ARANESP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARANESP 80 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJ. COZELTI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARANESP 80 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJ. COZELTI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • darbepoetin alfa

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699862950077
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsA

ünüN

gilcisi

FARMAsörir

ünüNüN

ARANE'SP

mikrogram

kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

KALİTATiF

KANTiTArİr niı,nşivr

Etkin

madde:

tek kullanımlık

kullanıma

hazır

dolu

enjektör,

0.4 mililitrede

mikrogram

darbepoetin

alfa

içerir

(200

pglml).

Darbepoetin

alfa

Chinese Hamster

ovary

Cells

(CHO-KI)'da

teknolojisiyle üretilmiştir.

Yardımcı

madde:

Yardımcı

maddeler

için

6.1'e

bakınız.

FARMAsÖrir

F0RM

Kullanıma

hazır

dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

ARANE,SP

berrak,

renksiz

hafif

opelesan

çözeltidir

KLİNiK

Öznr,r,ixr,nn

4.l. Terapötik

endikasyonlar

ARANESP

antianemiktir.

Diyalize

giren

hastalarda

kronik

böbrek

yetmezliği

ilgili

renal anemi tedavisi,

Prediyaliz

hastalarında

semptomatik renal

anemi

tedavisi

düzeyi

<10

g/dl

olan

myelodisplastik

sendromların

(MDS)

grubu

olan

(refrakter

anemi),

RARS

(refrakter

anemi

ringed-halkalı

sideroblastlarla

giden)

RCMD

(refrakter

sitopeni

multilineage-birden

fazla

seride

displazi

giden)

tedaviden önceki

bazal

eritropoietin

(EPo)

düzeyi

<500

MU/ml

kemik iliğinde

blast

sayısı

<o/o5

olan

hastalarda

Eritropoiezis

Stimüle

Edici Ajanların

(ESA)

kullanılması

endikedir.

ajanların

kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

||-l2

g/dl'dir.

Hedef

düzeyi

|2gld| üzerine

çıkarılmamalıdır.

ajanlar

Hb düzeyi

gld|

olduğunda

kesilmelidir.

4.2Pozo|oji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

ARANESP

tedavisi,

yukarıda

verilmiş

olan

kullanım

alanında

deneyimi

olan

hekimler

taraflndan

başlatılmalıdır.

ARANESP,

kullanıma

hazır dolu

enjektörde

kullanılmaya

hazır

şekilde

sunulmuştur

Kullanım,

hazırlama

atılıma

ilişkin

bilgiler

bölüm

6.6'da

verilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliğİ

(IBY)

olan

hastalarda semptomatik

anemi

tedavisi

Anemi

semptom

ve sekelleri,

yaş,

cinsiyet

hastalığın

genel

etkisiyle

değişiklik

gösterebilir;

hekimin herbir

hastanın

klinik

gidişatı

ve koşulunu

değerlendirmesi

gereklidir.

ARANESP,

hemoglobini

gldl'den

daha

faz|a

o|mamak üzere

yükseltmek

için

subkutan Veya

intravenöz

yolla

uygulanmalıdır.

Periferik

venlerin

delinmesinden

kaçınmak

için

hemodiyaliz

almayan

hastalarda

subkutan

tercih

edilir.

Hasta

bazındaki değişkenliğe bağlı

olarak,

münferit olarak bir

hastada

arzu edilen

hemoglobin

düzeyinin

üstünde

altında bireysel

hemoglobin değerleri

gözlenebilir.

Hemoglobin

değişkenliği,

||-|2

g/dl

olan

hedef

hemoglobin

aralığı

gözönüne

alınarak

doz düzenlemeleri

yoluyla

karşılanmalıdır.

gld|

izeri kalıcı

hemoglobin düzeylerinden

kaçınılmalıdır;

g/d|

üzeri

hemoglobin

düzeyleri

gözlendiğinde

uygun

ayar|amaları

için kılavuz

aşağıda

tarif

edilmiştir.

Dört

haftalık

dönemde

gld|'den

faz|a

hemoglobin

yükselmesinden

kaçınılmalıdır.

Eğer böyle

durum olursa

önerildiği

şekilde

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

ARANESP

ile tedavi

basamağa

ayrılmıştır

düzeltme

idame

fazı.

Yetişkin

hastaları

Düzeltmefazı

Başlangıç dozu

subkutan

veya intravenöz

uygulamada,haftadabir

enjeksiyon

olarak,

0.45

pıg/kg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif

olarak

diya|iz uygulanmayan

hastalarda

haftada

doz 0.75

pelke

başlangıç dozu

subkutan

olarak uygulanabilir.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

yetersizse

(döıt

haftada

lgldl'den

azsa)

yaklaşık

olarak

Yo25

oranında

arttırılır.

artışı

döıt

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

artış

dört

haftada

gld|'den

fazlaysa, artış

hızına

bağlı olarak

yaklaşık

olarak

Yo25

oranında azaltı|ır.

ajanlar

düzeyi

gldl'yi

geçtiğinde

kesilmelidir.

Hemoglobin

düzeyi

azalmaya

başladığında,

tedaviye,

önceki dozun

yaklaşık

altındaki

bir dozla

yeniden

başlanmalıdır.

Hemoglobin

düzeyleri,

stabil

hale

gelinceye

kadar her

veya

haftada

ölçülmelidir

Daha

sonra

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

Idamefazı

Idame

fazında

ARANESP

haftada

haftada

olarak

uygulanmaya

devam

edilebilir.

Haftada

dozdan

haftada tek doz

ARANESP'e

geçen

diya|iz

hastaları

etapta daha

önceki

haftada

tek dozluk

dozun

katına eşit

doz almalıdırlar.

Diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada

dozla

hedef

hemoglobin düzeyine ulaşıldıktan

sonra

olarak

ARANESP

önceki dozun

katı

olarak

ayda

subkutan

olarak

uygulanabilir.

Dozaj

hedef

hemoglobin

düzeyini

korumak

üzere

gerektiğince

titre

edilir

Eğer

hemoglobini

istenen seviyede

tutmak

için doz

ayarlaması

yapmak

gerekirse,

dozun

yaklaşık

oA25'i

oranında

ayar|ama

yapılması

önerilir.

Dört

haftada

hemoglobin

artışı

gld|'den

fazla ise

artışhızına

bağlı olarak

dozu

yaklaşık

oranında

aza|tınız.

Eğer hemoglobin

gld|'yi

aşarsa

doz aza|tı|ması

düşünülmelidir.

Eğer

artmaya

devam

ederse

yaklaşık

olarak

oranında

azaltıl.malıdır.

Eğer

azaltıIdıktan

sonra

hemoglobin aıtmaya devam

ederse

hemoglobin

tekrar

düşmeye

başlayıncaya kadar

doz kesilmeli

noktada

önceki dozun

altında

dozla

tedaviye

yeniden

başlanmalıdır.

Hastalar, anemi

semptomlarını

yeterli

derecede

kontrol altına almayı

sağlayacak

düşük

onaylı

ARANESP

dozunun

kullanıldığını

garanti

etmek üzere

yakından

izlenmelidir.

şema

ayarlamasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir

Tedavinin

idame

fazındaki

değişiklikleri iki

haftada birden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiği

Zaman

aynı

kullanılmalı

hemoglobin

düzeyi

bir veya

haftada

izlenerek,

hemoglobini

istenen

düzeyde tutmak

için

uygun

ayarlamaları

yapılabilir.

Klinik

çalışmalar,

haftada

bir,

da üç

rekombinant insan eritropoietini

(r-HuE'Po)

alan hastaların haftada

haftadabir

ARANESP'e

geçebileceklerini

göstermiştir.

ARANESP'in

haftada tek

başlangıç

dozu

(1ı"glhafta)'

r-HuEPo

(IU/hafta)'nin

toplam haftalık

dozunun

200'e

bölünmesiyle

tayin

edilebilir.

ARANESP'in iki

haftada

başlangıç

dozu

(pgliki

hafta)

r-HuEPo'nun

haftalık

dönemi boyunca uygulanan

toplam

dozunun 200'e

bölünmesiyle

tayin

edilebilir. Bireysel

değişkenlikten dolayı, optimal

terapötik

doza titrasyon

hasta

için

yapılmalıdır.

ARANESP,

r-HuEPo ile

değiştirildiğinde,

hemoglobin her

veya

haftada

izlenmelidir

ve aynı uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

yaş

ilzerindeki

pediyatrik

hastaları

Düzeltmefazı

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

başlangıç

dozu,

subkütan

veya intravenöz olarak

haftada

kez tek

uygulanan

0.45

pglkg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif

olarak,

diya|iz

almayan hastalarda,

0.75

1.ı"gkg'lık

başlangıç dozu

haftada

kere

tek doz olarak

subkütan

yoldan

uygulanabilir. Eğer hemoglobindeki

artış

yeterli

değilse

(döıt

haftada

gldl,

(0.6

mmol/l)'den

azsa),

yaklaşık

olarak

25Yo oranında

artırılır.

artışları,

dört

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki aı1ış dört hafta içerisinde

g/dl

mmo|l|)'den

daha

fazla

olursa,

artışın

oranlna

bağlı olarak

yaklaşık25%

oranında

azalıtıIır'

Eğer

hemoglobin

gldl.

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

bir doz

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25Yo oranında

azaltılmalıdır. Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya

devam

ederse,

dozlama-bir önceki dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

a|tındaki

dozla tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

aza|maya

başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hemoglobin

stabil

hale

gelene

kadar her

veya

haftada bir

kere

ölçülmelidir.

Sonrasında

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

l-l0

yaş

arasındaki

çocuklar

için

hemoglobinin düzeltilmesi konusunda

herhangi

kılavuz

mevcut

değildir.

Idame

fazı

yaş

ve üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

idame fazında Aranesp

haftada

veya

haftada

kere

enjeksiyon

olarak

uygulanmaya

devam

edilebilir.

Haftada

Aranesp

uygulamasından, her diğer haftalarda

bir kez

Aranesp uygulamaslna

geçen

diyaliz

hastaları,

başlangıç

dozu

olarak daha önceki,

haftada

kerelik

dozun

katına

eşit

almalıdırlar.

Diyal\z

almayan

hastalarda, hedeflenen

hemoglobin

düzeyi

haftada

yapılan

doz|ama

elde edilecek olursa, Aranesp, başlangıç dozu olarak,

daha önce

haftada

kere

uygulanan dozun

katına eşit olacak

şekilde

subkütan

yoldan

ayda

bir kere

uygulanabilir.

l-l8

yaş

arasındaki

pediyatrik

hastalar

için,

klinik

veriler

haftada

veya

üç

kere

r-HuEPo

alan hastaların haftada

kere,

haftada

kere

r-HuEPo

alan hastaların

diğer haftada

kere

Aranesp

kullanımına

geçebiIeceğini göstermiştir.

Aranesp'in haftalık

pediyatrik

başlangıç

dozu

(1ı"glhafta),

r-HuEPo'nun

haftalık toplam

dozunun

(Iu/hafta)

240'a bölünmesi

hesaplanabilir.

diğer hafta

için

Aranesp'in

başlangıç

dozu

(pglher

diğer

hafta),

HuEPo'nun, iki

haftalık

period

üzerinden uygulanan

toplam kümülatif

dozunun

(IU/hafta)

240'a

bölünmesi

hesaplanabilir.

