APRANAX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • APRANAX 275 MG 10 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • APRANAX 275 MG 10 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514091509
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

APRANAX275mgfilmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmtablet275mgnaproksen sodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:AvicelpH–102,Povidon,Magnezyumstearat,Distilesu,

HidroksipropilmetilselülozE-15,Karbovaks4000,OpasprayK-1-4210-A(SDA3-AEtil

alkol,FD&Cblueindigocarminealuminyumlake,titanyumdioksit,hidroksipropilselüloz),

Metilen klorür, Metilalkol, Karnaubawaks.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.APRANAXnedirveneiçinkullanılır?

2.APRANAXkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.APRANAXnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.APRANAX’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. APRANAXnedirveneiçinkullanılır?

APRANAX,mavifilmkaplıovaltabletlerdenoluşan10ve20tabletlikblister

ambalajlardasunulur.

APRANAX,ağrıveiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubundanağrıkesicietkileresahipbir

ilaçtır.

APRANAX;

Travmaveyadiğerdurumlarabağlıolarakortayaçıkaneklemkıkırdağınınharabiyeti,ağrı

vefonksiyon kaybıylakarakterizeeklemiltihabı,

Elveayakeklemlerindegelişenağrılıeklemiltihabı,

Özellikleomurgadagelişen romatoid artritbenzeribirhastalık olan ankilozan spondilit,

Proteininparçalanmasındakibirsorunabağlıolarakbağdokusuveeklemkıkırdağında

gözlenenşiddetliağrı(akutgut)gibiromatizmalhastalıklarıntedavisindeiltihapgiderici

veağrıkesiciolarak,

Akutkasiskelet(kemik)sistemiağrılarında

Kadınlardaadetsancılarınabağlıağrılardaağrıyıkesmekamacıyla,

Ortopedik vecerrahiameliyatlardaağrıkesiciolarak,

kullanılır.

2. APRANAX’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

APRANAX’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

APRANAX’ınbileşenlerine,naproksenveyanaproksensodyumiçerenilaçlarakarşı

alerjinizvarsayada,asetilsalisilikasitveyadiğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarsizde

deridöküntüsü,kurdeşen,astımsendromu,nezleveburunboşluklarındailtihaplanma

oluşturuyorsakullanmayınız.

Dahaöncekullandığınızağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardanbirisizdemide-barsak

kanamasınaveyaharabiyetinenedenolduysaveyahalenaktifveyatekrarlayanmideve

duodenumülserinizvarsa,ikiveyadahafazlakez,teşhiskonmuşülserveyakanama

geçirdiysenizkullanmayınız.

Şiddetliböbrek, karaciğeryadakalpyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Koronerarterbypassameliyatından öncevesonrakullanmayınız.

Emziriyorsanızveyahamileliğinizin son 3 ayındaysanızkullanmayınız.

APRANAX’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundanherhangibiriilebirliktekullanmaktan

kaçınınız.

Tedavisağlamakiçingereklienkısasürede,etkiliendüşükdozukullanarak,istenmeyen

etkilerienazaindirebilirsiniz.

Öncedengeçirilmişciddibirmidebarsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangibiranındaciddiolabilenkanama,ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

Kalpdamarsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinme

riskindeartışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damar

hastalığıolanveyakalpdamarhastalığıriskfaktörlerinitaşıyanhastalardariskdahayüksek

olabilir.

-APRANAXkoronerarter“bypass”cerrahisiöncesiağrıtedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirimsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecek

ciddiistenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,önceden

uyarıcıbirbelirtivererekveyavermeyerekortayaçıkabilirler.Yaşlıhastalar,ciddiolanbu

etkilerbakımından dahayüksekrisk altındadır.

bulgularıortayaçıkabilir.Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileortayaçıkanciddimide

barsakrahatsızlıklarınçoğuyaşlıveözürlühastalardaortayaçıkmıştır.Bunedenleülser,

kanamaveharabiyetgibiciddimidebarsakrahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeen

düşükdozilebaşlamanızıveberaberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaproton

pompainhibitörleri)kullanmanızıönerecektir.Düşükdozasetilsalisilikasitveyamide

barsakkanamasınanedenolabilecekbaşkailaçlarlakullanmanızgerektiğindedekoruyucu

birilaçdaalmanızgerekecektir.

