. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ARIFAY 30 mg Tablet

2. KALİTATİF VE KANTtTATİF BÎLEŞÎM

Etkin madde:

Aripiprazol 30 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 198.00 mg

Kroskarmelloz sodyum 30.00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakmız.

3. FARMASÖTÎK FORM

Tablet

Kapsül şeklinde, bir yüzünde '30' basılı, diğer yüzü çentikli, beyaz-beyazımsı kaplamasız tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ARIFAY yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni şizofreni

epizodlanmn tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klmik düzehnenin devamlılığmda)

endikedir.

ARIFAY yetişkinlerde bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodlarm tedavisinde ve son

epizodu manik ya da karma olan bipolar I hastalarmda stabilitenin sağlanması ve reküransm

önlemnesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji

Yetişkinlerde

Şizofrenide

ARIFAY'm önerilen başlangıç dozu öğünlerin zamanı dikkate ahnmaksızm günde tek doz

^e^nl? vey.aA5 mg/gün'dür- ARIFAY'm idame dozu günde 15 mg'dır. Klinik çalışmalarda

ARIFAY'm 10-30 mg/gün doz arahğmda etkili olduğu gösterilmiştir. Günlük maksimum doz 30

mg'ı aşmamalıdır.

Bipolar Manide

ARIFAY, öğünlerin zamanı dikkate almmaksızm günde tek doz olarak verilmelidir, başlangıç

dozu genellikle günde 15 veya 30 mg'dır. Eğer gerekliyse, doz ayarlaması 24 saatten daha kısa

sürede yapıhnamalıdır. Antünanik etkililiği (3-12 hafta) 15-30 mg/gün doz aralığı için klinik

1/18

çalışmalarla ispatlannuştır. 30 mg/gün'ün üzerindeki dozlann güvenliliği klimk çalışmalar ile

değerlendirihniş değildir.

Bipolar I Bozuklukta yeni mani epizodlannın önlenmesi

Aripiprazol kullanan hastalarda manik epizodlann tekrarlamnasım engellemek için, tedaviye aym

dozla devam edihnelidir. Doz azalblmasım da içeren günlük doz ayarlamalannda, klinik durum

göz önünde bulıuıduruhnalıdır.

Aripiprazol ilavesi ile devam eden tedavisinde hastamn düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Pediatrik popülasyon

Ergenlerde (J 3-17 yas) şizofreni

onerilen doz öğünlerin zamam dikkate alınmaksızm günde tek doz olarak 10 mg/gün'dür. Tedavi

ilk 2 gün, 2 mg doz ıle başlatılmalı ve sonraki 2 gün 5mg'a titre edilerek önerilen günlük doz 10

mg'a ulaşıhnalıdır. Uygun olduğunda, birbirini takip eden doz artışlan, günlük maksimum doz 30

mg'ı geçmeyecek şekilde, 5 mg'lık dozlarla uygulanmalıdır.

AMFAY 10-30 mg/gün doz arahğmda etkilidir. Günlük 10 mg'ı aşan dozlardaki etkinliği,

ergenlerde çalışılmamıştir ancak bazı hastalar yüksek dozdan fayda'görebilirler.

Uygulama şekli:

Ağız yoluyla alımr.

ARIFAY Tablet aç veya tok kamma yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile almır.

Özel popülasyonlara üişkin ek bilgüer

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezUgi: Hafif-orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalar için doz ayarlaması

önerilmemektedir. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda mevcut veriler, tavsiyede

bulunmak için yetersizdir. Bu hastalarda, dozlama dikkatli bir şekilde düzenlenmelidü-. Buna ek

olarak, 30 mg'lık maksimum günlük doz, şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatlice

kullanıünahdır (Bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik populasyon: ARIFAY'm 13 yaşm altmdaki çocuklarda güvenliliği ve etkililiği

belirlenmediğmden kullamhnası önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon: 65 yaş ve üzerindeki hastalarda ARIFAY'm şizofreni, Bipolar I

bozukluk tedavisindeki efkililiği belirlenmemiştir. Bu popülasyonun yüksek hassasiyetinden

î°.l.ay1' kliinik faktörler uygun olduğu zaman daha düşük başlangıç dozu düşünülmelidir (Bkz.

Bölüm 4.4).

Cinsiyet: Kadın hastalarda erkek hastalardan daha farklı bir doz ayan gerekmez.

CYP2D6 veya 3A4 araclllg1 üe metabolize edilen Haçları kuUanan hastalarda (bkz. Bölüm

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etküeşimler ve diğer etküeşim şekilleri):

2/18

Güçlü CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri ile eş zamanlı olarak aripiprazol alan hastalarda

dozun ayarlanması: Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6'inhibitörü ile eş zamanlı

olara^ uygulanmasi durumunda, aripiprazol dozu ahşıhmş olan dozun yansma mdirilmelidir.

CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile kombme tedaviye son verildiğinde, aripiprazol dozu tekrar

yükseltilmelidir (Bkz. Bölüm 4.5).

Guçlii CYP3A4 indükleyicileri kullanan hastalarda dozun ayarlanması: Aripiprazol tedavisme

güçlü bir ÇYP3A4 indükleyicisi ilave edildiğmde, aripiprazol dozu iki katma çıkanlmahdır.

Anpiprazolün ilave doz artınmlan klinik değerlendinne doğrultusunda yapıhnalıdır. CYP3A4

indükleyicisi kombmasyon tedavisinden çıkanldığmda aripiprazol 'dozu önerilen doza

azaltıhnalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

CYP3A4 ve CYP2D6 enzimlerim mhibe eden çok sayıda ilaçla eş zamanlı olarak tedavi gören

hastalarda günlük dozun azaltılması göz önünde bulundumlmaİıdır.

CYP2D6'yı iyi metabolize edemediği bilmen hastalarda aripiprazol dozu başlangıçta nonnal

dozun ymsma (% 50) indirilmeli, daha sonra iyi bir klinik yamt alabilecek şekilde

ayarlanmalıdır. Bir CYP3A4 inhibitörü uygulanan, iyi metabolize edemeyen hastalarda

aripiprazol dozu, nonnal dozun çeyreği kadar (% 25) oünahdu-.

4.3. Kontrendikasyonlar

Aripiprazol veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya

kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yalandan gözlemnelidir.

Önemli advers Haç reaksiyonları:

Inühar: Psıkotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklannda intihar eğilimi görühnesi

doğaldır ve bazı durumlarda, aripiprazolü de içeren antipsikotik tedaviye başlanmasmdan ya da

tedavin"ı kesihnesinden hemen sonra intihar eğilimi görüldüğü bildirihniştir (Bkz. Bölüm 4.K).

Yüksek risk altindaki hastalann yakmdan gözlemnesi antipsikotik tedaviye eşlik etmelidir.

Epidemiyolojik çalışmalann sonuçlan, bipolar bozukluğu ve şizofrenisi olan hastalarda, diğer

antipsikotiklerle karşılaştınldığmda aripiprazol ile daha yüksek intihar eğilimi riski ohnadıgîm

göstemuştir. Aripıprazol iyi hasta uygulamasma uyumlu olacak şekilde, doz aşım riskini

azaltmak için, en düşük miktarda reçete edihnelidir.

Tardif diskinezi: l yıllık ya da daha az süreli olan klinik çalışmalarda, aripiprazol ile tedavi

sırasmda aniden ortaya çıkan diskmezi ile ilgili seyrek raporlar yer ahmştır. Antipsikotik tedavi

süresi uzadığmda tardifdiskinezi riski arttığı için, ARIFAY alan hastalarda tardifdiskinezi belirti

ve bulguları görülürse dozun azaltılması ya da ilacm kesilmesi düşünülmelidir. Bu bulgular geçici

olarak kötüleşebilir veya tedavi kesildikten sonra dahi ortaya çıkabilir (Bkz. Bölüm 4.8).

Norolepük malign sendrom: NMS, antipsikotik tıbbi ürünlerle bağlantih olan potansiyel olarak

ölümcül bir bulgu kompleksidir. Klinik çalışmalarda, aripiprazol ile tedavi sırasmda nadir NMS

3/18

vakalaî'l..bildirilmistir- NMS'nin klinik belirtileri hiperpireksi, kas gerginliği, mental durumda

degisiklilcler ve otonom instabilite belirtileridü- (düzensiz nabız ya da kan basıncı, taşikardi, aşm

terleme ve,kal'diyak disritini). Aynca kesm olarak NMS ile ilişkili olmamakla birlikte, kreatin

fosfokinazda artış, miyoglobmüri (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği de görülebilü-. EğCT

bir hasta NMS belirti ve bulgulan geliştirirse ya da NMS'nin diğer klinik belirtileri olmadan

açıklanamayan yüksek ateş gözlenirse, ARIFAY dahil bütün antipsikotik ilaçlar kesihnelidir

(Bkz. Bölüm 4.8).

Nöbet. Klinik çalışmalarda, anpiprazol ile tedavi sırasında nadir nöbet vakalan raporlammştır.

Bu sebeple, nöbet bozukluğu hikayesi ya da nöbetle üişkilendirilen durumlan olm hastalarda

dikkatli kullamhnalıdır (5fe. Bölüm 4.8).

Yaşlı hastalarda demansla ilişkili psikoz:

Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastalarm

tedavismde kullamldığmda ölüm riskmde artışa neden oknaktadır.

Mortalüede artış: Alzheimer hastalığı ile ilişkili psikozu olan yaşlı hastalarda gerçekleştirilen üç

adet plasebo kontrollü anpiprazol çalışmasmda (n= 938; ortalama yaş: 82.4 ; aralık: 56-99 yaş),

aripiprazol ile tedavi edilen hastalarda, plasebo ile karşılaştmldığmda ölüm riski daha yüksek

bulunmuştur. Aripiprazol ile tedavi edilen hastalann ölüm oram,oranm %1.7 olduğu plasebo

grubu ile karsılastinldığmda %3.5'tur. Ölüm nedenleri çeşidi olmakla birlikte, ölümlerin büyük

bir kısmmm kardiyovasküler (ör.kalp yetmezliği, am ölüm) veya enfeksiyon (ör. pnömoni) gibi

nedenlerle olduğu görülmüştür.

Serebrovasküler advers olaylar: Aym çalışmalarda, hastalarda ölümler dahil serebrovasküler

advers_olaylar (ör. inme, geçici iskemik atak) bildirihniştir (ortalama yaş: 84 yaş; aralık: 78-88

yaş). Toplamda, bu çalışmalar boyunca plasebo ile tedavi edilen hastalarm %0.6'lık kısmma

karsllA anpiprazol ile tedavi edilen hastalann % l.3'ünde serebrovasküler advers olaylar

bıldirihnıştir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bununla birlikte, bu çalışmalardan biri

olan sabit doz çahşmasmda, aripiprazol ile tedavi gören hastalarda görülen serebrovasküler

advers olaylar için istatistiksel olarak anlamlı bir doz yanıt ilişkisi vardır. ARIFAY demansla

ilişkili psikozu olan hastalann tedavisinde onaylı değildir.

Hiperglisemi ve diabetes mellitus: Aripiprazol dahil atipik antipsikotücler ile tedavi edilen

hastalarda hiperglısemı ve diyabet bildirihniş, bazı vakalarda hipergliseminin aşın derecede

olduğu ve ketoasidoz, hiperozmolar koma veya ölüm ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Hastalann

şiddetli komplikasyonlara eğilimme sebep olabilen risk faktörleri obezite ve ailesmde diyabet

hikayesi olan hastalan kapsar Aripiprazol ile gerçekleştirilmiş klinik çalışmalarda, hiperglisenü

bağlantılı adyers olaylarm (diyabeti de içeren) msidans oranlarmda ya da anonnal glisemi

laboratuyar değerlerinde plasebo ile karşılaştınldığmda anlamlı farkİılıklar gözlemnemiştir.

ARIFAY ile ya da diğer atipik antipsikotik ajanlarla tedavi edilen hastalarda hiperglisemi

bağlantih advers olaylar için doğmdan karşılaştınnalara izin verecek kesin risk tahminleri mevcut

değildir. ARIFAY'ı da içeren diğer atipik antipsikotiklerle tedavi edilen hastalar hipergliseımnin

belirti ve bulgularma karşı (polidipsi, poliüri, polifaj ve zayıflA) ve diabetes mellitus teşhisi

konmuş ya da dıabetes mellitus risk faktörleri olan hastalar glikoz konti-olünım kötmeşmesi

ihtimaline karşı düzenli olarak izlenmelidir.

4/18

Kilo artışı: Kilo artışı genellikle şizofrenik ve bipolar manik hastalarda, eş morbiditelere, kilo

artışına sebep olduğu bilinen antipsikotiklerin kullanimina, düzensiz yaşam şekline bağlı olarak

görülür ve şiddetli komplikasyonlara neden olabilir. ARIFAY reçetelenmiş hastalarda, pazarlama

sonrasi kilo artışı bildirihniştir. Tespit edildiği zaman genellikle diyabet hikayesi, tiroid

bozukluğu ya da pituiter adenom bulunanlar gibi yüksek risk faktörü taşıyan hastalardadır. Klinik

ç^ışmalarda aripiprazolün klinik olarak anlamlı kilo artışma sebep olduğu gösterilmenüştü- (Bhz.

Bölüm 5. l).

Kardıyovasküler advers olaylar: Aripiprazol, bilinen kardiyovasküler hastalığı (miyokard

Infarktösü ya da iskemik kalp hastalığı hikayesi, kalp yetinezliği ya da iletim anormallikleri),

serebrovasküler hastalığı ya da hipotansiyona neden olabilecek durumlan (dehidratasyon,

hipovolemi ve antihipertansif ilaçlarla tedavi) ya da akselere veya malign dahil ohnak üzere

hipertansiyonu olduğu bilinen hastalarda dikkatli kullamhnalıdır.

Antipsikotik ilaçlar ile tedavide venöz tromboemboli fVTE) vakalan rapor edihniştir.

Antipsikotikler ile tedavi edilen hastalarda VTE riski oluşabileceğinden, ARIFAY ile tedavi

sırasmda ve öncesmde VTE için tüm olası risk faktörleri belirlenmeli ve komyucu önlemler

almmalıdır.

iletim anormallikleri: Aripiprazolün klinik deneylerinde, QT uzamasmm görühne sıkhğmm

plasebo ile karşılaştmlabilir olduğu görühnüştür. Diğer antipsikotiklerie olduğu gibi, ailesinde

QT uzaması hikayesi olan hastalarda aripiprazol dikkatle kullanılmalıdır.

Ortostaük hipotansiyon: Potansiyel olarak alfal-adrenerjik reseptör antagonist aJrtivitesi

nedeniyle, aripiprazol ortostatik hipotansiyon ile bağlantılı bulunabilir. Yetişkin hastalarda

(n=2467) yapılan plasebo-kontrollü kısa süreli çalışmalarda ortostatik hipotansiyon ile

ilişkilendirilen advers etkilerin msidansı şöyledir: ortostatik hipotansiyon (plasebo, %0.3;

anpiprazol %1); ortostatik sersemlik (plasebo, %0.3; aripiprazol, %0.5) ve senkop

(plasebo, %0.4; aripiprazol, %0.5). 13-17 yaşlan arasmdaki pediatrik hastalarda (n=202) ise

ortostatik hipotansiyon ile ilişkilendirilen advers etkilerin insidansı; ortostatik hipotansıyon

(plasebo, %0; aripiprazol, %1.5); ortostatik sersemlik (plasebo, %0; aripiprazol, %l)"ve senkop

(plasebo, %0; aripiprazol, %0.5) olarak görühnüştür. Klinik çalışmalarda oral aripiprazol ile

tedavi edilen hastalann %0.8'inde (l 12/13,543) ortostatik hipotansiyon görüknüştür.

Vücut sıcaklığı ayarı: Aripiprazol dahil, antipsikotik ilaçlarm vücudun iç vücut sıcaklığmı

düsünne yeteneğim bozduktan düşünühnektedir. Aripiprazol, iç vücut sıcaklığmda bir artışa

neden olabilecek yoğun egzersiz, aşm sıcağa maruz kahna, antikolinerjik aktivitesi olan ilaçlarla

birlilrte alımı ya da dehidratasyona maruz kahna gibi durumlarm söz konuşu olabileceği

hastalarda gereken özen gösterilerek reçetelemnelidir.

Disfaji: Antipsikotik ilaç kullammı özofagus dismotilitesi ve aspirasyon ile ilişkilendirilmiştir.

Aspirasyon pnömonisi riski olan hastalarda aripiprazol ve diğer antipsikotik ilaçlar dikkatli

kullamhnahdır.

Laktoz:Içeng,mde bulunan laktoz nedeniyle, nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktöz

yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann ~bu ilacı

kullanmamalan gerekir.

5/18

Hipersensiüvite: Alerjik bulgularla karakterize edilen hipersensitivite reaksiyonlan diğer ilaçlarla

olduğu gibi aripiprazol ile de ortaya çıkabilir (Bhz. Bölüm 4.8).

Sodyum:

Bu ürün her dozunda, l mmol'den (23 mg'dan) daha az sodyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve

dozu nedeniyle bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler üe etküeşimler ve diğer etküeşim şekmeri

Aripiprazolun sanü-al sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkilere sebep olan (Bkz.

Bölüm 4.8) birincil etkileri göz önüne almdığmda, ARIFAY santral etki gösteren diğer ilaçlarla

veya alkolle birlikte almdığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, alfal-adreneqik reseptör

antagonist aktivitesi nedeniyle bazı antihipertansif bileşiklerin etkisini artırma potansiyeİine

sahiptir.

Eğer aripıprazol QT uzaması ya da elektrolit dengesinin bozuhnasma sebep olduğu bilinen

ilaçlarla birlikte almacaksa, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Başka ilaclarm ARIFAY üzerindeki etkisi:

Gastiik asit blokörü ye H2 antagonisti olan famotidm, aripiprazolün emilim hızmı düşünnektedir

fakat bu etkinin klüuk bağlantılı olduğu kabul edihnemektedir.

Aripiprazol, CYP1A enzüninden bağımsız ancak CYP2D6 ve CYP3A4 enzimleri

sorumluluğunda birden fazla yol ile metabolize edilir. Bu sebeple, sigara kullananlar için dozaj

ayarlaması gerekmemektedir.

Sağlıklı gönüllülerde gerçekleştirilen klinik çalışmada, kuvvetli CYP2D6 inhibitörü (kimdin),

Çmaks değişmeden kalırken aripiprazol EAA'smı % 107 oranmda arttırmıştır. Aktif metabolit olan

dehıdro-aripiprazolün EAA'sı ve Cmaks'ı sırasıyla %32 ve %47 oranmda azahmştır. Kinidmle

birlikte uygulanmasi durumunda ARIFAY dozu, normal dozun yaklaşık yansma indirilmelidir.

Fluoksetin ve paroksetin gibi diğer kuvvetli CYP2D6 (kinidin) inhibitorlmmn de benzer etkiler

göstennesi beklenir ve bu yüzden benzer doz azaltması uygulamnahdır.

s^g!l!d.? ..gönüllülerde gerçekleştirilen klinik çalışmada, kuvvetli CYP3A4 (ketokonazol)

mlubitörü, aripiprazolün EAA'sım ve Cmaks'mı sırasıyla %63 ve %37 oranmda arttırmıştır.

DehJdro-aripiprazolun EAA'sı ve Cmaks'ı sırasıyla %77 ve °/o43 oramnda azahnıştir. Yavaş

CYP2D6 metabolizörleri, kuvvetli CYP3A4 inbitörü ile birlikte uygulandığmda, hızlı CYP2D6

mî^)o!i-zörlerine klyasla' aripiprazolün yüksek plazma konsaatrasyonlan ile sonuçlanır.

ARIFAY'm ketakonazol ya da diğer kuvvetli CYP3A4 inbitörleri birlikte uygulandığı göz onüne

alındığmda, hastaya olan potansiyel yaran potansiyel risklerinden daha fazla olmalıdır.

Ketokonazol ile birlikte uygulamnası durumunda ARIFAY dozu, normal dozun yaJdaşık yansma

ındmlmelidir. Itrakonazol ve HIV proteaz inhibitörleri gibi diğer kuvvetli CYP3A4

mhibitörierinüı de benzer etkiler göstennesi beklenir ve bu yüzden benzer doz azaltması

uygulanmalıdır.

CYP2D6 ya da 3A4 inhibitorleri kombinasyon tedavisinden çekildiğinde, ARIFAY dozu eş

zamanlı tedaviye başlanmadan önceki seviyeye kadar arttinlmalıdır.

6/18

Zayıf CYP3A4 (om. diltiazem ya da essitalopram) ya da CYP2D6 inhibitörleri, ARIFAY ile

birlikte uygulandığı zaman, aripiprazol konsantrasyonlannda bir miktar artış görülmesi

beklenebilir.

Kuvvetli bir CYP3A4 indükleyicisi olan karbamazepin ile birlikte kullamlmasuu takiben,

aripiprazolün tek basma (30 mg) uygulamnasma kıyasla aripiprazolün Cmaks ve EAA'sı geometrik

ortalamasi sırasıyla %68 ve %73 daha düşüktür. Benzeri şekilde dehidro-aripiprazolün Cmaks ve

EAA'suun karbamazepin ile eş kullammından sonra geometrik ortalamasi sırasıyla tek basma

aripiprazol tedavisi görenlere göre %69 ve %71 daha düşüktür.

ARIFAY karbamazepin ile birlikte kullamldığmda, ARIFAY dozu iki katma çıkartıünalıdır.

Diğer kuvvetli CYP3A4 indükleyicilerinin (rifampisin, rifabutin, fentoin, fenobarbital, primidon,

efavirenz, nevirafm ve St. John's Wort gibi) de benzer etkiler göstennesi beklenir ve bu yüzden

benzer doz azaltması uygulanmalıdır. Kuvvetli CYP3A4 indükleyicileri tedaviden çekildiğinde,

ARIFAY dozu önerilen doza indirihnelidir.

Famotidin, valproat veya lityumun aripiprazolün fannakokmetiği üzerinde klinik bakımdan

anlamlı bir etkisi ohnamıştır.

ARIFAY'm başka ilaçlar üzerindeki etkisi:

KJmik çalışmalarda, 10-30 mg/gün dozlannda aripiprazol, CYP2D6 (dekstrometorfan), CYP2C9

(varfarin), CYP2C19 (omeprazol, varfarin), ve CYP3A4 (dekstrometorfan) substratlarmm

metabolizması üzerinde hiç bir önemli etki göstermemiştir. Aynca, aripiprazol ve dehidro-

aripiprazol, CYPlA2'nin aracıhğmdaki metabolizmayı m vitro olarak değiştirebilecek bir

potansiyel göstermemiştir. Bu nedenle, aripiprazolün klmik olarak önemli bu- tıbbi ürünle bu

enzimlerin aracılık ettiği bir efkileşime ginnesi düşük bir ihtünaldir.

Aripiprazol valproat, lityum veya lamotirijm ile beraber kullamldığmda, valproat, lityum veya

lamotirijm konsantrasyonlannda klinik olarak önemli bir değişiklik meydana gelmemiştü-.

Aripiprazol essitalopram veya venlafaksm ile eşzamanlı uygulandığmda, essitalopram veya

venlafaksin plazma konsantrasyonlarmda klinik olarak önemli herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Alkol: Birçok psikoaktif tedavilerde olduğu gibi hastalara ARIFAY kullammı sırasmda alkol

almundan kaçuunalan bildirilmelidü-.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hastalar aripiprazol tedavisi sırasmda hamile kalırlarsa ya da hamile kahnayı planlıyorlarsa

doktorlanna haber vermelidirler, insanlarda smırh deneyim olduğu için, ARIFAY hamilelikte

yahıızca eğer beklenen yarar fetusa olan potansiyel zarardan daha fazlaysa kullamknalıdır.

Gebelik dönemi:

7/18

Aripiprazolün gebe kadınlarda kullanmuna ilişkin yeterli ve iyi konü-ollü çalışmalar mevcut

değildir. Konjenital anomaliler rapor edilmiştir, ancak aripiprazol ile ilgili nedensel ilişkisi

saptanamamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar da, gebelik, embriyonaVfÖtal gelişim,

doğum ya da doğum sonrasi gelişim üzerindeki etkiler bakimindan yetersizdir. İnsanlara yönelik

potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebeliğin üçüncü trimesterinde antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben

şiddeti değişebilen, anonnal kas hareketleri (ekstrapiramidal işaretler/ ekstrapiramidal

semptomlar) ve/veya ilaç kesilme semptomlan açisindan risk altmdadırlar. Bu semptomlar,

ajitasyon, hipertoni, hipotoni, tremor, somnolans, respiratuar disti-es veya beslenme

bozukluklannı içennektedir. Bu komplikasyonlar farklı şiddetlerde seyretmiş, bazı vakalarda

semptomlar kendiliğinden düzelmiş, bazı vakalarda yenidoğanlann yoğun bakmıa yatmhnası

gerekmiştir. Aripiprazol maruziyetine bağlı olarak bu olaylar çok nadiren bildirilmiştir.

ARIFAY gerekli ohnadıkça gebelik döneminde kullamhnamalıdır.

Laktasyon dönemi:

Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar aripiprazolün sütle atildığım göstennektedir. İnsanlarda

aripıprazolün süte geçişi ile ilgili iki bireysel vaka rapom yayımlanmıştir. Bu vakalardan birinde

aripiprazol, saptanamayacak kadar az ve diğerinde de matemal plazma konsantrasyonunun

yaklaşık % 20'sinde bıılunmuştur. Emzirmenin durdurulup durduruhnayacağma ya da AMFAY

tedavisinin durdurulup durdumhnayacağma ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısmdan

faydasi ve ARIFAY tedavisinin emziren anne açisindan faydasi dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Anpiprazol hayvanlardaki üreme toksisitesi çahşmalannda fertiliteyi azaltmamıştır (Bk. Bölüm

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etküer

Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, aripiprazolün kendilerim olumsuz etkilemediğinden

emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinalan kullamnalan konusunda

uyanlmahdırlar.

4.8. istenmeyen etküer

Plasebo-kontrollü çalışmalarda yaygın olarak raporlanan advers reaksiyonlar; akatizi ve

bulantidır: herbiri oral aripiprazol ile tedavi gören hastalarm % 3'ünden daha fazlasmda ortaya

çıkmıştır.

Aşağıdaki sıklık gruplan kullamlmıştır:

Çok yaygm (> 1/10), yaygm (> 1/100 ila < 1/10), yaygm ohnayan (> 1/1.000 ila <1/100), seyrek

(> 1/10.000 ila<l/1.000) ve çok seyrek (< 1/10.000).

Aşağıdaki yan etkiler, plaseboya göre daha sıklıkla (> 1/100 ) görülen veya medikal açıdan olası

yan etkilerdir (*).

8/18

Sinir sistemi hastahkları

Yaygın: Ekstrapiramidal bozukluk, akatizi, tremor, sersemlik, uykululuk hali, sedasyon, baş

ağnsı

Göz hastahklan

Yaygm: Görmede bulanıklık

Kardiyak hastalıklar

Yaygm oknayan: Taşikardi*

Vasküler hastahklar

Yaygın ohnayan: Ortostatik hipotansiyon*

Gastrointestinal hastahklar

Yaygm: Dispepsi, bulantı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, aşm tükürük salgılaıunası

Genel bozukluMar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm: Yorgunluk

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: huzursuzluk, uykusuzluk, endişe

Yaygm olmayan: depresyon*

Asağıdaki yan etkiler, aripiprazolü antidepresanlarla ilave tedavi olarak alan hastalarda plaseboya

göre daha sıklıkla (> 1/100) görülen veya medikal açıdan olası yan etkilerdir (*).

Sinir sistemi hastahklan

Yaygm: Akatizi, uykululuk hali, sedasyon, sersemlik, düdcat dağuukhğı, ekstrapiramidal

bozukluk

Solunum, toraks ve mediastinal hastahMan

Yaygm: Dispne

Göz hastahklan

Yaygın: Görmede bulanıklık

Vasküler hastahklar

Yaygm ohnayan: Ortostatik hipotansiyon*

Gastrointestmal hastalıklar

Yaygın: Kabızlık, dispepsi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastahklar

Yaygm: Yorgunluk, simrlilik hali

Psikiyatrik bozukluklar

9/18

Yaygın: huzursuzluk, uykusuzluk

Ekstrapiramıdal bulgular (EPS)- Şizofreni - uzun süreli 52 haftalık kontrollü bir çalışmada,

aripiprazol ile tedavi edilen hastalarda, Parkinson, akatizi, distoni ve diskinezi dahil olmak üzere

haloperidol ile tedavi edilenlere (57.3%) oranla daha düşük ortalama (25.8%) EPS görülme

sıklığı tespit edilmiştir. 26 Haftalık uzun süreli kontrollü bir çalışmada, aripiprazol ile tedavi

gören hastalar için EPS'nin görükne sıklığı % 19 ve plasebo ile tedavi gören hastalar için

lse % 13. l olarak bulunmuştur. Diğer bir 26 haftalık uzun süreli kontrollü çatışmada, aripiprazol

ile tedavi gören hastalar için EPS'nin görühne sıklığı %14.8 ve olanzapin ile tedavi gören

hastalar için ise %15.1 olarak bulunmuştur.

Bipolar I Bozuklukta Manik Epizodlar-12 Haftalık kontrollü çalışmada aripiprazol ile tedavi gören

hastalar için EPS'nüı görülme sıklığı %23.5 ve haloperidol Ue tedavi gören hastalar içm %53.3

olarak bulunmuştur. Diğer bir 12 haftalık konü-ollü çalışmadaaripiprazoİ ile tedavi gören hastalar

için EPS'nin görülme sıklığı %26.6 ve lityum ile tedavi gören hastalar için ise %17.6 olarak

bulunmuştur Uzun süreli 26 haftalık idame fazmm plasebo kontrollü çahşmasmda,

aıipiprazol ile tedavi gören hastalar için EPS'nin görühne sıklığı %18.2 ve plasebo İle tedavi

gören hastalar için %15.7 olarak bulunmuştur.

Plasebo kontrollü çalışmalarda, aripiprazol ile tedavi gören bipolar bozukluğu olan hastalarda

akatizinin görühne sıklığı % 12. l ve plasebo ile tedavi gören bipolar bozukluğu olan hastalar

için %3-2 olarak bulunmuştur. Şizofrenik hastalarda, akatizüıin görühne sıklığı aripiprazol ile

tedavi görenler için %6.2 ve plasebo ile tedavi görenlerde %3.0'tür.

Distoni: Klas Etkisi: Tedavinin ilk günlerinde yatkm bireylerde; distoni semptomlan, kas

gmbunun uzatılmış anormal kasılması ortaya çıkabilir. Distonik semptomlar: boyun kaslannda

spazm, bazen boğazda darahna, yutma güçlüğü, nefes ahnada güçlük, ve/veya dilde şişkinlik Bu

semptomlar düşük dozlarda ortaya çıkabilirken, ilk jenerasyon antipsikotik ilaçlann daha yüksek

dozlannda daha ciddi ve yüksek potenste ve daha sıklıkla oluşabilir. Akut distoni riskinin

erkeklerde ve daha genç yaş gmplannda arttığı gözlemlemniştir.

Rutm laboratuvar parameti-elermde ve lipid parameü-elermde (Bkz. Bölüm 5.1) potansiyel ve

klmık olarak anlamlı değişiklikler meydana gelen hastalann oranlanmasıyla gerçekleştirilen

aripiprazol ve plasebo arasmdaki karşılaştumalar medikal olarak anlamlı farklılıklar olmadığım

göstermiştir Genellikle geçici ve asemptomatik olan CPK (Kreatin Fosfokinaz) seviyesindeki

artışlar anpiprazol ile tedavi görenler için plasebo alanlarla karşılaştmldığmda %3.5 ve placebo

alanlarda % 2.0'dir.

Diğer bulgular:

Antipsikotik tedaviyle ilişkili olduğu bilinen ve aripiprazol ile tedavi sırasında bildirilmiş

istenmeyen etkiler, nöroleptik malign sendromu, tardif diskineziyi, nöbet vakalarmı,

serebroyasküler advers olaylan ve yaşlı demanslı hastalarda ölüm oramndaki artışı, hiperglisemi

ve diyabeti içemıektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Ergenlerde ;(13-17 yaş) Şizofreni:

Şizofrenisi olan 302 ergenin (13-17 yaş) dahil olduğu kısa dönem plasebo kontrollü klinik

10/18

çalışmalarda yan etki sıklık ve tipleri yetişkinler ile benzerdir; ancak sadece aşağıdaki durumlar

aripiprazol alan ergenlerde, aripiprazol alan yetişkinlere göre (ve plaseboya göre) daha sıklıkla

rapor edihniştir: somnolans/sedasyon ve eksto-apramidal bozukluklar çok sıklıkla (> 1/10), ve

ağız kuruluğu, iştah artışı ve ortostatik tansiyon sıklıkla (> 1/100, < 1/10) rapor edihniştir:

somnolans/sedasyon ve ekstrapramidal bozukluklar çok sıklıkla (>1/10), ve ağız kumluğu, iştah

artışı ve ortostatik tansiyon sıklıkla (> 1/100, < 1/10) rapor edilmiştir.

Pazarlama sonrasi bildirilen yan etkiler

Kan ve lenf sistemi hastahkları

Bilinmiyor: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni

Bağışddık sistemi bozuklukları

Bilinmiyor: Alerjik reaksiyonlar (om; anafîlaktik reaksiyonlar, dilde şişkinlik, dilde ödem, yüzde

şişlik, pruritus veya ürtiker dahil anjiyoödem)

Endokrin hastahklan

Bilinmiyor: Hiperglisemi, diabetes mellitus, diabetik ketoasidoz, diabetik hiperosmolar koma

Metabolizma ve beslenme hastahklan

Bilinmiyor: Kiloda artış, kiloda düşüş, anoreksi, hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor: Ajıtasyon, sinirlilik, intihar girişimi, intihar düşüncesi ve intihar vakalan, patolojik

kumar (Bkz.Bölüm 4.4)

Sinir sistemi hastahklan

Bilinmiyor: Konuşma güçlüğü, NMS (nöroleptik malignant sendrom), grand mal konvülziyon

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek: Uzun QT sendromu, ventriküler aritini, ani ölüm, kalp dunnası, torsades de pointes,

bradikardi

Vasküler hastahklar

Bilinmiyor: Senkop, hipertansiyon, venöz tromboemboli (pulmoner emboli ve derin ven

trombozunu içerir).

Solunum, göğüs bozukluMan ve mediastinal hastalddar

Bilinmiyor: Orofaringeal spazm, laringospazm, aspirasyon pnömonisi

Gastrointestinal hastahklar

Bilinmiyor: Pankreatit, disfaji, karm rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, diyare

Hepato-büier bozukluklar

Bilinmiyor: Hepatit, sanlık, Alanin Aminoti-ansferanz seviyelerinde (ALT) yüksehne, Aspartat

Aminotransferanz seviyelerinde (AST) yükselme, Gama Glutamil Transferaz (GGT)

seviyelerinde yükselme, alkalm fosfataz seviyelerinde yükselme

11/18

Deri ve deri altı doku hastahklan

Bilimniyor: Döküntü, fotosensitive reaksiyoıdar, alopesi, hiperhidröz

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastahklan

Bilinmiyor: Rabdonıiyoliz, miyalji, kas-iskelet sertliği

Böbrek ve idrar hastahMarı

Bilümüyor: Uriner inkontinans, üriner retansiyon

Genito-üriner sistem bozuklukları

Bilmmiyor: Priapizm

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine iüşkin hastahklar

Bilinmiyor: Vücut ısısmda bozukluk (hipotemü, pü-eksi gibi), göğüs ağnsı, periferal ödem

Araştırmalar

Bilinmiyor: Kreatinin Fosfokinaz seviyelerinde yüksekne, kan glukozunda yüksehne, kan

glukozunda değişiklikler, glikozile hemoglobinde yükselme

Şüpheli advers reaksivonlann raporlaıunası

Ruhsatlandırma sonrasi şüpheli ilaç advers reaksiyonlannm raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapilmasi, ilacın yarar/risk dengesinm sürekli olaralc izlenmesine olanak

sağlar. Sağlık mesleği mensuplanmn herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Famıakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirihnesi gerekmektedir (www.titek.gov.tr; e-posta:

hifam@titck.gov.tr; tel: O 800 314 00 08; faks: O 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Insanlardaki deneyim:

Klinik çahşmalarda ve pazarlama sonrasi deneyimde, kazara veya kasti, tek basma aripiprazol ile

yetişkinlerde görülen tahmini olarak 1260 mg'a kadarki akut doz aşımında ölümcül bir durumla

karşılaşıhnamıştır. Aripiprazol doz aşımına bağlı olarak bildmhniş belirti ve bulgular arasmda

letarji, yüksek tansiyon, uyku hali, taşikardi ve kusma bulumnaktadır. Aynca, çocuklarda tek

basma aripiprazol ile 195 mg'a kadarki kazara doz aşmunda ölümcül bir durumla

karşılaşılmamıştır. Tıbbi açıdan ciddi olan belirti ve semptom olarak somnolans ve geçici bilinç

kaybı bildirilmiştir. Hastane ortammda değerlendirilen hastalarda vital bulgular, laboratuvar

değerlendirmeleri veya EKG açısmdan klinik olarak ciddi advers değişiklikler gözlenmemiştir.

Tedavi:

Doz aşımı tedavisi destekleyici tedavi üzerinde yoğunlaşmalıdır; yeterli bir havayolu,

oksijenasyon ve ventilasyon sağlanmalı ve belirtiler tedavi edilmelidir. Çoklu ilaç alımı ihtimali

göz önünde bulunduruhnalıdır. Dolayısıyla kardiyovasküler izleme hemen başlatıhnalı ve

muhtemel aritmileri tespit eünek için sürekli elektrokardiyografik monitörizasyon yapıhnahdır.

Kesinleştirilen ya da şüphelenilen herhangi bir aripiprazol doz aşımı sonrasi, yakın medikal

gözetim ve izleme hasta iyileşene kadar devam etmelidü-.

12/18

Aripiprazolden bir saat sonra uygulanan aktif kömür (50 g) aripiprazolün EAA'suu % 51 ve

Çmaks'ım % 41 oranlannda düşünnüştür ki, bu da kömürün doz aşımı tedavisinde etkin

olabileceğim gösterir.

Her ne kadar aripiprazol doz aşımmın tedavisinde hemodiyalizin efkisi hakkmda hiç bir bilgi

yoksa da, aripiprazolün böbreklerden değişmeden atihnaması ve plazma proteinlerine yüksek

oranda bağlanması nedeniyle hemodiyalizin yarar sağlaması olası değildir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özemkler

Fannakoterapötik grup: Antipsikotikler

ATC kodu: N05AX12

Etki mekanizması:

Aripiprazolün şizofrenideki etkililiğmin, dopamin D2 ve serotonm 5HTla reseptörlerindeki

parsiyel agonist etki ile serotonin 5HT2 reseptöründeki antagonist etkinin bir bileşimi ile

başlatıldığı düşünüknektedir. Aripiprazol, dopaminerjik hiperaktivitenin hayvan modeUerinde

antagonist özellikler ve dopaminerjik hipoalctivitenin hayvan modellerinde agonist özellikler

göstemuştır.

Farmakodinamik etkiler:

in vitro, aripiprazol, dopamüı Ü2 ve Ds, serotonm 5HTia ve 5HT2a reseptörierine yüksek afinite

ile ve dopamin D4, serotonin 5HT2c ve Sîîîj, alfal-adrenerjik ve histamin Hı-reseptörlerme ise

orta derecede afmite ile bağlanır. Aripiprazol aynca serotonin geri alım bölgesmde orta derecede

bağlamna afinitesi göstermiştir; muskarinik reseptörlere karşı kayda değer bir afmitesi yoktur.

Dopamin ve serotonin alt tipleri dışmdaki reseptörlerle olan etkileşimi aripiprazolün diğer klinik

etkilerini açıklayabilü-.

2 haftalık süre boyunca günde l defa 0.5 ila 30 mg arasmda değişen aripiprazol dozlan alan

sağlıklı gönüllülerde, D2/D3 reseptor ligandı olan llC-raklopridin pozitron emisyon tomografisi

ile tespit edilen caudata ve putamene bağlanmasmda dozdan bağımsız olarak yavaşlama meydana

gelmiştir.

Klinik Çalışma Bilgisi

Yetişkinlerde şizofi-eni:

Pozitif ya da negatif bulgular gösteren 1,228 şizofrenisi olan hastanm yer aldığı kısa süreli (4 ila

6 hafta) plasebo kontrollü üç çalışmada, aripiprazol plaseboya oranla psikotik bulgularda

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla iyileşme meydana getimıiştir.

ARIFAY, iUc tedaviye yamt veren hastalarda tedavi sırasmda klinik iyileşmenin sürdürülmesüıde

etkilidir. Haloperidol konti-ollü çalışmalarda, 52 haftada tıbbi ürüne yanıt veren hastalarm oram

her iki gmpta da benzerdir (aripiprazol %77 ve haloperidol %73). Aripiprazol gmbunda toplam

tedaviyi tamamlama oram (%43) haloperidole oranla (%30) önemli ölçüde daha yüksektir.

PANSS ve Montgomery-Asberg Depresyon Ölçeğini de içeren ikincil sonlamm olarak kullanılan

değerlendinne ölçeklerindeki mevcut skorlar haloperidolden daha fazla iyileşme sağladığım

13/18

göstermiştir.

26 haftalık plasebo kontrollü çalışmada aripiprazol, relaps oraninda önemli ölçüde daha yüksek

düşüşe sebep olmuştur, bu oran aripiprazol grubunda %34 ve plasebo grubunda %57 olarak

buluıımuştur.

Ergenlerde şizofreni (13-17 yaş):

Pozitif ve negatif semptomlu 302 şizofreni ergen hastamn dahil olduğu 6 haftalık placebo

kontrollü çalışmada, aripiprazol, plaseboya oranla, psikotik semptomlarm istatistiksel olarak

anlamlı ölçüde daha yüksek iyileştirihnesi ile ilişkilendirilmiştir.

Kilo artışı: Klinik çalışmalarda aripiprazolün klinik olarak anlamlı kilo artışı ile ilişkili olmadığı

gösterilmiştir.

314 hastanm katıldığı ve primer sonlaıum noktasi kilo kaybı olan 26 haftalık, olanzapme

kontrollü, çifltkorlü, çok uluslu şizofreni çahşmasmda, olanzapinle karşılaştmldığmda (N=45, ya

da hesaplanabilir hastalarm %33'üdür) aripiprazol grubunda (N=18, 'ya da hesaplanabi'lir

hastalann %13'üdür) anlamlı derecede daha az sayıda hastada başlangıca göre en az %7 oranmda

kilo artışı ohnuştur. (ör. Başlangıç vücut ağırlığı ortalama 80.5 kg için en az 5.6kg artış).

Lipid parametreleri: Yetişkinlerde plasebo kontrollü klinik çalışmalardan lipid parametresi

üzenndeki havuz analizmde, aripiprazolün total kolesti-ol, trigliserit, HDL ve LDL düzeylermde

klinik olarak ilişkili değişiklikleri etkilediği gösterilmemiştir.

Total kolestrol: Normal düzeyden (<5,18 mmoVl); yüksek düzeye (> 6,22 mmoVl) değişikliğin

msidaıısı aripiprazol için % 2,5 ve plasebo için % 2,8 ve aripiprazol için temel düzeyden'ortalama

değişiklik -0.15 mmoVl (95% CI: -0.182, -0.115) ve plasebo için -0.11 mmol/1 (95% CI: -0.148, -

0.066)'dır. - . . , .--"-,".."."".",

Açlık Triglıserit: Normal düzeyden (< l,69 mmol/1); yüksek düzeye (> 2,26 mmoVl) değişikliğm

insidansı aripiprazol için % 7,4 ve plasebo içüı % 7,0 ve aripiprazol için temel düzeyden ortalama

değişiklik -O.llmmol/1 (95% CI: -0.182, -0.046) ve plasebo için -0.07 mmoVl (95% CI: -0.148,

0.007)'dir. ' ' ' - -'-----Y-.-....,

HDL: Nomıal düzeyden (>1,04 mmoVl); düşük düzeye (< 1,04 mmoVl) değişikliğin insidansı

aripiprazol içm % 11,4 ve plasebo için % 12,5 ve aripiprazol için temel düzeyden ortalama

değişiklik -0.03 mmol/1 (95% CI: -0.046, -0.017) ve plasebo içüı -0.04 mmol/1 (95% CI: - 0.056, -

0.022)'dir. ' ' ' .---,- --..,^.»^. ...",

Açlık LDL: Nonnal düzeyden (<2,59 mmoVl); yüksek düzeye (>4,14 mmol/1) değişikliğin

insidansı aripiprazol için % 0,6 ve plasebo için % 0,7 ve aripiprazol içm temel düzeyden ortalama

değişiklik -0.09 mmoVl (95% CI: -0.139, -0.047) ve plasebo için -0.06 mmol/1 (95% CI: -0.116,

0.012)'dü-. v ' .-----.----^/---^,

Bipolar I Bozuklukta Manik Epizodlar:

Manik ya da karma epizodlu Bipolar I Bozukluğu olan hastalarla gerçekleştirilen, 3 haftalık,

değişken dozlu, plasebo konti-ollü monoterapi çalışmalan, 3 haftalık sürede aripiprazolün manik

bulgulann azaltihnasmda plaseboya oranla daha üstün etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir. Bu

çalışmalar psikotik özellikli ve hızlı döngülü seyri olan ya da ohnayan hastalan kapsamaktadır.

14/18

Manik ya da karma epizodlu Bipolar I Bozukluğu olan hastalarla gerçekleştirilen 3 haftalık, sabit

dozlu, plasebo konü-ollü monoterapi çalışmasında, aripiprazol plaseböya göre daha üstün eücinlik

göstennemiştir.

Psikotik özellikli olan ya da ohnayan manik ya da karma epizodlu Bipolar I Bozukluğu olan

hastalarla gerçekleştirilen 12 haftalık plasebo ve aktif madde ~ kontrollü monoterapi

ç^lş.^arlnda' ariPİPraz01 3- haftada plaseboya göre daha üstün etkinlik göstenniştir ve efkinın

sürekliliği 12 haftada lityum ya da haloperidol ile karşılaştmlabilirdır. Aynca aripiprazol

grubunda manik epizoddan semptomatik remisyona giren hasta oranlan 12 haftada lityum ve

haloperidol ile karşılastinlabilir oranlardadır.

Psikotik özellikli olan ya da olmayan manik ya da karma epizodlu Bipolar I Bozukluğu olan ve 2

hafta boyunca terapötik serum seviyelerinde lityum veya valproat monoterapisine kısmen yanıt

vermeyen hastalarla gerçekleştirilen 6 haftalık, plasebo kontrollü çalışmada aripiprazolün 'ilave

tedavi olarak eklemnesiyle manik semptomlann azalmasmda lityum veya valproat

monoterapisine göre üstünlük sağlammştır.

Randonuzasyon öncesi stabil fazda olan ve daha önce aripiprazol ile remisyona ulaşmış manik

hastalarda yapılan, 74 haftaya uzatılmış 26 haftalık plasebo kontrollü çalışmada, arip'iprazol,

bipolar epizodlanmn tekrarlanmasınm önlenmesinde, öncelikle de mani q)izodlannm tela-annm

önlenmesinde plaseboya göre üstünlük göstenniştir ancak depresyon epizodlarmm tekrarmm

önlenmesinde ise plaseboya göre üstünlük göstermemiştir.

5.2 Farmakokinetik özemkler

Etkisiıü başlıca ana ilaç olan aripiprazol aracılığı ile gösterir. Aripiprazolün ortalama eliminasyon

yan ömrü yaklaşık 75 saattir. Kararlı durum konsantrasyonlanna 14 günlük doz uygulamasi

sonunda ulaşılır. Tekrarlanan dozlarda almdığmda aripiprazolün vücutta birikmesi beklenmelidir.

Aripiprazolün ve aktif metaboliti dehidro-aripiprazolün dağılımı gün içinde herhangi bir

değişiklik göstennez. insan plazmasmdaki başlıca metabolit olan dehidroaripiprazolün, D2

reseptörlerine olan afmitesi temel bileşik olan aripiprazole benzer bulunmuştur.

Emilim:

Oral uygulamadan sonra aripiprazol iyi emilir; doruk plazma konsanü-asyonlanna dozun verilişini

takip eden 3-5 saat içinde ulaşılır. Aripiprazolün presistemik metabolizması minimaldir. Tablet

fonnunun mutlak oral biyoyararlanmu %87'dir. Aripiprazolün biyoyararlammı yemeklerle

birlikte almdığmda değişmez.

Daeılmı:

Aripiprazol bütün vücutta yaygm şekilde dağılır ve görünen dağılım hacmi 4,9 L/kg'dır.

Terapötik konsantiasyonlarda, aripiprazol başlıca albumin olmak üzere serum

proteinlerine %99'dan daha yüksek bir oranda bağlanır. Aripiprazol proteinlere yüksek oranda

bağlanan varfarinin fannakokmetiğini ve farmakodmamiğüıi değiştirmemiştir ve bu da

aripiprazolün varfarini proteine bağlandığı yerden uzaklastırmadığmı düşündürmektedir.

Biyoti-ansfonnasvon:

15/18

Aripiprazolün sisteme ginneden önceki metabolizması mmimaldir. Aripiprazol yaygm olarak

karaciğerde metabolize edilir ve başlıca üç adet biyotransfonnasyon yalağı vardır:

dehidrojenasyon, hidroksilasyon ve N-dealkilasyon. in vitro çahşmalara göre, CYP3A4 ve

CYP2D6 enzünleri aripiprazolün dehidrojenasyonundan ve hidroksilasyonundan sorumludur ve

N-dealkilasyon CYP3A4 tarafindan katalize edilir. Aripiprazol, sistemik dolaşımda baskm olan

ilaç kısmım oluşturur. Kararlı durumda, aktif metabolit olan dehidro-aripiprazol, plazmadaki

aripiprazol EAA'smm (Eğri Altı Alamnm) yaklaşık %39'unu temsil etmektedir.

Elimmasvon:

Aripıprazolün ortalama eliminasyon yan ömürleri, hızlı CYP2D6 metabolizörlerinde yaklaşık 75

saattir ve yavaş CYP2D6 metabolizörlerinde yaklaşık 146 saattir.

Aripiprazolün toplam vücut klerensi 0,7 mL/dak/kg'dır ve başlıca karaciğer yoluyladır.

[C] işaretli tek bir aripiprazol dozunu takiben uygulanan radyoaktivitenin yaklaşık %27'si

idrarda ve % 60'ı feçeste bulunmuştur. Aripiprazolün %1 'üıden daha azı değişmeden idrarla atılır

ve oral dozun yaklaşık %18'i feçeste değişmemiş olarak bulunur.

Doğrusallık/Doğmsdl Olmayan Durum

Kararlı durumda, aripiprazolün farmakokinetiği doz ile doğm orantılıdır.

Hastalardaki karakteristik özeUüder

Ergenlerde (13-17 yaş):

Aripiprazolün ve dehidro-aripiprazolün 13-17 yaş arasındaki ergenlerdeki fannakokmetiği, vücut

ağırhğmdaki farkhlıklarm düzeltilmesinden sonra yetişkinler ile benzerdir.

Yaşlılarda:

Sağlıklı yaşlılar ve genç yetişkin gönüllülerde aripiprazolün fannakokinetiği açısmdan ne bir fark

vardır ne de şizoj&enik hastalarm farmakokinetik analizinm üzermde, popülasyonun yaşmm

ölçülebilir bir etkisi tespit edilmiştir.

Cinsiyet:

Sağlıklı erkek ve kadm gönüllülerde aripiprazolün fannakokinetiği açisindan bir fark yoktur.

Şizofrenisi olan hastalarda popülasyon fannakokinetik analizinde cinsiyetin ölçülebilir bir etkisi

yoktur.

Sigara Kullanımı ve Irk:

Popülasyon farmakokinetiği değerlendümesi, klinik olarak ırkla ilişkili anlamlı farklılıklar

ohnadığmı ya da sigara içmenm aripiprazolün famıakokinetiği üzerinde etkisi olmadığım

göstermiştir.

Böbrek Hastalığı:

Genç sağlıklı deneklerle karşılaştmldığmda şiddetli böbrek hastalığı olan hastalarda aripiprazol

ve dehidro-aripiprazolün farmakokmetik özellikleri benzer bulunmuştur.

Karaciğer Hastalığı:

16/18

Değişik seviyelerde karaciğer sirozu olan gönülimerdeki (Child-Pugh Kategorileri A, B, ve C)

tek doz çahşmalan, karaciğer bozukluğunun aripiprazol ve dehidro-anpiprazolün fannakokmetiğı

üzerinde önemli bu- etkisi phnadığım göstenniştir fakat sadece Kategori C karaciğer sirozu olan 3

hasta ile yapılan bu çalışma hastalann metabolik kapasiteleri ile ilgili değerlendinne yapmak için

yetersizdir.

5.3. Klinik öncesi güvenlüik verüeri

Klinik öncesi güvenlilik verileri, geleneksel güvenlilik fannakolojisi, tekrar-doz toksisitesi,

genotoksisite, karsinojenik potansiyel veya üreme toksisitesi ve gelişim çalışmalanna dayalı olan

insanlara yönelik özel bu- tehlike ortaya koymamaktadır.

Toksikolojik olarak önemli etkiler yahıızca maksimum insan dozunun yeteri kadar katı dozlarda

gözlaınüştir ve klmik kullammdaki anlamı ya smırhdır ya da hiç yoktur. Bunlar şunlardır:

sıçanlarda 104 haflta 20 ila 60 mg/kg/gün'den sonra (maksimum önerilen insan dozundaki

ortalama kararlı durum EAA değerümı 3-14 katı veya mg/m2 bazmda önerilen maksimum msan

dozunun 6,5 ila 19,5 kati) doza bağlı adrenokortikal toksisite (lipofiisin pigment akümülasyonu

ve/veya parenkimal hücre kaybı) ve dişi sıçanlarda 60 mg/kg/gün'de (maJcsimum önerilen msan

dozundaki ortalama kararlı durum EAA değerinin 14 kati ya da mg/m2 bazmda önerilen

maksimum insan dozunun 19,5 katı) adrenokortikal karsmomlarda artış ve kombme

adrenokortikal adenomlar/karsinomlar. Aynca, tekrarlanan 25 ila 125 mg/kg/gün oral dozlarmdan

sonra (mg/m2 bazmda önerilen maksimum insan dozunun 16 ila 81 katı), aripiprazolün hidroksi

metabolitlerinin sülfat konjügatlarmm çökmesmin bir sonucu olarak maymunlarm safrasmda

safra taşlan oluşmuştur, insanlarda aripiprazolün presistemik metabolizması maymunlara göre

oldukça düşük olduğu için, günde 30 mg klinik dozda hidroksi aripiprazolün sülfat

konjügatlarmm insan safrasmdaki konsantrasyonlan, maymunlarda bulunan safra

konsantrasyonlarmın % 6'smdan daha yüksek değildir ve in vitro solubilite limitlerinin oldukça

altındadır. Dişi sıçanlarda tümorijenik olmayan en yüksek doz insanlarda önerilen dozun 7

katıdır.

DNA zaran ve onanmım, gen mutasyonlanm ve kromozom hasamu değerlendiren bir dizi

standart genotoksisite testinden elde edilen kanıtlara dayanarak aripiprazol insanlar için

genotoksik risk değildir.

Genç sıçan ve köpeklerde yapılan tekrarlanan doz çalışmalarmda, aripiprazolün toksisite profili,

yetişkin hayvanlarda gözlenenler ile kıyaslanabilirdir ve nörotoksisite veya gelişim üzerine yan

etkiler gözlemnemiştir.

Tüm standart genotoksisite deneylerme dayanılarak, aripiprazolün genotoksik olmadığı

düşıinühnektedir. Aripiprazol hayvanlardaki üreme toksisitesi çahşmalannda fertiliteyi

azaltinamıştır. Sıçanlarda sub-terapötik ve terapötik dozlarda (EAA'ya bağlı olarak) ve önerilen

en yüksek klinik dozdaki ortalama kararlı durum EAA'sumı 3-11 kati maruziyete neden olan

dozlarda olası teratojenik etkiler dahil, gelişim toksisitesi gözlenmiştir. Gelişim toksisitesine

neden olan dozlara benzer dozlarda matemal toksisite gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

17/18

Laktoz monohidrat

Mikrokristalin selüloz

Krospovidon

Hidroksipropil selüloz

Kolloidal anhidrat silika

Kroskarmelloz sodyum

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. SaMamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altmdaki oda sıcaklığmda, çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve

ambalajında saklayuuz.

6.5. Ambalajm niteliği ve içeriği

Alumünyum/alumünyum blisterlerde 28 veya 84 tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullamlmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetineliği" ve

"Ambalaj Atıklann Kontrolü Yönetinelik"lerine uygun olarak imha edihnelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Sişli-îstanbul

Tel: (0212) 339 39 00

Faks:(0212)3391199

8. RUHSAT NUMARASİ:

22.05.2013-251/20

9. İLK RUHSAT TARİHÎ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ:

ilk ruhsat tarihi: 22.05.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHÎ:

18/18

18-10-2018

ABILIFY MAINTENA (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

ABILIFY MAINTENA (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

ABILIFY MAINTENA (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6925 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002755/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

ABILIFY MAINTENA (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

ABILIFY MAINTENA (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

ABILIFY MAINTENA (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5780 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2755/R/25

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Abilify (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5681 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/471/T/131

Europe -DG Health and Food Safety