ANTI-FOSFAT CC 500 MG TABLET, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANTI-FOSFAT CC 500 MG TABLET, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANTI-FOSFAT CC 500 MG TABLET, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hiperkalemi tedavisi için ilaçlar ve hiperfosfatemi kronik renal yetmezlik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 112/23
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-04-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

ANTI-FOSFATCC ®

,500 mgFilmKaplıTablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Kalsiyumkarbonat,500 mg

YardımcıMaddeler:Polividon,MagnezyumStearat,Silikondioksit,Krospovidon,Laktoz

Makrogol6000,Metilhidroksipropilselüloz,Makrogolstearat400,Mikrokristalizeselüloz,

Titanyum dioksit, Talk.

Bukullanma talimatında:

1.ANTI-FOSFATCC ® nedir veneiçinkullanılır?

2.ANTI-FOSFATCC ® ’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3.ANTI-FOSFATCC ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ANTI-FOSFATCC ® ’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ANTI-FOSFATCC ®

nedirveneiçinkullanılır?

ANTI-FOSFATCC ®

,tabletformunda,kalsiyumkarbonatiçerenfosfatbağlayıcıbir

ajandır.

Böbrekyetmezlikli,özellikle,düzenlidiyalizalanhastalardakandayüksekfosfat

düzeyinin(hiperfosfatemi) tedavisindekullanılır.

100ve180filmtabletiçerenblisterambalajlardavekartonkutuiçerisindekullanıma

sunulmaktadır.

Builacı kullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI

dikkatliceokuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde

doktorunuza bu ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun

dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

2/5

2.ANTI-FOSFATCC ® ’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

ANTI-FOSFATCC ® ’yiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

İlacınherhangi bir bileşeninekarşıaşırı duyarlıysanız,

Paratiroidbeziniznormaldenfazlaçalışıyorsa,aşırıdozdaDVitaminikullanıyorsanız,

kandakalsiyumseviyesininyükselmesinenedenolanözeltürdekanser(örneğin,

akciğer kanseri, memekanseri,böbrek kanseri,belirli kan kanseri türleri)mevcutsa,

Kansertürlerininkemiğeyayılmadurumu,sebebibilinmeyenvepekçokorganıtutan

birhastalıkolansarkoidoz,hareketsizliğebağlıolarakgelişenkemikerimesive

serbestmideasidieksikliğivarsa

İdrardanormaldenfazlakalsiyumatılımı,böbrektekalsiyumkristalleribirikmesi,

kalsiyum böbrek taşları vekandadüşükfosfat düzeyivarsa.

ANTI-FOSFATCC ® ’yiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz

olduğu söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Eğerailenizdekalsiyumiçerikliböbrektaşıvakasıvarsa,builacıkullanmaya

başlamadanönceidrardanormaldenfazlakalsiyumatılımıihtimalininolmadığı

kanıtlanmalıdır.

Eğerkalsiyumileözeltipidrarsöktürücüler(tiyazidtipi)birliktealınıyorsakanda

kalsiyum seviyesitakip edilmelidir.

Eğerkalsiyumkarbonatileeşzamanlıolaraktetrasiklin,sefodoksim-aksetil,

sefuroksi-aksetil,ketokonazol,4kinolon(ör.siprofloksasinvenorfloksasin),demir,

florid veestramustingibiilaçlarıkullanıyorsanız,bu ilaçlarınalımıileANTI-FOSFAT

CCalımıarasında en azından iki saat araolmalıdır.

ANTI-FOSFATCC ® ’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

ANTI-FOSFATCC ®

tabletleri,yemeklerle birliktealınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Yapılanbilimselçalışmalar,Kalsiyumkarbonat’ıngebeliküzerindeyadafetüsün/yeni

doğanbebeğinsağlığıüzerindeyanetkileriolduğunugöstermemektedir.Diğertüm

ilaçlardaolduğugibigebelikdönemindeözellikleilk3ayındakullanımı

önerilmemektedir.Bütünilaçlardaolduğugibibudönemdeherhangibirilaçkullanımı

fayda/riskilişkisininiyicedeğerlendirildiğidoktorkararıiledir.Gebekadınlaraverilirken

tedbirliolunmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3/5

Emzirilençocuküzerindeherhangibiretkiöngörülmemektedir.Kalsiyumkarbonat

emzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımına ilişkin bilinen biretkisiyoktur.

ANTI-FOSFATCC ® ’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler:

ANTI-FOSFATCC ®

laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüzolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

KalsiyumunemilimiDVitaminivetürevleritarafındanartırılır.Tiyazidtipiidrar

söktürücülerkalsiyumatılımınıazaltır.Kalsiyumvetiyazidlerberaberalınırsakanda

kalsiyum seviyesitakip edilmelidir.

Aşağıdakiilaçlarınemilimi,dolayısıylaetkilerikalsiyumkarbonatileberaberalımınıile

azalabilir:

Tetrasiklin,Sefpodoksim-Aksetil,Sefuroksi-Aksetil,4kinolon(ör.Siprofloksasinve

Norfloksasin)gibiantibiyotikler,ketokonazoliçerenmantarilaçları,estramustiniçeren

kanser ilaçları vedemir,floridpreparatları.

BuilaçlarınalımıileANTI-FOSFATCC ®

alımıarasındaenazındanikisaatara

olmalıdır.

Kalsiyumkarbonatgibiantiasitler,idrarınalkalileşmesinedeniyle,kinidinin(kalpteritim

bozukluklarındakullanılanilaç)biyoyararlanımını(faydasını)azaltabilir;böbreklerden

atılımuzayabilir.

Kandakikalsiyumseviyesiarttığındakalpüzerineetkiliglikozitlere(kalpyetmezliğine

karşıkullanılanbirçeşitilaç)karşıhassasiyetvebununlabirliktearitmi(kalpteritim

bozukluğu)riski de artar.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.ANTI-FOSFATCC ®

NasılKullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzkanfosfat düzeyinizebağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

ANTI-FOSFATCC ® ,birbütünhalindebirmiktarsıvıilebirliktegünboyuncadüzenli

aralıklarla,yemeklerlebirlikte alınır.

Değişikyaş gruplarındakullanım

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanımına ilişkin özel bir bilgibulunmamaktadır.

4/5

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardakullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliklihastalardaveuzundönemdeyüksekdozkullananhastalardakanda

yüksekkalsiyumdeğerine,kandaalkaliartışına(kandakiasitlikderecesininnormal

değerlerinindışınaçıkması)veidrardanormaldenfazlakalsiyumatılımınayolaçabilir.

Kronikböbrekyetmezliklihastalar,kandakalsiyummiktarınınarttığıdönemler

geliştirebilirler(bubazençokşiddetlioluptahminedilemeyebilir).Bunedenlesüreklive

düzenliolarakkandakalsiyum ve fosfattakibigereklidir.

Kronikböbrekyetmezliklihastalardadikkatlikullanılmalıvedüzenliolarakdoktor

tarafından kan değerlerikontrol edilmelidir.

EğerANTI-FOSFATCC ® ’ninetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğuizlenimine

sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaANTI-FOSFATCC ®

kullandıysanız:

Tekbaşınaağızyoluylaalınan(oral)kalsiyumpreparatlarınabağlıbirzehirlenmeraporu

mevcut değildir.

ANTI-FOSFATCC ® ’dengerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıyla

konuşunuz.

ANTI-FOSFATCC ® ’yikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ANTI-FOSFATCC ®

iletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Özel bir etkibeklenmemektedir.

4.Olası yanEtkiler

Tümilaçlargibi,ANTI-FOSFATCC ® ’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın:Tavsiyeedilendozlardabilemidedekarbondioksitoluşumuihtimalinedeniyle

şişkinlikhissioluşabilir.Kalsiyumkarbonattedavisininilküçayındaidrardakalsiyum

atılımındaki artışböbrektaşlarının oluşma ihtimalini artırabilir.

BunlarANTI-FOSFATCC ® ’nin hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındadeğinilmeyenherhangibiryanetkifarkederseniz,lütfen

doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

5.ANTIFOSFATCC ® ’ninSaklanması

ANTI-FOSFATCC ® ’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’ın altında odasıcaklığındaveambalajındamuhafazaediniz.

5/5

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraANTI-FOSFATCC ® ’yikullanmayınız/son

kullanma tarihinden öncekullanınız.

RuhsatSahibi:ASSOS İlaç, Kimya, GıdaÜrünleri Üretim ve Tic.A.Ş.

Aşağı Dudullu Mah. TosyaCad.No: 5 34773 Ümraniyeİstanbul

ÜretimYeri:MediceArzneimittel Pütter GmbH &Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

././.