ANORO ELLIPTA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANORO ELLIPTA 62,5/25 MCG KULLANIMA HAZIR INHALASYON TOZU, 30 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANORO ELLIPTA 62,5/25 MCG KULLANIMA HAZIR INHALASYON TOZU, 30 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vilanterol ve umeclidinium bromür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522557660
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-10-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ANORO ELLIPTA

62,5/25 mcg kullanıma hazır inhalasyon tozu

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Uygulanan her bir doz (Ellipta İnhaler’in ağızlığından çıkan doz) 55 mikrogram umeklidinyum

(65 mikrogram umeklidinyum bromüre eşdeğer) ve 22 mikrogram vilanterol (trifenatat olarak)

içermektedir.

kullanıma

hazır

62,5

mikrogram

umeklidinyum

(74,2

mikrogram

umeklidinyum bromüre eşdeğer) ve 25 mikrogram vilanterol (trifenatat olarak) dozuna karşılık

gelmektedir.

Yardımcı madde:

Her bir doz yaklaşık olarak 25 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir (inek sütünden elde edilir).

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kullanıma hazır inhalasyon tozu.

Kırmızı inhaler kapağı ve dahili bir doz sayacı olan açık gri inhaler. ANORO ELLIPTA, her

biri beyaz bir toz içeren 30 dozluk iki adet blister şerit içermektedir. Blister şeritlerden biri her

dozda 62,5 mikrogram umeklidinyum, diğeri her dozda 25 mikrogram vilanterol içerir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ANORO

ELLIPTA,

erişkin

kronik

obstrüktif

akciğer

hastalarında

(KOAH)

görülen

semptomların giderilmesine yönelik kontrol edici bir bronkodilatör tedavidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Önerilen doz günde bir defa ANORO ELLIPTA 62,5/25 mikrogram inhalasyondur.

ANORO ELLIPTA, bronkodilasyonu muhafaza etmek için her gün, günde bir kez, günün aynı

saatinde

uygulanmalıdır.

Maksimum

doz,

günde

defa

ANORO

ELLIPTA

62,5/25

mikrogram inhalasyondur.

Uygulama şekli:

ANORO ELLIPTA

sadece inhalasyon yoluyla kullanılır.

ANORO ELLIPTA

her gün, günde bir kez, günün aynı saatinde uygulanmalıdır.

ANORO ELLIPTA tek dozluk kullanıma hazır inhalasyondur.

Kullanma Talimatı

ANORO ELLIPTA

ilk kez kullanılmaya başlanıldığında düzgün çalıştığının kontrol edilmesi

ve özel bir yöntemle kullanıma hazırlanması gerekmemektedir. Sadece aşağıdaki talimatlara

uyulmalıdır.

ANORO ELLIPTA

ambalajı aşağıdaki içeriklerden oluşur:

İnhaler, nemi azaltmak için nem çekici bir paket içeren alüminyum kutuda paketlenmiştir.

Alüminyum kutunun kapağı açıldıktan sonra nem çekici paket atılmalıdır. Nem çekici paket

açılmamalı,

yutulmamalı

veya

teneffüs

edilmemelidir.

Dozu

almaya

hazır

olana

kadar

alüminyum kutunun kapağı açılmamalıdır.

İnhaler

alüminyum

kutudan

çıkarıldığında,

“kapalı”

pozisyonda

olacaktır.

İnhalerin

kullanma tarihi etiketindeki boşluğa yazılmalıdır. İnhalerin son kullanma tarihi alüminyum

kutunun

açılmasından

sonra

haftadır.

kullanma

tarihinden

sonra

inhaler

kullanılmamalıdır. Folyo kapak açıldıktan sonra atılabilir.

İnhaler kullanılmaya başlamadan önce aşağıdaki talimatlar okunmalıdır.

Eğer ilaç inhale edilmeden, inhaler kapağı açılıp kapatılırsa, bir doz harcanmış olur.

Harcanan doz inhalerin içerisinde güvenle tutulur fakat artık kullanılamaz. Bir inhalasyonda

yanlışlıkla ilave ilaç veya çift doz almak mümkün değildir.

Nem çekici

Kullanım basamakları

1) Dozun hazırlanması

Doz alınmaya hazır olana kadar

inhaler kapağı açılmamalıdır.

İnhaler sallanmamalıdır.

“Klik” sesi duyulana kadar inhaler

kapağı tamamen aşağı doğru

kaydırılır.

Artık ilaç inhale edilmeye

hazırdır.

Bunu teyit etmek için doz

sayacından

1

doz azalır.