Bireysel

değişkenlik

nedeniyle,

hasta

için

optimal

terapaötik

ayar|aması

beklenmektedir.

r-HuEPo

için

Aranesp

sübstütüsyonu

yapıldığında

hemoglobin

bir veya

haftada

bir izlenmelidir

ve aynı uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

Hedef hemoglobin

sağlamak

için,

gerekli

olduğunda

ayarlaması

yapılmalıdır.

Eğer

hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlamak

için bir

ayar|aması

gerekiyorsa,

dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

oranında ayarlanması

önerilmektedir.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış döıt

hafta içerisinde

g/dl

.25 mmoll|)'den

daha

fazla

olursa,

artışın

oranlna

bağlı olarak doz

yaklaşık

oranında

azaltı|ır.

Eğer hemoglobin

gldl

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak 25Yo oranında azaltıllmalıdır.

Dozun

azaltılmasından sonra

eğer

hemoglobin

artmaya

devam

ederse,

doz|ama-bir

önceki

dozun

yaklaşık

olarak

25%o

a|tındaki

dozla tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

aza|maya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hastalar,

anemi

semptomlarını

kontrol altına

almaya

yetecek

onaylı en

düşük

Aranesp

dozunun

uygulanmasını

sağlamak

için

yakından

izlenmelidir.

Herhangi

doz veya

çizelge

ayar|amasından sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

idame

fazında

yapılan

değişiklikleri,

haftadan

daha

sık

yapı1mamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiğinde aynı

kullanılmalıdır

hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlayacak

uygun

doz ayar|amalarının

yapılabilmesi için

hemoglobin

düzeyi

veya

haftada

kere

izlenmelidir.

elodisplastik

endro

mdaki

(MDS)

anemi tedavisinde

Aranesp'in

klinik

çalışma

verileri

yapılan

kollu

(single-arm)

çalışmalarla

sınırlıdır

(bakınız

bölüm

Farmakodinamik

Özellikler).

Aranesp, anemisi olan

oıta-l MDS

riski

düşük

olan

yaŞ

üzerindeki

hastalar

için l50

üıg

dozunda

çalışılmıştır.

Uygulama

şekli:

Subkutan

intravenöz

enjeksiyon

yoluyla

uygulanır.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği

Aktif

karaciğer hastalığı

tüm

ARANESP

çalışmalarında

dışlanma

kriteri

olduğundan

karaciğer

işlev

bozukluğu olan

hastalarda

elde edilen

bilgi

bulunmamaktadır

(bakınız

bölüm

4.4).

Pediyatrik

popüIasyon

Pediatrik

hastaları

yaşından

küçük

pediyatrik

KI}Y

hastalarında

ARANESP'in

etkinliği

güvenilirliği

saptanmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon

ARANESP'in

hastalarındaki

klinik

çalışmalarındaki

180l

hastadan

44'ij

yaş

üzerinde

iken,

|7'si

yaş

üzerindedir.

ARANESP

birlikte

kemoterapi a|an

kanser hastasındaki

klinik

çalışmalarda

hastaların

45'i

yaş

ve üzerinde

ikenYo

|4'İj75

yaş

üzerindedir.Yaşlı

genç

hastalar

arasında

genel

etkililik

güvenilirlik

farkı

saptanmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Darbepoetin

a|faya,

r-HuEPo'ya

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine aşırı duyarlılık

olanlarda,

Yeterince kontrol

altına

alınmamış

hipertansiyonu

olanlarda,

Kanser,

kansere

bağlı

anemilerde

kemoterapiye

bağlı

anemilerde

@ritropoezis

Stimüle

Edici

Ajanlar)'ların

kullanılmasının

morbidite

mortaliteyi

arttırdığı

gözlenmiştir.

nedenle;

kanser,

kansere

bağlı

anemilerde ve

kanser kemoterapisine

bağlı

anemilerde

(epoetin

alfa, epoetin

beta,

darbepoietin alfa ve benzeri ajanlar)

kontrendikedir.

4,4.

Öze|

kullanım uyarıları

önlemleri

Genel

Eritropoezis

stimüle

edici

ajanların

(ESA)

izlenebilirliğini

arttırmak

amacıyla,

uygulanan

ESA'nın

ticari

adı

hasta

dosyasında

açık

şekilde

kaydedilmelidir

(veya

belirtilmelidir).

basıncı

özellikle

ARANESP

tedavisinin başlangıcında

olmak

üzere

tüm

hastalarda

izlenmelidir. Hastalar,

antihipertansif

ilaçlara

diyet

kısıtlamalarına uymalarının

önemi

konusunda

uyarılmalıdırlar.

Eğer

uygun

önlemlerin başlanmasıyla

basıncını

kontrol

etmek

oluyorsa,

ARANESP

dozunu

azaltarak

keserek

hemoglobin

aza|tı|abilir

(bakınız

bölüm

4.2).

Aranesp

ile tedavi

gören

hastalarında,

hipertansif

kriz,

hipertansif

ensefalopati ve nöbetleri

içeren

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir.

Etkin

eritropoezis sağlamak

için,

her hasta

için

tedaviden

önce

tedavi sırasında demir

durumu

değerlendirilmelidir

bazen

ilave

demir

tedavisi

gerekebilir.

ARANESP

tedavisine cevap alınmazsa,

bunun

nedenleri

acilen

araştırılmalıdır.

Demir,

folik

asit

veya

eksikliği

ESA'ların

etkisini

azaltır

nedenle

düzeltilmelidir.

Birlikteki

enfeksiyonlar,

inflamatuvar

Veya

travmatik olaylar,

giz|ikan

kaybı, hemoliz, ciddi aluminyum

toksisitesi,

a|ttayatan

hematolojik hastalıklar

veya

kemik

iliği

fibrozisi

eritropoetik cevabı

bozabilir.

Retikülosit

saylml değerlendirmenin bir

parçasl

olarak kabul edilmelidir. Eğer

yanıt

yetersizliğinin

tipik

nedenleri

dışlanıyor ve retikülositopeni mevcut

kemik

iliği

incelemesi

düşünülmelidir.

E'ğer

kemik

iliği

PRCA

(saf

alyuvar

aplazisi)

uyumlu

anti-eritropoietin

antikorları için

test

yapılmalıdır.

Nötralize edici

anti-eritropoietin antikorlarının

neden

olduğu

alyuvar

aplazisi Aranesp

dahil

olmak

üzere

ESA'lara

bağlı

olarak bildirilmiştir.

durum,

belirgin

şekilde,

subkutan

tedavi uygulanan

hastalarında

bildirilmiştir.

antikorların,

tüm eritropoetik

proteinlerle

çapraz-reaksiyona

girdikleri

gösterilmiştir

eritropoietinlere

nötralize

edici

antikorları

olduğundan

şüphe

edilen

Veya

olduğu

teyid

edilen

hastalar

Aranesp'e

geçmemelidir (bakınız

bölüm

4.8).

Hemoglobindeki

çelişkili

düşüş

düşük retikülosit saylmlnln

eşlik

ettiği

ciddi

anemi

gelişimi,

epoetin

tedavinin kesilmesi

anti-eritropoietin

antikor

testi

yapılmasını

gerektirir.

Interferon

ribavirin

tedavi

gören

Hepatit

C'li

hastalarda, epoetinlerin

eşzamanlı

kullanıldığı

durumlarda

vakalar

rapor

edilmiştir.

Epoetinler, hepatit

ile ilişkili

anemi tedavisinde

onaylanmış

değildir.

ARANESP'in

bütün

çalışmalarında

aktif

karaciğer hastalığı dışlanma

kriteri

olduğundan,

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalardan

elde

edilen

hiçbir

bilgi

mevcut

değildir.

Karaciğer,

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'nun

eliminasyonu

için

esas

olarak

düşünüldüğünden,

ARANESP

karaciğer

hastalığı

olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

ayil

Zamanda,

orak hücreli anemisi olan

hastalarda

veya

epilepsili

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

Sağlıklı

kişiler

tarafindan

ARANESP'in

yanlış

kullanımı,

hücrelerinin

sayısında

aşırı

artışa neden olur.

yaşamı

tehdit

eden

kardiyovasküler

sistem

komplikasyonlarına

neden

olabilir.

Kullanıma

hazır dolu

enjektörün

iğne koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek bir

kuru doğal

kauçuk

(bir

lateks türevi)

içerir.

Klinik

çalışmalarda,

ESA'lar

gld|

üzeri hemoglobin

değerlerine neden

olduklarında, ölüm

riskinde,

ciddi

kardiyovasküler

veya

inmeyi

de kapsayan

serebrovasküler

o|ay|ar

ve vasküler

tromboz

olaylarında

artış

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda,

hemoglobin

konsantrasyonu,

anemi semptomlarını

kontrol

edecek

ve kan

transfiizyonundan

kaçınmayı

gerektirecek

düzeylerin

üzerine

çıkarıldığında,

epoetin uygulamasına

atfedilebi lecek

anlaml ı

arar|ar

gösteri

lmemiştir.

hastalarında,

idame

hemoglobin

konsantrasyonu

bölüm

4'2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonu

üst

limitini

aşmamalıdır.

ARANESP,

epilepsisi

olan

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

alan

hastalarda

konvülsiyonlar

bildirilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezlİği

olan hastalar

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

idame hemoglobin

konsantrasyonu,

bölüm

4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonunun

üst

sınırını

aşmamalıdır.

Klinik

çalışmalarda,

gld|

(7.5

mmol/l) seviyesindenfaz|a

bir hemoglobin

hedeflenerek

ESAlar

uygulandığında,

ciddi

kardiyovasküler

Veya

inme

gibi

serebrovasküler

olaylarda

vasküler

erişim

trombozunda

risk artışı

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalar,

hemoglobin

konsantrasyonu

anemi

belirtilerini

kontrol

etmek

transfiizyonunu

önlemek

için

gereken

seviyenin

ötesine

arttırıldığında,

epoetin

alımına

atfolunabi1ir

belirgin

yararlar

sağlandığını

göstermemiştir.

demir tedavisi,

Serum

ferritin değerleri

pgll

altında

veya

transferrin

saturasyonu

20Yo

altında olan tüm hastalar

için

önerilmektedir.

Serum

potasyrm

düzeyi,

ARANESP

tedavisi

sırasında

düzenli

olarak

kontrol edilmelidir.

ne kadar her hangi

kayıp

olmamışsa

ARANESP

alan

birkaç

hastada

potasyum

artışı

bildirilmiştir.

Eğer

potasyum

seviyesinin

artmış

olduğu

yükseldiği

gözlenirse, potasyum

normal

düzeye

gelinceye

kadar

ARANESP

kullanımına

verilmesi

düşünülmelidir.

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler

diğer

etkileşim

şekilleri

kadar elde edilen

klinik

sonuçlar,

darbepoetin

alfanın

diğer

bileşiklerle

herhangi

etkileşimini

göstermemektedir.

Bununla birlikte,

siklosporin,

takrolimus

gibi

kırmızı

hücrelerine

yüksek

oranda

bağlanan

ilaçlarla

etkileşme

potansiyeli

vardır.

Eğer

Aranesp

ilaçlardan herhangi

biriyle

birlikte veriliyorsa,

ilaçların

kan düzeyleri

kontrol edilmelidir

hemoglobin

artışına

göre

dozları ayarlanmalıdır.

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediatrik

popülasyon:

Pediatrik bir

popülasyonda

etkileşim

çalışmaları

yapılmamıştır

4.6.

Fertilite,

gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

Doğruma Potansiyeli

Bulunan Kadınlar/

Doğum

Kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda ilacın

kullanımı

yönünden

öneri bulunmamaktadır.

Gebelik

dönemi

Gebe

kadınlarda

ARANESP

ilgili

yeterli

kontrollü

çalışmalar

bulunmamaktadır.Hayvan

çalışmaları

gebelik,

embriyonal/ftital

gelişmeler,

doğum

veya

postnatal

gelişmeler

bakımından

doğrudan

zara/ıı

etkiler

göstermemiştir.

Herhangi bir fertilite

değişikliği

saptanmamıştır.

ARANESP,

gebelik

sırasında,

sadece

ilaç

tedavisinin faydaları

fetusda

meydana

gelebilecek

muhtemel

riski

mazur

gösterdiği

taktirde

kullanılmalıdır ve

gebe

kadınlara

reçete edilirken

dikkatli

olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

ARANESP'in

anne

sütüne

geçip geçmediği

bilinmemektedir.

Anne

sütü almakta

olan

çocuğa

yönelik

risk

göZ

ardı

edilemez.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

ARANESP

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağınal

tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin

çocuk

açısından

faydası ve

ARANESP

tedavisinin

emziren

anne

açlslndan

faydası

dikkate

alınmalıdır.

Üreme

yeteneğilFertilite

Erkek

dişi

sıçanlara

çiftleşme

öncesi

ve sırasında

intravenöz olarak

dozların

mcg/kg'a

kadar

haftada

üç

kez)

hiçbirinde

üreme

performansı,

feıtilite

sperm

değerlendirme

parametreleri

etkilenmemiştir.

Haftada

uygulanan

mcg/kg

veya

daha

yüksek

doz|arda

implantasyon

Sonrasl

fttal

kayıpda

artış

görülmüştür.

4.7.

Araç

makina

kullanımı üzerindeki

etkiler

Araç

veya

makina

kullanımına

ARANESP'in

gözlenmiş

herhangi

bir etkisi

yoktur

4.8.

istenmeyen

etkiler

Güvenlilik

profilinİn

özeti

Aranesp

ilgili

olarak tanımlanan

advers

reaksiyonlar

hipeıtansiyon,

inme,

tromboembolik

olaylar,

konvülsiyonlar,

alerjik

reaksiyonlar,

döküntü/eritem

alyuvar

aplazisidir

(PRCA);bkz.

Bölüm

4.4.

Aranesp'in

subkütan

enjeksiyonla uygulandığı

çalışmalarda

enjeksiyon

bölgesinde

gelişen

ağrı tedavi

ilişkili

olabilir. Enjeksiyon

bölgesinde

ağrı

genellikle

hafif ve

geçici

yapıda

olup

ağırlıklı

olarak

enjeksiyon

sonraslnda

ortaya

çıkmaktadır.

Advers

reaksiyon tablosu

Advers

reaksiyon insidansları

aşağıda

sistem organ

sınıfi

sıklığına

göre

listelenmiştir.

Sıklık

grupları

aşağıdaki

şekilde

tanımlanmaktadır:

Çok

yaygın

(>l/l0), yaygn

(>1/l00,

<l/l0),

yaygln

olmayan

(>l/1000

<1/100),

seyrek

(>1/10000

<l/l000),

çok

seyrek

(<l/10.000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin

edilemiyor).

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan hastalar

Kontrollü

çalışmalardan

sunulan

veriler,

ARANESP

alan

hasta

r-HuEPo

alan

hasta

olmak

üzere

1357 hastayı

kapsamaktadır.

Aranesp

grubundakilerin

%o83'ü

diyaliz

tedavisi

uygulanan,

oh|7'si

diya|iz tedavisi

uygulanmayan

hastalardan

oluşmuştur.

lnme,

ilave

klinik

çalışmada

advers

reaksiyon

olarak

tanımlanmıştır

(TREAT,bkz.

bölüm

5.l).

Kontrollü

klinik

çalışmalarda

pazarlama

sonrası

deneyimlerde,

ARANESP'le

tedaviye

bağlı

olduğu düşünülen

istenmeyen

etkilerin

insidansı:

Vasküler

rahatsız1ıklar

Kalp

rahatsızlıkları

Sinir

sistemi bozuklukları

Bağışıklık

sistem

bozuklukları

lenf

bozuklukları

sistemi

MedDRA

sistem

orqan

sınıfi

Yaygın

olmayan

Çok

yaygın

Yayqın

olmayan*

Yaygın

Çok

yaygın*

Bilinmeyen*

Insidansı

Tromboembolik

olaylar

Hipertansiyon

Konvülsiyonlar

Inme

Aşırı

duyarlılık

Alyuvar

Aplazisi

Advers

ilaç reaksiyonu

Genel

rahatsızlıklar

uyqulama

yeri

Koşulları

Cilt

cilaltı

rahatsızlıkları

dokusu

MedDRA

sistem

organ

srnrfi

Yaygın

Yaygın

Insidansı

Enjeksiyon

yerinde

ağrı

Döküntü/eritem

Advers

ilaç reaksiyonu

*bkz.

bölüm

Seçili

advers

reaksiyonların

tariJİ

Kronik

böbrek

yelmezliği

olan

haslalar

TREAT

çalışmasında

inme

hastalarında

yayg:ır.

olarak

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

5.l)

izole

vakalarda,

Aranesp tedavisine

bağlı

nötralize

edici

anti-eritropoietin

antikorunun

aracılık

ettiği saf

alyuvar

ap|azisi

(PRCA)

esas

olarak

subkütan

yolla

tedavi edilen

hastalarında

bildirilmiştir.

PRCA

tanısının

konması

halinde,

Aranesp

tedavisine

verilmeli

hastalarda

diğer bir rekombinant eritropoietik

proteinle

tedavi

yapılmamalıdır

(bkz.

bölüm

4.4).

Tüm aşırı

duyarlılık

reaksiyonlarının

sıklığının,

klinik

araştırma

verilerine

göre

hastalarında

çok

yaygın

olduğu

tahmin edilmiştir.

Darbepoetin

alfa

ilgili

olarak

anafilaktik

reaksiyon,

anjiyoödem,

alerjik

bronkospazm,

cilt

döküntüsü

üıtiker dahil

ciddi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmiştir.

Darbepoetin

alfa alan

hastalarda

konvülziyonlar

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

4.4). Sıklığın,

klinik

araştırma

verilerine

dayanarak

hastalarında

yaygn

olmayan

şeklinde

olduğu

tahmin edilmiştir.

Pedi

atri

mezl

lasy

Aranesp'in

güvenliliği

ilgili

olarak

pediatrik

popülasyonda

kısıtlı

veri bulunmaktadır

Aranesp

güvenliliği,

Epoetin

alfa

tedavisiyle

stabil

durumda

olup,

ardından

hemoglobin

seviyelerinin korunması

için Aranesp'e

geçiş

yapılan,

diya|iz

alan

veya

almayan

pediatrik

yaş

arası)

hastaları

yapılan

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Daha

önceden

yetişkin

hastalar

için

bildirilenler

karşılaştırıldığında

pediatrik

hastalar için

tanımlı

herhangi

bir ilave

advers

reaksiyon

bulunmamaktadır.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandırma

Sonras1

şüpheli

advers

reaksiyonlarının raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar.

Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

posta:tufam@titck.gov.tr;

tel: 0

314 00

faks: 0

312218

titck.

4.9.Doz

aşrmr

tedavisi

Tek veya

çoklu

doz olarak

güvenli

şekilde

uygulanabilecek olan maksimum Aranesp miktarı

belirlenmemiştir.

Hemoglobin

dikkatle

iz|enmez

uygun

şekilde

ayarlanmaz

ise,

Aranesp tedavisi

polisitemiye

açabilir. Aranesp

aşımı

sonrasında

şiddetli

hipeıtansiyon vakaları

gözlenmiştir (bkz.

bölüm

4.4).Polisitemi halinde

ARANESP

geçici

olarak

kesilmelidir

(bakınız

bölüm

4.2').

Eğer

klinik

olarak

endike

ise,

flebotomi

uygulanabilir.

FARMAKoLOJiK

Öznr,r,ixr,nn

5.1.

Farmakodinamik özellikler

kodu:

B03XA02

Farmakoterapötik

grup:

Anti-anemik

insan

eritropoietini,

kemik

iliğinde

eritroid

projenitor

hücreler üzerindeki

eritropoietin

reseptörü

spesifik olarak etkileşerek eritropoiezisin

başlıca

regülatörlüğünü

yapan

endojen

glikoprotein

hormondur.

Eritropoietinin

üretimi

baş1ıca,

doku

oksijenlenmesindeki

değişikliklere cevap olarak

böbrekte

yapılır

böbrek

tarafından

düzenlenir.

Endojen

eritropoietinin üretimi

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda aza|ır

hastalardaki

kansızlığın

asıl

nedeni

eritropoietinin

eksikliğidir.

Darbepoetin

a|fa,

eritropoiezisi

endojen

hormon

ile aynı mekanizmayla stimüle

eder.

Endojen

hormon ve

r-HuEPo

3 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahipken,

darbepoetin

alfa

5 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahiptir.

Ilave

şeker

kalıntıları, moleküler

olarak,

endojen

hormon

üzerindekilerden

farksızdır.

Artan karbonhidrat

içeriğine bağlı olarak

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'den

daha

uzun

terminal

yarılanma

ömrüne sahiptir

bunun

Sonucu

olarak

daha

faz|a

vivo

aktiviteye sahiptir.

moleküler değişikliklere

rağmen,

darbepoetin

alfa,

eritropoietin

reseptörü

için

çok

spesifiteye

sahiptir.

Kronik

böbrek

etmezliği

hastaları

iı<i

ı<ıiniı<

çalışmada

daha düşük hemoglobin

seviyelerine

karşı

daha

yüksek

hemoglobin

seviyeleri

hedeflenerek

gldl'ye

(7.l

mmol/l)

karşı l3.5

g/dl

(8.4

mmol/l);

g/dl'ye

(6.2

mmol/l)

karşı

g/dl

(8.7

mmol/l)

ESA'lar

uygulandığında

hastalarında

ölüm ve

ciddi

kardiyovasküler olaylar

açısından

daha

yüksek

riskler

söz konusu olmuştur.

Diyaliz

tedavisi almayan

hemoglobin seviyeleri

<

g/dl

olan

tip 2 diyabetli

4.038

hastasında

yapılan

randomize,

çift

kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

(TREAT)

g/dl

seviyesi

hedeflenerek hastalara darbepoetin alfa

tedavisi

veya

plasebo

verilmiştir

(hemoglobin

seviyesi

gld|

olduğunda kurtarma

tedavisi olarak

darbepoetin

alfa).

Çalışmada,

tiim

nedenlere

bağlı mortalite veya kardiyovasküler

morbidite

(darbepoetin

alfa'ya

karşı

plasebo;

l.05,

(0.94,1.l7))

tüm

nedenlere

bağlı

moıtalite

veya

dönem böbrek

hastalığı

(SDBR)

(darbepoetin

alfa'ya karşı

plasebo;

|.06,yo95

(0.95,

l.l9)

riskindeki

azalmanın ortaya

konması

şeklindeki

primer

amaca

ulaşılmamıştır.

