ANTI-FOSFAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum asetat ve magnezyum karbonat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699708090103
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

ANTI-FOSFATCA ® , 700 mgFilmKaplıTablet

Oral yollaalınır.

Etkinmadde:700 mgKalsiyumasetat

YardımcıMaddeler:Mikrokristalizeselüloz,PolividonK30,Krospovidon,Magnezyum

stearat,Sakkaroz,Hidroksipropilmetilselüloz,Makrogol 6000,Talk.

Bukullanma talimatında:

1.ANTI-FOSFATCA ® nedir veneiçinkullanılır?

2.ANTI-FOSFATCA ® ’yıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3.ANTI-FOSFATCA ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ANTI-FOSFATCA ® ’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ANTI-FOSFATCA ® nedirveneiçinkullanılır?

ANTI-FOSFAT CA ®

yüksek kanfosfat düzeyitedavisindekullanılanmineralbirilaçtır.

ANTI-FOSFATCA ®

,Kalsiyumasetatiçerenfosfatbağlayıcıbirilaçtırveböbrekyetmezliği

nedeniyleözellikledüzenlihemodiyalizalanhastalardayüksekkanfosfatdüzeyinin

(hiperfosfatemi) tedavisindekullanılır.

ANTI-FOSFATCA ®

,100, 180 ve200film tablet içerenkutudakullanımasunulmaktadır.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI

dikkatliceokuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde

doktorunuza bu ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

2/5

2.ANTI-FOSFATCA ® ’yıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

ANTI-FOSFATCA ® ’yıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,

Paratiroidbeziniznormaldenfazlaçalışıyorsa,aşırıdozdaDVitaminikullanıyorsanız,

kandakalsiyumseviyesininyükselmesinenedenolanözeltürdekanser(örneğin,

akciğer kanseri, meme kanseri, böbrek kanseri, belirli kan kanseri türleri) mevcutsa,

Kansertürlerininkemiğeyayılmadurumu,sebebibilinmeyenvepekçokorganıtutan

birhastalıkolansarkoidoz,hareketsizliğebağlıolarakgelişenkemikerimesive

serbest mide asidieksikliği varsa,

Eğeridrardasürekliolarakaşırıkalsiyumatılımı,böbrektekalsiyumbirikimi,

tekrarlayankalsiyum böbrek taşları vekandadüşükfosfat seviyesivarsa.

ANTI-FOSFATCA ® ’yıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğerailevikalsiyumtaşlarıhikayesivarsaidrardaaşırıkalsiyumbirikmesiihtimalinin

olmadığının kanıtlanması gerekliolabilir

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz

olduğu söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

ANTI-FOSFATCA ® ’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

ANTI-FOSFATCA ®

tabletleryemeklerlebirliktealınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Ürüneaitgebelikdönemindeeldeedilenyeterliveribulunmamaktadır.Hamileliksırasında

doktorunuzbu ilacı kullanıp kullanmamanızakarar verecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirilençocuküzerindeherhangibiretkiöngörülmemektedir.Kalsiyumkarbonatemzirme

dönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımına ilişkinbilinen biretkisiyoktur.

ANTI-FOSFATCA ® ’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

ANTI-FOSFATCA ® ’nıniçeriğindesükrozbulunmaktadır.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüzolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

3/5

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DvitaminiveDvitaminitürevlerininkullanımıilebağırsaklardankalsiyumemilimiartar.

Tiyazidtürü(klorotiazid,hidroklorotiazid,indapamidgibi)idrarsöktürücülerkalsiyum

atılmasınıazaltırlar.Kalsiyumvetiyazidleraynızamandaalınırsa,kankalsiyumseviyesinin

izlenmesigerekir.

Aşağıdakiilaçlarkalsiyumasetatileberaberkullanıldığındabuilaçlarınemilimive

etkinlikleriazalır:Tetrasiklin,Sefpodoksim-aksetil,Sefuroksim-aksetil,4-kinolon’lar

(Siprofloksasin,norfloksasingibi)içerenantibiyotikler,Ketokonazoliçerenmantarilaçları,

estramustiniçeren kanserilaçları,demir veflorid içeren ilaçlar.

Bu ilaçların alımıileANTI-FOSFATCA ®

alımıarasında enaz3saat sürebulunmalıdır.

Kankalsiyumseviyesiarttığındakalpüzerineetkiliglikozitlerekarşıhassasiyetvebununla

birlikte ritimbozukluğuriskideartar.

Alüminyumiçeriklihazımsızlıktedavisindekullanılanantiasitlerlebirliktealınması

alüminyumemilimindebir artışa sebebiyet verebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ANTI-FOSFATCA ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzkanfosfat seviyesine bağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Doktorunuztarafındanbaşkaşekildereçeteedilmediyse,başlangıçdozuolarakgündeüçdefa

2-3adetANTI-FOSFATCA ®

film kaplıtablet almalısınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızyolu ile uygulanır.

ANTI-FOSFATCA ® ,birbütünhalinde,çiğnemedenbirmiktarsıvıilegündeüçdefa

yemeklerle birlikte alınır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanımına ilişkin özel bir bilgibulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardakullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Kronikböbrekyetmezliğinedeniyleuzunsürelikalsiyumasetattedavisialtındabulunan

hastalardakankalsiyumvefosfatseviyelerininizlenmesigereklidir.ÖzellikleDvitamini

türevlerinidealanhastalardabudurumdahadaönem kazanır.

EğerANTI-FOSFATCA ® ’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise, doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

4/5

Kullanmanız gerekendenfazlaANTI-FOSFATCA ®

kullandıysanız:

Tekbaşına,ağızyoluylaaşırıdozdaalınankalsiyumilaçlarınabağlıolarakbelirtilmişbir

zehirlenme raporumevcut değildir.

ANTI-FOSFATCA ® ’yıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacı ile konuşunuz.

ANTI-FOSFATCA ® ’yıkullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ANTI-FOSFATCA ®

iletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

ANTI-FOSFAT CA ®

kullanımıdoktorunuzun önerisi olmadan kesilmemelidir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ANTI-FOSFATCA ® ’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır.

-Çokyaygın:10 hastanın en az1’ inden fazlagörülebilir.

-Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

-Yaygınolmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

-Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

-Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

-Sıklığı bilinmeyen: eldeki verilerlebelirlenemeyecek kadaraz

Çok yaygın:

HafifHiperkalsemi (Ca<3 mmol/l)

Hafifhiperkalsemi(kalsiyumseviyesininyüksekolması)semptomlarıönceliklekas

güçsüzlüğüvegastrointestinalrahatsızlıklardır(karınağrısı,kabızlık,midebulantısı).

Yaklaşık olarak hastaların %1’indeortayaçıkar.

Yaygın:

Şişkinlik, gaz, kabızlıkveyaishal, bulantı, kusma

Bilinmiyor:

Böbrekyetmezliğindeveuzun süreliyüksek dozkullanımı sonucundahiperkalsemi(kalsiyum

seviyesininyüksekolması),hiperkalsiüri(idrardakalsiyumyüksekliği)vemetabolikalkaloz

(asit-bazdengesizliği)ortayaçıkabilir.Kronikböbrekiflasıolanvefosfatbağlayıcıolarak

Kalsiyumasetatkullananhastalardayüksekdereceliveöncedentahminedilemeyen

hiperkalsemik(kalsiyumseviyesininyüksekolması)ataklargelişebilir.Bunedenleserum

kalsiyum ve fosfatın düzenlikontrolü mutlakagereklidir.

Kalsiyumkarbonatileyapılmışklinikaraştırmalarkronikböbrekyetmezlikteuzundönemli

kalsiyumkarbonattedavisisırasındayumuşakdokukalsifikasyonlarının(kireçlenme)

gelişmesininmümkünolduğunugöstermiştir.Ancakbudurumlailgiliolarakkalsiyumasetat

ileyapılantedavileriçinherhangibirveriyayımlanmamıştır.Buşikayetlerinengellenmesi

içinkalsiyumasetatdozumümkünolduğuncadüşüktutulmalıvesıkıbirşekildeserum

kalsiyum ve serum fosfatseviyelerinegöreayarlanmalıdır.

5/5

Özel popülasyonlara ilişkinekbilgiler:

Böbrekkaraciğeryetmezliği:

FosfatbağlayıcıajanolarakANTI-FOSFATCA ®

kullanankronikböbrekyetmezlikli

hastalarda,özellikleberaberindeDvitaminitürevlerinidekullanıyorlarsa,hiperkalsemik

(kalsiyumseviyesininyüksekolması)ataklargelişebilir.Bunedenlesüreklivedüzenliserum

kalsiyumveserumfosfatmonitorizasyonugereklidir.Kalsiyumtuzları,çözünmeyentuz

formları oluşturarak fosfat emiliminiazaltır.

Bilimselyayınlardakronikböbrekyetmezlikteuzundönemlikalsiyumasetattedavisi

sırasındayumuşakdokukalsifikasyonlarının(kireçlenmesinin)gelişmesininmümkün

olduğunailişkinbilgilervardır.Buraporlarınanlamlılığıhenüzbelirgindeğildir.Önleyici

olarakmümkünolanendüşükkalsiyumdozutavsiyeedilirkibuserumkalsiyumvefosfat

seviyelerinintakibiiletayin edilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Tavsiyeedilendozlardabilemidedekarbondioksitoluşmaihtimalinedeniyleşişkinlikhissi

oluşabilir.

Böbrekyetmezliğiolanhastalardaveuzundönemdeyüksekdozkullananhastalardayüksek

kankalsiyumseviyesi,kandaalkalifazlasıveidrarlaatılankalsiyummiktarınınyüksek

olmasınayol açabilir.

BunlarANTI-FOSFATCA ® ’nın hafifyan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuz veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

5.ANTIFOSFAT CA ® ’nınsaklanması

C’ın altındakiodasıcaklığında veambalajındamuhafazaediniz.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraANTI-FOSFATCA ® ’yıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:ASSOSİlaç, Kimya, GıdaÜrünleri Üretim ve Tic.A.Ş.

AşağıDudulluMah.TosyaCad.No:5,34773Ümraniye,İstanbul

ÜretimYeri:MediceArzneimittelPütter GmbH&Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatı../../….tarihinde onaylanmıştır.