ARANESP 20 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARANESP 20 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARANESP 20 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • darbepoetin alfa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/7
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-06-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

URUN

BILGISI

FARMAsörir

ünüNüN

nıı

ARANESP

mikrogram

kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

KALiTATİF

KANTİTArir

nir,rşİıvr

Etkin

madde:

Her bir

tek kullanımlık

kullanıma

hazır dolu

enjektör,

0.5 mililitrede

mikrogram

darbepoetin

alfa

içerir

pglml).

Darbepoetin

alfa Chinese Hamster

ovary Cells

(CHo-KI)'da

teknolojisiyle

üretilmiştir.

Yardımcı

madde:

Yardımcı

maddeler

için

6.l'e

bakınız.

FARMAsÖrİx

FORM

Kullanıma

hazır dolu

enjektör

içinde

enjeksiyonluk

çözelti

ARANESP

berrak,

renksiz

hafif

opelesan bir

çözeltidir

KLiNİK

Öznr,r,ixr,nn

4.1.

Terapötik

endikasyonlar

ARANESP

antianemiktir.

Diyalize

giren

hastalarda

kronik

böbrek

yetmezliği

ilgili

renal anemi

tedavisi,

Prediyaliz

hastalarında

semptomatik renal anemi

tedavisi

düzeyi

<l0

g/dl

olan

myelodisplastik sendromların

(MDS)

grubu

olan

(refrakter

anemi),

RARS

(refrakter

anemi

ringed-halkalı

sideroblastlarla

giden)

RCMD

(refrakter

sitopeni

multilineage-birden

fazla

seride

displazi

giden)

tedaviden önceki

bazal

eritropoietin

(EPo)

düzeyi

<500

MU/ml

kemik

iliğinde

blast

sayısı

<Yo5

o|an

hastalarda

Eritropoiezis

Stimüle

Edici

Ajanların

(ESA)

kullanılması

endikedir.

ajanların

kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

||-|2

g/dl'dir.

Hedef

düzeyi

l2gld|

üzerine

çıkarılmamalıdır.

ajanlar

düzeyi

gld|

olduğunda

kesilmelidir.

4.2Pozo|oji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

ARANESP

tedavisi,

yukarıda

verilmiş olan kullanım

alanında

deneyimi

olan

hekimler

taraflndan

başlatılmalıdır.

ARANESP,

kullanıma

hazır

dolu

enjektörde

kullanılmaya

hazır

şekilde

sunulmuştur.

Kullanım,

hazır|ama

atılıma

ilişkin bilgiler

bölüm 6'6'da

verilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliğİ (I{BY)

olan hastalarda

semptomatİk

anemi

tedavisi

Anemi

semptom ve

sekelleri,

yaş,

cinsiyet

hastalığın

genel

etkisiyle

değişiklik

gösterebilir;

hekimin

herbir hastanın

klinik

gidişatı

koşulunu değerlendirmesi

gereklidir.

ARANE'SP,

hemoglobini

gldl.'den

daha

fazla

olmamak üzere

yükseltmek

için

subkutan Veya

intravenöz

yolla

uygulanmalıdır.

Periferik venlerin

delinmesinden

kaçınmak

için

hemodiyaliz

almayan

hastalarda

subkutan

tercih edilir.

Hasta

bazındaki değişkenliğe bağlı

olarak,

münferit olarak

hastada

arzu edilen

hemoglobin

düzeyinin

üstünde

altında bireysel hemoglobin değerleri

gözlenebilir.

Hemoglobin

değişkenliği,

l|-l2

g/dl

olan

hedef

hemoglobin

aralığı

gözönüne

alınarak doz düzenlemeleri

yoluyla

karşılanmalıdır.

gld|

izeri

kalıcı

hemoglobin düzeylerinden

kaçınılmalıdır;

gld|

üzeri

hemoglobin

düzeyleri

gözlendiğinde

uygun

ayar|amaları

için kılavuz

aşağıda

tarif

edilmiştir.

Döıt

haftalık

dönemde

gld|'den

faz|a

hemoglobin

yükselmesinden

kaçınılmalıdır.

Eğer

böyle

durum

olursa önerildiği

şekilde

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

ARANESP

tedavi

basamağa

ayrılmıştır

düzeltme ve idame

fazı.

Yetişkin

hastaları

Düzeltmefazı

Başlangıç dozu

subkutan

veya

intravenöz

uygulamada,haftadabir

enjeksiyon

olarak,

0.45

1ıg/kgvücut

ağırlığıdır. Alternatif

olarak diya|iz

uygulanmayan hastalarda

haftada

doz 0.75

pglkg

başlangıç dozu

subkutan

olarak uygulanabilir.

Eğer

hemoglobindeki

artış

yetersizse (dört

haftada

1gldl'den

azsa)

yaklaşık

olarak

o/o25

oranında

affiırılır. Doz

artışı

dört haftada bir kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

artış dört

haftada

gld|'den

faz|aysa, artış

hızına bağlı olarak

yaklaşık

o|arak

oh25

oranında azaltılır.

ajanlar

düzeyi 12

gld|'yi

geçtiğinde

kesilmelidir.

Hemoglobin düzeyi

aza|maya başladığında,

tedaviye, bir önceki dozun

yaklaşık

a|tındaki

dozla

yeniden

başlanmalıdır.

Hemoglobin

düzeyleri, stabil hale

gelinceye

kadar her

bir veya

haftada

bir ölçülmelidir.

Daha

sonra

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

İdame

fazı

idame

fazında

ARANESP

haftada

tek doz

haftada

olarak

uygulanmaya

devam

edilebilir.

Haftada tek

dozdan

haftada tek doz

ARANESP'e

geçen

diya|iz hastaları

etapta daha

önceki

haftada

dozluk

dozun

katına eşit

doz almalıdırlar.

Diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada tek

dozla

hedef

hemoglobin düzeyine ulaşıldıktan

sonra

olarak

ARANESP

önceki

dozun

katı

olarak

ayda

tek doz

subkutan olarak

uygulanabilir.

Dozaj

hedef

hemoglobin düzeyini

korumak

üzere

gerektiğince

titre

edilir

Eğer

hemoglobini

istenen

seviyede tutmak

için

ayarlaması

yapmak

gerekirse,

dozun

yaklaşık

oA25'i

oranında

ayar|ama

yapılması

önerilir.

Döıt

haftada

hemoglobin

artışı

gldl'den

fazla

aıtış hızına bağlı olarak

dozu

yaklaşık

oranında

aza|tınız'

Eğer hemoglobin 12

gld|'yi

aşarsa

azaltılması

düşünülmelidir.

Eğer

aıtmaya devam

ederse

yaklaşık

olarak

oranında

aza|tı|malıdır.

Eğer

azaltıldıktan

Sonra

hemoglobin

artmaya

devam

ederse hemoglobin

tekrar

düşmeye

başlayıncaya kadar

doz kesilmeli

noktada

önceki dozun

a|tında

dozla

tedaviye

yeniden

başlanmalıdır.

Hastalar,

anemi

semptomlarını

yeterli

derecede

kontrol

a|tına

a|mayı sağlayacak

düşük

onaylı

ARANESP

dozunun

kullanıldığını

garanti

etmek üzere

yakından izlenmelidir.

şema

ayarlamasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir

Tedavinin

idame

fazındaki

değişiklikleri

haftada

birden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiği

Zaman aynı

kullanılmalı

hemoglobin düzeyi

bir veya

haftada

izlenerek,

hemoglobini

istenen düzeyde tutmak

için

uygun

ayar|amaları

yapılabilir.

Klinik

çalışmalar,

haftada

bir,

üç

rekombinant insan eritropoietini

(r-HuEPo)

alan hastaların

haftada

haftada

ARANESP'e

geçebileceklerini

göstermiştir.

ARANESP'in

haftada tek

başlangıç

dozu

Qıglhafta),

r-HuEPo

(IU/hafta)'nin

toplam

haftalık

dozunun

200'e

bölünmesiyle

tayin edilebilir.

ARANESP'in

haftada

başlangıç dozu

(pgiiki

hafta)

r-HuEPo'nun

haftalık

dönemi boyunca

uygulanan toplam

dozunun 200'e

bölünmesiyle tayin

edilebilir. Bireysel

değişkenlikten dolayı, optimal

terapötik doza titrasyon

hasta

için

yapılmalıdır.

ARANESP,

r-HuEPo ile

değiştirildiğinde,

hemoglobin her

veya

haftada

bir izlenmelidir

ve aynı uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastaları

Düzeltmefazı

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

başlangıç dozu,

subkütan

veya

intravenöz olarak

haftada

kez tek

uygulanan

0.45

pg&g

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif

olarak,

diya|iz

almayan

hastalarda,

0.75

pglkg'lık

başlangıç dozu her

haftada

kere

tek doz olarak

subkütan

yoldan

uygulanabilir. Eğer hemoglobindeki artış

yeterli

değilse

(dört

haftada

gldl.

(0.6

mmol/l)'den

azsa),

yaklaşık

olarak

25oh oranında

artırılır.

artışları, her

dört

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

artış dört hafta içerisinde

g/dl (1.25

mmol/l)'den

daha

fazla

olursa,

artışın

oranlna

bağlı olarak doz

yaklaşık25%

oranında

aza|tıI.ır.

Eğer hemoglobin

gldl,

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması

düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25Yo

oranında azalıtılmalıdır.

Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya

devam

ederse,

dozlama-bir önceki dozun

yaklaşık

olarak

25o/o

altındaki

doz|a

tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

aza|maya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hemoglobin stabil

hale

gelene

kadar her

veya

haftada

kere

ölçülmelidir.

Sonrasında

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

l-l0

yaş

arasındaki

çocuklar

için

hemoglobinin düzeltilmesi

konusunda herhangi

kılavuz

mevcut

değildir.

Idamefazı

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

idame fazında Aranesp

haftada

veya her

haftada

kere

enjeksiyon

olarak

uygulanmaya devam

edilebilir.

Haftada bir

Aranesp

uygulamasından,

diğer

haftalarda

bir kez

Aranesp uygulamaslna

geçen

diya|iz

hastaları,

başlangıç

dozu

olarak daha önceki,

haftada

kerelik

dozun

katına

eşit

almalıdırlar.

Diya|iz

almayan

hastalarda,

hedeflenen

hemoglobin

dizeyi

haftada

yapılan

dozIama

ile bir kez

elde edilecek olursa,

Aranesp, başlangıç dozu olarak,

daha önce

haftada

kere

uygulanan dozun

katına eşit olacak

şekilde

subkütan

yoldan

ayda

kere

uygulanabilir.

l-l8

yaş

arasındaki

pediyatrik

hastalar

için,

klinik

veriler

haftada

veya üç

kere

r-HuEPo

alan hastaların haftada bir

kere, haftada

kere

r-HuEPo

alan

hastaların her

diğer

haftada

kere

Aranesp kullanımına

geçebileceğini

göstermiştir.

Aranesp'in

haftalık

pediyatrik

başlangıç

dozu

Qıglhafta),

r-HuEPo'nun

haftalık toplam

dozunun

(IU/hafta)

240'a bölünmesi

hesaplanabilir.

diğer hafta

için

Aranesp'in

başlangıç

dozu

(pglher

diğer

hafta),

HuEPo'nun,

haftalık

period

üzerinden uygulanan toplam

kümülatif

dozunun

(IU/hafta)

240'a

bölünmesi

hesaplanabilir.

Bireysel

değişkenlik

nedeniyle,

hasta

için

optimal

terapaötik

ayar|aması

beklenmektedir.

r-HuEPo

için

Aranesp

sübstütüsyonu

yapıldığında

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir

aynı

uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

Hedef hemoglobin

sağlamak

için,

gerekli

olduğunda

ayar|aması

yapılmalıdır

Eğer hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlamak

için bir doz

ayarlaması

gerekiyorsa,

dozun

yaklaşık

olarak

25%o

oranında

ayarlanması

önerilmektedir.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

döıt

hafta içerisinde

g/dl

(1.25

mmol/l)'den

daha

fazla

olursa,

artışın

oranlna

bağlı olarak

yaklaşık25%

oranında aza|İılır.

Eğer hemoglobin

gldl

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25Vo

oranında

aza|tı|malıdır.

Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya

devam

ederse,

dozlama-bir önceki

dozun

yaklaşık

olarak

25%o

altındaki

dozla

tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

aza|maya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hastalar,

anemi

semptomlarını

kontrol altına

almaya

yetecek

onaylı

düşük

Aranesp

dozunun

uygulanmasını

sağlamak

için

yakından

izlenmelidir.

Herhangi

bir doz veya

çizelge

ayar|amasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

idame

fazında

yapılan

değişiklikleri,

haftadan

daha

sık

yapı1mamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiğinde

aynı

doz kullanılmalıdır

hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlayacak uygun

ayar|amalarının

yapılabilmesi için

hemoglobin düzeyi

veya

haftada

kere

izlenmelidir.

elodisplastik sendromdaki

(MDS)

anemi tedavisinde

Aranesp'in

klinik

çalışma

verileri

yapılan

kollu

(single-arm)

çalışmalarla

sınırlıdır

(bakınız

bölüm

Farmakodinamik

Özellikler).

Aranesp, anemisi olan ve

orta-1

riski

düşük

olan

yaş

üzerindeki

hastalar

için l50

dozunda

çalışılmıştır.

Uygulama

şekli:

Subkutan

intravenöz

enjeksiyon

yoluyla

uygulanır

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek/Ifu

raciğer

yetmezliği

Aktif

karaciğer

hastalığı

tüm

ARANESP

çalışmalarında

dışlanma

kriteri

olduğundan

karaciğer

işlev

bozukluğu olan

hastalarda

elde edilen

bilgi

bulunmamaktadır

(bakınız

bölüm

4.4).

Pediyatrik

popülasyon

Pediatrik

hastaları

yaşından

küçük

pediyatrik

KI}Y

hastalarında

ARANESP'in

etkinliği

güvenilirliği

saptanmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon

ARANESP'in

hastalarındaki

klinik

çalışmalarındaki

l80l

hastadan

44'ij

yaş

üzerinde

iken,

l7'si

yaş

Ve üzerindedir'

ARANESP

birlikte

kemoterapi

a|an

kanser

hastasındaki

klinik

çalışmalarda

hastaların

45'i

yaş

üzerinde

ikenYo

14't

yaş

üzerindedir.Yaşlı

genç

hastalar

arasında

genel

etkililik

güvenilirlik

farkı

saptanmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Darbepoetin

alfaya,

r-HuEPo'ya

Veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine aşırı duyarlılık

olanlarda,

Yeterince kontrol

altına

alınmamış

hipertansiyonu

olanlarda,

Kanser,

kansere

bağlı

anemilerde

kemoterapiye

bağlı

anemilerde

@ritropoezis

Stimüle

Edici

Ajanlar)'ların

kullanılmasının

morbidite ve mortaliteyi

arttırdığı

gözlenmiştir.

nedenle; kanser,

kansere

bağlı

anemilerde

ve kanser kemoterapisine

bağlı

anemilerde

(epoetin

alfa,

epoetin

beta,

darbepoietin

alfa ve benzeri ajanlar)

kontrendikedir.

4.4.

oze|

kullanım uyarıları

önlemleri

Genel

Eritropoezis

stimüle

edici

ajanların

(ESA)

izlenebilirliğini

arttırmak

amacıyla,

uygulanan

ESA'nın

ticari

adı

hasta

dosyasında

açık

şekilde

kaydedilmelidir

(veya

belirtilmelidir).

basıncı

özellikle

ARANESP

tedavisinin

başlangıcında

olmak

üzere

tüm

hastalarda

izlenmelidir.

Hastalar,

antihipertansif

ilaçlara

diyet

kısıtlamalarına

uymalarının

önemi

konusunda

uyarılmalıdırlar.

Eğer

uygun

önlemlerin

başlanmasıyla

basıncını

kontrol

etmek

oluyorsa,

ARANESP

dozunu

aza|İarak

keserek

hemoglobin

azaltılabilir

(bakınız

bölüm

4.2)'

Aranesp

tedavi

gören

KI}Y

hastalarında,

hipertansif

kriz,

hipertansif

ensefalopati

ve nöbetleri

içeren

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir.

Etkin

eritropoezis

sağlamak

için,

her hasta

için

tedaviden

önce

ve tedavi sırasında

demir

durumu

değerlendirilmelidir

bazen

ilave

demir

tedavisi

gerekebilir.

ARANESP

tedavisine

cevap alınmazsa,

bunun

nedenleri

acilen

araştırılmalıdır. Demir,

folik

asit veya

eksikliği

ESA'ların

etkisini

aza|tır

nedenle

düzeltilmelidir.

Birlikteki

enfeksiyonlar,

inflamatuvar

Veya

travmatik

olaylar,

gizlikan

kaybı, hemoliz,

ciddi aluminyum

toksisitesi,

a|ttayatan

hematolojik

hastalıklar

veya

kemik

iliği

fibrozisi

eritropoetik cevabı

bozabilir.

Retikülosit

Saylml

değerlendiımenin

parçasl

olarak kabul

edilmelidir.

Eğer

yanıt

yetersizliğinin

tipik

nedenleri

dışlanıyor ve

retikülositopeni mevcut

kemik

iliği

incelemesi

düşünülmelidir. Eğer

kemik

iliği

PRCA

(saf

alyuvar aplazisi)

ile uyumlu

anti-eritropoietin

antikorları için

test

yapılmalıdır.

Nötralize edici

anti-eritropoietin antikorlarının

neden

olduğu

alyuvar aplazisi

Aranesp

dahil

olmak

üzere

ESA'lara

bağlı

olarak bildirilmiştir.

durum,

belirgin

şekilde,

subkutan

tedavi uygulanan

hastalarında

bildirilmiştir.

antikorların, tüm eritropoetik

proteinlerle

çapraz-reaksiyona

girdikleri

gösterilmiştir

eritropoietinlere

nötralize

edici

antikorları

olduğundan

şüphe

edilen

Veya

olduğu

teyid

edilen

hastalar

Aranesp'e

geçmemelidir (bakınız

bölüm

4.8).

Hemoglobindeki

çelişkili

düşüş

düşük retikülosit

Saylmlnln

eşlik

ettiği

ciddi

anemi

gelişimi,

epoetin

tedavinin kesilmesi

anti-eritropoietin

antikor

testi

yapılmasını

gerektirir.

Interferon

ribavirin

tedavi

gören

Hepatit

C'li

hastalarda, epoetinlerin

eşzamanlı

kullanıldığı

durumlarda

vakalar

rapor

edilmiştir.

Epoetinler, hepatit

ile ilişkili

anemi tedavisinde

onaylanmış değildir.

ARANESP'in

bütün

çalışmalarında

aktif

karaciğer hastalığı dışlanma

kriteri

olduğundan,

karaciğer bozukluğu

olan

hastalardan

elde

edilen

hiçbir

bilgi

mevcut değildir.

Karaciğer,

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'nun

eliminasyonu

için

esas

olarak

düşünüldüğünden,

ARANESP

karaciğer

hastalığı

olan

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

ayn|

Zamanda,

orak hücreli anemisi olan

hastalarda

veya

epilepsili

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

Sağlıklı

kişiler

taraflndan

ARANESP'in

yanlış

kullanımı, kan

hücrelerinin sayısında

aşırı

artışa neden olur.

yaşamı

tehdit

eden

kardiyovasküler

sistem

komplikasyonlarına

neden

olabilir.

Kullanıma hazır dolu

enjektörün

iğne

koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru

doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi) içerir.

Klinik

çalışmalarda,

ESA'lar

gld|

üzeri

hemoglobin

değerlerine neden

olduklarında,

ölüm

riskinde,

ciddi

kardiyovasküler veya

inmeyi

de kapsayan serebrovasküler

olaylar ve vasküler

tromboz olaylarında

artış

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda,

hemoglobin

konsantrasyonu,

anemi semptomlarını

kontrol

edecek

transfiizyonundan

kaçınmayı

gerektirecek

düzeylerin

üzerine

çıkarıldığında,

epoetin uygulamasına

atfedi

lecek

arlat

gösterilmemiştir.

hastalarında,

idame

hemoglobin

konsantrasyonu

bölüm

4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonu

üst

limitini

aşmamalıdır.

ARANESP,

epilepsisi

olan

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

alan

hastalarda

konvülsiyonlar

bildirilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

idame hemoglobin

konsantrasyonu,

bölüm 4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonunun

üst

sınırını

aşmamalıdır.

Klinik

çalışmalarda,

gldl

(7.5

mmol/l)

seviyesindenfazla

bir hemoglobin

hedeflenerek

ESAlar

uygulandığında,

ciddi

kardiyovasküler

Veya inme

gibi

serebrovasküler

olaylarda

vasküler

erişim

trombozunda

risk

artışı

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalar,

hemoglobin

konsantrasyonu

anemi

beliıtilerini

kontrol

etmek ve

transfiizyonunu

önlemek

için

gereken

seviyenin

ötesine

arttırıldığında,

epoetin alımına

atfo

lunab i1ir

belirgin

ar|ar

sağlandlğını

göstermemiştir.

demir

tedavisi,

Serum

ferritin değerleri

pgll

altında

veya

transferrin

saturasyonu

20Yo

altında olan tüm hastalar

için

önerilmektedir.

Serum

potasyum

dizeyi,

ARANESP

tedavisi

sırasında

düzenli

olarak

kontrol edilmelidir.

kadaı'

her hangi

kayıp

olmamışsa da

ARANESP

alan

birkaç

hastada

potasyum

artışı

bildirilmiştir.

Eğer

potasyum

seviyesinin

artmış

olduğu

yükseldiği

gözlenirse, potasyum

normal

düzeye

gelinceye

kadar

ARANESP

kullanımına

verilmesi

düşünülmelidir.

4.5.

Diğer

tıbbi ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekilleri

kadar elde edilen

klinik

sonuçlar,

darbepoetin

alfanın

diğer

bileşiklerle

herhangi

etkileşimini

göstermemektedir.

Bununla

birlikte,

siklosporin, takrolimus

gibi

kırmızı

hücrelerine

yüksek

oranda

bağlanan

ilaçlarla

etkileşme

potansiyeli

vardır.

Eğer

Aranesp

ilaçlardan herhangi

biriyle

birlikte veriliyorsa,

ilaçların

kan düzeyleri

kontrol edilmelidir

hemoglobin

artışına

göre

dozları ayarlanmalıdır.

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediatrik

popülasyon:

Pediatrik

popülasyonda

etkileşim

çalışmaları

yapılmamıştır

4.6.

Fertilite,

gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

Doğruma

Potansiyeli

Bulunan Kadınlar/

Doğum

Kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

ve doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda

ilacın kullanımı

yönünden

öneri bulunmamaktadır.

Gebelik

dönemi

Gebe

kadınlarda

ARANESP

ile ilgili

yeterli

Ve iyi

kontrollü

çalışmalar

bulunmamaktadır.Hayvan

çalışmaları

gebelik,

embriyonal/ftİtal

gelişmeler,

doğum

veya

postnatal

gelişmeler

bakımından

doğrudan zarar|ı

etkiler

göstermemiştir.

Herhangi bir fertilite

değişikliği

saptanmamıştır.

ARANESP,

gebelik

sırasında,

sadece

ilaç

tedavisinin faydaları

fetusda meydana

gelebilecek

muhtemel

riski

mazur

gösterdiği

taktirde

kullanılmalıdır ve

gebe

kadınlara

reçete edilirken

dikkatli

olunmalıdır.

Laktasyon

dönemi

ARANESP'in

anne

sütüne

geçip geçmediği

bilinmemektedir.

Anne

sütü almakta

olan

çocuğa

yönelik

risk

göZ

ardı

edilemez.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

ARANESP

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağınal

tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin

çocuk

açısından

faydası

ARANESP

tedavisinin

emziren

anne

açlslndan

faydası

dikkate alınmalıdır.

Üreme

yeteneğilFertilite

Erkek

dişi

sıçanlara

çiftleşme

öncesi ve sırasında

intravenöz

olarak

doz|arın

mcg/kg'a

kadar

haftada

üç

kez)

hiçbirinde

üreme

performansı,

fertilite

sperm

değerlendirme

parametreleri

etkilenmemiştir.

Haftada

uygulanan

mcg/kg

veya

daha

yüksek

doz|arda

implantasyon

sonrasl

fötal kayıpda

artış

görülmüştür.

4.7.

Arıç

makina

kullanımı

üzerindeki

etkiler

Araç

veya

makina

kullanımına

ARANESP'in

gözlenmiş

herhangi

bir etkisi

yoktur

4.8.

Istenmeyen

etkiler

Güvenlilik

profilinin

özeti

Aranesp

ilgili

olarak tanımlanan

advers

reaksiyonlar hipeıtansiyon,

inme,

tromboembolik

olaylar,

konvülsiyonlar,

alerjik

reaksiyonlar,

döküntü/eritem

alyuvar

aplazisidir

(PRCA);

bkz.

Bölüm

4.4.

Aranesp'in

subkütan

enjeksiyonla

uygulandığı

çalışmalarda

enjeksiyon

bölgesinde

gelişen

ağrı

tedavi

ilişkili

olabilir.

Enjeksiyon

bölgesinde

ağrı

genellikle

hafif

geçici

yapıda

olup

ağırlıklı

olarak

enjeksiyon

sonraslnda

ortaya

çıkmaktadır.

Advers

reaksiyon tablosu

Advers

reaksiyon insidansları

aşağıda

sistem

organ

sınıfi

sıklığına

göre

listelenmiştir.

Sıklık

grupları

aşağıdaki

şekilde

tanımlanmaktadır:

Çok

yaygın

(>l/10),

yaygın

(>1/l00,

<l/10),

yaygın

olmayan

(>l/l000

<1/l00),

seyrek

(>l/l0000

<lil000),

çok

seyrek

(<l/10.000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin edilemiyor).

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan hastalar

Kontrollü

çalışmalardan

sunulan

veriler,

ARANESP

alan

766hasİa ve

r-HuEPo

alan

hasta

olmak

üzere

1357 hastayı

kapsamaktadır.

Aranesp

grubundakilerin

yo83'ij

diya|iz

tedavisi

uygulanan,

Yol7'si

diya|iz tedavisi

uygulanmayan

hastalardan

oluşmuştur.

inme,

ilave

klinik

çalışmada

advers

reaksiyon

olarak

tanımlanmıştır

(TREAT,

bkz. bölüm

5.l).

Kontrollü

klinik

çalışmalarda

pazarlama

sonrası

deneyimlerde,

ARANESP'le

tedaviye

bağlı olduğu

düşünülen

istenmeyen

etkilerin

insidansı:

Vasküler

rahatsızlıklar

Kalp

rahatsızlıkları

Sinir

sistemi bozuklukları

Bağışıklık

sistemi

bozuklukları

lenf

bozuklukları

sistemi

MedDRA

sistem

organ

sınıfi

Yaygın

olmayan

yaygın

Yaygın

olmayant

Yaygın

Çok

yaygın*

Bilinmeyen*

Insidansı

Tromboembolik

olaylar

Hipeıtansiyon

Konvülsiyonlar

Inme

Aşırı

duyarlılık

Alyuvar

Aplazisi

Advers

ilaç

reaksivonu

Genel

rahatsızlıklar

uyqulama

yeri

Koşulları

Cilt

cilaltı

rahatsızlıkları

dokusu

MedDRA

sistem organ

srnrfi

Yaygın

Yaygın

Insidansı

Enjeksiyon

yerinde

ağrı

Döküntü/eritem

Advers

ilaç reaksiyonu

*bkz.

bölüm

Seçili

advers

reaksiyonların

tarifi

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

TREAT

çalışmasında

inme

hastalarında

yayglr,

olarak

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

5.l).

izole

vakalarda,

Aranesp

tedavisine

bağlı

nötralize

edici

anti-eritropoietin

antikorunun

aracılık

ettiği

alyuvar aplazisi

(PRCA)

esas

olarak

subkütan

yolla

tedavi

edilen

hastalarında

bildirilmiştir.

PRCA

tanısının konması

halinde,

Aranesp tedavisine

verilmeli

hastalarda

diğer

rekombinant

eritropoietik

proteinle

tedavi

yapılmamalıdır

(bkz.

bölüm

4.4).

Tüm aşırı

duyarlılık

reaksiyon1arının

sıklığının,

klinik

araştırma

verilerine

göre

hastalarında

çok

yaygın

olduğu

tahmin

edilmiştir.

Darbepoetin

alfa

ilgili

olarak anafilaktik

reaksiyon, anjiyoödem,

alerjik

bronkospazm,

cilt

dökünttisü

ürtiker

dahil ciddi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmiştir.

Darbepoetin

alfa

alan

hastalarda

konvülziyon|ar

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

4.4). Sıklığın,

klinik

araştırma

verilerine

dayanarak

hastalarında

yaygn

olmayan

şeklinde

olduğu

tahmin

edilmiştir.

Pediatrik kronik

böbrek

yetmezliği popüIasyonu

Aranesp'in

güvenliliği

ilgili

olarak

pediatrik

popülasyonda

kısıtlı

veri

bulunmaktadır.

Aranesp

güvenliliği,

Epoetin alfa

tedavisiyle

stabil

durumda

olup,

ardından

hemoglobin

seviyelerinin

korunması

için Aranesp'e

geçiş

yapılan,

diyaliz

alan

veya

a|mayan

pediatrik

yaş

arası)

hastaları

yapılan

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Daha

önceden

yetişkin

hastalar

için

bildirilenler

karşılaştırıldığında

pediatrik

hastalar

için

tanımlı

herhangi

bir ilave

advers

reaksiyon

bulunmamaktadır.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandırma

Sonrasl

şüpheli

advers

reaksiyonlarının raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar.

Sağlık

mesleği mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta:tufam@titck.gov.tr;

tel:

0 800

314 00

faks: 0

312218

4,9.Doz

aştmt

tedavisi

Tek veya

çoklu

doz olarak

güvenli

şekilde

uygulanabilecek olan

maksimum Aranesp miktarı

belirlenmemiştir.

Hemoglobin

dikkatle

iz|enmez

uygun

şekilde

ayar|anmaz ise,

Aranesp tedavisi

polisitemiye

açabilir.

Aranesp

aşımı

sonrasında

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir

(bkz.

bölüm 4.4).Polisitemi halinde

ARANESP

geçici

olarak kesilmelidir

(bakınız

bölüm

4.2.).

Eğer

klinik

olarak

endike

ise,

flebotomi

uygulanabilir.

FARMAKOLOJiK Özrr,r,ixr.rcn

5.1.

Farmakodinamik özellikler

kodu:

B03XA02

Farmakoterapötik

grup:

Anti-anemik

Insan

eritropoietini,

kemik

i1iğinde

eritroid

projenitor

hücreler üzerindeki

eritropoietin

reseptörü

spesifik olarak etkileşerek eritropoiezisin

başlıca

regülatörlüğünü

yapan

endojen

glikoprotein

hormondur.

Eritropoietinin

üretimi

başlıca,

doku

oksijenlenmesindeki

değişikliklere cevap olarak

böbrekte

yapılır

böbrek

tarafindan düzenlenir.

Endojen

eritropoietinin üretimi

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

aza|ır

hastalardaki

kansızlığın

asıl

nedeni

eritropoietinin

eksikliğidir.

Darbepoetin

alfa,

eritropoiezisi

endojen

hormon ile aynı mekanizmayla

stimüle

eder.

Endojen

hormon

r-HuEPo

3 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahipken, darbepoetin

alfa

5 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahiptir.

Ilave

şeker

kalıntıları, moleküler

olarak,

endojen

hormon

üzerindekilerden

farksızdır.

Artan karbonhidrat

içeriğine

bağlı olarak

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'den

daha

uzun

terminal

yarılanma

ömrüne

sahiptir ve

bunun sonucu

olarak

daha

fazla

vivo

aktiviteye sahiptir.

moleküler

değişikliklere

rağmen,

darbepoetin

alfa,

eritropoietin

reseptörü

için

çok

spesifiteye sahiptir.

Kronik

böbrek

etmezliği

hastaları

iı<i

tıiniı<

çalışmada

daha düşük hemoglobin seviyelerine

karşı

daha

yüksek

hemoglobin

seviyeleri

hedeflenerek

(11.3

gldlı'ye

(7.1

mmol/l)

karşı l3.5

g/dl

(8.4

mmol/l);

g/dl'ye

(6.2

mmol/l)

karşı

gldl,

(8.7

mmol/l)

ESA'lar

uygulandığında

hastalarında

ölüm ve

ciddi

kardiyovasküler

olaylar

açısından

daha

yüksek

riskler

söz konusu olmuştur.

Diyaliz

tedavisi

almayan

hemoglobin

seviyeleri

<

g/dl

olan

tip 2 diyabetli

4.038

hastasında

yapılan

randomize,

çift

kör,

plasebo

kontrollü bir

çalışmada

(TREAT)

g/dl

seviyesi

hedeflenerek hastalara darbepoetin alfa

tedavisi

veya

plasebo

verilmiştir

(hemoglobin

seviyesi

gldl,

olduğunda kurtarma

tedavisi olarak

darbepoetin

alfa).

Çalışmada,

ti.im

nedenlere

bağlı mortalite veya kardiyovasküler morbidite

(darbepoetin

alfa'ya

karşı

plasebo;

l.05,

y"95

(0.94,

l.l7)

tüm

nedenlere

bağlı

moıtalite

Veya

son dönem

böbrek

hastalığı

(SDBR)

(darbepoetin

a|fa'ya karşı

plasebo;

'06,

yo95

(0.95,

1.19)

riskindeki

azalmanın ortaya

konması

şeklindeki

primer

amaca

ulaşılmamıştır. Birleşik

sonlanım

noktalarının

tekli

bileşenleri

i|gili

ana|izde

aşağıdaki

(%95

değerleri

ortaya

konmuştur:

ölüm

1.05

(0.92'

1.2l),

konjestif

kalp

yetmez|iği

(KKY)

0.89

(0.74,

l.08),

miyokard

enfarktüsü

0.96

(0.75,

l.23), inme |.92

(|.38,2.68),

miyokard

iskemisi

nedeniyle hastaneye

yatırılma

0.84

(0.55,

l.27),

SDBH

l.02

(0.87,

1.18).

displastik

endromu olan

astalardaki anemi

ARANESP

tedavisi

düşük

orta

risk

myelodisplastik

sendromda

(MDS)

darbepoetin

alfanın

üç

haftada

olarak

verildiği

(N:206)

kollu

açık

tasarımlı bir

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Primer

etkinlik

sonlanma

noktası

olan

eritroid

yanıt

(Uluslararası

Çalışma

Grubu Kriterleri

çerçevesinde

majör

minör) elde

edilen

hastaların

yüzdesi

l3'üncü

haftada

olarak

gözlenmiştir.

hastada

tedaviye bağlı

ciddi

advers

olay

(bir

orta

derecede

ciddi

iskemik

atak

ciddi

hipertansiyon)

yaşanmış

ve dört

hastada

tromboembolik

olay

bildirilmiştir.

olarak

bağımsız

araştırmacılar tarafindan toplam

düşük

orta

risk

hastasını

kapsayan

prospektif

kollu

darbepoetin

alfa

çalışması

yapılmıştır.

çalışmaların

üçünde

(N:ı3l)

darbepoetin

alfa

haftada

doz olarak uygulanmış

genel

eritroid

yanıt

oranı

Yo40'ın

üzerinde olmuştur. Darbepoetin alfanın

haftada

(N:62)

sıglkg

haftada

(N:24)

olarak

uygulandığı

diğer

çalışmada

eritroid

yanıt

oranl

slraslylaYo

olmuştur.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özelIikler

Artmış

karbonhidrat

içeriğine bağlı

olarak,

dolaşımdaki

darbepoetin

alfa

düzeyi ekivalan molar

dozdaki

r-HuEPo'dan

daha

uzun

süre

eritropoiezisi

stimüle edecek

minimum

konsantrasyonun

üzerinde kalır,

aynı

biyolojik

cevabı

elde

etmek

için

darbepoetin

alfa'nın

daha

sıklıkla

verilmesini

sağlar.

Kronik

böbrek

etmezliği hastaları

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında darbepoetin

alfanın farmakokinetiği

intravenöz ve

subkutan

uygulamadan

Sonra

klinik

olarak incelenmiştir.

Emilim:

ARANESP'in

hastalarına

(diyaliz

uygulanan

uygulanmayan)

subkutan

uygulanmasını takiben

emilimi

yavaştır

zirve

konsantrasyonları ortalama

saatte

oluşur

(|2-7

saat).

Subkutan uygulamada

biyoyararlanım

dir.

Avrupa'daki

klinik

çalışmalarda

ARANESP

alan

809 hastadan

elde edilen veriler

hemoglobin

idamesi

için

gerekli

dozu değerlendirmek

için

incelenmiş

intravenöz

subkutan

yolla

enjeksiyonda

haftalık

ortalama

dozda

fark

olmadığı

gözlenmiştir.

Diyaliz

alan veya

a|mayan

pediyatrik

yaş)

hastalar

ile,

yetişkin

hastaları

kıyaslandığında,

subkütan Veya

intravenöz uygulamadan Sonra

haftaya

(168

saat)

kadar

olan

benzer

örnek alma

süreleri

için

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiği

benzer

olmuştur.

Intravenoz

uygulamayı

takiben,

pediyatrik

yetişkin

hastalarda

eğri altında

kalan

alanda

(AUC[0-co]),

zaman 0

sonsuz arasında

yaklaşık

25o/o

oranında

bir fark

gözlenmiştir;

ancak

farklılık,

pediyatrik

hastalarda

gözlemlenen

fazla

AUC(O-oo) seviyesinden

daha

olmuştur.

Subkütan

uygulamayı takiben,

AUC(0-oo),

pediyatrik

yetişkin

hastalarında benzer olmuştur.

Dağılım:

Dağılım

hacmi

(Vss) yaklaşık

olarak

plazma

hacmine eşit olduğundan

ekstravasküler

alana

dağılım

sınırlıdır.

Biyotransformasyon:

Darbepoetin

alfanın

iyotransformayonu karakterize

lmemi

ştir.

Eliminasyon:

Darbepoetin

alfanın

klirensi

mUsaatlkg'dir.

Intravenöz

olarak uygulandığında

darbepoetin

alfanın terminal yarılanma

ömrü

saattir

7.5).

Darbepoetin

alfanın 0.6

mcglkg

ara|ığında

subkutan

aylık

uygulamaslnl takiben

teıminal

yarılanma

ömrü

saat

bulunmuşfur.Darbepoetin

alfanın

subkutan

uygulama

Sonrasl

terminal

yarılanma

ömrünün

intravenöz

yola göre

daha

uzun olması

subkutan

emilim

kinetiğine

bağlıdır.

Klinik

çalışmalarda,

uygulama

yoluyla

minimum

birikim

gözlenmiştir.

Preklinik

çalışmalarda,

renal

klirensin minimum

olduğu

(toplam

klirensin

2'sine

kadar)

Serum

yarılanma

ömrünü

etkilemediği

gösterilmiştir.

Yarılanma

ömrü

de,yetişkin

pediyatrik

yaş)

hastaları

arasında

hem intravenöz, hem

subkütan

uygulamayı takiben benzer

olmuştur.

Doğrusalhk/ Doğrusal

olmayan durum:

ARANESP,

intravenöz

uygulandığında

0.025

0.6l

ııglke

ara|ığında ve

tek doz

subkutan uygulandığında

0.28

0.84

pglkg

ara|ığında doz doğrusal farmakokinetiğe

sahiptir.

5.3. Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Sıçan

köpeklerde

yapılan

bütün

klinik

çalışmalarda,

darbepoetin

alfa,

farmakolojik

etkilerinden beklendiği

gibi,

hemoglobin

hematokrit

düzeyleriyle,kırmızı

hücrelerinin

sayısında

retikülositlerde

belirgin

aıtış

meydana

getirmiştir.

Çok

yüksek

dozlardaki

istenmeyen

olayların, abartılmış

farmakolojik

etkilere

(artmış

viskozitesine

6ağ|ı azalmış

doku

perfiizyonu)

bağlı

olduğu

düşünülmektedir.

Bunlar

arasında

miyelofibrosis

dalak

hipertrofisi

yanında

köpeklerde

EKG-QRS

kompleksinin

genişlemesi

bulunmaktadır;

fakat

disritmi

intervali

üzerinde

bir etki

gözlenmemiştir.

Darbepoetin alfa

hiçbir

genotoksik potansiyel

sergilemediği

gibi,

vivo

veya

vitro

non-

hematolojik hücrelerin

poliferasyonu

üzerinde

herhangi

bir etkisi

yoktur.

Kronik

toksisite

çalışmalarında,

hiçbir

doku tipinde

tümörojenik

veya

beklenmeyen

mutajenik

yanıtlar

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa'nın

karsinojenik

potansiyeli

uzun süreli

hayvan

çalışmalarında

değerlendirilmemiştir.

Sıçan ve

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda,

hamilelik,

embriyonal/fotal

gelişme,

doğum veya

postnatal

gelişme

ilgili

olarak

klinik

bakımdan

ilişkili

herhangi

zararlı

etki

gözlenmemiştir.

Plasental

transfer

minimumdur.

Feıtilitede

herhangi

değişiklik

tespit

edilmemiştir.

FARMAsÖrix

Öznı,ı,ixr,nn

Yardımcı

maddelerin listesi

Monobazik

sodyum

fosfat

Dibazik

sodyum fosfat,

Sodyum

klorür

Polisorbat

Enjeksiyon

için

6.2.

Geçimsizlikler

Geçimsizlik

çalışmaları

olmadan,

ARANESP

diğer

tıbbi

ürünlerle karıştırılmamalı

infiizyon

olarak

birlikte

uygu1anmamalıdır.

6.3.

ömrü

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler,

rekonstitüsyon

ve/veya

açılıştan

sonraki

saklama

şartları

süresi

Buzdolabında

saklayınız

(20C

8"C

Dondurmayın.

Işıktan

korumak

için

dış karton kutunun

içinde

tutun.

Ayaktan tedavi

için ARANESP,

oda sıcaklığında

(25oC'ye

kadar) maksimum

günlük

periyod

için

saklama koşullarından

çıkarılabilir.

Enjektör

buzdolabından

çıkarıldıktan

sıcaklığına

ulaştıkten

(25oC'ye

kadar) sonra

içinde

kullanılmalı

atılmalıdır.

Ambalajın

niteliği

içeriği

ml'de 20

ııe

ARANESP

solüsyonu

pglml)

içeren

döıt

adet

kullanımlık

kullanıma

hazır

enjektör

Kullanıma

hazır dolu

enjektörler

blister

ambalaj larda

paketlenmiştir.

Enjektörler,

no|ıı

çelik

iğne ucu

camdan

üretilmiştir.

Kullanıma hazır

dolu

enjektörün iğne koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru

doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi) içerir.

Bakınız

bölüm

4.4.

6.6.

Kullanım,

uygulama

atılrmına

ilişkin

bilgiler

Beşeri

tıbbi

üründen

arta kalan maddelerin imhası

diğer

özel

önlemler

ARANESP

steril fakat

koruyucu içermeyen

üründür.

enjektörle

dozdan

faz|a

uygulamayınız.

Kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde

kalan

tıbbi

ürün

atılmalıdır.

Kullanılmamış

ürün

da atık

maddesi

tıbbi

ürünlerin kontrolü

kılavuzları

ambalaj

maddeleri

atık

kontrolü

kılavuzlarl

uyarlnca

atılmalıdır.

Uygulamadan önce

ARANESP

çözeltisi

gözle

kontrol

edilmelidir.

Sadece

renksiz,

berrak

Veya

hafif

opelesan

çözelti

enjekte

edilmelidir.

Çalkalamayınız.

Enjeksiyondan

önce,

kullanıma

hazır dolu

enjektör

sıcaklığına ulaşmalıdır.

Enjeksiyon

yeri

değiştirilmeli

enjeksiyon

yerindeki

rahatsızlıktan kaçınmak

için

yavaş

enjekte

edilmelidir.

Reçete

satılır.

RUHSAT

SAIIiBi

Amgen

ilaç

Tic.

Ltd.

Şti.

Kuleleri,

Levent Mah.,

Meltem

Sok.

Kule:

Levent,

Beşiktaş, istanbul

Tel:0

2123863434

RUHSAT

NUMARAST

(rARr)

13017

RUHsAT

TARİIIİ

/RUHSAT

YENİLEME

TARiIIi

ruhsat

tarihi: 23.06.2010

KüB,üN

YENiLENME TARiHİ

11.06.20t2