ANTI-NAUSEA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANTI-NAUSEA 10 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANTI-NAUSEA 10 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metoklopramid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680202600134
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-02-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ANTİ-NAUSEA10mg/2 mLIM/IVenjeksiyonlukçözelti içerenampul

Kas içineya da damariçineuygulanır.

Steril-Apirojen

Etkinmadde: Her birampul(2 mL) 10 mgmetoklopramid hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum klorür, sodyummetabisülfit, enjeksiyonluk su.

BuKullanma Talimatında:

1.ANTİ-NAUSEAnedirveneiçinkullanılır ?

2.ANTİ-NAUSEA'yıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler.

3.ANTİ-NAUSEAnasılkullanılır ?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ANTİ-NAUSEA'nınsaklanması.

Başlıkları yeralmaktadır.

1. ANTİ-NAUSEAnedir veneiçinkullanılır?

ANTİ-NAUSEA2mLrenksizçözeltiiçerenşeffafcamampuliçerisindekasiçine/damariçine

uygulananbirilaçtır.ANTİ-NAUSEA'nınetkinmaddesimetoklopramid'tir.Her2mL’'lik

ampulde10mgmetoklopramidiçerir.5ve100ampullükambalajlarhalindekullanıma

sunulmuştur.

Metoklopramid,sindirimsistemindekibesinlerinmidevebarsaklardailerlemesinisağlayan

kaslarüzerindeetkigösterir.

Metoklopramid'inenyaygınkullanımamacıbulantıvekusmanınönlenmesivetedaviedilmesidir

(antiemetik).Metoklopramidözelliklemigrenvekansertedavilerinebağlıbulantının

giderilmesindeetkilidir.Bazıtanıtestlerindede,örneğinmideyadabarsakiçerisinetüp

yerleştirilmesi gerektiğindeyadabaryum incelemesi sırasında kullanılabilir.

Ayrıcamidedeasitartışısebebiyleoluşan rahatsızlığın giderilmesinde deetkilidir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanönceKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

2. ANTİ-NAUSEA'yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ANTİ-NAUSEA'yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Sindirim sistemi kanamaları, mekanik tıkanmaveyadelinmelerigibi, bu sistemin

hareketlerininhızlandırılmasınıntehlikeliolduğuhallermevcutsa,

Midebarsakoperasyonusonrasıdönemdeiseniz,

Kusmalarınızgebeliğebağlıise,

Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsa,

Ekstrapiramidalreaksiyonlara(kassertliği,koordinasyonsuzhareketler,tükürükakması,

istemlihareketlerdebozuklukgibibelirtilerlekendinigösterenbirgruprahatsızlık)yol

açabilen diğer ilaçları kullanıyorsanız,

Sarahastasıysanız,

Şiddetliastımdurumumevcutsa,

Sülfitaşırıduyarlılığınızvarsa,

Serebraltahrişgibibulantıyasebepolandurumlar(belirtilerimaskeleyebileceğiiçin)

mevcutsa,

Feokromositomanız(böbreküstübezikaynaklıtümör)varsa(yüksektansiyonkrizine

sebep olabileceğinden dolayı),

Emzirmedönemindeisenizkullanmayınız.

ANTİ-NAUSEA'yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Memekanseriiseniz,

Yüksektansiyondurumunuzvarsa,

Şiddetliruhsalçöküntü(depresyon)durumunuzvarsa,

Parkinsonhastasıiseniz,

Şekerhastalığınızvarsa,

İşitmenizdezayıflamavarsa,

İshaliseniz,

Hamileiseniz,

Böbrekfonksiyonlarınızzayıfise,

Yaşlıiseniz,

Ekstrapiramidalreaksiyon(kassertliği,koordinasyonsuzhareketler,tükürükakması,

istemlihareketlerdebozuklukgibibelirtilerlekendinigösterenbirgruprahatsızlık)

durumunuzvarsabu ilacıdikkatlikullanınız.

Uzunsüreliveyayüksekdozlardatedavisırasında,kolvebacaklardaistemsiz

hareketler,yüz,dudaklar,çenevedildeanormalhareketler(Tardifdiskinezi)ortaya

çıkarsatedaviyi durdurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ANTİ-NAUSEA'nınyiyecekveiçecekilekullanılması:

Kullanımyolunedeniyleherhangibiruyarı gerekmemektedir.

Hamilelik:

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelik kategorisiB'dir.

Bu kategorideki ilaçlarmecburkalınmadıkçakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ANTİ-NAUSEA'nınetkinmaddesimetoklopramidannesütünegeçtiğindensütverenannelerde

kullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı:

ANTİ-NAUSEA'nınuyuklama,istemlihareketlerdebozulma,distoni(kaslardaistemsiz

kasılmalarınnedenolduğuhareketbozukluğu),görselrahatsızlıkgibiaraçvemakinekullanımını

etkileyenyanetkileribulunduğuiçin,araçvemakinekullanankişilerdikkatliolmalıdır.