İltihaplıbarsakhastalığınız(ülseratifkolit,Crohnhastalığı)varsa,rahatsızlıklarınızın

şiddetiniarttırabileceğinden,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarıdikkatlikullanınız.Daha

öncemidebarsakzehirlenmesigeçirdiysenizhertürlükarınrahatsızlığıbelirtisi(ishal,

kusma,kilokaybı)halindedoktorunuzabildiriniz.Midebarsakkanamasıveyaülserasyon

halindeAPRANAXkullanmayadevametmeyiniz.

Midebarsak hastalığınızvarsaAPRANAX’ımutlakadoktorkontrolündekullanınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibimidebarsakrahatsızlıklarının

sıklığıveşiddeti,APRANAXdozu vetedavisüresindekiartışlabirlikteartabilir.

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları,varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar,

asetilsalisilikasitgibiülserasyonveyakanamariskiniarttırabilenilaçlarlakullanmanız

gerekirsedikkatliolunuz.

Yaşlıhastalar,ciddimidebarsakkanamasıveharabiyetisıklığınınartmasıihtimalinekarşı

en düşük dozdaAPRANAXkullanmalıdır.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeAPRANAXkullanmayadevametmeyiniz,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz.

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,bronşlarındaralması(astım)venezlegibiaşırı

duyarlılıkhallerindedikkatlikullanınız.Astımveyaalerjikhastalıkyadaasetilsalisilik

asitduyarlılığıolan hastalardabronşlardaspazmoluşumu hızlanabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,APRANAXböbrekhastalığıolan

hastalardadikkatlikullanılmalıdır.Kanhacmindeveyaböbrekkanakımındaazalmayayol

açanbirrahatsızlığınız,kalpyetmezliğiniz,karaciğerfonksiyonlarınızdabozuklukvarsa

dikkatliolunuz. DoktorunuzkullandığınızAPRANAXdozunu azaltacaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,APRANAX,karaciğerfonksiyon

testindebazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğerfonksiyonlarındaki

bozulmayıgösterenbelirtivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır.(bulantı,halsizlik,

uyuklamak,kaşıntı,sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzerisemptomlar)

Sarılıkvehepatitdahilolmaküzereşiddetlikaraciğerrahatsızlıklarınakarşıdikkatli

olunmalıdır.

Naproksensodyum,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesini

azaltarakkanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolü

altındaAPRANAXtedavisinedevamediniz.APRANAXkullanırken,kanamariskiniz

yüksekseveyakanpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçkullanıyorsanız,kanamariskindeartış

olabilir.

APRANAXkullanırkengörmebozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıveödemoluşmasıriskine

karşıyüksektansiyonunprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaAPRANAX

kullanırken dikkatliolunuz.

Kontroledilemeyenyüksektansiyonunuzvarsa,kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunum

yetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeilebelirginbirhastalığınızvarsa,kalbinyeterince

kanlanmamasınabağlıbirhastalığınızvarsadoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.

DoktorunuzAPRANAXiletedavinizsırasındaburahatsızlıklarınızıgözönünde

bulunduracaktır.

Kalpdamarhastalığıriskinizyüksekolduğudurumlarda(yüksektansiyon,şekerhastalığı,

sigarakullanımı)doktorunuz,APRANAXileuzunsürelitedaviniziçinbu

rahatsızlıklarınızıgözönündebulunduracaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,APRANAXhastanedeyatılmasıveya

ölümlesonuçlanabilenkalpkriziveyainmegibiciddiyanetkilerenedenolabilir.Ciddi

kalpdamarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirtivermedenortaya

çıkabilmeklebirlikte,göğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlik,konuşmadazorlukgibibelirti

vebulgulargözlendiğinde, doktorunuzabaşvurunuz.

Alzheimerhastalığı(unutkanlıklakarakterizehastalık)riskiolanlardadikkatli

kullanılmasıgerekmektedir.

‘’Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.’’

APRANAX’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

APRANAXyemeklerden sonraalınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hastayasağlayacağıyararlarvegetireceğiriskleringayetiyibirşekildedeğerlendirilmesini

gerektirir.Bunedenleçokgerekmedikçeilaçhamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Naproksen sodyum, annesütünegeçeceğindenemziren annelereverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

APRANAXkullanımıilebirliktebazıhastalardasersemlik,başdönmesi,uykusuzlukhaliya

dadepresyonolabilir.Eğersizdedebuvebenzeriistenmeyenetkilermeydanagelirse,dikkat

gerektirenaktiviteleriyaparken dikkatliolunuz

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

APRANAXveağrı, ateşveiltihabaetkiliilaçların birlikteuygulanmasıönerilmemektedir.

MideasidinidüzenleyenilaçlarveyakolestiraminilebirliktealırsanızAPRANAX’ınetkisi

gecikebilir.

Naproksensodyum,kanda,albuminolarakadlandırılanbirproteinebağlanır.Kumarintipi

kandapıhtılaşmayıönleyenilaçlar,sülfonilüreler,hidantoinler,diğerağrı,ateşveiltihaba

etkili(NSAİ)ilaçlarveasetilsalisilikasitgibialbuminebağlanandiğerilaçlarla

etkileşebileceğindendoktorunuzAPRANAXdozunuayarlayacaktır.Naproksensodyum,

trombositolarakadlandırılanvebirarayagelerekkanınpıhtılaşmasındarolalanhücrelerin

aktivitesiniazaltarakpıhtılaşmayıgeciktirebilir.

Furosemidgibiidrarsöktürücüilaçlarlabirliktekullanıldığında,builaçlarınetkisini

azaltabilir.

Lityum(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkanseviyesinde

yükselmevebunabağlıyan etkilergörülebilir.

Varfarin(pıhtılaşmayıgeciktirenbirilaç)ilebirliktekullanıldığındasindirimsisteminde

kanamayapmaüzerindekietkileriartar.

BağışıklıksisteminibaskılayanbirilaçolanSiklosporinveTakrolimusilebirlikte

kullanıldığındaböbrek hasarıriskiartabilir.

MideveincebağırsakülseritedavisindekullanılanMifepristonilebirliktekullanıldığında,

Mifepriston’unetkisiniazaltabilir.

Apranax’ıniçindebulunduğu,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,kalbinkasılmagücünü

arttıranglikozidlerlebirliktekullanıldıklarında,kalpyetmezliğinişiddetlendirebilir,böbrekten

atılımlarınıetkileyerek kan konsantrasyonlarınıarttırabilir.

Apranax’ıniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,insanbağışıklıkyetersizliği

virüsünün(HIV)dedahilolduğuretrovirüslereetkiliZidavudinilebirliktekullanıldığında

kanhastalıklarıriskiniarttırabilir.

Apranax’ıniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlariledepresyontedavisinde

kullanılanSSRI’larbirliktekullanıldıklarındasindirimsistemikanamariskiartmaktadır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibisteroidlerlebirliktekullanıldığında

sindirimsistemiülserlerivekanamariskiartmaktadır.

Hayvançalışmalarındaağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarilekinolongrubuantibiyotikler

birliktekullanıldıklarındaistemlikaslarıntümüyadabazılarındaşiddetliritmikkasılma

(konvülsiyon)riskiartabilir.

Probenesid(ürikasitatılımınıarttıranbirilaç)ilebirliktekullanılması,naproksensodyumun

dahakısasürededahayüksek etkigöstermesineneden olabileceğinden dikkatliolunmalıdır.

Metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç)ilebirliktekullandığınızdadikkatli

olunuz.Naproksensodyum,metotreksatınvücuttanatılımınıazaltabilirvemetotreksatınyan

etkileriningörülmesinenedenolabilir.

Naproksensodyum,mifepristonunetkisiniazaltacağından,mifepristonkullandıktansonra8-

12 gün boyuncanaproksen sodyumkullanmayınız.

Yüksektansiyontedavisiiçinkullanılanbetablokörlerinetkisiniazaltabilir.Naproksen

sodyumvediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisindekullanılan

ilaçlarınetkisiniazaltabilirveACEinhibitörlerininböbrekhasarıriskiniarttırabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibidoğumkontrolilaçlarıilebirlikte

uygulandığında,midebarsaksistemindeülservekanamariskindendolayıdikkatli

olunmalıdır.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen notediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.APRANAXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

APRANAX’ınönerilenbaşlangıçdozuikitablettir(550mg),dahasonra12saattebir2tablet

(550mg)veya6-8saattebir 275mgiledevamedilir.Başlangıçgünlüktoplamdozu1375

mg’ıvedahasonraise4tableti(1100 mg’ı)aşmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğinbirbardaksuiletokkarnına

yutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

APRANAX16yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.Ancaksadece,

eklemiltihabıolan5yaşındanbüyükçocuklarda10mg/kg/gündozda12saataraile

kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardailacın vücuttan uzaklaştırılmasıazalabileceğinden dozdadikkatliolunmalı, etkilien

düşük dozkullanılmalıdır. (65yaşveüzeri)

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrekfonksiyontestlerinizdesonuçlarınızuygundeğilse

APRANAXkullanmayınız.

KaraciğerfonksiyonlarınızdabozukluklarvarsaAPRANAXkullanırken dikkatliolunuz.

EğerAPRANAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAPRANAXkullandıysanız:

Belirgindozaşımıbaşağrısı,başdönmesi,bulantı,mideyanması,hazımsızlık,bulantı,

kusma,midebarsaksistemindekanama,bazenishal,uyuşukluk,sersemlik,kulakçınlaması,

baygınlıkilekendinigösterir.Fazlasayıdatabletinyanlışlıklayadakasıtlıolarakalınması

durumundamideboşaltılmalıvebilinendestekleyiciönlemleralınmalıdır.Kullanmanız

gerekendenfazlaAPRANAXaldıktan1saatsonraaktifkömüruygulamasıyapılmalı.

Yetişkinlerdemideninyıkanmasıdadüşünülebilir.Sıkçaidraraçıkmanızönerilir.Doktorunuz

böbrek vekaraciğerfonksiyonlarınızıkontrolaltındatutacaktır.

APRANAX’ıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

APRANAX’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

APRANAXiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındaherhangibirsorungörülmesibeklenmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,APRANAX’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,APRANAX’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Hırıltılıyadazornefesalma(astımnöbeti),

Baygınlık

Deridöküntüleri

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıve

ateşileseyreden ciddihastalık hali(Steven-Johnson sendromu),

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplanmasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerleseyreden hastalık (eritemamultiforme),

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibir

hastalık (toksik epidermalnekroliz),

Şiddetlibaşağrısı, ensesertliği, bulantı, kusmavebilinçbulanıklığı(aseptik menenjit),

Dışkıdaveyakusmuktakan veyakahvetelvesigibisiyah renk (sindirimsistemikanaması)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinAPRANAX’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bazıkanhücrelerinineksikliğiilemeydanagelenkansızlıkhastalığı,kandakibeyaz

hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasındarolalan trombositsayısının azalması

Kandakisodyumdüzeyinin artması

Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk

Havale,koma, zihinselfonsiyonların zayıflaması

Görmesinirinin ödemliiltihabı

Duymabozukluğu, kulakçınlaması, başdönmesi

Yüksek tansiyon, damartıkanıklığı

Midebarsakrahatsızlıkları(hazımsızlık, kabızlık,ishal, bulantı, kusma)

Terleme,saçdökülmesi,ciltproblemlerivederidedöküntü, kabarıklıklar

Kasağrısıvekaszayıflığı

Kadınlardakısırlık

Üşümehissi,ateşlenme,keyifsizlik

Ölümcülhepatit,sarılık(iştahsızlık,halsizlik,karaciğerfonksiyontestlerinde

anormallikler)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kansızlık

Başdönmesi, rehavethali,yorgunluk, başağrısı, ışığahassasiyet, dikkatbozukluğu

SersemlikHali

Sanrı

Görmedebulanıklık

Çarpıntı

Nefesdarlığı

Midedeülserveharabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midedeyanma, kabızlık

Kaşıntı, deridöküntüsü, cilttelekelenme

Böbrekrahatsızlıkları

Ödem, susuzluk hissi

BunlarAPRANAX’ın hafifyanetkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temaskurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Şüpheliadversreaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırmasonrasışüpheliilaçadversreaksiyonlarınraporlanmasıbüyükönem

taşımaktadır.Raporlamayapılması,ilacınyarar/riskdengesininsürekliolarakizlenmesine

olanaksağlar.SağlıkmesleğimensuplarınınherhangibirşüpheliadversreaksiyonuTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildirmelerigerekmektedir(www.titck.gov.tr;

e-posta:tufam@titck.gov.tr;tel:0 800 314 00 08;faks:0 312 218 35 99)

5. APRANAX’ınsaklanması

APRANAX’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25 0 C’nin altındakiodasıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraAPRANAX’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizAPRANAX’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

ReşitpaşamahallesiEskiBüyükdereCad. No:4 34467

Maslak /İstanbul

ÜretimYeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı……….tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety