AQUA-CARBO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AQUA-CARBO 50 G/240 ML KULLANIMA HAZIR SULU AKTIF KARBON ICEREN SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AQUA-CARBO 50 G/240 ML KULLANIMA HAZIR SULU AKTIF KARBON ICEREN SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tıbbi kömür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8698622700310
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-02-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

AQUA-CARBO50g/240 ml

Kullanıma HazırSuluAktifKarbonİçerenOralSüspansiyon

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her240 mlsüspansiyon 50gramaktifkömüriçerir.

Yardımcımadde:Deiyonizesu

BuKullanma Talimatında:

1.AQUA-CARBOnedirveneiçinkullanılır?

2.AQUA-CARBOkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AQUA-CARBOnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AQUA-CARBO’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AQUA-CARBOnedirveneiçinkullanılır?

AQUA-CARBObirpanzehirdir(antidot).240mililitrede50gramaktifkömüriçeren,ağız

yoluylauygulanan süspansiyon (katı-sıvıkarışım)şeklindekullanımasunulmaktadır.

AQUA-CARBOilaçzehirlenmelerindeveyaaşırıdozilaçalımındakullanılır.Zehirli

maddelerin adsorbeedilmesini(tutunmasını)sağlayarak kanageçmesiniengeller.

2.AQUA-CARBO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AQUA-CARBO’yuaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde, doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

2

-AQUA-CARBO’nuniçerdiğimaddelerdenherhangibirinekarşıalerjinizvarsabuilacı

kullanmayınız.

AQUA-CARBO’yuaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Hastanınklinikdurumuuygundeğilse(havayoluaçılmamışbilinçsizhastalaryadahavale

geçirenhastalargibi)AQUA-CARBOkullanılmamalıdır. Budurumdamideveyaburun-

midesondasıyardımıylauzmangözetimindeuygulanmalıdır.

AQUA-CARBO,siyanür,mineralasitler,yakıcı(kostik)alkaliler,organikçözücüler,demir

tuzları, etanol, metanol, lityum, malatiyon veDDTzehirlenmelerindeetkin değildir.

Mide-barsakhareketleriniyavaşlatanveyadurduranilaç(antikolinerjikler,opioidler)

zehirlenmelerindeAQUA-CARBOkullanıldığındasindirimkanalındatıkanmameydana

gelebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AQUA-CARBO’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

Aktifkömürünetkinliğiazalabileceğinden,süt,dondurma,şerbetyadamarmelatile

karıştırılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AQUA-CARBO,hamilekadınlardayalnızcadoktortavsiyesidoğrultusundakullanılır.Eğer

tedavisürecindehamileolduğunuzufarkedersenizdoktorunuzadanışınız,tedavinin

gerekliliğineyadasonaerdirilmesinedoktorunuzkararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AQUA-CARBOemzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

AQUA-CARBO’nun araçvemakinekullanımıüzerineherhangibirolumsuzetkisiyoktur.

3

AQUA-CARBO’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

AQUA-CARBOyardımcımaddeolaraksadecedeiyonizesuiçermektedir.Deiyonizesu

haricindesüspansiyonyapıcıyardımcımaddeiçermemektedir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Aktifkömür,ağızyoluylaeşzamanlıuygulanan(kusturucuilaçlar,özelpanzehirleryada

diğertedaviler)diğerilaçlarınetkileriniazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.AQUA-CARBOnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzsizeverilecek dozu belirleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızyoluylauygulanır.

Kullanılmadan öncekuvvetliceçalkalanmalıdır.

Eğermideveyaburun-midesondasıyardımıylaverilecekse;AQUA-CARBOtüpününkonik

ağzıpaketiniçindekiadaptörlerdenbirikullanılarakdoğrudansondayabağlanırveAQUA-

CARBOtüpü sıkılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Doktorunuzçocuğunuzaverilecek dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanım:

AQUA-CARBO’nunyaşlıhastalardakietkinliğivegüvenliliğiincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

AQUA-CARBO’nunböbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardakietkinliğive

güvenliliğiincelenmemiştir.

EğerAQUA-CARBO’nunetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

4

KullanmanızgerekendendahafazlaAQUA-CARBOkullandıysanız

AQUA-CARBOsizedoktorgözetimindeuygulanacağıiçinkullanmanızgerekendendaha

fazlaAQUA-CARBOkullanmışolmanızmümkündeğildir.YinedeyüksekdozAQUA-

CARBOkullandığınızıdüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

AQUA-CARBO’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

AQUA-CARBO’yukullanmayıunutursanız

AQUA-CARBOsizedoktorgözetimindeuygulanacağıiçindozunatlanmasımümkün

değildir. Yinededozun atlandığınıdüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

AQUA-CARBOiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonrasıdışkısiyah renkteçıkabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AQUA-CARBO’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok Seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Sıklığıbilinmeyenetkiler

Mideiçeriğininyadakömürün akciğerlerekaçması(aspirasyon)

Kusma

İshal

Karınşişliği

Barsaktıkanması

Apandisit

Dışkının siyah renkalması

Katartiklerle(sorbitol,mannitol,magnezyumsülfatgibimüshilözelliktemaddeler)eş

zamanlıuygulamahalindekandapotasyumseviyesininyüksekolması(hipernatremi),

5

kandapotasyumseviyesinindüşükolması(hipokalemi),kandamagnezyum

seviyesininyüksek olması(hipermagnezemi)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızıbilgilendiriniz.

5.AQUA-CARBO’nunsaklanması

AQUA-CARBO’yuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Son kullanma tarihinden sonraAQUA-CARBO’yukullanmayınız.

Bu ürün ve/veyaambalajıherhangibirbozukluk içeriyorsakullanmayınız.

Ruhsatsahibi: AvicennaFarmaDışTicaretvePazarlamaA.Ş.

ŞerifaliMah. BayraktarBulvarı,

SöyleşiSok. No:6/2 Ümraniye/İSTANBUL

Üretimyeri: MerkezLab.İlaçSan. veTic. A.Ş.

Çamlık Mah. SırrıÇelikBulvarıAyçaSok.

No:6, 34778 Taşdelen,Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı……..tarihindeonaylanmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR.

AQUA-CARBO,zehirliolduğudüşünülenmaddeninalımındansonramümkünolanenkısa

sürede,tekbaşınayadagastrikboşaltımdanönceve/veyasonrakullanılmalıdır.Hastanın

midekapasitesinin gözönünealınmasıönerilir.

Tedavirejimihekimtarafından herhastaiçin ayrıolarak belirlenmelidir.

Tekseferdeuygulama:

- Ergenler(12yaşüzeri)veyetişkinleriçin:

25-100 gramaktifkömür

-Çocuklariçin:

6

Pediatrik doz, çocuğunyaşınavevücutağırlığınagöreayarlanmalıdır.

1-12yaşarasındakiçocuklar :25-50 gramaktifkömür

1yaşaltındakiçocuklar :0.5g– 1.0g/kgaktifkömür

Tekrarlıuygulama:

Aktifkömrüiçinenuygundozbilinmemeklebirlikteklinikdeneyimleregöreerişkinleriçin

50-100gramaktifkömüruygulamasıvetakibensaatbaşı,2saattebiryada4saattebir12.5

g/sadozundauygulamanın tekrarlanmasıönerilmektedir.

1-5yaşarasındakiçocuklardabaşlangıçdozu10-25gramaktifkömürolupuygulamanın

klinikyanıtagöre2.5-6gram(0.25g/kg)dozundasaatbaşı,2saattebiryada4saattebir

tekrarlanmasıönerilmektedir.

Uygulamaya ilişkin ekbilgiler:

Çikolata,konsantremeyvesuyugibiaromalımaddeleryadabentonit,

karboksimetilselülozgibikıvamarttırıcımaddeler,aktifkömürüntadınıiyileştirebilir.

Eğertedavideipekaşurupyeralıyorsaaktifkömüruygulamasındanöncekusma

sağlanmalıdır.

Dozaşımıvetedavisi:

AQUA-CARBOiyitolereedilirvetoksisitesiolmadığındantedavigerektirenaşırıdoz

durumunungelişmesimuhtemeldeğildir.Ürününeliminasyonunuartırmakamacıylabir

laksatifuygulanabilir.

1

KULLANMATALİMATI

AQUA-CARBO50g/240 ml

Kullanıma HazırSuluAktifKarbonİçerenOralSüspansiyon

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her240 mlsüspansiyon 50gramaktifkömüriçerir.

Yardımcımadde:Deiyonizesu

BuKullanma Talimatında:

1.AQUA-CARBOnedirveneiçinkullanılır?

2.AQUA-CARBOkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AQUA-CARBOnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AQUA-CARBO’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AQUA-CARBOnedirveneiçinkullanılır?

AQUA-CARBObirpanzehirdir(antidot).240mililitrede50gramaktifkömüriçeren,ağız

yoluylauygulanan süspansiyon (katı-sıvıkarışım)şeklindekullanımasunulmaktadır.

AQUA-CARBOilaçzehirlenmelerindeveyaaşırıdozilaçalımındakullanılır.Zehirli

maddelerin adsorbeedilmesini(tutunmasını)sağlayarak kanageçmesiniengeller.

2.AQUA-CARBO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AQUA-CARBO’yuaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde, doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

2

-AQUA-CARBO’nuniçerdiğimaddelerdenherhangibirinekarşıalerjinizvarsabuilacı

kullanmayınız.

AQUA-CARBO’yuaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Hastanınklinikdurumuuygundeğilse(havayoluaçılmamışbilinçsizhastalaryadahavale

geçirenhastalargibi)AQUA-CARBOkullanılmamalıdır.Budurumdamideveyaburun-

midesondasıyardımıylauzmangözetimindeuygulanmalıdır.

AQUA-CARBO,siyanür,mineralasitler,yakıcı(kostik)alkaliler,organikçözücüler,demir

tuzları, etanol, metanol, lityum, malatiyon veDDTzehirlenmelerindeetkin değildir.

Mide-barsakhareketleriniyavaşlatanveyadurduranilaç(antikolinerjikler,opioidler)

zehirlenmelerindeAQUA-CARBOkullanıldığındasindirimkanalındatıkanmameydana

gelebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AQUA-CARBO’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

Aktifkömürünetkinliğiazalabileceğinden,süt,dondurma,şerbetyadamarmelatile

karıştırılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AQUA-CARBO,hamilekadınlardayalnızcadoktortavsiyesidoğrultusundakullanılır.Eğer

tedavisürecindehamileolduğunuzufarkedersenizdoktorunuzadanışınız,tedavinin

gerekliliğineyadasonaerdirilmesinedoktorunuzkararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

AQUA-CARBOemzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

AQUA-CARBO’nun araçvemakinekullanımıüzerineherhangibirolumsuzetkisiyoktur.

3

AQUA-CARBO’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

AQUA-CARBOyardımcımaddeolaraksadecedeiyonizesuiçermektedir.Deiyonizesu

haricindesüspansiyonyapıcıyardımcımaddeiçermemektedir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Aktifkömür,ağızyoluylaeşzamanlıuygulanan(kusturucuilaçlar,özelpanzehirleryada

diğertedaviler)diğerilaçlarınetkileriniazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.AQUA-CARBOnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzsizeverilecek dozu belirleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızyoluylauygulanır.

Kullanılmadan öncekuvvetliceçalkalanmalıdır.

Eğermideveyaburun-midesondasıyardımıylaverilecekse;AQUA-CARBOtüpününkonik

ağzıpaketiniçindekiadaptörlerdenbirikullanılarakdoğrudansondayabağlanırveAQUA-

CARBOtüpü sıkılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Doktorunuzçocuğunuzaverilecek dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanım:

AQUA-CARBO’nunyaşlıhastalardakietkinliğivegüvenliliğiincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

AQUA-CARBO’nunböbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardakietkinliğive

güvenliliğiincelenmemiştir.

EğerAQUA-CARBO’nunetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

4

KullanmanızgerekendendahafazlaAQUA-CARBOkullandıysanız

AQUA-CARBOsizedoktorgözetimindeuygulanacağıiçinkullanmanızgerekendendaha

fazlaAQUA-CARBOkullanmışolmanızmümkündeğildir.YinedeyüksekdozAQUA-

CARBOkullandığınızıdüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

AQUA-CARBO’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

AQUA-CARBO’yukullanmayıunutursanız

AQUA-CARBOsizedoktorgözetimindeuygulanacağıiçindozunatlanmasımümkün

değildir. Yinededozun atlandığınıdüşünüyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

AQUA-CARBOiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonrasıdışkısiyah renkteçıkabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,AQUA-CARBO’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok Seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Sıklığıbilinmeyenetkiler

Mideiçeriğininyadakömürün akciğerlerekaçması(aspirasyon)

Kusma

İshal

Karınşişliği

Barsaktıkanması

Apandisit

Dışkının siyah renkalması

Katartiklerle(sorbitol,mannitol,magnezyumsülfatgibimüshilözelliktemaddeler)eş

zamanlıuygulamahalindekandapotasyumseviyesininyüksekolması(hipernatremi),

kandapotasyumseviyesinindüşükolması(hipokalemi),kandamagnezyum

seviyesininyüksek olması(hipermagnezemi)

5

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızıbilgilendiriniz.

5.AQUA-CARBO’nunsaklanması

AQUA-CARBO’yuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Son kullanma tarihinden sonraAQUA-CARBO’yukullanmayınız.

Bu ürün ve/veyaambalajıherhangibirbozukluk içeriyorsakullanmayınız.

Ruhsatsahibi: AvicennaFarmaDışTicaretvePazarlamaA.Ş.

ŞerifaliMah. BayraktarBulvarı,

SöyleşiSok. No:6/2 Ümraniye/İSTANBUL

Üretimyeri: MerkezLab.İlaçSan. veTic. A.Ş.

Çamlık Mah. SırrıÇelikBulvarıAyçaSok.

No:6, 34778 Taşdelen,Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı……..tarihindeonaylanmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR.

AQUA-CARBO,zehirliolduğudüşünülenmaddeninalımındansonramümkünolanenkısa

sürede,tekbaşınayadagastrikboşaltımdanönceve/veyasonrakullanılmalıdır.Hastanın

midekapasitesinin gözönünealınmasıönerilir.

Tedavirejimihekimtarafından herhastaiçinayrıolarakbelirlenmelidir.

Tekseferdeuygulama:

- Ergenler(12yaşüzeri)veyetişkinleriçin:

25-100 gramaktifkömür

-Çocuklariçin:

Pediatrik doz, çocuğunyaşınavevücutağırlığınagöreayarlanmalıdır.

1-12yaşarasındakiçocuklar :25-50 gramaktifkömür

1yaşaltındakiçocuklar :0.5 g– 1.0g/kgaktifkömür

6

Tekrarlıuygulama:

Aktifkömrüiçinenuygundozbilinmemeklebirlikteklinikdeneyimleregöreerişkinleriçin

50-100gramaktifkömüruygulamasıvetakibensaatbaşı,2saattebiryada4saattebir12.5

g/sadozundauygulamanın tekrarlanmasıönerilmektedir.

1-5yaşarasındakiçocuklardabaşlangıçdozu10-25gramaktifkömürolupuygulamanın

klinikyanıtagöre2.5-6gram(0.25g/kg)dozundasaatbaşı,2saattebiryada4saattebir

tekrarlanmasıönerilmektedir.

Uygulamaya ilişkin ekbilgiler:

Çikolata,konsantremeyvesuyugibiaromalımaddeleryadabentonit,

karboksimetilselülozgibikıvamarttırıcımaddeler,aktifkömürüntadınıiyileştirebilir.

Eğertedavideipekaşurupyeralıyorsaaktifkömüruygulamasındanöncekusma

sağlanmalıdır.

Dozaşımıvetedavisi:

AQUA-CARBOiyitolereedilirvetoksisitesiolmadığındantedavigerektirenaşırıdoz

durumunungelişmesimuhtemeldeğildir.Ürününeliminasyonunuartırmakamacıylabir

laksatifuygulanabilir.

Document Outline