ARAMID 20 MG FILM TABLET , FILM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARAMID 20 MG FILM TABLET , FILM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARAMID 20 MG FILM TABLET ,FILM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • leflunomid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/149
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMATALİMATI

ARAMİD20 mgfilmtablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her birfilm tablet 20 mgleflunomid içerir.

Yardımcı maddeler:Povidon K-25, krospovidon,mısır nişastası, laktozmonohidrat, kollodial

anhidrözsilika,magnezyumstearat,opadryyellow03F32584(hipromelloz,talk,titanyum

dioksit, polietilen glikol,sarı demir oksit)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsizin/çocuğunuziçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Daha sonratekrar okumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksiziniçin reçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz. İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.ARAMİD20 mgfilm tabletnedir veneiçin kullanılır?

2.ARAMİD20 mgfilm tabletkullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3. ARAMİD20 mgfilm tabletnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ARAMİD20 mgfilm tablet'in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.ARAMİD20mg filmtabletnedir veneiçinkullanılır?

ARAMİD20mgfilmtabletromatizmayakarşıkullanılanilaçgrubunadahildirveetkin

maddeolarak20 mgleflunomid içerir.

ARAMİD20mgfilmtabletsarırenkli,yuvarlak,bikonveksfilmtabletlerdir.Tabletler30

filmtabletiçerenHDPEşişeleriçerisindebulunur.

ARAMİDerişkinlerdesülfasalazin(romatoidartritveiltihaplıbarsakhastalıklarının

tedavisindekullanılır)veyametotreksat(kanserveyaağırsedefhastalığıveağıreklem

romatizmasınıntedavisindekullanılır)ilekontrolaltınaalınamayanveyabuilaçlarıtolere

edemeyenveyabuilaçlarınkullanılmamasınıngerektiğiaktifromatoidartritveyine

sülfasalazinveyametotreksatilekontrolaltınaalınamayanveyabuilaçlarıtolereedemeyen

veyabu ilaçların kullanılmamasınıngerektiği aktif psöriyatikartrittedavisindekullanılır.

Romatoidartritinbelirtileritutulaneklemdeiltihap,şişlik,hareketzorluğuveağrıdır.Tüm

vücuduetkileyendiğerbelirtileriştahkaybı,ateş,enerjideazalmavekansızlık(kırmızıkan

hücrelerinde azalma, anemi) olarak sayılabilir.

Aktifpsöriatikartritbelirtileriisetutulaneklemdeiltihap,şişlik,hareketzorluğu,ağrıve

yamaşeklinde kırınızı pullu deri döküntüleriniiçerir.

2/8

2.ARAMİD20mg filmtablet'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ARAMİD'iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerleflunomide,teriflunomide(sinirsistemihastalığıolanmultiplesklerozhastalığı

tedavisindekullanılanbirilaç)yadatabletlerdekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıaşırıduyarlığınızvarsa(özellikleateşeklemağrısı,deridekırmızılekelerveya

kabartılarşeklindeciddideri reaksiyonu şeklinde(örn. Stevens-Johnson sendromu)

Karaciğerinizdebir problem varsa,

Orta derecedeveyaşiddetli böbrek rahatsızlıklarınızvarsa,

Kanınızdaki protein düzeyiciddiolarak normalinaltında ise(hipoproteinemi),

Bağışıklık sisteminizietkileyen herhangi birrahatsızlığınızvarsa(örn.: AİDS),

Kemikiliğiileilgilihastalığınız,kırmızıveyabeyazkanhücreleriyadakanpulcuklarının

(pıhtıların oluşumundagörev alan hücreler)sayısındaazalmavarsa,

Ciddibir enfeksiyonunuzvarsa,

Gebelik durumunuzvarsa, gebeolduğunuzu düşünüyorsanızveyaemziriyorsanız.

ARAMİD'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Dahaönceverem(tüberküloz)veyaintersitisiyelakciğerhastalığı(akciğerhastalığı)

geçirdiyseniz,

Erkeksenizveçocuksahibiolmakistiyorsanız.ARAMİDmeniyegeçebilirvebebekte

doğuştankusurlarasebepolabilir.ARAMİDiletedavisırasındagüvenilirbirdoğumkontrol

yöntemikullanılmalıdır.Çocuksahibiolmakisteyenerkekhastalar,olasıherhangibirriski

enazaindirmekiçinARAMİDkullanımınınkesilmesivebelirlenenilaçlarınkullanımıile

ARAMİD'inhızlaveyeterlidüzeydevücuttanatılımıkonusundadoktorlarınadanışmalıdır.

ARAMİD'invücudunuzdanyeterinceatıldığındaneminolmakiçinkantestiyapılmalı,

sonrasında çocuk sahibiolabilmek için en az3 aybeklemelisiniz.

ARAMİDnadirenkan,karaciğer,akciğerlerveyakolveyabacaklarınızdakisinirlerleilgili

rahatsızlıklarasebepolabilir.Ayrıcaciddibazıalerjikreaksiyonlarayolaçabilirveyaağır

enfeksiyon riskiniartırabilir. (Detaylıbilgi için'Olası Yan Etkiler'bölümünebakınız.)

Doktorunuz,kanhücrelerinizinvekaraciğerinizindurumunuizleyebilmekiçinARAMİD

tedavisindenöncevetedavisüresincedüzenliaralıklardakantestleriniziyapacaktır.ARAMİD

kanbasıncınınyükselmesinesebepolabileceğindendoktorunuzayrıcadüzenliolarakkan

basıncınızı kontrol edecektir.

Çocuklarda ve ergenlerde

ARAMİD’in çocuklardave18yaşın altındaki ergenlerdekullanımı önerilmemektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

ARAMİD'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ARAMİDyemeklerden önceveyasonraalınabilir.

ARAMİDtedavisiboyuncaalkoltüketilmemelidir.

ARAMİDtedavisisırasındaalkolalmanızkaraciğer hasarı riskini artırabilir.

3/8

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileysenizveyahamileolduğunuzudüşünüyorsanızARAMİDkullanmayınız.ARAMİD

kullanırkenhamileysenizveyahamilekaldıysanız,ciddidoğumbozukluklarıolanbirbebek

sahibiolmariskinizartar.Çocukdoğurmapotansiyelinizvarsa,gebeliktenkorunmakiçin

güvenilir biryöntem uygulamadanARAMİDkullanmayınız.

ARAMİDtedavisininkesilmesindensonrahamilekalmayıdüşünüyorsanızdoktorunuza

danışınız.ÇünkühamilekalmadanönceARAMİD'invücudunuzdanatıldığındanemin

olmalısınız.Busüreç2seneyibulabilir.FakatARAMİD'invücuttanatılımınıhızlandırmakiçin

belirliilaçlarınalınmasıilebusürebirkaçhaftayainebilir.ARAMİD'invücuttanatılımıkan

testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından biraydahabeklemelisiniz.

Laboratuar testleri hakkındadahafazla bilgi içindoktorunuzadanışınız.

ARAMİDtedavisisırasındaveyatedavininkesilmesindensonraki2yıliçindehamile

kaldığınızdanşüpheleniyorsanızhamileliktestiiçinderhaldoktorunuzadanışınız.Test

hamileolduğunuzukanıtlarsa,doktorunuzbelirlibirilaçlaARAMİD'inhızlavücudunuzdan

atılımıiçin tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğinizüzerindeki riskiazaltabilir.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Leflunomidannesütünegeçer.Bunedenle,bebeğiniziemziriyorsanızARAMİDkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ARAMİDsizisersemleterekkonsantrasyonvehareketyeteneğiniziazaltabilir.Eğer

etkilendiyseniz, herhangi bir makine veotomobili kullanmayınız.

ARAMİD'iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ARAMİDlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayançsızlık)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

ARAMİD'iniçeriğindebulunandiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksabu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ARAMİDilebirlikte kullanımıönerilmeyen ilaçlar:

Romatoidartrittedavisindekullanılansıtmailaçları(örn:klorokinvehidroksiklorokin),kas

içineuygulananveyaağızdanalınanaltın,D-penisilamin,azatiyoprinvebağışıklık

sisteminibaskılayan diğer ilaçlar(örn: metotreksat) ile birliktekullanımı önerilmez.

Karaciğervekanileilgilirahatsızlıklaranedenolanilaçlar(örn.metotreksat)ilebirlikte

kullanımı önerilmez.

4/8

Leflunomidteriflunomidin(sinirsistemihastalığıolanmultiplesklerozhastalığı

tedavisindekullanılan bir ilaç) anailacı olduğundan birlikte kullanılması önerilmez.

Kolestiramin(yüksekkolesterolüdüşürmekiçinkullanılır)veyaaktifkömür

(zehirlenmelerintedavisindekullanılır)ARAMİD'in,vücuttarafındanemilenmiktarını

azaltabilir.

ARAMID ile dikkatlikullanılması gerekenilaçlar

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus) tedavisindekullanılan repaglinid, nateglinid, pioglitazonya

darosiglitazon

Kansertedavisindekullanılan paklitaksel, topotekan, daunorubisin, doksorubisin

Duloksetin (ruhsal çökkünlük tedavisindekullanılır)

Alosetron, sülfasalazin (kalın bağırsak hastalıklarında kullanılır)

Teofilin (akciğerlerdedaralmaolduğundahavayollarını genişletmek içinkullanılır)

Tizanidin (kas gevşetici olarak kullanılır)

Sefaklor, benzilpenisilin, siprofloksasin, rifampisin (enfeksiyon tedavisindekullanılan

antibiyotikler)

İndometazin ve ketoprofengibiağrı veinflamasyongiderici ilaçlar

Furosemid (idrar çıkışınıartıran bir ilaç)

Zidovudin (AIDS'esebep olan HIVenfeksiyonunun tedavisindekullanılır)

Simvastatin, atorvastatin, pravastatinverosuvastatin(kanyağlarının düzeyini düşürmek için

kullanılır)

Doğum kontrol hapları

Varfarin (kan pıhtılaşmasınıönlemek için kullanılır)

Aşılar

Aşıolmanızgerekiyorsadoktorunuzadanışınız.ARAMİDtedavisialtındaykenveyatedavi

kesildikten sonrabelli bir sürebazı aşılaryapılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında bilgi veriniz.

3.ARAMİD20mg filmtabletnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ARAMİD'iherzamandoktorunuzunsöylediğigibikullanınız.Eğeremindeğilsenizdoktorunuz

veyaeczacınızadanışınız.

ARAMİD'inbaşlangıçdozugenellikle3günsüreylegünde100mg'dır.Bubaşlangıçdönemini

takiben,çoğu hastaların aşağıdaki dozlaraçıkmasıgerekir:

Romatoidartritiçin: Hastalığın şiddetinegöregündebir kez10 ila20 mgARAMİD.

Psöriatik artrit için:Gündebir kez20 mgARAMİD.

Durumunuzdabiriyileşmehissetmeniz4haftaveyadahauzunzamanalabilir.Bazıhastalarda

busüreç4-6ayakadardauzayabilir.ARAMİD'iuzunsürekullanmalısınız.Doktorunuz

tedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyiniz.Çünkübelirtiler

yineleyebilir.

5/8

Tabletlerinizihergünaynısaattealmanızeniyietkiyieldeetmenizisağlayacaktır.Aynı

zamanda,tabletlerinezamanalacağınızıhatırlamanızayardımcıolacaktır.İlacınızızamanında,

almayı unutmayınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

EğerARAMİD'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızyoluylaalınır.

ARAMİD tabletlerbol su ilevebütünolarakyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:ARAMİD'inçocuklardave18yaşınaltındakiergenlerdekullanımı

önerilmemektedir.

Yaşlılardakullanım:65yaşın üzerindeki hastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğer/Böbrekyetersizliği:

Karaciğerfonksiyonbozukluğunuzve/veyaortaderecedeveyaşiddetliböbrekrahatsızlıklarınız

varsaARAMİDkullanmamalısınız.

KullanmanızgerekendendahafazlaARAMİDkullandıysanız:

ARAMİD'denkullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Mümkünseilacınızı veyakutusunu, doktorunuza gösterebilmekiçin yanınıza alınız.

EğerARAMİDkullanmayı unutursanız:

ARAMİD'ikullanmayı unutursanızbir doktor veyaeczacı ile konuşunuz.

Dozualmayıunuttuysanızvediğerdozunvaktigelmediyse,ilacınızıalmadığınızıfark

ettiğinizdeilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ARAMİDiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

ARAMİDiletedavinin sonlandırılması için özel talimatlaryoktur.

ARAMİD'iuzunsürekullanmalısınız.Doktorunuztedavinizinnekadarsüreceğinisize

bildirecektir.

ARAMİD'in kullanımı ileilgili başkasorunuzolursadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ARAMİD20mgfilmtablet'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkiler olabilir,

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ARAMİD'ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakın hastanemin acilbölümünebaşvurunuz:

6/8

Halsizlik,sersemlikhissi,başdönmesiveyanefesalmadagüçlükgibibelirtileriolanciddi

alerjik reaksiyonlar

Cilttekızarıklıkveyaağızdaülserlerşeklindebelirtileriolanciddivebazenhayatıtehditeden

rahatsızlıklar(örn:Stevens-Johnsonsendromu(deri,ağız,gözvecinselorganlardaiçisıvı

dolukabarcıklar,cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyreden

iltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibir

hastalık),eritemamultiforme(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırıduyarlılık durumu))

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinARAMİD'ekarşıciddialerjinizvardemektir.Bu

çok ciddiyan etkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

AşağıdakilerdenbiriolursaDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttesolukluk,yorgunluk,ciltteçürükler,kanıoluşturanfarklıhücrelerdedengesizliğebağlı

birkanhastalığınıngöstergesi olabilir.

Yorgunluk,karınağrısıveyasarılık,(gözlerdeveyacilttesararma),bazenölümcülde

olabilen karaciğeryetmezliği gibiciddibir durumun göstergesi olabilir.

Ateş,boğazağrısıveyaöksürükgibienfeksiyonbelirtileri(ARAMİDyaşamıtehditedenağır

enfeksiyonlara,yakalanma riskini artırır.)

Akciğeriltihabının(intersitisyelakciğerhastalığı)belirtisiolabilenöksürükveyanefesalma

problemleri.Ortayaçıkmariski,intersitisyelakciğerhastalığıöyküsübulunanhastalarda

dahayüksektir.

Kolvebacaksinirlerinderahatsızlıklara(periferiknöropati)işaretedebilen,ellerinizdeveya

ayaklarınızdaortayaçıkan olağan olmayan karıncalanma,güçsüzlük veyaağrı.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuzabildiriniz:

Yaygın(10 hastanınbirindenaz, fakat100 hastanınbirindenfazla görülebilen) yanetkiler

Kandaki beyazhücrelerin sayısındahafifazalma(lökopem)

Hafifalerjik reaksiyonlar

İştahtaazalma, kilo kaybı (genellikleönemsizdüzeyde)

Halsizlik(asteni)

Baş ağrısı, sersemlik

Karıncalanmagibiderideanormal duyarlılık hissi (parestezi)

Kan basıncındahafifyükselme

İshal

Bulantı, kusma

Ağızdailtihap veağızülserleri

Karın ağrısı

Karaciğertest sonuçlarının bazılarındaartış

Saçdökülmesinde artma

Ekzema, cilttekuruluk, döküntü, kaşıntı

Genellikleayak veyaellerdekas kirişlerinin iltihabına bağlıağrı (tendonit)

7/8

Kandabelirli enzimlerinartışı(örn.kreatin fosfokinaz)

Elveayak sinirleriyle ilgili problemler(periferiknöropati)

Yaygınolmayan(100hastanınbirindenaz;fakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilen) yanetkiler

Kırmızıkanhücrelerindeazalma(anemi)vekanınpıhtılaşmasındagörevalankan

pulcuklarındaazalma(trombositopeni).

Kandapotasyum seviyesindeazalma

Kaygı(anksiyete)

Tat alma bozuklukları

Kurdeşen(ürtiker)

Kas kirişi (tendon)yırtılması

Kanyağlarında(kolesterol ve trigliseritler) artma

Kandafosfat seviyesindeazalma

Seyrek(1000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilen)yan

etkiler

Eozinofıladıverilenkanhücrelerisayısındaartış(eozinofili);beyazkanhücrelerinde

(lökopeni) hafifazalma; tüm kan hücrelerinin sayısında azalma(pansitopeni).

Kan basıncındaşiddetli artış

Akciğeriltihabı (intersitisyelakciğer hastalığı)

Karaciğerenzimlerininbazılarındaartış,karaciğeriltihabı(hepatit)vesarılıkgibiciddi

rahatsızlıklar(ağır karaciğeryetmezliğinidüşündürecek belirtileryukarıdabelirtilmiştir.)

Ölümcülolabilenvesespis(enfeksiyonanedenolanmikrobunkanakarışması)adıverilen

şiddetli enfeksiyonlar (bubelirtileryukarıdabelirtilmiştir)

Kandabazıenzimlerdeartış(laktat dehidrogenazenzimi)

Çok seyrek(10.000 hastanınbirindenazgörülebilen) yanetkiler

Beyazkan hücrelerindebelirgin derecedeazalma(agranülositoz)

Hafifveyapotansiyel olarak ciddialerjik reaksiyonlar

Küçük çaplıdamarlarıniltihabı (vaskülit, kutanöznekrotizan vaskülitdahil)

Pankreas iltihabı(pankreatit)(karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, terlemegibi belirtileri vardır)

Ölümcül olabilen karaciğeryetmezliği veyanekrozu (doku ölümü)gibiciddikaraciğer hasarı

Ciddivebazenhayatıtehditedebilenciddirahatsızlıklar(Stevens-Johnsonsendromu,toksik

epidermal nekroliz, eritemamultiforme)

Bilinmiyor (mevcut verilerle sıklığı saptanamayan) yan etkiler

Böbrekyetmezliği,

Kandaki ürik asit düzeyindeazalma,

Erkeklerdekısırlık (tedavi kesildiğinde düzelir),

Kutanözlupus(derininışığamaruzkalankısımlarındakızarıklıkvedöküntülerlekendini

gösterenbirhastalık)sedefhastalığı(ilkkezortayaçıkanveyakötüleşen)vebazıkan

hücrelerinin (eozinofil) sayısındaartış vevücuttabaşka belirtilerineşlik ettiği ilaçreaksiyonu

(DRESS)

8/8

Eğerbukullanımatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtki Bildirimi” ikonunatıklayarak doğrudanyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ARAMİD20mg filmtablet’insaklanması

ARAMİD'içocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Şişeyi sıkıca kapalıtutunuz. 25°Caltındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumla olarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraARAMİD’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluk fark edersenizARAMİD'ikullanmayınız.

Çevreyi korumakamacıyla,kullanmadığınızARAMİD'işehir suyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konudaeczacınızadanışınız.

Ruhsat sahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayi A.Ş.

MahmutbeyMah. KuğuSok. No:18,Bağcılar /İSTANBUL

Üretimyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayi A.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi, KarağaçMah. 11.Sk. No:5

Kapaklı/ Tekirdağ

Bu kullanma talimatı11/03/2016 tarihindeonaylanmıştır.