Eğer “klik” sesi duyulduğunda

doz sayacı bir birim eksilmezse,

inhaler dozu vermeyecektir.

İnhaler hiçbir zaman

sallanmamalıdır.

Doz sayacı

Bu sayaç, inhaler içinde kaç doz ilaç

kaldığını gösterir.

İnhaler kullanılmaya başlanmadan

önce, tam olarak 30 dozu gösterir.

İnhaler kapağı her açıldığında

1

eksilir.

10 dozdan az kaldığında,

doz sayacının

yarısı kırmızı olarak görünür.

Son dozu kullandıktan sonra, doz

sayacının yarısı kırmızı olarak görünür

ve 0 sayısını gösterir.

İnhaler artık boştur.

Eğer bundan sonra inhaler kapağı açılırsa,

doz sayacı yarı kırmızıdan tamamen

kırmızıya dönecektir.

İnhaler kapağı

İnhaler kapağı her

açıldığında, ilaçtan

bir doz hazırlanır

2) İlacın inhale edilmesi

İnhaler

ağızdan

uzakta

tutulurken

mümkün olduğunca derin bir nefes verilir.

İnhalerin

içine

doğru

nefes

verilmemelidir.

Ağızlık dudakların arasına yerleştirilerek

dudaklar

ağızlığın

çevresine

sıkıca

kapatılır.

Hava çıkış deliği parmaklarla

engellenmemelidir.

Uzun, devamlı ve derin bir nefes alınır.

Bu nefes tutulabildiği kadar tutulmalıdır

(en az 3-4 saniye).

İnhaler ağızdan uzaklaştırılır.

Yavaş ve hafif bir nefes verilir.

İnhaler

doğru

kullanılıyor

olunsa

dahi

ilacın

tadı

alınmayabilir

veya

hissedilmeyebilir.

3) İnhalerin kapatılması

Ağızlık

temizlenmek

istenirse,

inhaler

kapağını

kapatmadan önce kuru bir kağıt mendil kullanılır.

İnhaler kapağı gidebildiği kadar yukarı doğru, ağızlığı

kapayacak şekilde, kaydırılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir (bkz. Bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar için dozun ayarlanması gerekli değildir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ANORO ELLIPTA

ile herhangi bir çalışma

gerçekleştirilmemiştir ve dikkatle kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

ANORO ELLIPTA’nın, endikasyonundan dolayı 18 yaşından küçük hastalarda kullanımı

uygun değildir.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaş üzeri hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir (bkz. Bölüm 5.2).

4.3. Kontrendikasyonlar

ANORO ELLIPTA,

Şiddetli süt proteini alerjisi bulunan hastalarda,

İçeriğinde bulunan etkin madde veya bölüm

6.1’de listelenen

yardımcı maddelerden

herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Astım

Umeklidinyum/vilanterolün astımlı hastalarda kullanımına ait çalışma bulunmadığından bu

hasta popülasyonunda kullanılmamalıdır.

Paradoksal bronkospazm

Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, umeklidinyum/vilanterolün uygulanması, yaşamı

tehdit edebilecek paradoksal bronkospazma yol açabilir. Paradoksal bronkospazm oluşması

halinde umeklidinyum/vilanterol ile tedavi derhal kesilmelidir ve gerekirse alternatif tedavi

başlatılmalıdır.

Akut kullanım için değildir.

Umeklidinyum/vilanterol bronkospazmın akut ataklarının tedavisi için endike değildir.

Hastalığın kötüleşmesi

Semptomları rahatlatmak için artan kısa etkili bronkodilatör kullanımı, kontrolün bozulduğunu

göstermektedir.

Umeklidinyum/vilanterol

tedavi

sırasında

KOAH’ın

kötüleşmesi

durumunda, hastanın ve KOAH tedavi rejiminin yeniden değerlendirmesi yapılmalıdır.

Kardiyovasküler etkiler

Umeklidinyum/vilanterol dahil muskarinik reseptör antagonistleri ve sempatomimetik ajanların

uygulanmasından

sonra

kardiyak

aritmiler

(ör.

atriyal

fibrilasyon

taşikardi)

gibi

kardiyovasküler etkiler görülebilir. Klinik olarak anlamlı kontrolsüz kardiyovasküler hastalığı

olan hastalar klinik çalışmalardan çıkarılmıştır. Dolayısıyla, umeklidinyum/vilanterol şiddetli

kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Antimuskarinik aktivite

Antimuskarinik aktivitesine bağlı olarak umeklidinyum/vilanterol, üriner retansiyonu veya dar

açılı glokomu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Hipokalemi

Beta

adrenerjik agonistler, bazı hastalarda istenmeyen kardiyovasküler etkiler oluşturma

potansiyeli olan anlamlı hipokalemi oluşturabilir. Serum potasyumundaki azalma genellikle

geçicidir, takviye gerektirmez.

Umeklidinyum/vilanterol

önerilen

terapötik

dozlarda

yapılan

klinik

çalışmalarda

hipokaleminin

klinik

olarak

anlamlı

etkisi

görülmemiştir.

Umeklidinyum/vilanterol,

hipokalemiye neden olma potansiyeli olan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli

olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Hiperglisemi

Beta

adrenerjik agonistler bazı hastalarda geçici hiperglisemiye neden olabilir.

Umeklidinyum/vilanterol ile önerilen terapötik dozlarda yapılan klinik çalışmalarda plazma

glukozu

üzerinde

klinik

olarak

anlamlı

etki

görülmemiştir.

Umeklidinyum/vilanterol

tedaviye başlandığında plazma glukozu diyabetik hastalarda daha yakından takip edilmelidir.

Eşlik eden koşullar

Umeklidinyum/vilanterol, konvülsif bozuklukları veya tirotoksikozu olan hastalarda ve beta

adrenerjik agonistlere karşı alışılmadık duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yardımcı maddeler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ve glukoz-

galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir kalıtımsal sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Beta blokörler ile etkileşim:

Beta adrenerjik blokörler, vilanterol gibi beta

adrenerjik agonistlerin etkisini zayıflatabilir

veya antagonize edebilirler. Kullanılmasını zorunlu kılan sebepler olmadıkça selektif veya

selektif olmayan beta adrenerjik blokörlerin eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Metabolik ve taşıyıcı bazlı etkileşimler

Vilanterol, sitokrom P450 3A4’ün (CYP3A4) bir substratıdır. Güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin

(ör. Ketokonazol, klaritromisin, itrakonazol, ritonavir, telitromisin) eşzamanlı uygulaması,

vilanterolün metabolizmasını inhibe edebilir ve vilanterole sistemik maruziyeti arttırabilir.

Ketokonazol (400 mg) ile birlikte uygulanması, ortalama vilanterol EAA

(0-t)

ve C

maks

’ı sırasıyla

%65 ve %22 oranında arttırmıştır. Vilanterol maruziyetindeki artış; kalp hızı, kan potasyumu

veya QT aralığı (Fridericia yöntemi kullanılarak düzeltilmiş olan) üzerindeki beta adrenerjik

agonist

ilgili

sistemik

etkiler

ilişkilendirilmemiştir.

Umeklidinyum/vilanterolü,

ketokonazol ve bilinen diğer güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte uygularken dikkatli

olunması tavsiye edilmektedir, çünkü vilanterole sistemik maruziyetin artma potansiyeli

bulunmaktadır, bu da istenmeyen etkilerin artışına sebep olabilir. Orta güçte bir CYP3A4

inhibitörü olan verapamil, vilanterolün farmakokinetiğini anlamlı bir şekilde etkilememiştir.

Umeklidinyum, sitokrom P450 2D6’nın (CYP2D6) bir substratıdır. Umeklidinyumun kararlı

durum farmakokinetiği, CYP2D6 eksikliği olan (zayıf metabolize edenler) sağlıklı gönüllülerde

değerlendirilmiştir. 8 kat yüksek dozda, umeklidinyum EAA veya C

maks

üzerinde herhangi bir

etki gözlenmemiştir. 16 kat yüksek dozda, umeklidinyum EAA’da 1.3 kat artış gözlenmiştir ve

umeklidinyum

maks

’ı

üzerinde

herhangi

etki

gözlenmemiştir.

değişikliklerin

büyüklüğüne bağlı olarak, umeklidinyum/vilanterol CYP2D6 inhibitörleri ile birlikte veya

CYP2D6 eksikliği bulunan hastalara (zayıf metabolize edenler) uygulandığında klinik olarak

anlamlı bir ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Hem umeklidinyum hem de vilanterol, P-glikoprotein taşıyıcısının (P-gp) substratlarıdır. Orta

güçte P-gp inhibitörü verapamilin (günde bir kez 240 mg), umeklidinyum ve vilanterolün

kararlı

durum

farmakokinetiği

üzerindeki

etkisi

sağlıklı

gönüllülerde

değerlendirilmiştir.

