ARICEPT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARICEPT EVESS 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARICEPT EVESS 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • donepezil

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532075734
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ARICEPT EVESS

10 mg ağızda dağılan tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Donepezil hidroklorür

10 mg (9.12 mg donepezil baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılan tablettir. Sarı ve baskılıdır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ARICEPT EVESS

ağızda dağılan tablet, hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın

semptomatik tedavisinde endikedir.

Bu endikasyonda kullanımına dair özel uyarı ve önlemler için, 4.4. Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri bölümüne bakınız.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler/Yaşlılar

Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. Tedaviye verilecek en erken klinik yanıtların

alınması ve donepezil hidroklorürün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5

mg/gün'lük doza en az bir ay süreyle devam edilmelidir. Bir ay süreyle günde 5 mg dozun

sağladığı klinik cevabın değerlendirilmesi ile ARICEPT EVESS

’in dozu, günde tek doz 10

mg’a yükseltilebilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg'dır. 10 mg/gün'ün üstündeki dozlar

klinik çalışmalarda incelenmemiştir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda ARICEPT EVESS

’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma

görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra görülen herhangi bir “rebound” etki veya geri

çekilme etkisi ile karşılaşılmamıştır.

Uygulama şekli:

ARICEPT EVESS

oral olarak, günde tek doz ve gece yatmadan hemen önce alınmalıdır.

Tablet dil üzerine yerleştirilmeli, erimesi beklenmeli ve daha sonra hastanın tercihine göre bir

miktar su ile veya susuz yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek

yetmezliği:

Donepezil

hidroklorürün

klerensi

böbrek

bozukluğu

durumundan

etkilenmediğinden, bu hastalara benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet

artışı nedeniyle, bireysel tolerabiliteye göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Stabil alkolik sirozu

olan 10 hastanın yer aldığı bir çalışmada ARICEPT EVESS

’in klerensi, yaş ve cinsiyet

yönünden eşlenmiş 10 sağlıklı bireyinkine göre %20 azalmıştır.

Pediyatrik popülasyon:

ARICEPT EVESS’in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya

konulmadığından, çocuklarda ve 18 yaş altı adölesanlarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon

: Aslen ARICEPT EVESS

’in farmakokinetiğinin yaş ile olan ilişkisini

incelemek amacıyla bir çalışma yapılmamıştır. Ancak ilacın tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı

hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen

ile karşılaştırılabilir durumdadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

ARICEPT EVESS

; donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya bu preparatın bileşiminde

bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavi, Alzheimer tipi demans tanısını koymakta ve hastalığı tedavi etmekte deneyimli olan bir

doktor tarafından başlatılmalı ve yönlendirilmelidir. Tanı, kabul edilen yönergelere(örnek;

DSM IV, ICD 10) göre konulmalıdır. Donepezil tedavisi, sadece hastanın ilaç alımını düzenli

kontrol edebilecek sorumlu bir kişi (hasta yakını, bakıcı v.b.) olduğu zaman başlatılmalıdır.

Hasta

ilaçtan

terapötik

fayda

sağladığı

müddetçe,

tedavi,

devam

etmelidir.

sebeple,

donepezilin

klinik

avantajları

belli

sürelerle

tekrar

değerlendirilmelidir.

Terapötik

etkinin

varlığına dair kanıt kalmadığı zaman ilacın kesilmesine karar verilmelidir. Kişilerin donepezile

verecekleri yanıt önceden tahmin edilemez.

ARICEPT EVESS

’in diğer demans tipleri ve diğer hafıza bozuklukları (örn. Amnestik Hafif

Kognitif Bozukluk) olan hastalarda kullanımı araştırma aşamasındadır.

Anestezi:

kolinesteraz

inhibitörü

olan

donepezil

hidroklorürün,

anestezi

sırasındaki

süksinilkolin tipi kas gevşemesini artırabilir.

Kardiyovasküler durumlar

: Kolinesteraz inhibitörleri farmakolojik etkileri nedeniyle kalp atışı

üzerinde vagotonik etkiler (bradikardi gibi) oluşturabilir. Bu etkinin görülme potansiyeli "hasta

sinüs sendromu", sinoatrial veya atriyoventriküler blok gibi diğer supraventriküler kardiyak

iletim bozukluğu durumları bulunan hastalar için özellikle önemli olabilir.

Senkop ve konvülsiyonlara ait raporlar mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp bloğu veya

uzun sinüs duraksaması üzerinde düşünülmelidir.

Gastrointestinal durumlar:

Kolinomimetikler gastrik asit üretimini yükseltebilir. Ülser hikayesi

olan veya eş zamanlı nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) alanlar gibi ülser gelişme riski

yüksek

olan

hastalar

belirtileri

bakımından

yakından

takip

edilmelidir.

Bununla

birlikte

donepezil hidroklorürün plasebo ile karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda, peptik ülser veya

gastrointestinal kanama insidansında hiçbir artış gösterilmemiştir.

Genitoüriner

sistem:

Donepezil

hidroklorürün

klinik

çalışmalarında

gözlemlenmemekle

beraber, kolinomimetikler mesane çıkış obstrüksiyonuna yol açabilir.

Santral

sinir

sistemi:

Nöbetler:

Kolinomimetiklerin

jeneralize

konvülsiyonlara

açma

potansiyeli taşıdıklarına inanılmaktadır. Ancak, nöbetler Alzheimer hastalığının göstergesi de

olabilir.

Kolinomimetiklerin

ekstrapiramidal

belirtileti

indükleme

veya

artırma

potansiyeli

vardır.

Pulmoner sistem

Kolinomimetik etkilerine bağlı olarak, kolinesteraz inhibitörleri astım veya

obstruktif akciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Donepezil hidroklorürün, diğer asetilkolinesteraz (AchE) inhibitörleri ile, kolinerjik sistem

agonist veya antagonistleri ile eş zamanlı kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Vasküler demans klinik araştırmalarında mortalite:

Yüksek ihtimalli veya olası vasküler

demans (VaD) için NINDS-AIREN kriterlerini sağlayan bireylerin incelendiği 6 ay süreli 3

klinik

çalışma

yürütülmüştür.

NINDS-AIREN

kriterleri,

demansı

tamamen

vasküler

sebeplerden kaynaklanan hastaları belirlemek ve Alzheimer hastalığı olan hastaları çalışmanın

dışında bırakmak üzere tasarlanmıştır.

Bu üç VaD çalışmasındaki mortalite oranları verileri birleştirildiğinde donepezil hidroklorür

grubundaki mortalite oranı (%1,7) sayısal değer olarak plasebo grubundaki mortalite oranından

(%1,1) yüksektir. Ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Donepezil

hidroklorür

plasebo

kullanan

hastalardaki

mortalitenin

çeşitli

vasküler

kaynaklı sebepleri olduğu belirlenmiştir ki, bu altta yatan vasküler hastalıkları olan yaşlı

populasyon için beklenen bir sonuçtur.

Ölümcül

olan

olmayan

vasküler

olayların

analizi,

donepezil

hidroklorür

grubunda

plaseboya kıyasla görülme sıklığında bir fark göstermemiştir.

Alzheimer hastalığı çalışmaları birleştirildiğinde (n=4146) ve bu çalışmalar vasküler demansı

kapsayan

diğer

demans

çalışmalarıyla

birleştirildiğinde

(n=6888)

plasebo

grubundaki

mortalite sıklığının rakamsal olarak donepezil hidroklorür grubundaki mortalite sıklığını aştığı

görülmüştür.

Nöroleptik malign sendrom (NMS):

NMS hayatı tehdit edici bir hastalıktır ve hipertermi, kas

rijiditesi, otonom instabilite, değişken bilinç durumu, serum kreatin fosfokinaz seviyelerinde

yükselme ile karakterizedir; bunlara ek olarak miyoglobinüri (rabdomiyoliz) ve akut renal

yetmezlik de görülebilir. Donepezil kullanımına bağlı NMS, özellikle eşzamanlı antipsikotik

kullanan hastalarda seyrek olarak raporlanmıştır. Eğer hastada NMS’i işaret eden semptomlar

mevcutsa veya NMS’nin diğer klinik belirtilerinin olmadığı durumlarda açıklanamayan yüksek

ateş görülürse donepezil tedavisi kesilmelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Donepezil

hidroklorür

diğer

kolinesretaz

inhibitörlerinin

zamanlı

kullanımından

kaçınılmalıdır.

Donepezil

hidroklorür

ve/veya

metabolitlerinden

herhangi

biri

insanda

teofilin,

varfarin,

simetidin,

digoksin

tiyoridazin,

risperidon

sertralinin

metabolizmasını

inhibe

etmez.

Donepezil hidroklorür, birlikte alındığı digoksin, simetidin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinle

eş zamanlı kullanılmasından etkilenmemektedir.

L-Dopa/karbidopa ile optimum tedaviyi alan Parkinsonlu hastalarda yapılan bir çalışmada, 21

gün süresince donepezil hidroklorür uygulanması L-Dopa veya karbidopa kan seviyelerinde

hiçbir etki oluşturmamıştır. Bu çalışmada motor aktivitede hiçbir etki görülmemiştir.

İn vitro

çalışmalar donepezil metabolizmasında, sitokrom P450 izoenzim CYP3A4 ve daha az olarak da

izoenzim CYP2D6'nın rol aldığını göstermiştir.

İn vitro

ilaç etkileşim çalışmaları, CYP3A4

inhibitörü olan ketokonazol ve CYP2D6 inhibitörü olan kinidinin, donepezil metabolizmasını

inhibe

ettiğini

gösterir.

sebeple,

diğer

CYP3A4

inhibitörleri

(itrakonazol

eritromisin gibi) ve CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin gibi) donepezil metabolizmasını inhibe

edebilir.

Sağlıklı

gönüllülerde

yapılan

çalışmada,

ketokonazol,

ortalama

donepezil

konsantrasyonlarını

oranında

artırmıştır.

yükselmeler,

ketokonazolün

CYP3A4

sistemini paylaşan diğer ajanlar üzerinde oluşturduğu artıştan daha azdır ve klinik olarak bir

ilgi olması muhtemel değidir. Donepezil verilmesi ketokonazolün farmakokinetiği üzerine bir

etki yapmamıştır.

Rifampisin, fenitoin, karbamazepin ve alkol gibi enzim indükleyiciler, donepezil seviyelerini

düşürebilir.

İnhibe

etme

veya

indükleme

etkisinin

önemi

bilinmediğinden,

tür

ilaç

kombinasyonları dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorür antikolinerjik aktiviteye sahip

ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, süksinilkolin, diğer nöromusküler

kavşağı bloke edici ajanlar ya da kolinerjik agonistler veya kardiyak iletim üzerine etkileri olan

beta-bloker

ajanlar

gibi

ilaçlarla

eşzamanlı

tedavilerde

sinerjistik

aktivite

potansiyeli

bulunmaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışma mevcut değildir. Donepezilin gebe

kadınlarda kullanımına iliskin yeterli veri mevcut değildir. Donepezil kesin olarak gerekli

olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hamilelerde donepezil kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etki görülmemekle beraber doğum öncesi

ve sonrası toksisite gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlar

için potansiyel risk bilinmemektedir.

ARICEPT EVESS gerekmedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Donepezil hidroklorürün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekte olup emziren kadınlarda

yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.. Donepezil, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Donepezil hidroklorürün sıçanlarda fertilite üzerine etkisi olmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Alzheimer tipi demans, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine

kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak, donepezil özellikle başlangıçta veya doz

arttırımı esnasında yorgunluk, sersemlik ve kas krampları

yapabilir Tedaviyi uygulayan

hekim,. donepezil tedavisi alan hastaların araç veya kompleks makine kullanma kabiliyetini,

düzenli olarak değerlendirilmelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

sık

görülen

istenmeyen

etkiler

diyare,

krampları,

halsizlik,

bulantı,

kusma

uykusuzluktur.

Aşağıda ARICEPT EVESS

kullanan tüm evrelerdeki Alzheimer hastalarının istenmeyen

etkilerle karşılaşma sıklığı belirtilmiştir.

Bir kereden fazla bildirilen vakalar aşağıda, görülme sıklığı ve sistem organ sınıfına göre

listelenmiştir:

[Çok

yaygın

(≥1/10);

yaygın

(≥1/100,

<1/10);

yaygın

olmayan

(≥1/1.000,

<1/100) seyrek (≥1/10.000, <1/1.000), çok seyrek < 1/10000, bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)].

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın:

Soğuk algınlığı

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın:

Anoreksi

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın:

Halusinasyon**, ajitasyon**, agresif davranışlar**, anormal rüyalar

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın:

Senkop*, sersemlik hali, uykusuzluk

Yaygın olmayan: Nöbet*

Seyrek:

Ekstrapiramidal semptomlar

Çok seyrek:

Nöroleptik malign sendrom

Kardiyak hastalıklar:

Yaygın olmayan: Bradikardi

Seyrek:

Sinoatrial blok, atrioventriküler blok

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok yaygın:

Diyare, bulantı

Yaygın:

Kusma, abdominal rahatsızlık

Yaygın olmayan:Gastrointestinal kanama, gastrik, duodenal ülserler

ve tükürük salgısında artış

Hepato-bilier hastalıklar:

Seyrek:

Hepatiti de içeren karaciğer disfonksiyonu ***

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın:

Döküntü, kaşıntı

Kas-iskelet, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın:

Kas krampları

Çok seyrek:

Rabdomiyoliz****

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Yaygın:

Üriner inkontinans

Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Çok yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın:

Ağrı, bitkinlik

Araştırmalar:

Yaygın olmayan: Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarında hafif yükselmeler

Yaralanma ve zehirlenme:

Yaygın:

Kaza

* Hastaların senkop veya nöbet için incelenmesinde kalp bloğu veya sinüs ritminde uzun

duraklama olasılığı düşünülmelidir. (bkz. Bölüm 4.4)

** Halusinasyon, ajitasyon ve agresif davranışlar ile ilgili bildirimler doz azaltılması ya da

tedaviye son verilmesi ile çözümlenmiştir.

*** Açıklanamayan karaciğer disfonksiyonu durumunda ARICEPT EVESS

tedavisine son

verilmesi düşünülmelidir.

****

Rabdomiyolizin

Nöroleptik

Malign

sendromundan

bağımsız

olarak

donepezil

başlanması ya da doz artışı ile yakın ve geçici ilişki halinde oluştuğu bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımının semptomları / Kolinerjik kriz

Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı, şiddetli bulantı, kusma, tükürük salgılama, terleme,

bradikardi, hipotansiyon, solunum güçlüğü, kollaps ve konvulsiyonlarla karakterize kolinerjik

krizle sonuçlanabilir. Kas zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum kaslarının dahil

olması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Tedavi

Her doz aşımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlanılmalıdır. Donepezil

hidroklorürün doz aşımında antidot olarak atropin ( 1 ila 2 mg’lık bir intravenöz başlangıç

dozunu klinik cevaba bağlı olarak sonraki dozlar takip edebilir) gibi tersiyer (üçüncül)

yapıdaki

antikolinerjikler

kullanılabilir.

Glikopirolat

gibi

kuaterner

(dördüncül)

yapıdaki

antikolinerjiklerle birlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle kan basıncı ve kalp atışında

atipik

cevaplar

bildirilmiştir.

Donepezil

hidroklorürün

ve/veya

metabolitlerinin

diyalizle

(hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon) atılıp atılamayacağı bilinmemektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kolinesteraz İnhibitörleri

ATC kodu: N06DA02.

Donepezil hidroklorür beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazın selektif ve

geri

dönüşlü

(tersinir)

inhibitörüdür.

Donepezil

hidroklorür,

esas

olarak

santral

sinir

sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla, asetilkolinesterazın

in

vitro

olarak 1000 kat daha güçlü bir inhibitörüdür.

Klinik çalışmalar

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı

Alzheimer tipi demanslı hastaların katıldığı klinik çalışmalarda 5 mg veya 10 mg’lık

donepezil

hidroklorürün günde tek doz olarak alınması, dozu takiben yapılan ölçümlerde sırasıyla %63.6

ve %77.3’lük asetilkolinesteraz aktivitesinin (eritrosit membranlarında ölçülen) kararlı durum

inhibisyonunu ortaya çıkarmıştır. Alyuvarlardaki AChE donepezil hidroklörür tarafından

inhibisyonu, ile kognitif fonksiyonun seçilmiş özelliklerini inceleyen hassas bir ölçek olan

ADAS-cog ölçeğindeki değişimlere uyumlu olduğu gösterilmiştir. Donepezil hidroklörürün

altta yatan nöropatolojinin seyrinde değişiklik yapma potansiyeli incelenmemiştir. Bu sebeple

donepezil hidroklorürün hastalığın ilerleyişine bir etkisi olduğu düşünülemez.

Donepezilin Alzheimer tipi demans tedavisindeki etkililiği dört plasebo kontrollü çalışmada (6

ay süreli 2 çalışma ve 1 yıl süreli 2 çalışma) araştırılmıştır.

Klinik çalışmalarda, 6 aylık donepezil tedavisinin sonucunda bir analiz yapılmıştır. Bu analizde

3 etkililik kriteri birlikte kullanılmıştır. ADAS_cog hasta yakınından gelen bilgiler dahilinde

klinisyenin görüşmeye dayalı değişiklik izlenimi (CIBIC+ - global fonksiyon ölçer), Klinik

Demans Ölçüm Skalasının Günlük Yaşam Aktiviteleri Altskalası (CDR – sosyal ortamdaki,

evdeki, hobilerindeki ve kişisel bakımdaki becerileri ölçer).

Aşağıda listelenen özelliklere uyan hastalar, tedaviye cevap vermiş kabul edilmişlerdir..

Cevap:

ADAS-Cog’da en az 4 puanlık gelişme,

CIBIC +’da kötüleşme olmaması,

Klinik Demans Ölçüm Skalasının Günlük Yaşam Aktiviteleri Altskalası’nda

kötüleşme olmaması

% Cevap

Tedavi edilmesi amaçlanan

popülasyon

N = 365

Değerlendirilen popülasyon

N = 352

Plasebo Grubu

% 10

% 10

ARICEPT EVESS

5 mg Grubu

% 18*

% 18*

ARICEPT EVESS

10mg Grubu

% 21*

% 22**

* p < 0.05

** p < 0.01

ARICEPT EVESS

tedaviye cevap verdiklerine karar verilen hastaların yüzdesinde doza

bağımlı olarak istatistiksel açıdan önemli bir artış oluşturmuştur.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim

Maksimum plazma seviyelerine oral alımdan yaklaşık 3 ila 4 saat sonra ulaşılır. Plazma

konsantrasyonları

eğri

altında

kalan

alan

(EAA),

dozla

orantılı

olarak

artmaktadır.

Yarılanma ömrü yaklaşık 70 saat olduğundan, düzenli olarak günde tek doz alınması kararlı

duruma aşamalı olarak yaklaşılmasıyla sonuçlanır. Tedaviye başlandıktan sonra yaklaşık 2 - 3

hafta içinde

yaklaşık kararlı duruma ulaşılır. Bir kere kararlı duruma ulaşıldıktan sonra,

plazmadaki donepezil hidroklorür konsantrasyonları ve onunla ilgili farmakodinamik aktivite,

gün içinde çok az değişme gösterir.

Donepezil hidroklorürün emilimi yiyeceklerden etkilenmemektedir..

Dağılım

Donepezil hidroklorür yaklaşık olarak %95 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Aktif

metabolit

olan

6-O-desmetildonepezilin

plazma

proteinlerine

bağlanması

bilinmemektedir.

Donepezil hidroklorürün muhtelif vücut dokularına dağılıması kesin şekilde incelenmemiştir.

Bununla birlikte, sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan kütle dengesi incelemesinde

C - işaretli

donepezil hidroklorürün 5 mg’lık tek bir dozunun alınmasından 240 saat sonra ilacın yaklaşık

%28’i açığa çıkmamıştır. Bu, donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinin vücutta 10 günden

uzun süre kalıcı olabileceklerini göstermektedir..

Biyotransformasyon

Donepezil hidroklorür sitokrom P450 sistemi (özellikle CYP3A4 ve daha az olarak da CYP2D6

izoenzimleri) tarafından henüz hepsi tanımlanmamış olan çok sayıda metabolite çevrilir.

işaretli donepezil hidroklorürün 5 mg’lık tek bir dozunun alınmasının ardından, alınan dozun

yüzde oranıyla ifade edilen plazma radyoaktivitesine göre temel olarak, bozulmamış donepezil

hidroklorür (%30), 6-O-desmetil donepezil (%11 – donepezil hidroklorür aktivitesine benzer

aktivite gösteren tek metaboliti), donepezil-cis-N-oksid (%9), 5-O-desmetil donepezil (%7), 5-

O-desmetil donepezil glukuronit konjugatı (%3) belirlenmiştir.

Eliminasyon

Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 70 saattir. Alınan donepezil hidroklorür dozunun yaklaşık

%57’si idrardan atılırken (%17’si değişmemiş donepezildir), %14,5’i dışkı ile atılmış olup, bu

da biyotransformasyon ve idrarla itrahın esas atılım yolları olduğunu göstermektedir. Donepezil

hidroklorür

ve/veya

metabolitlerinden

herhangi

birinin

enterohepatik

dolaşıma

girdiğini

gösterecek bir kanıt bulunmamaktadır.

Özel gruplar

Cinsiyet, ırk ve sigara içme alışkanlığının donepezil hidroklorürün plazma konsantrasyonları

üzerinde önemli sayılabilecek klinik bir etkisi yoktur. Donepezilin farmakokinetiği sağlıklı

yaşlılarda,

Alzheimer

hastalarında

veya

vasküler

demanslı

hastalarda

olarak

incelenmemiştir.

Ancak

hastalardaki

ortalama

plazma

seviyeleri,

sağlıklı

genç

gönüllülerdekine yakındır.

Hafif

orta

şiddetli

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda,

donepezil

kararlı

durum

konsantrasyonu artış gözlenmiştir; EAA ortalamasında %48, C

ortalamasında %39.

(bakınız Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Genel

Deney

hayvanları

üzerinde

yapılan

kapsamlı

deneyler

bileşiğin

amaçlanan

kolinerjik

stimülatör etkisi haricinde çok az etki yaptığını göstermiştir.

Mutajenite

Donepezil,

bakteri

memeli

hücresi

mutasyon

analizlerinde

mutajenik

bulunmamıştır.

Donepezil

hidroklorür

ters

bakteri

mutasyonunda

fare

lenfoma

testlerinde

genotoksik

değildir.

Kromozomal

değişim

testlerinde,

in

vitro

ortamda,

hücreler

için

aşırı

toksik

değerlerdeki ve kararlı durum plazma konsantrasyonlarından 3000 kat fazla konsantrasyonlarda

bazı klastojenik veya diğer genotoksik etkiler gözlemlenmiştir.

Karsinojenite

Sıçanlarda veya farelerdeki uzun süreli karsinojenite çalışmalarında, onkojenik potansiyel

olduğuna dair herhangi bir kanıt elde edilmemiştir.

Doğurganlık

Donepezil hidroklorür, sıçanlarda doğurganlık üzerinde hiçbir etki yapmamıştır ve sıçanlar

veya tavşanlarda teratojenik etkili bulunmamıştır. Ancak hamile sıçanlara insan dozunun 50

katı kadar olan doz uygulandığında, ölü doğumlar ve yeni doğanın hayatta kalması üzerine

hafif etkileri olmuştur (bkz. Bölüm 4.6 Gebelik ve laktasyon).

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Silika, koloidal anhidröz

Karragenan

Manitol

Polivinil Alkol

Demir Oksit (Sarı) (E 172)

Etanol (susuz)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil

6.3. Raf ömrü,

36 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, 5-katlı (PVC/PVdC/PE/PVdC/PVC)/aluminyum blister ambalajlarda, 28 ve 84 tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

PFIZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

Muallim Naci Cad No:55

34347 Ortaköy-İSTANBUL

Tel : (0-212) 310 70 00

Faks : (0-212) 310 70 58

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

124/96

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 24.06.2008

Ruhsat yenileme tarihi: 18.09.2014

10. KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.