ANTİ-NAUSEA'nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünher2mLdozunda,1mmol(23mg)'denazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

bağlıherhangi biryanetkigözlenmez.

Butıbbiürünsodyummetabisülfitiçerir.Nadirolarakşiddetliaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıve

bronkospazma neden olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Antikolinerjikajanlar(örneğinParkinsonhastalığıtedavisindeveidrarkaçırmatedavisindede

kullanılanbirgrupilaç)venarkotikanaljezikler(afyonbenzeriağrıkesiciler)metoklopramid'in

mide-barsaksistemihareketleriüzerindekietkilerinitersineçevirir.Metoklopramid,birlikte

kullanımıhalindealkol,yatıştırıcı,uykuverici,narkotikvegüçlüyatıştırıcıilaçlarınyatıştırıcı

etkisiniarttırır.

Mideboşalmazamanınıdeğiştirdiğindenmetoklopramidmidedenemilenilaçların(digoksin,

simetidin)emilmesiniönlerken,incebarsaktanemilenlerin(parasetamolveaspirin)emilimini

arttırır.Benzerşekildeyiyeceklerinbarsaklarageçişveemiliminietkilediğiiçin,şeker

hastalarındainsülindozununvedozunverilmezamanınınayarlanmasıdagerekebilir.

Metoklopramid,siklosporin'inemiliminivekandüzeyiniarttırabilir.Ayncaatovakuon'unkandaki

miktarını azaltabilir.

Metoklopramid,prolaktin'inkandakiprolaktinseviyesinidüşürücüetkisini,bromokriptinve

kabergolingibiilaçlarınetkilerinitersine çevirebilir.

Metoklopramidinserotonerjikilaçlarla(depresyontedavisindedekullanılanbirgrupilaç)beraber

kullanılmasıserotoninsendromuriskiniarttırabilir.Süksametonyum'unnöromüskülerblokaj

(sinirkaskavşağındasinir iletiminindurdurulması) etkisiniarttırır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ANTİ-NAUSEAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Yetişkinlerde(20yaş veüzeri)bulantı ve kusmanın tedavisivegiderilmesi içinkullanımı:

60kgveüzerindekiyetişkinlerdegünde3 kez10mg

60kgaltındakiyetişkinlerdegünde3kez5mg

Tanıamaçlıkullanım:

İncelemeden10dakikaöncedamariçinetekdozuygulamayapılabilir.

60kgveüzerindekikişilere10mg,

30ile59kgarasındakikişilere5mg,

20ile29kgarasındakikişilere2,5mg,

15ile19kgarasındakikişilere2mg,

14kg'akadarolankişilere1mg.

Uygulamayoluvemetodu:

ANTİ-NAUSEA,kasiçineenjeksiyonyadadamariçineyavaşenjeksiyon(2dakikada)şeklinde

uygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

20yaşınaltındaki ergenlereveçocuklarailaçuygulanırken risklerdeğerlendirilmelidir.

Dozaj şemaları vücutağırlığınagörehazırlanmalıveetkiliolan en düşük dozilebaşlanmalıdır.

20yaşınaltındakikişilerdekullanımı:

60kg'ınüzerindekikişileregünde3kez10mg,

30ile59kgarasındakikişileregünde3kez5mg,

20ile29kgarasındakikişileregünde3kez2,5mg,

15ile19kgarasındakikişileregünde2yada3kez2mg,

10ile14kgarasındakikişileregünde2yada3kez1mg,

10kg'inaltındakikişileregünde2kez1mg

Toplamgünlükdoz,kgbaşına0,5mg'ınüzerineçıkmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımıyetişkinlerdeolduğugibidir.Yetişkinleriçinönerilendozlarınüzerine

çıkılmamalıdır. Özellikleuzun sürelitedavilerdedozlaruygun sıklıklarlagözden geçirilmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

ANTİ-NAUSEA'nın,klinikaçıdanönemliderecedeböbrekyadakaraciğeryetmezliğiolan

hastalardauzundönemtedavisüresincedikkatleveazaltılmışdozlardakullanılmalıdır.

Metoklopramidkaraciğerdemetabolizeolurvemetabolitleriyleberaberbüyükbirkısmıböbrek

yolu ile atılır.

EğerANTİ-NAUSEA'nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaANTİ-NAUSEAkullandıysanız:

Aşırıdozlarınalınmasıhalindeuyuşukluk,yöntayinedememe,huzursuzlukveekstrapiramidal

reaksiyonlargibibelirtilerortayaçıkabilir.Bubelirtilergenellikle24saatiçindekaybolur.Acil

durumlardaantikolinerjikveantiparkinsonilaçlaryadaantikolinerjiketkileriolanalerjik

hastalıklarakarşıetkiliilaçlarlabutürbelirtilerkontrolaltınaalınabilir.(Örn:50mgIM

Difenhidramin HCI).

ANTİ-NAUSEA'dankullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

ANTİ-NAUSEA'yıkullanmayıunutursanız;

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takip eden dozlarailişkin olarakyeni uygulamazamanı için doktorunuzun talimatlarına

uymanızönemlidir.

ANTİ-NAUSEAiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmayınız.İlacınkullanımısırasındabirproblemle

karşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiANTİ-NAUSEA'nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın : 10hastanınbirinden azfakat100hastanınbirinden fazla görülebilir.

YaygınOlmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek :10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Kanvelenfsistemihastalıkları

Çok seyrek: Methemoglobinemi ve sülfhemoglobinemigibikırmızı kan hücresi bozuklukları.

Bağışıklıksistemihastalıkları

Çokseyrek:Aniaşırıduyarlılık,bronşlarındaralmasıveciltreaksiyonlarınıdaiçerenaşırı

duyarlılık reaksiyonları.

Endokrinhastalıkları

Bilinmiyor:Memeucundansüreklisütvesütbenzeriakıntıgelmesiilesonuçlananyükselmiş

prolaktindüzeyleri,düzensizadetdöngüsüveerkektememebüyümesi.

Psikiyatrikhastalıklar

Seyrek : Zihinkarışıklığı,tedirginlik, endişeveruhsalçöküntü(depresyon)

Sinirsistemihastalıkları

Yaygın :Huzursuzluk,sersemlik

Seyrek : Uykusuzluk,başağrısı, başdönmesi,

Çok seyrek :Tardifdiskinezi((ağız,dil,kolvebacakgibiuzuvlarınistemsizhareketleri)

yaşlılardauzunsürelimetoklopramidtedavisisonucugörülebilir),ekstrapiramidalreaksiyonlar

(parkinsonizm:yüz,kolvebacaklardairadedışıistenmeyenhareketler,akatizi(oturmagüçlüğü),

boyuntutulması,gözküresindeiradedışıoynamalar(okülogirikkriz),bulbertiptekonuşmave

çiğnemekaslarınınfelciveyatetanozabenzerdistonikreaksiyonlar(Geçiciolupilaçkesildikten

sonraki24saatiçindekaybolurlar.Çocukvegençlerdeyüksekdozlarda,yaşlılardanispetendaha

sık görülür.))

Kalphastalıkları

Çok seyrek: Kalp atımınınyavaşlaması,asistol (kalbindüzenliçalşmasınındurması),kalp

bloğu.

Damarhastalıkları

Bilinmiyor:Kalpatımınınhızlanmasınıdengelemekiçinkısasürelidüşüktansiyongörülebilir.

Feokromositomalı(böbreküstübezikaynaklıtümör)hastalarametoklopramidverilişinitakiben

yüksektansiyonkrizigörülmüştür.

Mide-barsaksistemihastalıkları

Bilinmiyor:İshal

Derivederialtıdokuhastalıkları

Bilinmiyor: Döküntü, kaşıntı, anjioödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)vekurdeşen.

Genelbozukluklarveuygulamabölgesineilişkinhastalıklar

Çokseyrek:İltihapvebölgeseltoplardamariltihabı.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Yanetkilerin raporlanması:

Kullanmatalimatındayeralan veyaalmayan herhangi bir yan etkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile konuşunuz. Ayrıcakarşılaştığınızyan etkilerin

www.titck.gov.trsitesindeyer alan “İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyan etkibildirimhattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyan etkileribildirerek kullanmaktaolduğunuzilacın güvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı sağlamışolacaksınız.

5.ANTİ-NAUSEA'nınSaklanması

ANTİ-NAUSEA'yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraANTİ-NAUSEA'yıkullanmayınız.

Buürünve/veyaambalajıherhangibirbozuklukiçeriyorsakullanılmamalıdır.

Ruhsat sahibi:

Onfarmaİlaçİnşaat Tıbbi AletlerSanayi ve TicaretLtd Şti.

Kale Mah. Gazi Cad Bafraİş Hanı, No: 51 Kat:3/12İlkadım /SAMSUN

Üretici:

İmaretçioğlu TıbbiAletler San. veTic. Ltd. Şti.

Samsun Serbest Bölge Şubesi, Limaniçi-55100

Bu kullanma talimatı14/08/2015tarihinde onaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.