Birleşik

sonlanım

noktalarının

tekli

bileşenleri

ile ilgili

analizde aşağıdaki

(%95

değerleri

ortaya

konmuştur:

ölüm

1.05

(0.92'

1.2l), konjestif

kalp

yetmezliği

(KKY)

0.89

(0.74,

l.08),

miyokard

enfarktüsü

(MI)

0.96

(0.75,

l.23), inme

|.92

(|.38'

2.68),

miyokard

iskemisi

nedeniyle

hastaneye

yatırılma

0.84

(0.55,

l.27),

SDBH

l.02

(0.87,

l.l8).

Myelodisplasİik

sendromu

olan hastalardaki anemi

ARANESP

tedavisi düşük

orta

risk

myelodisplastik

sendromda

(MDS)

darbepoetin

alfanın

üç

lraftada

olarak

verildiği

(I.{:206)

kollu

açık

tasarımlı bir

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Primer

etkinlik

sonlanma

noktası

olan

eritroid

yanıt

(Uluslararası

Çalışma

Grubu

Kriterleri

çerçevesinde

majör

minör) elde

edilen

hastaların

yüzdesi

13'üncü

haftada

olarak

gözlenmiştir.

hastada

tedaviye bağlı

ciddi

advers

olay

(bir

orta

derecede

ciddi

iskemik

atak

ciddi

hipertansiyon)

yaşanmış

ve dört

hastada

tromboembolik olay

bildirilmiştir.

olarak

bağımsız

araştıımacılar tarafindan toplam 217 düşük

orta

risk

hastasını

kapsayan

prospektif

kollu

darbepoetin

alfa

çalışması

yapılmıştır.

çalışmaların

üçünde

(N:ı3l)

darbepoetin

alfa

haftada tek

doz olarak uygulanmış

genel

eritroid

yanıt

oranı

Yo40'ın

üzerinde olmuştur. Darbepoetin alfanın 300

haftada

(N:62)

pglkg

haftada

(N:24)

olarak uygulandığı diğer

çalışmada

eritroid

yanıt

oranl

slraslyla

olmuşfur.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel

özellikler

Artmış

karbonhidrat içeriğine bağlı

olarak,

dolaşımdaki

darbepoetin alfa

düzeyi ekivalan

molar

dozdaki

r-HuEPo'dan

daha

uzun

süre

eritropoiezisi

stimüle edecek

minimum

konsantrasyonun

üzerinde

kalır,

aynı

biyolojik

cevabı

elde etmek

için

darbepoetin

alfa'nın

daha

sıklıkla

verilmesini

sağlar.

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastaları:

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında darbepoetin

alfanın farmakokinetiği

intravenöz

subkutan uygulamadan

sonra

klinik

olarak incelenmiştir.

Emilim:

ARANESP'in

hastalarına

(diya|iz

uygulanan

uygulanmayan)

subkutan

uygulanmasını takiben

emilimi

yavaştır

zirve

konsantrasyonları ortalama

saatte

oluşur

(l2-7

saat).

Subkutan uygulamada

biyoyararlanım

dir.

Avrupa'daki

klinik

çalışmalarda

ARANESP

alan

809 hastadan elde

edilen veriler hemoglobin

idamesi

için

gerekli

dozu değerlendirmek

için

incelenmiş

intravenöz

subkutan

yolla

enjeksiyonda

haftalık

orta|ama dozda

fark olmadığı

gözlenmiştir.

Diyaliz

alan

veya

almayan

pediyatrik

yaş)

hastalar

ile,

yetişkin

hastaları

kıyaslandığında,

subkütan

Veya

intravenöz uygulamadan Sonra

haftaya

(168

saat)

kadar

olan

benzer

örnek alma süreleri

için

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiği

benzer

olmuştur.

intravenoz uygulamayı

takiben,

pediyatrik

yetişkin

hastalarda

eğri altında

kalan

a|anda

(AUC[0-"o]),

zaman

sonsuz arasında

yaklaşık

25Yo

orunında

fark

gözlenmiştir;

ancak

bu farklılık,

pediyatrik

hastalarda

gözlemlenen

kaİ

faz|a

AUC(O-co) seviyesinden

daha

olmuştur.

Subkütan

uygulamayı

takiben,

AUC(O-o),

pediyatrik

yetişkin

hastalarında benzer olmuştur.

Dağılım:

Dağılım

hacmi

(Vss) yaklaşık

olarak

p|azma

hacmine eşit olduğundan ekstravasküler

alana

dağı1ım

sınırlıdır.

Biyotransformasyon:

Darbepoetin

alfanın biyotransformayonu karakterize edilmemiştir

Eliminasyon:

Darbepoetin alfanın

klirensi

ml/saaVkg'dir.

intravenöz olarak uygulandığında

darbepoetin

alfanın

terminal

yarılanma

ömrü

saattir

7.5).

Darbepoetin

alfanın

2.| mcgkg

araIığında subkutan

aylık

uygulamaslnl

takiben

terminal

yarılanma ömrü

saat

bulunmuştur.Darbepoetin

alfanın

subkutan

uygulama

sonrasl

terminal

yarılanma

ömrünün

intravenöz

yola

göre

daha

uzun

olması

subkutan

emilim

kinetiğine

bağlıdır.

Klinik

çalışmalarda,

uygulama

yoluyla

minimum

birikim

gözlenmiştir.

Preklinik

çalışmalarda,

renal

klirensin minimum

olduğu

(toplam

klirensin

2'sine

kadar) Ve

serum

yarılanma

ömrünü

etkilemediği

gösterilmiştir.

Yarılanma

ömrü

de,yetişkin

pediyatrik

yaş)

hastaları

arasında

intravenöz, hem

subkütan

uygulamayı takiben

benzer

olmuştur.

Doğrusallık/

Doğrusal olmayan durum:

ARANESP,tek

doz intravenöz

uygulandığında

0.025

0.6l

ııelkg

doz aralığında

ve tek

subkutan

uygulandığında

0.28

0.84

ıigkg

ara|ığında

doğrusal farmakokinetiğe

sahiptir.

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Sıçan

köpeklerde

yapılan

bütün

klinik

çalışmalarda,

darbepoetin

alfa,

farmakolojik

etkilerinden

beklendiği

gibi,

hemoglobin ve

hematokrit

düzeyleriyle,kırmızı

hücrelerinin

sayısında

retikülositlerde

belirgin

artış

meydana

getirmiştir'

Çok

yüksek

dozlardaki

istenmeyen

olayların, abartılmış

farmakolojik etkilere

(artmış

viskozitesine

bağlı

azalmış

doku

perfi.izyonu)

bağlı

olduğu

düşünülmektedir.

Bunlar

arasında

miyelofibrosis

dalak

hipertrofisi

yanında

köpeklerde

EKG-QRS

kompleksinin

genişlemesi

bulunmaktadır;

fakat

disritmi

intervali üzerinde

bir etki

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa

hiçbir

genotoksik potansiyel

sergilemediği

gibi,

vivo

veya

vitro

non-

hematolojik

hücrelerin

poliferasyonu

üzerinde

herhangi

etkisi

yoktur.

Kronik

toksisite

çalışmalarında,

hiçbir

doku tipinde

ti.imörojenik

veya

beklenmeyen

mutajenik

yanıtlar

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa'nın

karsinojenik

potansiyeli

uzun süreli

hayvan

çalışmalarında

değerlendirilmemiştir.

Sıçan ve

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda,

hamilelik,

embriyonal/fotal

gelişme,

doğum veya

postnatal

gelişme

ilgili

olarak

klinik

bakımdan

ilişkili

herhangi

zarar|ı

etki

gözlenmemiştir.

Plasental transfer minimumdur.

Feıtilitede

herhangi

değişiklik

tespit

edilmemiştir'

FARMASOTIK

OZELLIKLER

Yardımcı

maddelerin

listesi

Monobazik

sodyum

fosfat

Dibazik

sodyum fosfat,

Sodyum

klorür

Polisorbat

Enjeksiyon

için

6.2.

Geçimsizlikler

Geçimsizlik

çalışmaları

olmadan,

ARANESP

diğer

tıbbi

ürünlerle karıştırılmamalı

infiizyon

olarak birlikte uygulanmamalıdır.

6.3.

ömrü

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler,

rekonstitüsyon ve/veya

açılıştan

sonraki

saklama

şartları

süresi

Buzdolabında saklayınız

(20C

- 8oC

Dondurmayın.

Işıktan

korumak

için

dış karton kutunun

içinde

tutun.

Ayaktan tedavi

için ARANESP, bir

sıcaklığında

(25oC'ye

kadar) maksimum

günlük

periyod

için

saklama koşullarından

çıkarıIabilir.

Enjektör

buzdolabından

çıkarıldıktan

sıcaklığına

ulaştıkten

(25oC'ye

kadar)

Sonra

g:dın

içinde

kullanılmalı

atılmalıdır.

Ambalajın

niteliği

içeriği

ml'de

ııg

ARANESP

solüsyonu

(200

1ıg/ml)

içeren

döıt

adet

kullanımlık

kullanıma hazır

enjektör

Kullanıma

hazır

ektörler blister

ambalaj larda

paketlenmiştir.

Enjektörler,

nolu

çelik

iğne ucu Ve

camdan

üretilmiştir.

Kullanıma hazır

dolu

enjektörün iğne koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru

doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi) içerir.

Bakınız

bölüm

4.4.

6.6.

Kullanım,

uygulama

atılrmına

ilişkin

bilgiler

Beşeri

tıbbi

üründen arta kalan maddelerin imhası

diğer

özel

önlemler

ARANESP

steril

fakat koruyucu içermeyen

üründür.

enjektörle

dozdan

faz|a

uygulamayınız.

Kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde

kalan

tıbbi

ürün

atılmalıdır.

Kullanılmamış

ürün

da atık

maddesi

tübbi

ürünlerin

kontrolü

kılavuzları

ambalaj

maddeleri atık

kontrolü

kılavuzlarl

uyarlnca

atılmalıdır.

Uygulamadan önce

ARANESP

çözeltisi

gözle

kontrol

edilmelidir.

Sadece

renksiz,

berrak

Veya

hafif

opelesan

çözelti

enjekte

edilmelidir.

Çalka|amayınız.

Enjeksiyondan

önce,

kullanıma hazır dolu

eniektör oda

sıcaklığına ulaşmalıdır.

Enjeksiyon

yeri

değiştirilmeli

enjeksiyon

yerindeki

rahatsızlıktan

kaçınmak

için

yavaş

enjekte

edilmelidir.

Reçete

satılır

RUHSAT

SAIIIBI

Amgen

ilaç

Tic.

Ltd.

Şti.

Kuleleri,

Levent Mah.,

Meltem

Sok.

No: l0

Kule:

Kat:

Levent, Beşiktaş, istanbul

Tel:

34 34

RUHSAT

NUMARASI

(IARD

t30l12

RUHSAT TARIHI

/RUHSAT

YENILEME TARIHI

ruhsat

tarihi: 23.06.2010

KüB'üN YENiLENME

ra.niıri

1t.06.20t2

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-5-2018

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Active substance: damoctocog alfa pegol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7987 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004054/0000

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (Active substance: cerliponase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7885 of Thu, 22 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Active substance: Eptacog alfa (activated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7877 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000074/II/0104

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety