APRANAX 275 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • APRANAX 275 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • APRANAX 275 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 138/76
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-05-1986
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

APRANAX275mgfilmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmtablet275mgnaproksen sodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:AvicelpH–102,Povidon,Magnezyumstearat,Distilesu,

HidroksipropilmetilselülozE-15,Karbovaks4000,OpasprayK-1-4210-A(SDA3-AEtil

alkol,FD&Cblueindigocarminealuminyumlake,titanyumdioksit,hidroksipropilselüloz),

Metilen klorür, Metilalkol, Karnaubawaks.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.APRANAXnedirveneiçinkullanılır?

2.APRANAXkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.APRANAXnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.APRANAX’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. APRANAXnedirveneiçinkullanılır?

APRANAX,mavifilmkaplıovaltabletlerdenoluşan10ve20tabletlikblister

ambalajlardasunulur.

APRANAX,ağrıveiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubundanağrıkesicietkileresahipbir

ilaçtır.

APRANAX;

Travmaveyadiğerdurumlarabağlıolarakortayaçıkaneklemkıkırdağınınharabiyeti,ağrı

vefonksiyon kaybıylakarakterizeeklemiltihabı,

Elveayakeklemlerindegelişenağrılıeklemiltihabı,

Özellikleomurgadagelişen romatoid artritbenzeribirhastalık olan ankilozan spondilit,

Proteininparçalanmasındakibirsorunabağlıolarakbağdokusuveeklemkıkırdağında

gözlenenşiddetliağrı(akutgut)gibiromatizmalhastalıklarıntedavisindeiltihapgiderici

veağrıkesiciolarak,

Akutkasiskelet(kemik)sistemiağrılarında

Kadınlardaadetsancılarınabağlıağrılardaağrıyıkesmekamacıyla,

Ortopedik vecerrahiameliyatlardaağrıkesiciolarak,

kullanılır.

2. APRANAX’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

APRANAX’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

APRANAX’ınbileşenlerine,naproksenveyanaproksensodyumiçerenilaçlarakarşı

alerjinizvarsayada,asetilsalisilikasitveyadiğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarsizde

deridöküntüsü,kurdeşen,astımsendromu,nezleveburunboşluklarındailtihaplanma

oluşturuyorsakullanmayınız.

Dahaöncekullandığınızağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardanbirisizdemide-barsak

kanamasınaveyaharabiyetinenedenolduysaveyahalenaktifveyatekrarlayanmideve

duodenumülserinizvarsa,ikiveyadahafazlakez,teşhiskonmuşülserveyakanama

geçirdiysenizkullanmayınız.

Şiddetliböbrek, karaciğeryadakalpyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Koronerarterbypassameliyatından öncevesonrakullanmayınız.

Emziriyorsanızveyahamileliğinizin son 3 ayındaysanızkullanmayınız.

APRANAX’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundanherhangibiriilebirliktekullanmaktan

kaçınınız.

Tedavisağlamakiçingereklienkısasürede,etkiliendüşükdozukullanarak,istenmeyen

etkilerienazaindirebilirsiniz.

Öncedengeçirilmişciddibirmidebarsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangibiranındaciddiolabilenkanama,ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

Kalpdamarsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinme

riskindeartışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damar

hastalığıolanveyakalpdamarhastalığıriskfaktörlerinitaşıyanhastalardariskdahayüksek

olabilir.

-APRANAXkoronerarter“bypass”cerrahisiöncesiağrıtedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirimsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecek

ciddiistenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,önceden

uyarıcıbirbelirtivererekveyavermeyerekortayaçıkabilirler.Yaşlıhastalar,ciddiolanbu

etkilerbakımından dahayüksekrisk altındadır.

bulgularıortayaçıkabilir.Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileortayaçıkanciddimide

barsakrahatsızlıklarınçoğuyaşlıveözürlühastalardaortayaçıkmıştır.Bunedenleülser,

kanamaveharabiyetgibiciddimidebarsakrahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeen

düşükdozilebaşlamanızıveberaberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaproton

pompainhibitörleri)kullanmanızıönerecektir.Düşükdozasetilsalisilikasitveyamide

barsakkanamasınanedenolabilecekbaşkailaçlarlakullanmanızgerektiğindedekoruyucu

birilaçdaalmanızgerekecektir.

İltihaplıbarsakhastalığınız(ülseratifkolit,Crohnhastalığı)varsa,rahatsızlıklarınızın

şiddetiniarttırabileceğinden,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarıdikkatlikullanınız.Daha

öncemidebarsakzehirlenmesigeçirdiysenizhertürlükarınrahatsızlığıbelirtisi(ishal,

kusma,kilokaybı)halindedoktorunuzabildiriniz.Midebarsakkanamasıveyaülserasyon

halindeAPRANAXkullanmayadevametmeyiniz.

Midebarsak hastalığınızvarsaAPRANAX’ımutlakadoktorkontrolündekullanınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibimidebarsakrahatsızlıklarının

sıklığıveşiddeti,APRANAXdozu vetedavisüresindekiartışlabirlikteartabilir.

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları,varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar,

asetilsalisilikasitgibiülserasyonveyakanamariskiniarttırabilenilaçlarlakullanmanız

gerekirsedikkatliolunuz.

Yaşlıhastalar,ciddimidebarsakkanamasıveharabiyetisıklığınınartmasıihtimalinekarşı

en düşük dozdaAPRANAXkullanmalıdır.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeAPRANAXkullanmayadevametmeyiniz,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz.

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,bronşlarındaralması(astım)venezlegibiaşırı

duyarlılıkhallerindedikkatlikullanınız.Astımveyaalerjikhastalıkyadaasetilsalisilik

asitduyarlılığıolan hastalardabronşlardaspazmoluşumu hızlanabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,APRANAXböbrekhastalığıolan

hastalardadikkatlikullanılmalıdır.Kanhacmindeveyaböbrekkanakımındaazalmayayol

açanbirrahatsızlığınız,kalpyetmezliğiniz,karaciğerfonksiyonlarınızdabozuklukvarsa

dikkatliolunuz. DoktorunuzkullandığınızAPRANAXdozunu azaltacaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,APRANAX,karaciğerfonksiyon

testindebazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğerfonksiyonlarındaki

bozulmayıgösterenbelirtivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır.(bulantı,halsizlik,

uyuklamak,kaşıntı,sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzerisemptomlar)

Sarılıkvehepatitdahilolmaküzereşiddetlikaraciğerrahatsızlıklarınakarşıdikkatli

olunmalıdır.

Naproksensodyum,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesini

azaltarakkanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolü

altındaAPRANAXtedavisinedevamediniz.APRANAXkullanırken,kanamariskiniz

yüksekseveyakanpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçkullanıyorsanız,kanamariskindeartış

olabilir.

APRANAXkullanırkengörmebozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıveödemoluşmasıriskine

karşıyüksektansiyonunprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaAPRANAX

kullanırken dikkatliolunuz.

Kontroledilemeyenyüksektansiyonunuzvarsa,kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunum

yetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeilebelirginbirhastalığınızvarsa,kalbinyeterince

kanlanmamasınabağlıbirhastalığınızvarsadoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.

DoktorunuzAPRANAXiletedavinizsırasındaburahatsızlıklarınızıgözönünde

bulunduracaktır.

Kalpdamarhastalığıriskinizyüksekolduğudurumlarda(yüksektansiyon,şekerhastalığı,

sigarakullanımı)doktorunuz,APRANAXileuzunsürelitedaviniziçinbu

rahatsızlıklarınızıgözönündebulunduracaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,APRANAXhastanedeyatılmasıveya

ölümlesonuçlanabilenkalpkriziveyainmegibiciddiyanetkilerenedenolabilir.Ciddi

kalpdamarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirtivermedenortaya

çıkabilmeklebirlikte,göğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlik,konuşmadazorlukgibibelirti

vebulgulargözlendiğinde, doktorunuzabaşvurunuz.

Alzheimerhastalığı(unutkanlıklakarakterizehastalık)riskiolanlardadikkatli

kullanılmasıgerekmektedir.

‘’Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.’’

APRANAX’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

APRANAXyemeklerden sonraalınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hastayasağlayacağıyararlarvegetireceğiriskleringayetiyibirşekildedeğerlendirilmesini

gerektirir.Bunedenleçokgerekmedikçeilaçhamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Naproksen sodyum, annesütünegeçeceğindenemziren annelereverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

APRANAXkullanımıilebirliktebazıhastalardasersemlik,başdönmesi,uykusuzlukhaliya

dadepresyonolabilir.Eğersizdedebuvebenzeriistenmeyenetkilermeydanagelirse,dikkat

gerektirenaktiviteleriyaparken dikkatliolunuz

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

APRANAXveağrı, ateşveiltihabaetkiliilaçların birlikteuygulanmasıönerilmemektedir.

MideasidinidüzenleyenilaçlarveyakolestiraminilebirliktealırsanızAPRANAX’ınetkisi

gecikebilir.

Naproksensodyum,kanda,albuminolarakadlandırılanbirproteinebağlanır.Kumarintipi

kandapıhtılaşmayıönleyenilaçlar,sülfonilüreler,hidantoinler,diğerağrı,ateşveiltihaba

etkili(NSAİ)ilaçlarveasetilsalisilikasitgibialbuminebağlanandiğerilaçlarla

etkileşebileceğindendoktorunuzAPRANAXdozunuayarlayacaktır.Naproksensodyum,

trombositolarakadlandırılanvebirarayagelerekkanınpıhtılaşmasındarolalanhücrelerin

aktivitesiniazaltarakpıhtılaşmayıgeciktirebilir.

Furosemidgibiidrarsöktürücüilaçlarlabirliktekullanıldığında,builaçlarınetkisini

azaltabilir.

Lityum(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkanseviyesinde

yükselmevebunabağlıyan etkilergörülebilir.

Varfarin(pıhtılaşmayıgeciktirenbirilaç)ilebirliktekullanıldığındasindirimsisteminde

kanamayapmaüzerindekietkileriartar.

BağışıklıksisteminibaskılayanbirilaçolanSiklosporinveTakrolimusilebirlikte

kullanıldığındaböbrek hasarıriskiartabilir.

MideveincebağırsakülseritedavisindekullanılanMifepristonilebirliktekullanıldığında,

Mifepriston’unetkisiniazaltabilir.

Apranax’ıniçindebulunduğu,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,kalbinkasılmagücünü

arttıranglikozidlerlebirliktekullanıldıklarında,kalpyetmezliğinişiddetlendirebilir,böbrekten

atılımlarınıetkileyerek kan konsantrasyonlarınıarttırabilir.

Apranax’ıniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,insanbağışıklıkyetersizliği

virüsünün(HIV)dedahilolduğuretrovirüslereetkiliZidavudinilebirliktekullanıldığında

kanhastalıklarıriskiniarttırabilir.

Apranax’ıniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlariledepresyontedavisinde

kullanılanSSRI’larbirliktekullanıldıklarındasindirimsistemikanamariskiartmaktadır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibisteroidlerlebirliktekullanıldığında

sindirimsistemiülserlerivekanamariskiartmaktadır.

Hayvançalışmalarındaağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarilekinolongrubuantibiyotikler

birliktekullanıldıklarındaistemlikaslarıntümüyadabazılarındaşiddetliritmikkasılma

(konvülsiyon)riskiartabilir.

Probenesid(ürikasitatılımınıarttıranbirilaç)ilebirliktekullanılması,naproksensodyumun

dahakısasürededahayüksek etkigöstermesineneden olabileceğinden dikkatliolunmalıdır.

Metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç)ilebirliktekullandığınızdadikkatli

olunuz.Naproksensodyum,metotreksatınvücuttanatılımınıazaltabilirvemetotreksatınyan

etkileriningörülmesinenedenolabilir.

Naproksensodyum,mifepristonunetkisiniazaltacağından,mifepristonkullandıktansonra8-

12 gün boyuncanaproksen sodyumkullanmayınız.

Yüksektansiyontedavisiiçinkullanılanbetablokörlerinetkisiniazaltabilir.Naproksen

sodyumvediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisindekullanılan

ilaçlarınetkisiniazaltabilirveACEinhibitörlerininböbrekhasarıriskiniarttırabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibidoğumkontrolilaçlarıilebirlikte

uygulandığında,midebarsaksistemindeülservekanamariskindendolayıdikkatli

olunmalıdır.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen notediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.APRANAXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

APRANAX’ınönerilenbaşlangıçdozuikitablettir(550mg),dahasonra12saattebir2tablet

(550mg)veya6-8saattebir 275mgiledevamedilir.Başlangıçgünlüktoplamdozu1375

mg’ıvedahasonraise4tableti(1100 mg’ı)aşmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğinbirbardaksuiletokkarnına

yutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

APRANAX16yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.Ancaksadece,

eklemiltihabıolan5yaşındanbüyükçocuklarda10mg/kg/gündozda12saataraile

kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardailacın vücuttan uzaklaştırılmasıazalabileceğinden dozdadikkatliolunmalı, etkilien

düşük dozkullanılmalıdır. (65yaşveüzeri)

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrekfonksiyontestlerinizdesonuçlarınızuygundeğilse

APRANAXkullanmayınız.

KaraciğerfonksiyonlarınızdabozukluklarvarsaAPRANAXkullanırken dikkatliolunuz.

EğerAPRANAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAPRANAXkullandıysanız:

Belirgindozaşımıbaşağrısı,başdönmesi,bulantı,mideyanması,hazımsızlık,bulantı,

kusma,midebarsaksistemindekanama,bazenishal,uyuşukluk,sersemlik,kulakçınlaması,

baygınlıkilekendinigösterir.Fazlasayıdatabletinyanlışlıklayadakasıtlıolarakalınması

durumundamideboşaltılmalıvebilinendestekleyiciönlemleralınmalıdır.Kullanmanız

gerekendenfazlaAPRANAXaldıktan1saatsonraaktifkömüruygulamasıyapılmalı.

Yetişkinlerdemideninyıkanmasıdadüşünülebilir.Sıkçaidraraçıkmanızönerilir.Doktorunuz

böbrek vekaraciğerfonksiyonlarınızıkontrolaltındatutacaktır.

APRANAX’ıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

APRANAX’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

APRANAXiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındaherhangibirsorungörülmesibeklenmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,APRANAX’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,APRANAX’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Hırıltılıyadazornefesalma(astımnöbeti),

Baygınlık

Deridöküntüleri

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıve

ateşileseyreden ciddihastalık hali(Steven-Johnson sendromu),

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplanmasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerleseyreden hastalık (eritemamultiforme),

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibir

hastalık (toksik epidermalnekroliz),

Şiddetlibaşağrısı, ensesertliği, bulantı, kusmavebilinçbulanıklığı(aseptik menenjit),

Dışkıdaveyakusmuktakan veyakahvetelvesigibisiyah renk (sindirimsistemikanaması)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinAPRANAX’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bazıkanhücrelerinineksikliğiilemeydanagelenkansızlıkhastalığı,kandakibeyaz

hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasındarolalan trombositsayısının azalması

Kandakisodyumdüzeyinin artması

Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk

Havale,koma, zihinselfonsiyonların zayıflaması

Görmesinirinin ödemliiltihabı

Duymabozukluğu, kulakçınlaması, başdönmesi

Yüksek tansiyon, damartıkanıklığı

Midebarsakrahatsızlıkları(hazımsızlık, kabızlık,ishal, bulantı, kusma)

Terleme,saçdökülmesi,ciltproblemlerivederidedöküntü, kabarıklıklar

Kasağrısıvekaszayıflığı

Kadınlardakısırlık

Üşümehissi,ateşlenme,keyifsizlik

Ölümcülhepatit,sarılık(iştahsızlık,halsizlik,karaciğerfonksiyontestlerinde

anormallikler)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kansızlık

Başdönmesi, rehavethali,yorgunluk, başağrısı, ışığahassasiyet, dikkatbozukluğu

SersemlikHali

Sanrı

Görmedebulanıklık

Çarpıntı

Nefesdarlığı

Midedeülserveharabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midedeyanma, kabızlık

Kaşıntı, deridöküntüsü, cilttelekelenme

Böbrekrahatsızlıkları

Ödem, susuzluk hissi

BunlarAPRANAX’ın hafifyanetkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temaskurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Şüpheliadversreaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırmasonrasışüpheliilaçadversreaksiyonlarınraporlanmasıbüyükönem

taşımaktadır.Raporlamayapılması,ilacınyarar/riskdengesininsürekliolarakizlenmesine

olanaksağlar.SağlıkmesleğimensuplarınınherhangibirşüpheliadversreaksiyonuTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildirmelerigerekmektedir(www.titck.gov.tr;

e-posta:tufam@titck.gov.tr;tel:0 800 314 00 08;faks:0 312 218 35 99)

5. APRANAX’ınsaklanması

APRANAX’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25 0 C’nin altındakiodasıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraAPRANAX’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizAPRANAX’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

ReşitpaşamahallesiEskiBüyükdereCad. No:4 34467

Maslak /İstanbul

ÜretimYeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline