APROL 275 MG FİLM KAPLI TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • APROL 275 MG FİLM KAPLI TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • APROL 275 MG FİLM KAPLI TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 148/79
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-07-1989
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

APROL ® 275 mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:

Herfilm tablet275mgnaproksen sodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:

Mikrokristalinselüloz,mısırnişastası,polivinilpirolidon,magnezyumstearat,hidroksipropil

metilselül oz,polietilenglikol,titanyumdioksit,eritrosin,kinolinsarısı, FD&CMavi2(İndigo

Karmin)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmat alimatında:

1.APROL nedirveneiçinkullanılır?

2.APROL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.APROL nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.APROL’ün saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1/10

1.APROL nedirveniçinkullanılır?

APROL ,pembe,çiftkenarlı,bikonveks,yuvarlak, biryüzüçentiklidiğeryüzünde“APROL”

yazısıolan filmkaplıtabletlerden oluşan 10 ve20tabletlik blisterambalajlardasunulur.

APROL , ağrıveiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubundan ağrıkesicietkileresahip birilaçtır.

APROL;

Travmaveyadiğerdurumlarabağlıolarakortayaçıkaneklemkıkırdağınınharabiyeti,ağrıve

fonksiyon kaybıylakarakterizeeklemiltihabı,

Elveayakeklemlerindegelişenağrılıeklemiltihabı,

Özellikleomurgadagelişen romatoid artritbenzeribirhastalık olan ankilozan spondilit,

Proteininparçalanmasındakibirsorunabağlıolarakbağdokusuveeklemkıkırdağında

gözlenenşiddetliağrı(akutgut)gibiromatizmalhastalıklarıntedavisindeiltihapgidericive

ağrıkesiciolarak,

Akutkasiskelet(kemik)sistemiağrılarında

Kad ınlardaadetsancılarınabağlıağrılardaağrıyıkesmekamacıyla,

Ortopedik vecerrahiameliyatlardaağrıkesiciolarak,

2.APROL’ükullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

APROL’ü aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Kalpdamarsistemi ileilgili riskler

- NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinme

riskindeartışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damar

hastalığıolanveyakalpdamarhastalığıriskfaktörlerinitaşıyan hastalardarisk dahayüksek

olabilir.

-APROL koronerarter“bypass”cerrahisiöncesiağrıtedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ileilgiliriskler

- NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecekciddi

istenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,öncedenuyarıcıbir

belirtivererekveyavermeyerekortayaçıkabilirler.Yaşlıhastalar,ciddiolanbuetkiler

bakımından dahayüksekrisk altındadır.

Eğer;

APROL’ünbileşenlerine,naproksenveyanaproksensodyumiçerenilaçlarakarşıalerjiniz

varsayada,asetilsalisilikasitveyadiğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarsizdederi

döküntüsü,kurdeşen,astımsendromu,nezleveburunboşluklarındailtihaplanma

oluşturuyorsakullanmayınız.

2/10

Dahaöncekullandığınızağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardanbirisizdemide-barsak

kanamasınaveyaharabiyetinenedenolduysaveyahalenaktifveyatekrarlayanmideve

duodenumülserinizvarsa,ikiveyadahafazlakez,teşhiskonmuşülserveyakanama

geçirdiysenizkullanmayınız.

Şiddetliböbrek, karaciğeryadakalpyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Koronerarterbypassameliyatından öncevesonrakullanmayınız.

Emziriyorsanızveyahamileliğinizin son 3 ayındaysanızkullanmayınız.

APROL’ü aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Ağrı, ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundan herhangibiriilebirliktekullanmaktan kaçınınız.

Tedavisağlamakiçingereklienkısasürede,etkiliendüşükdozukullanarak,istenmeyen

etkileri enazaindirebilirsiniz.

Öncedengeçirilmişciddibirmidebarsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangibiranındaciddiolabilenkanama,ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

kanamayabağlıolarakdışkırengindekoyulaşma,ağızdankangelmesi,hazımsızlıkbulguları

ortayaçıkabilir.Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileortayaçıkanciddimidebarsak

rahatsızlıklarınçoğuyaşlıveözürlühastalardaortayaçıkmıştır.Bunedenleülser,kanamave

harabiyetgibiciddimide barsak rahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeendüşükdozile

başlamanızıveberaberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaprotonpompa

inhibitörleri)kullanmanızıönerecektir.Düşükdozasetilsalisilikasitveyamidebarsak

kanamasınanedenolabilecekbaşkailaçlarlakullanmanızgerektiğindedekoruyucubirilaçda

almanızgerekecektir.

İltihaplıbarsakhastalığınız(ülseratifkolit,Crohnhastalığı)varsa,rahatsızlıklarınızın

şiddetiniarttırabileceğinden,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarıdikkatlikullanınız.Dahaönce

midebarsakzehirlenmesigeçirdiysenizhertürlükarınrahatsızlığıbelirtisi(ishal,kusma,kilo

kaybı)halindedoktorunuzabildiriniz.Midebarsakkanamasıveyaülserasyonhalinde

APROLkullanmayadevam etmeyiniz.

Mide barsak hastalığınızvarsaAPROL’ü mutlakadoktorkontrolündekullanınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibimidebarsakrahatsızlıklarınınsıklığı

veşiddeti, APROLdozu vetedavisüresindekiartışlabirlikteartabilir.

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları,varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar,

asetilsalisilikasitgibiülserasyonveyakanamariskiniarttırabilenilaçlarlakullanmanız

gerekirsedikkatliolunuz.

Yaşlıhastalar,ciddimidebarsakkanamasıveharabiyetisıklığınınartmasıihtimalinekarşıen

düşük dozdaAPROLkullanmalıdır.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeAPROLkullanmayadevametmeyiniz, en kısasürededoktorunuzabaşvurunuz.

Alerjisonucuyü zveboğazdaşişme,bronşlarındaralması(astım)venezlegibiaşırıduyarlılık

hallerindedikkatlikullanınız.Astımveyaalerjikhastalıkyadaasetilsalisilikasitduyarlılığı

olan hastalardabronşlardaspazmoluşumu hızlanabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibiAPROLböbrekhastalığıolan

hastalardadikkatlikullanılmalıdır.Kanhacmindeveyaböbrekkanakımındaazalmayayol

3/10

açanbirrahatsızlığınız,kalpyetmezliğiniz,karaciğerfonksiyonlarınızdabozuklukvarsa

dikkatliol unuz. DoktorunuzkullandığınızAPROLdozunu azaltacaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibiAPROL,karaciğerfonksiyontestinde

bazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğerfonksiyonlarındakibozulmayı

gösterenbeli rtivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır.(bulantı,halsizlik,uyuklamak,kaşıntı,

sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzerisemptomlar)Sarılıkvehepatitdahilolmak

üzereşiddetlikaraciğerrahatsızlıklarınakarşıdikkatliolunmalıdır.

Na proksensodyum,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesini

azaltarakkanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolü

altındaAPROLtedavisinedevamediniz.APROLkullanırken,kanamariskinizyüksekseveya

kan pıhtılaşmasınıönleyen birilaçkullanıyorsanız, kanamariskindeartışolabilir.

APROLkullanırkengörmebozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıveödemoluşmasıriskine

rşıyüksektansiyonunprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaAPROLkullanırken

dikkatliolunuz.

Kontroledilemeyenyüksektansiyonunuzvarsa,kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunum

yetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeilebelirginbirhastalığınızvarsa,kalbinyeterince

kanlanmamasınabağlıbirhastalığınızvarsadoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.Doktorunuz

APROLiletedavinizsırasındabu rahatsızlıklarınızıgözönündebulunduracaktır.

Kalpdamarhastalığıriskinizyüksekolduğudurumlarda(yüksektansiyon,şekerhastalığı,

sigarakullanımı)doktorunuz,APROLileuzunsürelitedaviniziçinburahatsızlıklarınızıgöz

önündebulunduracaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibiAPROLhastanedeyatılmasıveya

ölümlesonuçlanabilen kalp kriziveyainmegibiciddiyan etkilereneden olabilir. Ciddikalp

damarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirtivermedenortayaçıkabilmekle

birlikte,göğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlik,konuşmadazorlukgibibelirtivebulgular

gözlendiğinde, doktorunuzabaşvurunuz.

Alzheimerhastalığı(unutkanlıklakarakterizehastalık)riskiolanlardadikkatlikullanılması

gerekmektedir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

APROL’ünyiyecekveiçecekile kullanılması

APROL yemeklerden sonraalınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hastayasağlayacağıyararlarvegetireceğiriskleringayetiyibirşekildedeğerlendirilmesini

gerektirir.Bunedenleçokgerekmedikçeilaçhamileliktekullanılmamalıdır.

4/10

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Naproksen sodyum, annesütünegeçeceğindenemziren annelereverilmemelidir.

Araç vemakinekullanımı

APROLkullanımıilebirliktebazıhastalardasersemlik,başdönmesi,uykusuzlukhaliyada

depresyonolabilir.Eğersizdedebuvebenzeriistenmeyenetkilermeydana gelirse,dikkat

gerektirenaktiviteleriyaparken dikkatliolunuz.

APROL’ün içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

APROLtabletiniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksabu

yardımcımaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

APROLveağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınbirlikteuygulanmasıönerilmemektedir.

MideasidinidüzenleyenilaçlarveyakolestiraminilebirliktealırsanızAPROL’ünetkisi

gecikebilir.

Naproksensodyum,kanda,albuminolarakadlandırılanbirproteinebağlanır.Kumarintipikanda

pıhtılaşmayıönleyenilaçlar,sülfonilüreler,hidantoinler,diğerağrı,ateşveiltihabaetkili(NSAİ)

ilaçlarveasetilsalisilikasitgi bialbuminebağlanandiğerilaçlarlaetkileşebileceğinden

doktorunuzAPROL dozunuayarlayacaktır.Naproksensodyum,trombositolarakadlandırılanve

birarayagelerekkanınpıhtılaşmasındarolalanhücrelerinaktivitesiniazaltarakpıhtılaşmayı

geciktirebilir.

Furosemidgibiidrarsöktürücü ilaçlarlabirliktekullanıldığında, bu ilaçlarınetkisiniazaltabilir.

Lityum(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkanseviyesinde

yükselmevebunabağlıyan etkilergörülebilir.

rfarin(pıhtılaşmayıgeciktirenbirilaç)ilebirliktekullanıldığındasindirimsistemindekanama

yapma üzerindekietkileriartar.

BağışıklıksisteminibaskılayanbirilaçolanSiklosporinveTakrolimusilebirlikte

kullanıldığındaböbrek hasarıriskiartabilir.

MideveincebağırsakülseritedavisindekullanılanMifepristonilebirliktekullanıldığında,

Mifepriston’unetkisini azaltabilir.

5/10

APROL ’üniçindebulunduğu,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,kalbinkasılmagücünüarttıran

glikozidlerlebi rliktekullanıldıklarında,kalpyetmezliğinişiddetlendirebilir,böbrekten

atılımlarınıetkileyerekkankonsantrasyonlarınıarttırabilir.

APROL ’üniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,insanbağışıklıkyetersizliği

virüsünün (HIV)deda hilolduğuretrovirüslereetkiliZidavudinilebirliktekullanıldığındakan

hastalıklarıriskiniarttırabilir.

APROL ’üniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlariledepresyontedavisinde

kullanılan SSRI’larbirliktekullanıldıklarındasindirimsistemikanamariskiartmaktadır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibisteroidlerlebirliktekullanıldığında

sindirimsistemiülserlerivekanamariskiartmaktadır.

Hayvançalışmalarındaağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarilekinolongrubuantibiyotiklerbirlikte

kullanıldıklarındaistemlikaslarıntümüyadabazılarındaşiddetliritmikkasılma(konvülsiyon)

riski artabilir.

Probenesid(ürikasitatılımınıarttıranbirilaç)ilebirliktekullanılması,naproksensodyumun

akısasürededahayüksek etkigöstermesineneden olabileceğinden dikkatliolunmalıdır.

Metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç)ilebirliktekullandığınızdadikkatliolunuz.

Naproksensodyum,metotreksatınvücuttanatılımınıazaltabilirvemetotreksatınyanetkilerinin

görülmesineneden olabilir.

Naproksensodyum,mifepristonunetkisiniazaltacağından,mifepristonkullandıktansonra8-12

gün boyuncanaproksen sodyumkullanmayınız.

Yüksektansiyontedavisiiçinkullanılanbetablokörlerinetkisini azaltabilir.Naproksensodyum

vediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisindekullanılanilaçların

etkisiniazaltabilirveACEinhibitörlerinin böbrek hasarıriskiniarttırabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibidoğumkontrolilaçlarıilebirlikte

uygulandığında, midebarsak sistemindeülservekanamariskinden dolayıdikkatliolunmalıdır.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygula nabileceğinilütfennotediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.APROL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

6/10

APROL’ünönerilenbaşlangıçdozuikitablettir(550mg),dahasonra12saattebir2tablet(550mg)

veya6- 8saattebir275mgiledevamedilir.Başlangıçgünlüktoplamdozu1375mg’ıvedahasonra

ise4 tableti(1100 m g’ı)aşmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı, örneğin birbardak su iletokkarnınayutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

APROL’ün 16yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.Ancaksadece,eklem

iltihabıolan 5yaşından büyük çocuklarda10 mg/kg/gün dozda12 saatarailekullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardailacınvücuttanuzaklaştırılmasıazalabileceğindendozdadikkatliolunmalı,etkilien

düşük dozkullanılmalıdır.(65yaşveüzeri)

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:

Böbrekfonksiyon testlerinizdesonuçlarınızuygundeğilseAPROLkullanmayınız.

KaraciğerfonksiyonlarınızdabozukluklarvarsaAPROLkullanırken dikkatliolunuz.

EğerAPROL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAPROLkullandıysanız

Belirgindozaşımıbaşağrısı,başdönmesi,mideyanması,hazımsızlık,bulantı,kusma,mide

barsaksistemindekanama,bazenishal,uyuşukluk,sersemlik,kulakçınlaması,baygınlıkile

kendinigösterir.Fazlasayıdatabletinyanlışlıklayadakasıtlıolarakalınmasıdurumundamide

boşaltılmalıvebilinendestekleyiciönlemleralınmalıdır.KullanmanızgerekendenfazlaAPROL

aldıktan1saatsonraaktifkömüruygulamasıyapılmalıdır.Yetişkinlerdemideninyıkanmasıda

düşünülebilir.Sıkçaidraraçıkmanızönerilir.Doktorunuzböbrekvekaraciğerfonksiyonlarınızı

kontrolaltındatutacaktır.

APROL’ü kullanmanızgerekenden fazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya eczacıilekonuşunuz.

APROL’ü kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozkullanmayınız.

APROL iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındaherhangibirsorungörülmesibeklenmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

7/10

Tüm ilaçlargibi,APROL’ün içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,APROL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Hırıltılıyadazornefesalma(astımnöbeti),

Baygınlık

Deridöküntüleri

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıveateş

ileseyredenciddihastalık hali(Steven-Johnson sendromu),

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplanmasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerleseyreden hastalık (eritemamultiforme),

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibirhastalık

(toksik epidermalnekroliz),

Şiddetlibaşağrısı, ensesertliği, bulantı, kusmavebilinçbulanıklığı(aseptik menenjit),

Dışkıdaveyakusmuktakan veyakahvetelvesigibisiyah renk (sindirimsistemikanaması)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardan birisizdemevcutise, sizinAPROL’akarşıciddialerjinizvardemektir. Aciltıbbi

müdahaleye veya hastan eyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bazıkanhücrelerinineksikliğiilemeydanagelenkansızlıkhastalığı,kandakibeyaz

hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasındarolalan trombositsayısının azalması

Kandakisodyumdüzeyinin artması

Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk

Havale, koma, zihinselfonsiyonların zayıflaması

Görmesinirininödemliiltihabı

Duymabozukluğu, kulakçınlaması, başdönmesi

Yüksek tansiyon, damartıkanıklığı

Midebarsak rahatsızlıkları(hazımsızlık, kabızlık,ishal, bulantı, kusma)

Terleme,sa çdökülmesi,ciltproblemlerivederidedöküntü, kabarıklıklar

Kasağrısıvekaszayıflığı

Kadınlardakısırlık

8/10

Üşümehissi,ateşlenme,keyifsizlik

Ölümcülhepatit, sarılık (iştahsızlık, halsizlik, karaciğerfonksiyon testlerindeanormallikler)

Bunlar ın hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuza söyleyiniz:

Kansızlık

Başdönmesi, rehavethali,yorgunluk,başağrısı, ışığahassasiyet, dikkatbozukluğu

Sersemlikhali

Sanrı

Görmedebulanıklık

Çarpıntı

Nefesdarlığı

Midedeülserveharabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midedeyanma, kabızlık

Kaşıntı, deridöküntüsü, cilttelekelenme,

Böbrekrahatsızlıkları

Ödem, susuzluk hissi

BunlarAPROL’ünhafifyanetkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temaskurunuz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.APROL’üns aklanması

APROL’ü çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30 °C’nin altındakiodasıcaklığında,ışıktan koruyaraksaklayınız.

Sonkullanma tari hiileuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraAPROL’ü kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizAPROL’ükullanmayınız.

9/10

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇSAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMah.Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212)365 15 00

Faks:+90 (212)276 29 19

Üretimyeri:

BİLİMİLAÇSAN. veTİC. A.Ş.

GOSB1900Sokak No:1904

41480 Gebze- KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

10/10