ARBESTA PLUS 150 MG/ 12.5 MG FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARBESTA PLUS 150 MG/ 12.5 MG FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARBESTA PLUS 150 MG/12.5 MG FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı ve diüretik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 231/12
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-04-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

ARBESTA

PLUS150 /12,5 mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Her birfilm tablet;

Etkinmaddeler: Her birfilmtablette150 mgİrbesartan ve12.5mgHidroklorotiyazid

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,Mikrokristalizeselüloz,Kroskarmeloz

sodyum,Starch1500,Silikondioksit,Aerosil200,Magnezyumstearat,Hipromelloz,

Polietilen glikol, Titanyum dioksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ARBESTAPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2.ARBESTAPLUSkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ARBESTAPLUSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ARBESTAPLUS'ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ARBESTAPLUS nedir veneiçinkullanılır?

ARBESTAPLUSirbesartanvehidroklorotiyazidadıverilenikietkinmaddenin

kombinasyonudur.

ARBESTA PLUS150 mgirbesartan ve12.5 mghidroklorotiyazid içerir.

İrbesartananjiyotensinIIreseptörantagonistleriolarakbilinenbirtansiyondüşürücü

(antihipertansif)ilaçgrubunadahildir.Anjiyotensin-IIvücuttaüretilenbirmaddedirvekan

damarlarındabulunanreseptörlerinebağlanarakkandamarlarınıbüzer.Budurumkan

basıncınınartmasınayolaçar.İrbesartananjiyotensin-IImaddesininbureseptörlere

bağlanmasınıönler. Bu sayedekan damarlarıgevşer vekan basıncı düşer.

2/10

Hidroklorotiyazid,tiyazidgrubuidrarsöktürücü(diüretikler)ilaçlardandır.İdrar

çıkarılmasınıartırırvebudakan basıncının düşmesine neden olur.

ARBESTAPLUSiçindekiikietkinmaddebirlikte,builaçlarıntekbaşlarınaverildiklerinde

görülenenispeten kan basıncınıdahaileri şekildedüşürürler.

ARBESTA PLUSyüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

DoktorunuzsizeARBESTA PLUS’ıaşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemişolabilir:

⎯Kan basıncınız(tansiyonunuz)yüksekse, düşürmek için

⎯Kanbasıncınıztekbaşınairbesartanveyahidroklortiyazidkullanmanızarağmenyeterli

orandakontrol altınaalınamadığı için

ARBESTA PLUS, 28ve90tablet içeren ambalajlar ile kullanımasunulmaktadır.

2.ARBESTA PLUS’ıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

ARBESTA PLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

İrbesartanmaddesineveyahidroklorotiyazidmaddesinekarşıveyaARBESTA

PLUS’ın içindeki diğermaddelerden herhangi birinekarşı alerjinizvarsa,

Aynıgrubadahilolan(Anjiotensin-IIreseptörantagonistleri)ilaçlardanherhangi

birinekarşı alerjinizvarsa,

Sülfonamidadıverilenbirmaddedentüretilmişilaçlara(hidroklorotiyazidmaddeside

bir sülfonamid türevidir)karşı alerjinizvarsa,

Ciddiböbrek bozukluğunuzvarsa,

Tedavisigüçpotasyum düşüklüğü veyakalsiyumyüksekliğinizvarsa,

Ciddikaraciğerbozukluğunuz,safrayollarıylailgilibozukluğabağlıilerikaraciğer

hastalığınız(siroz)vesafraakımınınyavaşlamasıveyadurması(kolestaz)gibi

hastalıklarınızvarsa,

İdraryapamamagibibirbozukluğunuzvarsa,

Hamile iseniz,

Bebekemziriyorsanız,

18yaşından küçükseniz.

Şekerhastalığınız(diyabet)veyaböbrekişlevbozukluğunuzvarvetedaviiçin

aliskireni(yüksektansiyontedavisindekullanılanbirilaç),anjiyotensinIIreseptör

blokerleri(ARB’ler)veyaanjiyotensindönüştürücüenzimACEinhibitörleriile

beraberkullanıyorsanız.

ARBESTA PLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Aşırıishalveyakusmanızvarsa,beslenmenizdeaşırıtuzkısıtlamasıyaptıysanızveya

yoğunidrarsöktürücütedavikullandıysanız;doktorunuzARBESTAPLUStedavisine

başlamadan; öncelikle sizdeki sıvı ve tuzkaybınıgiderecek önlemleralabilir.

Böbreklerinizleilgiliciddisorunlarınızvarsa.Doktorunuzdüzenliaralıklarlasizdenkan

tetkikleriisteyerek,bazımaddelerinkanınızdakideğerleriniizleyebilirvesiziyakından

takip etmek isteyebilir.

Nedenibilinmeyen,değişikbulgularlaortayaçıkanvücudunpekçoksisteminietkileyen

iltihabıbirdokuhastalığıolansistemiklupuseritamatöz(SLE)hastalığısizdevarsa;

doktorunuzmuhtemelbiralevlenmeyekarşıönlemalmaküzere,siziyakındantakip

etmek isteyebilir.

3/10

Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınızvarsa,

Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınızvarsa,

Güneşyanıklarıbelirtileri(kızarıklık,kaşıntı,kabarcıkoluşumu)ilegüneşyanığı

belirtilerinormalegöredahahızlıoluşuyorsa,

Böbreklerdenaldosteronadlıbirhormonunfazlasalgılanmasısonucuoluşanprimer

aldosteronizmadıverilenbirhastalığınızvarsa,doktorunuzasöyleyiniz.Buhastalıkta

ilacınetkimekanizmasınedeniylegenelliklecevapalınamamaktadır.ARBESTAPLUS

benzeri ilaçların kullanılması önerilmemektedir.

Şekerhastalığınızvarsa(diyabet)vebununiçinilaçkullanıyorsanız(Doktorunuzun

şeker için kullandığınızilaçların dozundaayarlamayapmasıgerekebilir.)

Şekeri“tolere”edemediğinizveyagizlişekerolduğunuzsöylendiyse,budurumu

doktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuzşekerhastalığınınbelirginhalegelmesiaçısından

siziyakından takip etmek isteyebilir.

ARBESTAPLUSiçindebulunanidrarsöktürücü(hidroklorotiyazid)etkinmaddesi;

elektrolitadıverilenpotasyum,sodyum,klor,kalsiyum,magnezyumgibimaddelerin

kandakiseviyelerindedeğişikliklereyolaçabilir.Doktorunuzdüzenliaralıklarlasizden

kantetkikleriisteyerek,bumaddelerinkanınızdakideğerleriniizleyebilirvesizi

yakından takip etmek isteyebilir.

Lityumiçerenbirilaçkullanıyorsanız,doktorunuzasöyleyiniz.ARBESTAPLUSve

lityum’un birliktekullanılması tavsiyeedilmez.

Dopingmaddesikullanıpkullanmadığınızıbelirlemekiçinsizetestyapılmasısöz

konusuysa,bunudoktorunuzasöyleyiniz.ARBESTAPLUSanti-dopingtestlerinde

pozitif sonuçlarayol açabilir.

Öncedenastımveyaalerjigeçirdiyseniz,doktorunuzasöyleyiniz.ARBESTAPLUS

içindebulunan hidroklorotiyazid maddesine karşı alerjigeliştirebilirsiniz.

Ameliyatolmanızveyasizeanesteziuygulanmasıgerekirse,doktorunuzaveyadiş

hekiminizeARBESTAPLUSkullandığınızısöyleyiniz;tedavinizinaldığınızilaca

uygun şekildedeğiştirilmesi gerekebilir.

Aşırısusama,ağızkuruluğu,genelhalsizlik,uyuşukluk,kasağrısıveyakramplar,

bulantı,kusmaveyakalbinçokhızlıatmasıgibibelirtilerinizvarisedoktorunuza

mutlakasöylemelisiniz.

Dahaöncedensülfonamidveyapenisilinalerjinizvarisegeçicimiyopiye(uzağı

görememe)veakutdaraçılıglokoma(göztansiyonu)yolaçanbirreaksiyona

görülebilir.

Aliskiren (yüksektansiyon tedavisindekullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.

4/10

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ARBESTA PLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

GıdalarARBESTAPLUS’ınvücuttarafındanemilmesinietkilemez.Tabletleri,yemekten

önceyadasonra,yeterlimiktardasıvıile(1bardaksuile),doktorunuzunönerdiğimiktarda

yutunuz.

Alkolilebirliktekullanımıyatarkenveyaotururkenbirdenayağakalkıldığındabaşdönmesi

vegözkararmasıyla kendinigösteren tansiyon düşmesinişiddetlendirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolduğunuzdanşüpheleniyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanız;

ARBESTA PLUSkullanmayabaşlamadan öncedurumunuzu doktorunuzasöyleyiniz.

Doktorunuz,hamileolmadanönceveyahamileolduğunuzuöğreniröğrenmez,ilacı

bırakmanızıveARBESTAPLUSdışındabaşkabirilaçalmanızıtavsiyeedecektir.

ARBESTA PLUS hamilelikte kontrendikedir.

HamileliğinizsüresinceARBESTA PLUSkullanmamanızgerekir.

ARBESTAPLUStedavisialmışisenizbebeğinizindüşüktansiyonriskiaçısındanyakından

gözlenmesi gerekir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmesırasında,ARBESTA PLUSkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ARBESTAPLUSaraçvemakinekullanmabecerinizimuhtemelenetkilemez.Ancakyüksek

kan basıncının tedavisisırasında bazen baş dönmesi ve dengesizlik hissi meydanagelebilir.

Eğer:

Başdönmesivesersemlikhissediyorsanız,araçvemakinekullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

ARBESTAPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

ARBESTAPLUSfilmtabletiçindeyardımcımaddeolaraklaktozmonohidratbulunur.Eğer

dahaöncedendoktorunuztarafındanşekeri“tolere”edemediğinizsöylenmişsebutıbbiürünü

almadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.Ayrıcayardımcımaddeolaraktitanyumdioksit

(E171)bulunur.Bu maddealerjik reaksiyonlarasebep olabilir.

Butıbbiürünher309mgolantabletinde23mg’dandahaazsodyumihtivaeder,yani

esasında sodyum içermez.

5/10

DiğerilaçlarlaARBESTA PLUS’ın birliktekullanımı

Eğeraşağıdaverilenbirilacışuandaalıyorveyasonzamanlardaaldıysanızlütfen

doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz:

Yüksektansiyoniçinalınandiğerilaçlarveidrarsöktürücüler(özelliklefurosemidve

böbrekteHenlekıvrımıdenilenbellibirbölgeyietkileyenidrarsöktürücüler):tansiyon

düşürücü etkiartabilir.

Yüksektansiyoniçinalınanaliskiren:doktorunuzkullandığınızdozudeğiştirebilirveya

başka önlemleralmak isteyebilir.

Vücutpotasyumdüzeyinietkileyenilaçlar,potasyumiçerenyapaytuzpreparatları,serumda

potasyum seviyesiniarttıran ilaçlar (örneğin;heparin): serumdaki potasyum düzeyiartabilir.

Kandakipotasyumseviyesininbozulmasındanetkilenenilaçlar(örneğin,dijitalglikozidleri

denenkalpilaçlarıvekalpteritmbozukluğutedavisiiçinkullanılanilaçlar):serumdaki

potasyum seviyesinin düzenlibiçimde izlenmesi gerekir.

Lityumiçerenilaçlar:Serumdalityumdüzeyiyükselebilir,lityumabağlızehirlenme

görülebilir.

Steroidyapılıolmayanantiinflamatuarilaçlar(örn.selektifCOX-2inhibitörleri,aspirin):

ARBESTAPLUS’ınkanbasıncınıdüşürücüetkisiazalabilir;kandapotasyumdüzeyi

yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.

ARBESTAPLUS’ıniçindehidroklorotiyazidbulunmasınedeniylemuhtemelbirilaç

etkileşiminekarşı,aşağıdasayılanilaçlardanbirinişuandaalıyorveyasonzamanlarda

aldıysanızlütfen doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında bilgi veriniz:

Şeker hastalığı tedavisindekullanılan ilaçlar(ağızdan alınan şeker ilaçları ve insülin) :

Doktorunuzun ilaçdozunu ayarlamasıgerekebilir.

Kolestiramin gibianyon değiştirici reçine içerenilaçlar:İlacınızın emilimi bozulabilir.

Kortikosteroidler veACTH (adrenokortikotrofik hormon): Elektrolit ( kandabulunan

sodyum, klorgibimaddeler) kaybı ve kandapotasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.

Dijital glikozidleri: Kalpteritm bozukluğu başlayabilir.

Steroidyapılı olmayanantiinflamatuar ilaçlar:İlacınızın etkisiniazaltabilir.

Kasgevşetici ilaçlar (depolarizeedici olmayan;örn. tuboküraringibi):ARBESTA PLUS

bu ilaçlarınetkisinigüçlendirebilir.

Guthastalığıtedavisindekullanılanilaçlar:ARBESTAPLUSkandaürikasitadlı

maddenin seviyesiniarttırabilir vebu ilaçların dozunun arttırılmasınagerekduyulabilir.

Kalsiyumtuzları:ARBESTAPLUSkandakalsiyumseviyesiniarttırabilir.Kalsiyum

dozunun ayarlanması için kandaki kalsiyum seviyelerinin düzenliizlenmesi gerekebilir.

Kanbasıncınızıdüşürmekiçinbaşkailaçlarkullanıyorsanız,kansertedavisi

görüyorsanız,ağrıkesicilerveromatizmailaçlarıvesteroidalıyorsanız,doktorunuza

söyleyiniz.

seviyesinidüşürebilir.Kandakielektrolitseviyesininizlenmesigerekebilir.ARBESTA

PLUSilebirliktekarbamazepinkullanımınızsüresincekandakielektrolit(kandabulunan

mineraller)seviyelerininizlenmesi gereklidir.

6/10

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ARBESTA PLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Tekbaşınahidroklorotiyazidveya150mgirbesartankullanılmasınarağmenkanbasıncı

kontrolaltınaalınmadığında,doktorunuzARBESTA

PLUS150mg/12,5mgfilmtablet

iletedaviyebaşlayabilir.

Doktorunuz, ilacınızı nasılvehangi dozdakullanmanızgerektiğinisizesöyleyecektir.

Birgünde300mgirbesatan/25mghidroklorotiyazid’dendahayüksekdozdaalınması

tavsiyeedilmemektedir.

Kanbasıncınızıntedaviyeverdiğicevabagöre;doktorunuztedavinizebaşkabirilaç

ilaveedebilir.

Tedaviyebaşlandıktan6-8haftasonra,ilacınkanbasıncınıdüşürücüetkisienüst

seviyeyeulaşır.

ARBESTAPLUStedavisiuzunsürelibirtedavidir.DoktorunuzARBESTAPLUSile

tedavinizin ne kadar süreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuzyöndeetkilenebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

ARBESTA PLUSağızdan alınır.

Tabletleribirbardaksuile,doktorunuzunönerdiğimiktardayutunuz.Tabletleri

yemeklersırasındaveyayemekten önceyadasonraalabilirsiniz.

Tabletlerihergünaynısaatte,tercihensabaherkensaattealınız.Tabletlerinizihergün

aynı saattealmanız, kanbasıncınızüzerindeen iyi etkiyielde etmenizi sağlayacaktır.Aynı

zamanda, tabletleri nezaman alacağınızı hatırlamanızadayardımcı olacaktır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

18yaşın altındaveçocuklardakullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardadozayarlamasıgerekmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Hidroklorotiyazidiçerdiğinden, ARBESTAPLUS ’ınciddiböbrekişlevbozukluğuolan

hastalarda(böbrektestlerindekreatininadlımaddeninatılımhızının30ml/dak.’danazolması

durumu)kullanılmasıönerilmemektedir.Kreatininböbreklerdenatılımının30ml/dak.’danfazla

veyaeşitolan böbrek hastalarındaisedozayarlamasınagerek yoktur.

Karaciğeryetmezliği:

7/10

Hafifyadaortaderecedekaraciğerbozukluğuolanhastalardadozayarlanmasıgerekmemektedir.

ARBESTA PLUS ciddikaraciğer bozukluğu olan hastalardakullanılmaz.

Damariçi(intravasküler) volümeksikliği:

ARBESTA PLUS tedavisinebaşlamadan öncesıvıve/veyasodyumkaybıdüzeltilmelidir.

Eğer ARBESTAPLUS ’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazla

ARBESTAPLUS kullandıysanız:

ARBESTAPLUS ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ARBESTA PLUS ’ıkullanmayıunutursanız:

Birdozu atlarsanız, sonrakidozu normaldeolacağıgibialınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ARBESTA PLUS iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

ARBESTAPLUS tedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,aşağıdakidurumlar

ortayaçıkabilir:

Kan basıncınız(tansiyonunuz)yeniden yükselebilir.

Yüksekkanbasıncınabağlıkalp,böbrekler,beyinvegözlerinizdekikandamarlarızarar

görebilir.

Kalpkrizi,böbrekyetmezliği,kalpyetmezliği,felçveyakörlükgibidurumlarlailgili

taşıdığınızriskartabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ARBESTAPLUS’ındaiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ARBESTAPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüz, dilveyaboğazda,yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak bir şişme ortayaçıkması

Kaşıntılı veyakaşıntısızolarak, derideyaygın döküntüler vesoyulma

Nefesalmadazorluk vehırıltılı nefes

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizinARBESTA

PLUS’akarşıciddialerjinizvar demektir.Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)

8/10

İrbesartan/Hidroklorotiyazidkombinasyonunabağlıistenmeyenyanetkiler

Yaygıngörülen yanetkiler

Baş dönmesi

Bulantı

Kusma

Anormal işeme

Yorgunluk

KandakiBUN, kreatinin ve kreatinin kinazseviyelerindeartış

Yaygınolmayanyanetkiler

Bayılma

Düşük tansiyon

Kalp atımsayısının artması

Ellerdeveayaklardaşişme (ödem)

Kızarma

Yatarkenveyaoturduğuyerden kalkarkengörülen baş dönmesi ve kan basıncındaani düşme

Diyare(ishal)

Sarılık

Cinsel fonksiyon bozuklukları vearzu değişiklikleri

Kandaki potasyum ve sodyum seviyelerindedüşüş

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Yüz, dilveyaboğazda,yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak bir şişmeortayaçıkması

Kaşıntılı veyakaşıntısızolarak, derideyaygın döküntüler vesoyulma

Kandaki potasyum seviyesindeartış

Çınlama

Baş ağrısı

Hazımsızlık

Tat değişiklikleri

Karaciğeriltihabı

Karaciğerişlev bozukluğu

Kas ve eklem ağrısı

Böbrek sorunları

Öksürük

İrbesartankullanımınabağlıistenmeyenetkiler:

Yaygınolmayanyanetkiler

Göğüsağrısı

Hidroklorotiyazidkullanımına bağlıistenmeyenetkiler:

9/10

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Alyuvar sayısındaazalma (anemi)

Akyuvar sayısındaazalma

Trombositsayısındaazalma

Kemik iliğinde kan hücresiyapımı ile ilgili işlev bozukluğu

Kendinidepresif hissetme

Uyku sorunları

Baş dönmesi, sersemlik veyahuzursuzluk hissi

Cilttekarıncalanmaveuyuşukluk

Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarıgörünmesi

Akut miyopi

Göziçi basıncının artması

Düzensiznabız

Otururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkan basıncı düşüklüğü

Solunumzorluğu (pnömoniveakciğer ödemidahil)

Pankreas iltihabı

İshal

Kabızlık

Mide ağrısı

Tükürük bezi iltihabı

İştah kaybı

Sarılık

Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları

Toksik epidermal nekroliz(derideiçi sıvı dolu kabarcıklarlaseyredenciddibir hastalık)

Kan damarlarındasıcaklık artışı, şişme vekızarıklık belirtileri ile gözlenen iltihaplanma

Yüzdekızarıklıkvedolaşımyetersizliği nedeniyle parmaklardasoğukluk(lupus eritamatoz

benzeri belirtiler)

Işığaduyarlılık

Kızarıklık

Kurdeşen

Güçsüzlük

Kas spazmları

İştahsızlık, aşırı susama, kusmaileseyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)

Böbrek işlev bozukluğu

Ateş

Laboratuar bulgularındadeğişiklik (kandaüreartışı, idrardanormal olmayanglukozvarlığı,

kan glukozseviyesindeartış, kanyağlarındaartış

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

10/10

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ARBESTAPLUS'ınsaklanması

ARBESTAPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Cnin altındaki oda sıcaklığında, kurubiryerdeveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraARBESTAPLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: ALİRAİFİLAÇSANAYİ. A.Ş.

Kağıthane/İSTANBUL

Üretici: ALİRAİFİLAÇ SANAYİ. A.Ş.

Başakşehir/İstanbul

Bu kullanma talimatınınonaylandığı sontarih: