ARANESP 100 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARANESP 100 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARANESP 100 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • darbepoetin alfa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/13
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-06-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

üntıN

nİı,cİsi

FARMAsörİx

üni-ıNilN

ı.ur

ARANESP

mikrogram

kullanımahazır

dolu enjektör

içinde

enjeksiyonluk

çözelti

KALiTATİF

KANTİTAIİr

nir,rc'şİvı

Etkin

madde:

tek kullanımlık

kullanıma

hazır

dolu

enjektör,

mililitrede

mikrogram

darbepoetin

alfa

içerir

(200

p'glml).

Darbepoetin

alfa

Chinese Hamster

ovary

Cells

(CHO-KI)'da

teknolojisiyle

üretilmiştir.

Yardrmcr

madde:

Yardımcı

maddeler

için

6.1'ebakınız

FARMAsÖrir

FORM

Kullanıma

hazır

dolu enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti.

ARANESP

berrak,

renksiz

hafif

opelesan

çözeltidir

KLINIK

OZELLIKLER

4.1.

Terapötik

endikasyonlar

ARANESP

antianemiktir.

Diyalize

giren

hastalarda

kronik

böbrek

yetmezliği

ilgili

renal anemi

tedavisi,

Prediyaliz

hastalarında

semptomatik renal anemi

tedavisi

düzeyi

<10

g/dl

olan

myelodisplastik

sendromların

(MDS)

grubu

olan

(refrakter

anemi),

RARS

(refrakter

anemi

ringed-halkalı

sideroblastlarla

giden)

RCMD

(refrakter

sitopeni multilineage-birden

fazla

seride

displazi

giden)

tedaviden önceki

bazal

eritropoietin

(EPo)

düzeyi

<500

MU/ml

kemik

iliğinde

blast sayısı

<Yo5

olan

hastalarda

Eritropoiezis

Stimüle

Edici

Ajanlann

(ESA)

kullanılması

endikedir.

ajanların

kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

|I-I2

g/dl'dir.

Hedef

düzeyi

12gldl üzerine

çıkarılmamalıdır.

ajanlar

Hb düzeyi |2

gldl

olduğunda

kesilmelidir.

Pozo|oji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

ARANESP

tedavisi,

yukarıda

verilmiş

olan kullanım

alanında

deneyimi

olan

hekimler

tarafindan

başlatılmalıdır.

ARANESP,

kullanıma

hazır

dolu

enjektorde

kullanılmaya

hazır

şekilde

sunulmuştur

Kullanım,

hazı/ıama

atılıma

ilişkin bilgiler

bölüm

6.6' da

verilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliği

(KBY)

olan hastalarda

semptomatik

anemi

tedavisi

Anemi

semptom ve

sekelleri,

YaŞ,

cinsiyet

hastalığın

genel

etkisiyle

değişiklik

gösterebilir;

hekimin

herbir

hastanın

klinik

gidişatı

koşulunu değerlendirmesi

gereklidir.

ARANESP,

hemoglobini

gldl'den

daha

fazla

olmamak üzere

yükseltmek

için

subkutan

Veya

intravenöz

yolla

uygulanmalıdır.

Periferik venlerin

delinmesinden

kaçınmak

için

hemodiyaliz

almayan

hastalarda

subkutan

tercih edilir.

Hasta

bazındaki değişkenliğe bağlı

olarak,

münferit

olarak

hastada

arzu edilen

hemoglobin

düzeyinin üstiinde

altında bireysel hemoglobin değerleri

gözlenebilir.

Hemoglobin

değişkenliği,

||-|2

g/dl

olan

hedef

hemoglobin

aralığı

gözönüne

alınarak

dizenlemeleri

yoluyla

karşılanmalıdır.

gldl

izeri

kalıcı

hemoglobin

düzeylerinden

kaçınılmalıdır;

gldl

üzeri

hemoglobin düzeyleri

gözlendiğinde

uygun

ayar|amaları

için kılavuz

aşağıda

tarif

edilmiştir.

Dört

haftalık

dönemde

gld|'den

faz|a hemoglobin

yükselmesinden

kaçınılmalıdır.

Eğer

böyle

durum

olursa önerildiği

şekilde

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

ARANESP

tedavi

basamağa

ayrılmıştır

düzeltme ve idame

fazı.

Yetişkİn

hastaları

Düzeltme

fazı

Başlangıç dozu

subkutan Veya

intravenöz

uygulamada,

haftadabir

enjeksiyon

olarak,

0.45

pglkg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif

olarak

diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada

0.]5

llglkg

başlangıç dozu

subkutan

olarak uygulanabilir.

Eğer

hemoglobindeki

artış

yetersizse (dört

haftada

1gldl'den

azsa)

yaklaşık

olarak

o/o25

oranında

arttırılır.

artışı

döıt

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

artış dört

haftada

gldl'denfazlaysa,

artış

hızına

bağlı

olarak

yaklaşık

o|arak Yo25

oranında azaltılır.

ajanlar

dizeyi

gldl'yi

geçtiğinde

kesilmelidir.

Hemoglobin düzeyi

aza|maya

başladığında,

tedaviye,

önceki

dozun

yaklaşık

altındaki

dozla

yeniden

başlanmalıdır.

Hemoglobin

düzeyleri, stabil hale

gelinceye

kadar her

veya

haftada

ölçülmelidir.

Daha

sonra

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

Idame

fazı

idame

fazında

ARANESP

haftada

haftada

tek doz

olarak

uygulanmaya

devam

edilebilir.

Haftada tek

dozdan

haftada

ARANESP'e

geçen

diyaliz

hastaları

etapta

daha

önceki

haftada

dozluk

dozun

kahna eşit

doz almalıdırlar.

Diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada tek

dozla

hedef

hemoglobin düzeyine ulaşıldıktan Soffa

olarak

ARANESP

önceki

dozrrn

katı

olarak

ayda

subkutan olarak

uygulanabilir.

Dozaj

hedef

hemoglobin düzeyini korumak

izere

gerektiğince

titre

edilir

Eğer

hemoglobini

istenen

seviyede

tutmak

için doz

ayarlamasr

yapmak

gerekirse,

dozun

yakl

aşık

oranında

arlama

yapılması

öneri

lir.

Dört

haftada

hemoglobin

artışı

gld|'den

fazla

ise artış

hızına bağlı

olarak dozu

yaklaşık

orarıında

azaltınız.

F,ğer

hemoglobin 12

gldl'yi

aşarsa

aza|tıIması

düşünülmelidir.

Eğer

artmaya

devam

ederse

yaklaşık

olarak

oranında

azaltılmalıdır. Eğer

azaltıldıktan

soffa

hemoglobin

artmaya

devam

ederse hemoglobin

tekrar

düşmeye

başlayıncaya

kadar

kesilmeli

ve bu

noktada

önceki dozun %

altında

dozla

tedaviye

yeniden

başlanmalıdır.

Hastalar, anemi semptomlarını

yeterli

derecede

kontrol altına almayı

sağlayacak

düşük

onaylı

ARANESP

dozunun

kullanıldığını

garanti

etmek

izere

yakından

izlenmelidir.

Her doz

şema

ayarlamasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

Tedavinin

idame

fazındaki

değişiklikleri iki

haftada

birden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiği

Zaman

aynı

kullanılmalı

hemoglobin

dizeyi

veya

haftada

izlenerek,

hemoglobini

istenen düzeyde tutmak

için

uygun

ayarlaırıaları

yapılabilir.

Klinik

çalışmalar,

haftada

bir,

üç

rekombinant insan eritropoietini

(r-HuEPo)

alan

hastaların

haftadaya

haftada

ARANESP'e

geçebileceklerini

göstermiştir.

ARANESP'in

haftada tek

başlangıç

dozu

(1ıglhafta),

r-HuEPo

(IU/hafta)'nin

toplam haftalık

dozunun

200'e

bölünmesiyle

tayin edilebilir.

ARANESP'in

haftada

başlangıç

dozu

(pgliki

hafta)

r-HuEPo'nun

haftalık

dönemi boyunca

uygulanan toplam dozunun

200'e

bölünmesiyle tayin

edilebilir.

Bireysel

değişkenlikten dolayı, optimal

terapötik doza titrasyon

hasta

için

yapılmalıdır.

ARANESP,

r-HuEPo ile

değiştirildiğinde,

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir

ve aynı uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastaları

Düzeltme

fazı

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

başlangıç

dozu,

subkütan veya

intravenöz

olarak

haftada

kez tek doz

uygulanan

0.a5

p"gkg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif

olarak,

diya|iz

almayan

hastalarda,

0.75

sı"glkg'lık

başlangıç dozu

haftada

kere

tek doz olarak

subkütan

yoldan

uygulanabilir.

Eğer hemoglobindeki

artış

yeterli

değilse

(dört

haftada

ğdl

(0.6

mmol/l)'den

azsa)'

yaklaşık

olarak

25o/o

oranında

artırılır.

artışları, her

dört

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

artış dört

hafta içerisinde

gldlı

(1.25

mmol/l)'den

daha

faz\a

olursa,

artışın

oranlna

bağlı

olarak

yaklaşık25%

oranında aza|tı|ır.

Eğer hemoglobin

gldl. (]

mmol/l)'yi

geçefse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25Yo

oranında

azaItılmalıdır.

Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya devam

ederse,

dozlama-bir önceki dozun

yaklaşık

olarak

25o/o

altındaki

dozla

tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

azalmaya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hemoglobin

stabil hale

gelene

kadar

veya

haftada

kere

ölçülmelidir.

Sonrasında

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

1-10

yaş

arasındaki

çocuklar

için

hemoglobinin düzeltilmesi

konusunda

herhangi

bir kılavuz

mevcut

değildir.

Idame

fazı

yaş

ve üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

idame fazında

Aranesp

haftada

veya

haftada

kere

enjeksiyon olarak

uygulanmaya devam

edilebilir.

Haftada

Aranesp

uygulamasından,

her diğer

haftalarda

Aranesp

uygulamasma

geçen

diyaliz

hastaları,

başlangıç

dozu

olarak daha önceki,

haftada

kerelik

dozun

katına

eşit

almalıdırlar.

Diya|iz

almayan

hastalarda,

hedeflenen hemoglobin

düzeyi

haftada bir

yapılan

doz|ama

elde edilecek olursa, Aranesp, başlangıç

dozu olarak,

daha

önce

haftada

kere

uygulanan dozun

katına eşit olacak

şekilde

subkütan

yoldan

ayda

kere

uygulanabilir.

1-18

yaş

arasındaki

pediyatrik

hastalar

için,

klinik

veriler

haftada

veya üç

kere

r-HuEPo

alan hastaların haftada

kere,

haftada

kere

r-HuEPo

alan

hastaların her diğer

haftada

kere

Aranesp kullanımına

geçebileceğini

göstermiştir.

Aranesp'in

haftalık

pediyatrik

başlangıç

dozu

(1ıglhafta),

r-HuEPo'nun

haftalık toplam

dozunun

(IU/hafta)

240'a bölünmesi

hesaplanabilir.

diğer

hafta

için

Aranesp'in

başlangıç

dozu

(pglher

diğer

hafta),

HuEPo'nun,

haftalık

period

üzerinden uygulanan toplam

kümülatif

dozunun

(IUlhafta)

240'a

bölünmesi

hesaplanabilir.

Bireysel

değişkenlik

nedeniyle,

hasta

için

optimal

terapaötik

ayar|aması

beklenmektedir.

r-HuEPo

için

Aranesp

sübstütüsyonu

yapıldığında

hemoglobin

veya

haftadabir izlenmelidir

ve aynı

uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

Hedef

hemoglobin

sağlamak

için,

gerekli

olduğunda

ayar|amasl

yapılmalıdır.

Eğer hemoglobinin

istenen düzeyde

kalmasını

sağlamak

için bir doz

ayar|arrıası

gerekiyorsa,

dozun

yaklaşık

olarak

25o/o

oranında

ayarlanması önerilmektedir.

Eğer

hemoglobindeki

artış dört hafta içerisinde

g/dl

.25 mmo|l|)'den

daha

fazla

olursa,

artrşın oranlna

bağlı olarak doz

yaklaşık

oranında azaltılır.

Eğer hemoglobin 12

gldl

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

aıtmaya devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25o/o

oranında

azalİılmalıdır. Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya devam

ederse,

dozlama-bir önceki

dozırn

yaklaşık

olarak

25o/o

altındaki

doz|a

tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

azalmaya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hastalar,

anemi

semptomlarınr

kontrol altrna

almaya

yetecek

onaylı

düşük

Aranesp

dozunun

uygulanmasını

sağlamak

için

yakından

izlenmelidir.

Herhangi

bir doz

veya

çize|ge

ayat|amasından Sonla

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

İdame

fazında

yapılan

değişiklikleri,

haftadan

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiğinde

aynı

kullanılmalıdır

hemoglobinin istenen

düzeyde

kalmasını

sağlayacak uygun

aynlamalarının

yapılabilmesi

için

hemoglobin düzeyi

veya

haftada

kere

izlenmelidir.

Myelodisplastİk sendromdakİ

(MDS)

anemi tedavisinde

Aranesp'in

klinik

çalışma

verileri

yapılan

kollu

(single-arm)

çalışmalarla

sınırlıdır

(bakınız

bölüm

Faımakodinamik Özellikler).

Aranesp, anemisi olan ve

orta-l

riski

düşük

olan

yaş

üzerindeki

hastalar

için

ı]g

dozunda

çalışılmıştır.

Uygulama

şekli:

Subkutan

intravenöz enjeksiyon

yoluyla

uygulanır

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

BöbreklKaraciğer

yetmezliği:

Aktif

karaciğer hastalığı

tüm

ARANESP

çahşmalarında

dışlanma

kriteri

olduğundan

karaciğer

işlev

bozukluğu

olan

hastalarda

elde edilen

bilgi

bulunmamaktadır

(bakınız

böliım

4.4).

Pediyatrik

popülasyon

ediatrik

hastaları

yaşından

küçük

pediyatrik

hastalarında

ARANESP'in

etkinliği

güvenilirliği

saptanmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon

ARANESP'in

hastalarındaki

klinik

çalışmalarındaki

1801

hastadanYo

44'ij

yaş

üzerinde

iken,

|7'si ]5

yaş

Ve üzerindedir.

ARANESP

birlikte

kemoterapi alan

kanser

hastasındaki

klinik

çalışmalarda

hastaların

45'i

yaş

ve üzerinde

iken

|4'ij75

yaş

üzerindedir.Yaşlı

genç

hastalar arasında

genel

etkililik

güvenilirlik

farkı

saptanmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Darbepoetin

a|faya,

r-HuEPo'yaveya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

aşırı duyarlılık

olanlarda,

Yeterince kontrol

altına

alınmamış

hipertansiyonu

olanlarda,

Kanser,

kansere

bağlı

anemilerde

kemoterapiye

bağlı

anemilerde

(Eritropoezis

Stimüle

Edici

Ajanlar)'ların

kullanılmasınrn

morbidite ve

mortaliteyi

arİtırdığı

gözlenmiştir.

nedenle;

kanser,

kansere

bağlı

anemilerde ve kanser kemoterapisine

bağlı

anemilerde

(epoetin

alfa, epoetin

beta,

darbepoietin alfa ve benzeri ajanlar)

kontrendikedir.

4.4.

Öze|kullanım

uyarrlarr

önlemleri

Genel

Eritropoezis stimüle

edici

ajanların

(ESA)

izlenebilirliğini

arttırmak

amacıy|a,

uygulanan

ESA'nın

ticari

adı

hasta

dosyasında

açık bir

şekilde

kaydedilmelidir

(veya

belirtilmelidir).

basrncı

özellikle

ARANESP

tedavisinin başlangıcında

olmak

üzere

tüm

hastalarda

izlenmelidir.

Hastalar,

antihipertansif

ilaçlara

diyet

kısıtlamalarına uymalarının

önemi

konusunda

uyarılmalıdırlar.

Eğer

uygun

önlemlerin

başlanmasıyla

basıncını

kontrol

etmek

oluyorsa,

ARANESP

dozunu

azaltarak

keserek hemoglobin azaltılabilir

(bakınız

bölüm

4.2). Aıanesp

tedavi

gören

hastalarında,

hipertansif

kriz,

hipertansif

ensefalopati

nöbetleri

içeren

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir.

Etkin

eritropoezis

sağlamak

için,

her hasta

için

tedaviden

önce

tedavi

srrasrnda

demir

durumu

değerlendirilmelidir

bazen

ilave

demir

tedavisi

gerekebilir.

ARANESP

tedavisine cevap

a|ınmazsa, bunun

nedenleri acilen araştırılmalıdır.

Demir,

folik

asit

veya

eksikliği

ESA'ların

etkisini

aza|tır

nedenle

düzeltilmelidir.

Birlikteki

enfeksiyonlar,

inflamatuvar

Veya

travmatik

olaylar,

giz|ikan

kaybı, hemoliz,

ciddi aluminyum

toksisitesi,

ahtayatan

hematolojik hastalıklar

veya

kemik

iliği

fibrozisi

eritropoetik

cevabr

bozabilir.

Retikülosit

Saylml

değerlendirmenin

palçasl

olarak

kabul

edilmelidir. Eğer

yanıt

yetersizliğinin

tipik

nedenleri

dışlanıyor

retikülositopeni

mevcut ise

kemik

iliği

incelemesi

düşünülmelidir.

Eğer

kemik

iliği

PRCA

(saf

alyuvar aplazisi)

ile uyumlu

anti-eritropoietin

antikorları için

test

yapılmalıdır.

Nötralize edici

anti-eritropoietin antikorlarının

neden

olduğu

alyuvar

ap|azisi

Aranesp

dahil

olmak

izere

ESA'lara

bağlı

olarak bildirilmiştir.

durum,

belirgin

şekilde,

subkutan

tedavi uygulanan

hastalarında

bildirilmiştir.

antikorların, tüm eritropoetik

proteinlerle

çapraz-reaksiyona

girdikleri

gösterilmiştir

eritropoietinlere

nötralize

edici

antikorları

olduğundan

şüphe

edilen Veya olduğu

teyid

edilen

hastalar

Aranesp'e

geçmemelidir (bakınız

bölüm

4.8).

Hemoglobindeki

çelişkili

düşüş

düşiik

retikülosit

Saylmmrn

eşlik

ettiği

ciddi

anemi

gelişimi,

epoetin

tedavinin

kesilmesi

anti-eritropoietin

antikor

testi

yapılmasını

gerektirir.

Interferon

ribavirin

tedavi

gören

Hepatit

C'li

hastalarda, epoetinlerin

eşzamanlı

kullanıldığı

durumlarda

vakalar

rapor

edilmiştir.

Epoetinler, hepatit

ilişkili

anemi

tedavisinde

onaylanmış

değildir.

ARANESP'in

bütün

çalışmalarında

aktif

karaciğer

hastalığı

dışlanma

kriteri

olduğundan,

karaciğer

bozukluğu olan

hastalardan

elde edilen

hiçbir

bilgi

mevcut değildir.

Karaciğer,

darbepoetin

a|fa

r-HuEPo'nun

eliminasyonu

için

esas

olarak

düşünüldüğünden,

ARANESP

karaciğer

hastalığı

olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

aynl

Zamanda,

orak

hücreli

anemisi olan

hastalarda

veya

epilepsili

hastalarda

dil'katli

kullanılmahdır.

Sağlıklı

kişiler

tarafindan

ARANESP'in

yanlış

kullanımı, kan

hücrelerinin

sayısında aşırı

artışa

neden

olur.

yaşamı

tehdit

eden

kardiyovasküler

sistem

komplikasyonlarına

neden

olabilir.

Kullanıma hazır dolu

enjektörün

iğne

koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru doğal

kauçuk

(bir

lateks türevi)

içerir.

Klinik

çalışmalarda,

ESA'lar

gldl

üzeri hemoglobin

değerlerine neden

olduklarında, ölüm

riskinde,

ciddi

kardiyovasküler veya

inmeyi

de kapsayan serebrovasküler

olaylar

vasküler

tromboz

olaylarında

artış

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda,

hemoglobin

konsantrasyonu,

anemi semptomlarını

kontrol

edecek

ve kan

transfüzyonundan

kaçınmayı

gerektirecek

düzeylerin üzerine

çıkarıldığında,

etin

uygul

amasına

atfedilebi

lecek

amlı

ar|ar

sterilmemiştir.

hastalarında,

idame

hemoglobin

konsantrasyonu

bölüm 4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonu

üst

limitini

aşmamalıdır.

ARANESP,

epilepsisi

olan

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

alan

hastalarda

konvülsiyonlar

bildirilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda, idame

hemoglobin

konsantrasyonu,

bölüm

4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonunun

üst

srnrrrnr

aşmamalıdır.

Klinik

çalışmalarda,

gldl

(7.5

mmolll)

seviyesinden

faz|a

bir hemoglobin

hedeflenerek

ESAlar

uygulandığında,

ciddi

kardiyovasküler

Veya

inme

gibi

serebrovasküler

olaylarda

vasküler

erişim

trombozunda

bir risk

artışı

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalar,

hemoglobin

konsantrasyonu

anemi

belirtilerini

kontrol

etmek

transfi.izyonunu

önlemek

için

gereken

seviyenin

ötesine

arttırıldığında,

epoetin alımına

atfolunabilir belirgin

arlar

ağl

andığını

stermemi

ştir.

demir tedavisi,

Serum

ferritin

değerleri

pgll

altında veya

transferrin

saturasyonu20o/o

altında olan

tüm

hastalar

için

önerilmektedir.

Serum

potasyum

düzeyi,

ARANESP

tedavisi

sırasında

düzenli

olarak

kontrol edilmelidir.

ne kadar her hangi

kayıp

olmamışsa da

ARANESP

alan

birkaç

hastada

potasyum

aıtışı

bildirilmiştir.

Eğer

potasyum

seviyesinin

artmış

olduğu

yükseldiği

gözlenirse, potasyum

normal düzeye

gelinceye

kadar

ARANESP

kullanımına

verilmesi dtışünülmelidir.

4.5.

Diğer

tıbbi ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekilleri

kadar elde edilen

klinik

sonuçlar,

darbepoetin

alfanın diğer

bileşiklerle

herhangi

etkileşimini

göstermemektedir.

Bununla

birlikte,

siklosporin, takrolimus

gibi

kırmızı

hücrelerine

yüksek

oranda bağlanan

ilaçlarla

etkileşme

potansiyeli

vardır.

Eğer

Aranesp

ilaçlardan herhangi

biriyle

birlikte veriliyorsa,

ilaçların

düzeyleri

kontrol

edilmelidir

hemoglobin

artışına

göre

dozlarr

ayarlanmalıdır.

Ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediatrik

popülasyon:

Pediatrik

popülasyonda

etkileşim

çalışmaları

yapılmamıştır

4.6.

Fertilite,

gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

Doğruma

Potansiyeli

Bulunan Kadınlar/

Doğum

Kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan kadınlarda ve doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda

ilacın

kullanımı

yöniinden

öneri bulunmamaktadır.

Gebelik

dönemi

Gebe

kadınlarda

ARANESP

ile ilgili

yeterli

Ve iyi

kontrollü

çalışmalar

bulunmamaktadır.Hayvan

çalışmaları

gebelik,

embriyonal/fotal

gelişmeler,

doğum

veya

postnatal gelişmeler

bakımından

doğrudan

zararlı

etkiler

göstermemiştir.

Herhangi

fertilite

değişikliği

saptanmamıştır.

ARANESP,

gebelik

sırasında,

sadece

ilaç

tedavisinin

faydaları

fetusda meydana

gelebilecek

muhtemel

riski

mazur

gösterdiği

taktirde

kullanılmalıdır

gebe

kadınlara reçete edilirken

dikkatli

olunmalıdır.

Laktasyon

dönemi

ARANESP'in

arırıe sütüne

geçip geçmediği

bilinmemektedir.

Anne

sütü

almakta

olan

çocuğa

yönelik

risk

göZ

ardı

edilemez.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

ARANESP

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/

tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağınailişkin

karar

verilirken, emzirmenin

çocuk

açısından

faydası ve

ARANESP

tedavisinin

emziren

anne açrsmdan

faydası dikkate

alınmalıdır.

Ureme

yeteneği/Fertilite

Erkek

dişi

srçanlara

çiftleşme

öncesi

sırasında

intravenöz

o|arak

dozların

mcg/kg'a

kadar

haftada

üç

kez)

hiçbirinde

üreme

performansı,

fertilite

speffn

değerlendirme

parametreleri

etkilenmemiştir.

Haftada

uygulanan

mcg/kg

veya

daha

yüksek

dozlar

implantasyon

asr ft

kayıpda

artı

görülmüştür,

4.7. Araç

makina

kullanımı üzerindeki

etkiler

Araç

veya makina

kullanımına

ARANESP'in

gözlenmiş

herhangi

etkisi

yoktur.

4.8.

İstenmeyen

etkiler

Güvenlilik

proJilinin

özetİ

Aranesp

ilgili

olarak tanımlanan

advers

reaksiyonlar hipertansiyon,

inme,

tromboembolik

o|aylar' konvülsiyonlar,

alerjik

reaksiyonlar, döküntii/eritem

alyuvar

aplazisidir

(PRCA);bkz.

Bölüm

4.4.

Aranesp'in

subkütan enjeksiyonla

uygulandığı

çalışmalarda

enjeksiyon

bölgesinde

gelişen

ağrı tedavi

ilişkili

olabilir. Enjeksiyon

bölgesinde

ağrı

genellikle

hafif ve

geçici

yapıda

olup

ağırlıklı

olarak

enjeksiyon

Somaslndaortaya

çıkmaktadır.

Advers

reaksiyon tablosu

Advers

reaksiyon

insidansları

aşağıda

sistem

olgan

sınıfl

sıklığma

göre

listelenmiştir.

Sıklık

grupları

aşağıdaki

şekilde

tanrmlanmaktadır:

Çok

yaygın

(>1/10),

yaygm

(>1/100,

<1/10),

yaygn

olmayan

e1/1000

<1/100),

seyrek

(>1/10000

<1/1000),

çok

seyrek

(<1/10.000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin

edilemiyor).

onik

öbr

tmezl

Kontrollü

çalışmalardan

sunulan

veriler,

ARANESP

alan

hasİa

r-HuEPo

alan

hasta

olmak

izere

1357 hastayı

kapsamaktadır.

Aranesp

grubundakilerin

o^83'ii

diyaliz

tedavisi

uygulanan,

Yol7'si

diyaliz

tedavisi

uygulanmayan

hastalardan oluşmuştur.

inme,

ilave bir

klinik

çalışmada

advers

reaksiyon

olarak

tanımlanmıştır

(TREAT,bkz.

bölüm

5.1).

Kontrollü

klinik

çalışmalarda

pazarlama

sonrası

deneyimlerde,

ARANESP'Ie

tedaviye

bağlı

olduğu düşünülen istenmeyen

etkilerin

insidansı:

Vasküler rahatsızlıklar

Kalp rahatsızlıkları

Sinir

sistemi

bozuklukları

Bağışıklık

sistemi

bozuklukları

lenf

bozuklukları

sistemi

MedDRA

sistem

organ

sınıfi

Yaygın

olmayan

Çok

yaygın

Yaygın

olmayan*

Yaygın

Çok

yaygın*

Bilinmeyen*

Insidansı

Tromboembolik

olaylar

Hipertansiyon

Konvülsiyonlar

Inme

Aşırı

duyarlılık

Alyuvar

Aplazisı

Advers

ilaç reaksiyonu

Genel

rahatsızlıklar

uygulama

yeri

KoŞulları

Cilt

cilaltı

rahatsız1ıkları

dokusu

MedDRA

sistem organ srnrfi

Yaygın

Yaygın

Insidansı

Enjeksiyon

yerinde

ağrı

Döküntiileritem

Advers

ilaç

reaksiyonu

*bkz.

bölüm

Seçilİ

advers

reaksiyonların

tariJi

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

TREAT

çalışmasında

inme

hastalarında

yaygln

olarak

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

5.1)

izole

vakalarda,

Aranesp

tedavisine

bağlı

nötralize

edici

anti-eritropoietin

antikorunun

aracılık

ettiği saf

alyuvar

aplazisi

(PRCA)

esas

olarak

subkütan

yolla

tedavi

edilen

hastalarında

bildirilmiştir.

PRCA

tanısrrun

konması halinde,

Aranesp tedavisine

verilmeli

hastalarda diğer

rekombinant

eritropoietik

proteinle

tedavi

yapılmamalıdır

(bkz.

bölüm

4.4).

Tiim

aşırı

duyarlılık

reaksiyonlarının

sıklığının,

klinik

araştırma

verilerine

göre

hastalarında

çok

yaygm

olduğu

tahmin edilmiştir.

Darbepoetin

alfa

ilgili

olarak

anafilaktik

reaksiyon,

anjiyoödem,

alerjik

bronkospazm,

cilt

döküntüsü

iirtiker

dahil

ciddi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmiştir.

Darbepoetin

alfa

alan

hastalarda

konvü|ziyon|ar

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

4.4). Sıklığın,

klinik

araştırma

verilerine

dayanarak

hastalarında

yayg|n

olmayan

şeklinde

olduğu

tahmin

edilmiştir.

Pedİatrik

kronik

böbrek

yetmezlİği

popülasyonu

Aranesp'in

güvenliliği

ilgili

olarak

pediatrik

popülasyonda

kısıtlı

veri bulunmaktadır

Aranesp

güvenliliği,

Epoetin alfa

tedavisiyle

stabil

durumda

olup,

ardından

hemoglobin

seviyelerinin

korunması

için Aranesp'e

geçiş

yapılan,

diya|iz

alan

veya

almayan

pediatrik

yaş

arası)

hastaları

yapılan

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Daha

önceden

yetişkin

hastalar

için

bildirilenler

karşılaştırıldığında

pediatrik

hastalar

için

tanımlı

herhangi

bir ilave

advers

reaksiyon

bulunmamaktadır.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandııma

Soffasl

şüpheli

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

posta:

tufam@titck.gov.tr;tel:

faks:0 312218

www.tı

4.9.Doz

aşlml

tedavisi

Tek veya

çoklu

doz olarak

güvenli

şekilde

uygulanabilecek

olan

maksimum

Aranesp miktarı

belirlenmemiştir.

Hemoglobin

dikkatle

izleıırrıez

uygun

şekilde

ayar|anmaz

ise'

Aranesp tedavisi

polisitemiye

açabilir.

Aranesp

aşlm1

sonrasrnda

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir

(bkz.

bölüm 4.4).Polisitemi halinde

ARANESP

geçici

olarak

kesilmelidir

(bakınız

bölüm

4.2.).

Eğer

klinik

olarak

endike

ise,

flebotomi

uygulanabilir.

F'ARMAKOLOJİK

öznr,r,İxr,Bn

5.1.

Farmakodinamik özellikler

kodu:

B03XA02

Farmakoterapötik

grup

Anti-anemik

insan

eritropoietini,

kemik

iliğinde

eritroid

projenitor

hücreler üzerindeki

eritropoietin

reseptörü

spesifik olarak etkileşerek

eritropoiezisin başlıca

regülatörlüğünü

yapan

endojen

glikoprotein

hormondur.

Eritropoietinin

üretimi başlıca,

doku

oksijenlenmesindeki

değişikliklere

cevap olarak

böbrekte

yapılır

böbrek

taraflndan düzenlenir.

Endojen

eritropoietinin

üretimi

kronik

b<ıbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

azalır

hastalardaki

kansızlığın

asıl nedeni

eritropoietinin

eksikliğidir.

Darbepoetin

alfa,

eritropoiezisi

endojen hormon

aynı mekanizmayla stimüle

eder.

Endojen

hormon ve

r-HuEPo

adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahipken,

darbepoetin

alfa

5 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahiptir.

ilave

şeker

kalıntıları,

moleküler olarak,

endojen

hormon

üzerindekilerden farksızdır.

Artan

karbonhidrat

içeriğine bağlı

olarak

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'den

daha

uzun

terminal

yarılanma

ömrüne sahiptir

ve bunun sonucu

olarak

daha

faz|a

vivo

akİiviteye sahiptir.

moleküler

değişikliklere

rağmen,

darbepoetin

alfa,

eritropoietin reseptörü

için

çok

spesifiteye

sahiptir.

Kronik

böbrek

yetmezlİği

hastaları

iı<i

ı<ıinit

çalışmada

daha düşük hemoglobin seviyelerine

karşı

daha

yüksek

hemoglobin

seviyeleri

hedeflenerek

(11.3

ğdl'ye

(7.1

mmol/l)

karşı

13.5

gldI

(8.4

mmol/l);

g/dl'ye

(6.2

mmol/l)

karşı

gld|

(8.7

mmol/l)

ESA'laı

uygulandığında

hastalarında

ölüm ve

ciddi

kardiyovasküler olaylar

açısından

daha

yüksek

riskler

söz

konusu olmuştur.

Diyaliz

tedavisi

almayan ve

hemoglobin seviyeleri

<

g/dl

olan

tip 2 diyabetli

4.038

hastasında

yapılan

randomize,

çift

kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

(TREAT)

g/dl

seviyesi

hedeflenerek hastalara darbepoetin alfa

tedavisi

veya

plasebo

verilmiştir

(hemoglobin

seviyesi

gldl

olduğunda kurtaıma

tedavisi

olarak

darbepoetin

alfa).

Çalışmada,

tüm

nedenlere

bağlı

mortalite veya

kardiyovasküler morbidite

(darbepoetin

alfa'ya karşı

plasebo;

1.05, %95

(0.94,

I.I7))

tüm

nedenlere

bağlı

mortalite

Veya son dönem

böbrek

hastalığı

(SDBR)

(darbepoetin

alfa'ya

karşı

plasebo;

L06,yo95 CI

(0.95,

1.19)

riskindeki

aza|manın

ortaya

konması

şeklindeki

primer

amaca

ulaşılmamıştır.

Birleşik

sonlanım

noktalarının

tekli

bileşenleri

ilgili

ana|izde

aşağıdaki

(%95

değerleri

ortaya

konmuştur:

ölüm

|.05

(0.92,

|.2I),

konjestif

kalp

yetmezllği

(KKY)

0.89

(0.74,

1.08),

miyokard

enfarktüsü

(MI)

0.96

(0.75,

I.23),

inme

1.92

(I.38,

2.68),

miyokard

iskemisi

nedeniyle

hastaneye

yatırılma

0.84

(0.55,

I.27),

SDBH

l.02

(0.87,1.18).

disp las

talar

daki anemi

ARANESP

tedavisi düşük

orta

risk

myelodisplastik

sendromda

(MDS)

darbepoetin

alfanın

üç

haftada

olarak

verildiği

G\r:206)

kollu

açrk tasarımlı bir

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Primer

etkinlik

sonlanma

noktası

olan

eritroid

yanıt

(Uluslararası

Çalışma

Grubu Kriterleri

çerçevesinde

majör

minör)

elde

edilen

hastaların

yüzdesi

13'üncü

haftada

olarak

gözlenmiştir.

hastada

tedaviye

bağlı

ciddi

advers

olay

(bir

orta derecede

ciddi

iskemik

atak

ciddi

hipertansiyon)

yaşanmış

ve dört

hastada

tromboembolik

olay

bildirilmiştir.

olarak

bağımsız

araştırmacılar taraflndan toplam 217 düşük

orta

risk

hastasını

kapsayan

prospektif

kollu

darbepoetin

alfa

çalışması

yapılmıştır.

çalışmaların

üçünde

(N:131)

darbepoetin

alfa

haftada

olarak

uygulanmış ve

genel

eritroid

yanıt

oranı

40'ın üzerinde olmuştur. Darbepoetin alfanın 300

haftada

(N:62)

sı"glkg

haftada

(N:24)

olarak

uygulandığı

diğer

çalışmada

eritroid

yanıt

oranl S[aSlyIa

| ve

olmuştur.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel

özellikler

Artmış

karbonhidrat

içeriğine

bağlı

olarak,

dolaşımdaki

darbepoetin

alfa dijzeyi ekivalan molar

dozdaki

r-HuEPo'dan

daha

uzun

süre

eritropoiezisi

stimüle edecek

minimum

konsantrasyonrrn

üzerinde

kalır,

aynı

biyolojik

cevabı

elde etmek

için

darbepoetin

alfa'nın

daha

sıklıkla

verilmesini

sağlar.

Kronik

brek

yetmezlİğİ

hastaları

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

darbepoetin alfanın

farmakokinetiği

intravenöz ve

subkutan uygulamadan Soffa

klinik

olarak

incelenmiştir.

Emilim:

ARANESP'in

hastalarına

(diyaliz

uygulanan

uygulanmayan)

subkutan

uygulanmasını takiben

emilimi

yavaştır

ziwe

konsantrasyonları ortalama

saatte

oluşur

(12-72

saat).

Subkutan uygulamada

biyoyararlanım

37'dir.

Avrupa'daki

klinik

çalışmalarda

ARANESP

alan

809 hastadan

elde edilen veriler hemoglobin

idamesi

için

gerekli

dozu değerlendirmek

için

incelenmiş

intravenöz

subkutan

yolla

enjeksiyonda

haftalık

ortalama

dozda

bir fark olmadığı

gözlenmiştir.

Diya|iz

alan veya

almayan

pediyatrik

yaş)

hastalar

ile,

yetişkin

hastaları

kıyaslandığında,

subkütan

veya

intravenöz uygulamadan

soffa

1 haftaya

(168

saat)

kadar

olan

benzer

ömek

alma

süreleri

için

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiği

benzer

olmuştur.

intravenoz

uygulamayı

takiben,

pediyatrik

yetişkin

hastalarda

eğri altında kalan

a|anda

(AUC[O-co]),

zaman

sonsuz arasında

yaklaşık

25Yo oranında

fark

gözlenmiştir;

ancak

bu farklıhk,

pediyatrik

hastalarda

gözlemlenen

kat fazla

AUC(0--)

seviyesinden

daha

olmuştur. Subkiitan

uygulamayı takiben,

AUC(0-o),

pediyatrik

yetişkin

hastalarınd

enzer

olmuştur.

Dağılım:

Dağılım

hacmi

(Vss)

yaklaşık

olarak

plazma

hacmine eşit olduğundan ekstravasküler

alana

dağılım sınırlrdır.

Biyotransformasyon:

Darbepoetin

alfanın biyotransforrnayonu

akterize edilmemi

ştir.

Eliminasyon:

Darbepoetin

alfanın

klirensi |.9

mllsaatlkg'dir. intravenöz

olarak

uygulandığında

darbepoetin

alfanın

terminal

yarılanma

ömrü

saattir

7.5).

Darbepoetin

alfanın

mcglkg

aralığında subkutan

aylık

uygulamasını

takiben

terminal

yarılanma

ömrü

saat

bulunmuştur.Darbepoetin

alfanın

subkutan

uygulama Soffasl terminal

yarrlanma

ömrünün

intravenöz

yola

göre

daha

uzun

olmasr

subkutan

emilim

kinetiğine

bağlıdır.

Klinik

çalışmalarda,

uygulama

yoluyla

minimum

birikim

gözlenmiştir.

Preklinik

çalışmalarda,

renal

klirensin minimum

olduğu

(toplam

klirensin

2'sine

kadar) Ve

Selum

yarılanma

ömrünü

etkilemediği

gösterilmiştir.

Yarılanma

ömrü de,yetişkin

pediyatrik

yaş)

hastaları

arasında

hem intravenöz, hem

subkütan

uygulamayı takiben benzer

olmuştur.

Doğrusallık/

Doğrusal olmayan durum:

ARANESP,tek

intravenöz

uygulandığında

0.025

0.61

pglke

aralığında ve tek

subkutan

uygulandığında

0.28

0.84

pıelke

aralığında

doğrusal farmakokinetiğe

sahiptir.

5.3. Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Sıçan

köpeklerde

yapılan

bütün

klinik

çahşmalarda,

darbepoetin

alfa,

farmakolojik

etkilerinden beklendiği

gibi,

hemoglobin

hematokrit

dıjzeyleriyle,kırmızı

hücrelerinin

sayısında

retikülositlerde

belirgin artış

meydana

getirmiştir.

Çok

yüksek

dozlardaki

istenmeyen

olayların,

abartılmış

farmakolojik

etkilere

(artmış

viskozitesine

bağlı

azalmış

doku

perfüzyonu)

bağlı

olduğu

düşiınülmektedir.

Bunlar

arasında

miyelofibrosis

dalak

hipertrofisi

yanında

köpeklerde

EKG-QRS

kompleksinin

genişlemesi

bulunmaktadır;

fakat

disritmi

intervali

üzerinde

etki

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa

hiçbir

genotoksik potansiyel

sergilemediği

gibi,

vivo

veya

in vitro

non-

hematolojik hücrelerin

poliferasyonu

üzerinde

de herhangi

etkisi

yoktur.

Kronik

toksisite

çalışmalarında,

hiçbir

doku tipinde

tümörojenik

veya

beklenmeyen

mutajenik

yanıtlar

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa'nın

karsinojenik

potansiyeli

uzun

süreli

hayvan

çalışmalarında

değerlendirilmemiştir.

Sıçan ve

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda,

hamilelik,

embriyonal/ftıtal

gelişme,

doğum veya

postnatal

gelişme

ilgili

olarak

klinik

bakımdan

ilişkili

herhangi

zarar|ı

etki

gözlenmemiştir.

Plasental

transfer

minimumdur. Fertilitede

herhangi

değişiklik

tespit

edilmemiştir.

FARMASOTIK

OZELLIKLER

Yardımcı

maddelerin listesi

Monobazik

sodyum

fosfat

Dibazik

sodyum fosfat,

Sodyum

klorür

Polisorbat

Enjeksiyon

için

6.2.

Geçimsizlikler

Geçimsizlik

çalışmaları

olmadan,

ARANESP

diğer

tıbbi

ürünlerle

karrştırılmamalı

infüzyon

olarak

birlikte uygulanmamalıdır.

6.3.

ömrü

24 ay

Saklamaya

yönelik

özel tedbirler,

rekonstitüsyon

velveya

açılıştan

sonraki

saklama

şartlarr

süresi

Buzdolabında

saklayınız

(20C

8"C

Dondurmayın.

Işıktan korumak

için

dış karton kutunun

içinde

tutun.

Ayaktan tedavi

için ARANESP,

sıcaklığında

(25oC'ye

kadar) maksimum

günlük

periyod

için

saklama

koşullarından

çıkarılabilir.

Enjektör

buzdolabından

çıkarıldıktan

sıcaklığına ulaştıkten

(25oC'ye

kadar) soma

giın

içinde

kullanılmalı

atılmalıdır.

Ambalajın

niteliği

içeriği

ml'de

pıg

ARANESP

solüsyonu

(200

sı'glml)

içeren

dört

adet

kullanımlık

kullanıma hazır

ektör

Kullanıma

hazır

dolu

ektörler

blister

ambalaj larda

paketlenmiştir

Enjektörler,

nolu

çelik

iğne ucu

camdan

üretilmiştir.

Kullanıma hazır

dolu

enjektörün

iğne

koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru

doğal kauçuk

(bir

lateks türevi)

içerir. Bakrnız

bölüm

4.4.

6.6.

Kullanrm,

uygulama ve atrlrmına

ilişkin

bilgiler

Beşeri

tıbbi

üründen

arta

kalan

maddelerin

imhasr

diğer

özel

önlemler

ARANESP

steril

fakat koruyucu

içermeyen

üründür.

enjektörle

dozdan

fazla

uygulamayınız.

Kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde

kalan

tıbbi

ürün

atılmalıdır.

Kullanılmamış ürün

da atık

maddesi

tıbbi

ürünlerin

kontrolü kılavuzları

ambalaj

maddeleri atık

kontrolü

kılavuzlarl

uyarmca

atılmalıdır.

Uygulamadan

önce

ARANESP

çözeltisi

göz\e

kontrol

edilmelidir.

Sadece

renksiz,

berrak

Veya

hafif

opelesan

çöze|ti

enjekte edilmelidir.

Çalkalamayln|Z.

Enjeksiyondan

önce,

kullanıma hazır dolu

enjektör

sıcaklığına ulaşmalıdır.

Enjeksiyon

yeri

değiştirilmeli

enjeksiyon

yerindeki

rahatsızlıktan kaçınmak

için

yavaş

enjekte

edilmelidir.

Reçete

satılır

RUHSAT

SAHİBİ

Amgen

İlaç

Tic.

Ltd.

Şti.

İş

Kuleleri,

Levent

Mah., Meltem

Sok.

Kule:

2Kat:25,4.

Levent,

Beşiktaş,

istanbul

Tel:0

2123863434

RUHSAT

NUMARAST

(rARr)

t30lt3

İLK

RUHSAT

rlnİrrİ

/RUHSAT

YENiLEME

TARİHi

ruhsat

tarihi:

23.06.2010

--')

KtJB,tJN

YENİLENME

TARİHİ

11.06.2012