ARICEPT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARICEPT 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARICEPT 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • donepezil

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532095183
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ARICEPT 5 mg film kaplı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Donepezil hidroklorür

5 mg (4.56 mg donepezil baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Laktoz

91.75 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablettir. Tabletler yuvarlak ve bikonvekstir. Beyaz renklidir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapotik endikasyonlar

ARICEPT

hafif

orta

şiddette

Alzheimer

tipi

demansın

semptomatik

tedavisinde

endikedir.

Bu endikasyonda kullanıma dair özel uyarı ve önlemler için, 4.4. Özel

kullanım

uyarıları

ve önlemlerine bakınız.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler/yaşlılar:

Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. Tedaviye verilecek en erken klinik yanıtların

alınması ve donepezil hidroklorürün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için

5 mg/gün’lük doza en az bir ay süreyle devam edilmelidir. Bir ay süreyle günde 5 mg

dozun sağladığı klinik cevabın değerlendirilmesi ile ARICEPT’in dozu, günde tek doz 10

mg’a yükseltilebilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üstündeki

dozlar klinik çalışmalarda incelenmemiştir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda ARICEPT’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma

görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir “rebound” etki veya geri

çekilme etkisi ile karşılaşılmamıştır.

Uygulama şekli:

ARICEPT oral olarak, günde tek doz ve gece yatmadan hemen önce alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Donepezil hidroklorürün klerensi bu şartlardan etkilenmediğinden,

böbrek bozukluğu olan hastalara benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer

yetmezliği:

Hafif

orta

şiddetli

karaciğer

yetmezliğinde

ilaca

olası

maruziyet artışı nedeniyle, bireysel tolerabiliteye göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Stabil

alkolik sirozu olan 10 hastanın yer aldığı bir çalışmada ARICEPT’in klerensi, yaş ve

cinsiyet yönünden eşlenmiş 10 sağlıklı bireyinkine göre %20 azalmıştır.

Pediyatrik

popülasyon:

ARICEPT’in

çocuklardaki

etkililik

güvenliliği

ortaya

konulmadığından, çocuklarda ve 18 yaş altı adölesanlarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Aslen ARICEPT’in farmakokinetiğinin yaş ile olan ilişkisini

incelemek

amacıyla

çalışma

yapılmamıştır.

Ancak

ilacın

tedavi

süresince

Alzheimer’lı

yaşlı

hastalarda

takip

edilen

ortalama

plazma

konsantrasyonları

genç

sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

ARICEPT donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya preparatın bileşiminde bulunan

herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavi, Alzheimer tipi demans tanısını koymakta ve hastalığı tedavi etmekte deneyimli

olan

doktor

tarafından

başlatılmalı

yönlendirilmelidir.

Tanı,

kabul

edilen

yönergelere (örnek, DSM IV, ICD 10) göre konulmalıdır. Donepezil tedavisi, sadece

hastanın ilaç alımını düzenli kontrol edebilecek sorumlu bir kişi (hasta yakını, bakıcı v.b.)

olduğu zaman başlatılmalıdır. Hasta ilaçtan terapötik fayda sağladığı müddetçe, tedavi

devam

etmelidir.

sebeple,

donepezilin

klinik

avantajları

belli

sürelerle

tekrar

değerlendirilmelidir.

Terapötik

etkinin

varlığına

dair

kanıt

kalmadığı

zaman

ilacın

kesilmesine karar verilmelidir. Kişilerin donepezile verecekleri yanıt önceden tahmin

edilemez.

ARICEPT’in diğer demans tipleri ve diğer hafıza bozuklukları (örn. Amnestik Hafif

Kognitif Bozukluk) olan hastalarda kullanımı araştırma aşamasındadır.

Anestezi

: Bir kolinesteraz inhibitörü olan donepezil hidroklorürün, anestezi sırasındaki

süksinilkolin tipi kas gevşemesini artırabilir.

Kardiyovasküler

durumlar

Kolinesteraz

inhibitörleri

farmakolojik

etkileri

nedeniyle

kalp atışı üzerinde vagotonik etkiler (bradikardi gibi) oluşturabilir. Bu etkinin görülme

potansiyeli

“hasta

sinüs

sendromu”,

sinoatrial

veya

atrioventriküler

blok

gibi

diğer

supraventriküler kardiyak iletim bozukluğu durumları bulunan hastalar için özellikle

önemli olabilir.

Senkop ve konvülsiyonlara ait raporlar mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp bloğu

veya uzun sinüs duraksaması üzerinde düşünülmelidir.

Gastrointestinal durumlar:

Kolinomimetikler gastrik asit üretimini yükseltebilir. Ülser

hikayesi olan veya eş zamanlı nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) alanlar gibi ülser

gelişme riski yüksek olan hastalar belirtileri bakımından yakından takip edilmelidir.

Bununla birlikte donepezil hidroklorürün plasebo ile karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda,

peptik ülser veya gastrointestinal kanama insidansında hiçbir artış gösterilmemiştir.

Genitoüriner sistem

: Donepezil hidroklorürün klinik çalışmalarında gözlemlenmemekle

beraber, kolinomimetikler mesane çıkış obstrüksiyonuna yol açabilir.

Santral sinir sistemi: Nöbetler:

Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyonlara yol açma

potansiyeli

taşıdıklarına

inanılmaktadır.

Ancak,

nöbetler

Alzheimer

hastalığının

göstergesi de olabilir. Kolinomimetiklerin ekstrapiramidal belirtileri indükleme veya

artırma potansiyeli vardır.

Pulmoner sistem:

Kolinomimetik etkilerine bağlı olarak, kolinesteraz inhibitörleri astım

veya obstruktif akciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Donepezil

hidroklorürün,

diğer

asetilkolinesteraz

(AChE)

inhibitörleri

ile,

kolinerjik

sistem agonist veya antagonistleri ile eş zamanlı kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Vasküler demans klinik araştırmalarında mortalite:

Yüksek ihtimalli veya olası vasküler

demans (VaD) için NINDS-AIREN kriterlerini sağlayan bireylerin incelendiği 6 ay süreli

3 klinik çalışma yürütülmüştür. NINDS-AIREN kriterleri, demansı tamamen vasküler

sebeplerden

kaynaklanan

hastaları

belirlemek

Alzheimer

hastalığı

olan

hastaları

çalışmanın dışında bırakmak üzere tasarlanmıştır.

üç

çalışmasındaki

mortalite

oranları

verileri

birleştirildiğinde

donepezil

hidroklorür grubundaki mortalite oranı (%1.7) sayısal değer olarak plasebo grubundaki

mortalite

oranından

(%1.1)

yüksektir.

Ancak

sonuç

istatistiksel

olarak

anlamlı

bulunmamıştır.

Donepezil hidroklorür ya da plasebo kullanan hastalardaki mortalitenin çeşitli vasküler

kaynaklı sebepleri olduğu belirlenmiştir ki, bu altta yatan vasküler hastalıkları olan yaşlı

populasyon için beklenen bir sonuçtur.

Ölümcül olan ya da olmayan vasküler olayların analizi, donepezil hidroklorür grubunda

plaseboya kıyasla görülme sıklığında bir fark göstermemiştir.

Alzheimer hastalığı çalışmaları birleştirildiğinde (n=4146) ve bu çalışmalar vasküler

demansı da kapsayan diğer demans çalışmalarıyla birleştirildiğinde (n=6888) plasebo

grubundaki

mortalite

sıklığının

rakamsal

olarak

donepezil

hidroklorür

grubundaki

mortalite sıklığını aştığı görülmüştür.

Nöroleptik malign sendrom (NMS): NMS hayatı tehdit edici bir hastalıktır ve hipertermi,

rijiditesi,

otonom

instabilite,

değişken

bilinç

durumu,

serum

kreatin

fosfokinaz

seviyelerinde

yükselme

karakterizedir;

bunlara

olarak

miyoglobinüri

(rabdomiyoliz) ve akut renal yetmezlik de görülebilir. Donepezil kullanımına bağlı NMS,

özellikle eşzamanlı antipsikotik kullanan hastalarda seyrek olarak raporlanmıştır. Eğer

hastada NMS’i işaret eden semptomlar mevcutsa veya NMS’nin diğer klinik belirtilerinin

olmadığı

durumlarda

açıklanamayan

yüksek

ateş

görülürse

donepezil

tedavisi

kesilmelidir.

Bu ilaç laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da

glukoz-galaktoz

malabsorpsiyon

problemi

olan

hastaların

ilacı

kullanmamaları

gerekir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Donepezil hidroklorür ile diğer kolinesretaz inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımından

kaçınılmalıdır.

Donepezil

hidroklorür

ve/veya

metabolitlerinden

herhangi

biri

insanlarda

teofilin,

varfarin, simetidin, digoksin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinin metabolizmasını inhibe

etmez.

Donepezil

hidroklorürün

metabolizması,

digoksin,

simetidin,

tiyoridazin,

risperidon ve sertralinle eş zamanlı kullanılmasından etkilenmemektedir.

L-Dopa/karbidopa

optimum

tedaviyi

alan

Parkinsonlu

hastalarda

yapılan

çalışmada, 21 gün süresince donepezil hidroklorür uygulanması L-Dopa veya karbidopa

kan seviyelerinde hiçbir etki oluşturmamıştır. Bu çalışmada motor aktivitede hiçbir etki

görülmemiştir.

İn vitro

çalışmalar donepezil metabolizmasında, sitokrom P450 izoenzim

CYP3A4 ve daha az olarak da izoenzim CYP2D6’nın rol aldığını göstermiştir.

In vitro

ilaç etkileşim çalışmaları, CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ve CYP2D6 inhibitörü

olan kinidinin, donepezil metabolizmasını inhibe ettiğini gösterir. Bu sebeple, bu ve diğer

CYP3A4

inhibitörleri

(itrakonazol

eritromisin

gibi)

CYP2D6

inhibitörleri

(fluoksetin gibi) donepezil metabolizmasını inhibe edebilir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan

çalışmada,

ketokonazol

ortalama

donepezil

konsantrasyonlarını

oranında

artırmıştır. Bu yükselmeler, ketokonazolün CYP-3A4 sistemini paylaşan diğer ajanlar

üzerinde oluşturduğu artıştan daha azdır ve klinik olarak bir ilgi olması muhtemel

değildir.

Donepezil

verilmesi

ketokonazolün

farmakokinetiği

üzerine

etki

yapmamıştır.

Rifampisin,

fenitoin,

karbamazepin

alkol

gibi

enzim

indükleyiciler,

donepezil

seviyelerini düşürebilir. İnhibe etme veya indükleme etkisinin önemi bilinmediğinden, bu

tür ilaç kombinasyonları dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorür antikolinerjik

aktiviteye sahip ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, süksinilkolin,

diğer nöromusküler kavşağı bloke edici ajanlar ya da kolinerjik agonistler veya kardiyak

iletim

üzerine

etkileri

olan

beta-bloker

ajanlar

gibi

ilaçlarla

eşzamanlı

tedavilerle

sinerjistik aktivite potansiyeli de bulunmaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel veri bulunmamaktadır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışma mevcut değildir. Donepezilin

gebe kadınlarda kullanımına iliskin yeterli veri mevcut değildir. Donepezil kesin olarak

gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hamilelerde donepezil kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etki görülmemekle beraber doğum

öncesi

sonrası

toksisite

gözlenmiştir

(bkz.

Bölüm

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri). İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.

ARICEPT gerekmedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi:

Donepezil

hidroklorürün

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemekte

olup

emziren

kadınlarda

yapılmış

çalışma

bulunmamaktadır.

Donepezil,

emziren

annelerde

kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Donepezil hidroklorürün sıçanlarda fertilite üzerine etkisi olmamıştır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Alzheimer tipi demans, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya

makine kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak donepezil özellikle başlangıçta

veya doz arttırımı esnasında yorgunluk, sersemlik ve kas krampları yapabilir. Tedaviyi

uygulayan

hekim,

donepezil

tedavisi

alan

hastaların

araç

veya

kompleks

makine

kullanma kabiliyetini düzenli olarak değerlendirmelidir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

En sık görülen istenmeyen etkiler diyare, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve

uykusuzluktur.

Aşağıda ARICEPT kullanan tüm evrelerdeki Alzheimer hastalarının istenmeyen etkilerle

karşılaşma sıklığı belirtilmiştir.

Bir kereden fazla bildirilen vakalar aşağıda, görülme sıklığı ve sistem organ sınıfına göre

listelenmiştir: [Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100, <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000,

<1/100) ve seyrek (≥1/10.000, <1/1.000), çok seyrek (< 1/ 10000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor)].

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın:

Soğuk algınlığı

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın:

Anoreksi

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın:

Halusinasyon**, ajitasyon**, agresif davranışlar**, anormal rüyalar

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın:

Senkop*, sersemlik hali, uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Nöbet*

Seyrek:

Ekstrapiramidal semptomlar

Çok seyrek:

Nöroleptik malign sendrom

Kardiyak hastalıklar:

Yaygın olmayan:

Bradikardi

Seyrek:

Sinoatrial blok, atrioventriküler blok

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok yaygın:

Diyare, bulantı

Yaygın:

Kusma, abdominal rahatsızlık

Yaygın olmayan:

Gastrointestinal

kanama,

gastrik,

duodenal

ülserler

tükürük

salgısında artış

Hepato-bilier hastalıklar:

Seyrek:

Hepatiti de içeren karaciğer disfonksiyonu ***

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın:

Döküntü, kaşıntı

Kas-iskelet, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın:

Kas krampları

Çok seyrek:

Rabdomiyoliz****

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Yaygın:

Üriner inkontinans

Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Çok yaygın :

Baş ağrısı

Yaygın:

Ağrı, bitkinlik

Araştırmalar:

Yaygın olmayan:

Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarında hafif yükselmeler

Yaralanma ve zehirlenme:

Yaygın:

Kaza

* Hastaların senkop veya nöbet için incelenmesinde kalp bloğu veya sinüs ritminde uzun

duraklama olasılığı düşünülmelidir. (bkz. Bölüm 4.4)

** Halusinasyon, ajitasyon ve agresif davranışlar ile ilgili bildirimler doz azaltılması ya

da tedaviye son verilmesi ile çözümlenmiştir.

Açıklanamayan

karaciğer

disfonksiyonu

durumunda

ARICEPT

tedavisine

verilmesi düşünülmelidir.

****

Rabdomiyolizin Nöroleptik Malign sendromundan bağımsız olarak ve donepezil

başlanması ya da doz artışı ile yakın ve geçici ilişki halinde oluştuğu bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar

risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımının semptomları / Kolinerjik kriz

Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı, şiddetli bulantı, kusma, tükrük salgılama, terleme,

bradikardi,

hipotansiyon,

solunum

güçlüğü,

kollaps

konvulsiyonlarla

karakterize

kolinerjik krizle sonuçlanabilir. Kas zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum

kaslarının dahil olması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Tedavi

Her doz aşımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden

yararlanılmalıdır.

Donepezil

hidroklorürün

aşımında

antidot

olarak

atropin

mg’lık

intravenöz başlangıç dozunu klinik cevaba bağlı olarak sonraki dozlar takip edebilir) gibi

tersiyer (üçüncül) yapıdaki antikolinerjikler kullanılabilir. Glikopirolat gibi kuaterner

(dördüncül) yapıdaki antikolinerjiklerle birlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle

basıncı

kalp

atışında

atipik

cevaplar

bildirilmiştir.

Donepezil

hidroklorürün

ve/veya metabolitlerinin diyalizle (hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon)

atılıp atılamayacağı bilinmemektedir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kolinesteraz inhibitörleri

ATC kodu: N06DA02

Donepezil

hidroklorür

beyinde

predominant

kolinesteraz

olan

asetilkolinesterazın

selektif ve geri dönüşlü (tersinir) bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür, esas olarak

merkezi sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla bu

enzimin

in vitro

olarak 1000 kat daha güçlü bir inhibitörüdür.

Klinik çalışmalar

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı

Alzheimer tipi demanslı hastaların katıldığı klinik çalışmalarda 5 mg veya 10 mg’lık

donepezil hidroklorürün günde tek doz olarak alınması, dozu takiben yapılan ölçümlerde

sırasıyla %63,6 ve %77,3’lük asetilkolinesteraz aktivitesinin (eritrosit membranlarında

ölçülen)

kararlı

durum

inhibisyonunu

ortaya

çıkarmıştır.

Alyuvarlardaki

AChE’nin

donepezil

hidroklorür

tarafından

inhibisyonu

kognitif

fonksiyonun

seçilmiş

özelliklerini inceleyen hassas bir ölçek olan ADAS-cog’daki değişmelerle uyumlu olduğu

gösterilmiştir. Donepezil hidroklorürün altta yatan nöropatolojinin seyrinde değişiklik

yapma

potansiyeli

incelenmemiştir.

sebeple,

donepezil

hidroklorürün

hastalığın

ilerleyişine bir etkisi olduğu düşünülemez.

Donepezilin

Alzheimer

tipi

demansın

tedavisindeki

etkililiği

dört

plasebo

kontrollü

çalışmada ( 6 ay süreli 2 çalışma ve 1 yıl süreli 2 çalışma) araştırılmıştır.

Klinik çalışmalarda, 6 aylık donepezil tedavisinin sonucunda bir analiz yapılmıştır. Bu

analizde 3 etkililik kriteri birlikte kullanılmıştır. ADAS-cog, hasta yakınından gelen

bilgiler dahilinde klinisyenin görüşmeye dayalı değişiklik izlenimi (CIBIC+ - global

fonksiyonları

ölçer),

Klinik

Demans

Ölçüm

Skalasının

Günlük

Yaşam

Aktiviteleri

Altskalası

(CDR

sosyal

ortamlardaki,

evdeki,

hobilerindeki

kişisel

bakımdaki

becerileri ölçer).

Aşağıda listelenen özelliklere uyan hastalar tedaviye cevap vermiş kabul edilmişlerdir.

Cevap =

ADAS-Cog’da en az 4 puanlık gelişme

CIBIC+’da kötüleşme olmaması

Klinik

Demans

Ölçüm

Skalasının

Günlük

Yaşam

Aktiviteleri

Altskalası’nda kötüleşme olmaması

% Cevap

Tedavi edilmesi amaçlanan

popülasyon

N=365

Değerlendirilen

Popülasyon

N=352

Plasebo grubu

% 10

% 10

ARICEPT 5 mg kullanan

grup

% 18 *

% 18 *

ARICEPT 10 mg kullanan

grup

% 21 *

% 22 **

* p < 0.05

** p < 0.01

Donepezil, tedaviye cevap verdiklerine karar verilen hastaların yüzdesinde doza bağımlı

olarak istatistiksel açıdan önemli bir artış oluşturmuştur.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Emilim

Maksimum plazma seviyelerine oral alımdan yaklaşık 3 ila 4 saat sonra ulaşılır. Plazma

konsantrasyonları ve eğri altında kalan alan (EAA), dozla orantılı olarak artmaktadır.

Yarılanma ömrü yaklaşık 70 saat olduğundan, düzenli olarak günde tek doz alınması

kararlı duruma aşamalı olarak yaklaşılmasıyla sonuçlanır. Tedaviye başlandıktan sonra 2

- 3 hafta içinde yaklaşık kararlı duruma ulaşılır. Bir kere kararlı duruma ulaşıldıktan

sonra,

plazmadaki

donepezil

hidroklorür

konsantrasyonları

onunla

ilgili

farmakodinamik aktivite gün içinde çok az değişme gösterir.

Donepezil hidroklorürün emilimi yiyeceklerden etkilenmemektedir.

Dağılım

Donepezil hidroklorür yaklaşık olarak %95 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Aktif

metabolit

olan

6-O-desmetildonepezilin

plazma

proteinlerine

bağlanması

bilinmemektedir. Donepezil hidroklorürün muhtelif vücut dokularına dağılması kesin

şekilde incelenmemiştir. Bununla birlikte, sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan bir kütle

dengesi incelemesinde C

-işaretli donepezil hidroklorürün 5 mg’lık tek bir dozunun

alınmasından 240 saat sonra ilacın yaklaşık %28’i açığa çıkmamıştır. Bu, donepezil

hidroklorür ve/veya metabolitlerinin vücutta 10 günden uzun süre kalıcı olabileceklerini

göstermektedir.

Biyotransformasyon

Donepezil hidroklorür sitokrom P450 sistemi (özellikle CYP3A4 ve daha az olarak da

CYP2D6 izoenzimleri) tarafından henüz hepsi tanımlanmamış olan çok sayıda metabolite

çevrilir.

C-işaretli

donepezil

hidroklorürün

mg’lık

dozunun

alınmasının

ardından, alınan dozun yüzde oranıyla ifade edilen plazma radyoaktivitesine göre temel

olarak,

bozulmamış

donepezil

hidroklorür

(%30),

6-O-desmetil

donepezil

(%11

donepezil hidroklorür aktivitesine benzer aktivite gösteren tek metaboliti), donepezil-cis-

N-oksid (%9), 5-O-desmetil donepezil (%7), 5-O-desmetil donepezil glukuronit konjugatı

(%3) belirlenmiştir.

Eliminasyon

Plazma

yarılanma

ömrü

yaklaşık

saattir.

Alınan

donepezil

hidroklorür

dozunun

yaklaşık %57’si idrardan atılırken (%17’si değişmemiş donepezildir), %14,5’i dışkı ile

atılmış olup, bu da biyotransformasyon ve idrarla itrahın esas atılım yolları olduğunu

göstermektedir.

Donepezil

hidroklorür

ve/veya

metabolitlerinden

herhangi

birinin

enterohepatik dolaşıma girdiğini gösterecek bir kanıt bulunmamaktadır.

Özel gruplar

Cinsiyet,

ırk

sigara

içme

alışkanlığının

donepezil

hidroklorürün

plazma

konsantrasyonları üzerinde önemli sayılabilecek klinik bir etkisi yoktur. Donepezilin

farmakokinetiği

sağlıklı

yaşlılarda,

Alzheimer

hastalarında

veya

vasküler

demanslı

hastalarda tam olarak incelenmemiştir. Ancak hastalardaki ortalama plazma seviyeleri

sağlıklı genç gönüllülerdekine yakındır.

Hafif ya da orta şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda, donepezilin kararlı durum

konsantrasyonunda artış gözlenmiştir; EAA ortalamasında %48, C

maks

ortalamasında %39

(Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Genel

Deney hayvanları üzerinde yapılan kapsamlı deneyler bu bileşiğin amaçlanan kolinerjik

stimülatör etkisi haricinde çok az etki yaptığını göstermiştir.

Mutajenite

Donepezil, bakteri ve memeli hücresi mutasyon analizlerinde mutajenik bulunmamıştır.

Donepezil hidroklorür ters bakteri mutasyonunda ve fare lenfoma testlerinde genotoksik

değildir. Kromozomal değişim testlerinde,

in vitro

ortamda, hücreler için aşırı toksik

değerlerdeki

kararlı

durum

plazma

konsantrasyonlarından

3000

fazla

konsantrasyonlarda

bazı

klastojenik

etkiler

gözlemlenmiştir

ancak

in

vivo

fare

mikronükleus

modelinde

hiçbir

klastojenik

veya

diğer

genotoksik

etkiler

gözlemlenmemiştir.

Karsinojenite

Sıçanlarda veya farelerdeki uzun süreli karsinojenite çalışmalarında, onkojenik potansiyel

olduğuna dair herhangi bir kanıt elde edilmemiştir.

Doğurganlık

Donepezil

hidroklorür,

sıçanlarda

doğurganlık

üzerinde

hiçbir

etki

yapmamıştır

sıçanlar veya tavşanlarda teratojenik etkili bulunmamıştır. Ancak hamile sıçanlara insan

dozunun 50 katı kadar olan doz uygulandığında, ölü doğumlar ve yeni doğanın hayatta

kalması üzerine hafif etkileri olmuştur (bkz. Bölüm 4.6 Gebelik ve laktasyon).

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz

Mısır nişastası

Mikrokristalin selüloz

Hidroksipropil selüloz

Magnezyum stearat

Film kaplama içeriği:

Talk

Polietilen glikol 8000

Hidroksipropilmetilselüloz

Titanyum dioksit "E171"

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3.

Raf Ömrü

36 aydır.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Her film kaplı tablette 5 mg donepezil hidroklorür içeren, 14 ve 28 tabletlik blister

ambalajlarda sunulmuştur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü

yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

PFIZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

Muallim Naci Cad No:55

34347 Ortaköy-İSTANBUL

Tel : (0-212) 310 70 00

Faks : (0-212) 310 70 58

8.

RUHSAT NUMARASI

104/85

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 16.10.1998

Ruhsat Yenileme Tarihi: 16.10.2009

10.

KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.