Verapamilin,

umeklidinyum

veya

vilanterol

maks

’ları

üzerinde

herhangi

etkisi

gözlenmemiştir. Umeklidinyum EAA’da yaklaşık 1,4 kat artış gözlenmiş olup vilanterol EAA

değeri üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir. Bu değişikliklerin büyüklüğüne bağlı olarak,

umeklidinyum/vilanterol, P-gp inhibitörleri ile birlikte uygulandığında klinik olarak anlamlı bir

ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Diğer antimuskarinikler ve sempatomimetikler

Umeklidinyum/vilanterolün diğer uzun etkili muskarinik agonistler, uzun etkili beta

adrenerjik

agonistler veya bu iki ajandan herhangi birini içeren tıbbi ürünler ile eşzamanlı uygulanması

çalışılmamıştır ve bu uygulama, bilinen inhale muskarinik antagonistler veya beta

adrenerjik

agonistlerin istenmeyen etkilerini artırabileceğinden tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.4

ve 4.9).

Hipokalemi

Metilksantin türevleri, steroidler veya potasyum tutucu olmayan diüretikler ile eş zamanlı

hipokalemik tedavi beta

adrenerjik agonistlerin olası hipokalemik etkilerini artırabileceğinden

dikkatle kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

KOAH için kullanılan diğer tıbbi ürünler

Resmi

invivo

ilaç

etkileşim

çalışmaları

yapılmamış

olmasına

karşın,

inhale

umeklidinyum/vilanterol,

kısa

etkili

sempatomimetik

bronkodilatörler

inhale

kortikosteroidler de dahil olmak üzere diğer KOAH tıbbi ilaçları ile eş zamanlı olarak

kullanılmış olup klinik ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

4.6. Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda kullanımına ilişkin herhangi bir veri yoktur.

Gebelik dönemi

Umeklidinyum/vilanterolün

gebe

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

veri

bulunmamaktadır.

Hayvanlarda

yapılan

çalışmalar,

vilanterolün

uygulanmasından

sonra

üreme

toksisitesi

göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3). Umeklidinyum/vilanterol gebelik döneminde, sadece anne için

beklenen yararları fetüs için olası risklerden fazla olduğunda kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Umeklidinyum veya vilanterolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak, anne

sütünde diğer beta

adrenerjik agonistler tespit edilmiştir. Yeni doğana/bebeklere yönelik risk

dışlanamaz. Emzirmenin bebeğe ve tedavinin anneye yararı dikkate alınarak, emzirmenin

kesilmesi veya ANORO ELLIPTA tedavisinin kesilmesinden hangisinin yapılması gerektiği

konusunda bir karara varılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Umeklidinyum/vilanterolün insanlarda fertilite üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir veri

yoktur. Hayvan çalışmaları umeklidinyum veya vilanterolün fertilite üzerinde hiçbir etkisi

olmadığını göstermektedir (bkz. Bölüm 5.3).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Umeklidinyum/vilanterol’ün araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur veya

ihmal edilebilir düzeydedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Umeklidinyum/vilanterol ile en sık rapor edilen istenmeyen etki nazofarenjit olmuştur (%9).

İstenmeyen etkilerin özeti

ANORO

ELLIPTA’nın

güvenlilik

profili,

KOAH’lı

6,855

hastanın

dahil

olduğu

klinik

geliştirme programında, umeklidinyum/vilanterol ve bileşenlerin her biriyle elde edilmiş

güvenlilik deneyimine ve spontan raporlamaya dayanmaktadır.

Klinik geliştirme programı 24 hafta veya daha uzun süren Faz III klinik çalışmada günde bir

kez umeklidinyum/vilanterol almış olan 2,354 hasta, 24 haftalık çalışmada 62.5/25 mcg’lık

önerilen dozu almış olan 1,296 hasta, 24 haftalık bir çalışmada 125/25 mcg’lık yüksek dozu

almış olan 832 hasta ve 12 aylık bir çalışmada 125/25 mcg dozunu almış 226 hatayı

içermektedir.

Aşağıda verilen yan etkilere atanan frekanslar 24-haftalık beş çalışmanın entegrasyonundan ve

12 aylık güvenlilik çalışmasından gözlemlenen ham sıklık oranlarını içermektedir.

Aşağıda istenmeyen etkiler MedDRA vücut organ sistem sınıflandırması ve sıklığa göre liste

halinde sunulmaktadır. İstenmeyen etkilerin sınıflandırılması için aşağıdaki sınıflandırma

ölçeği kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın:

İdrar yolu enfeksiyonu, sinüzit, nazofarenjit, farenjit, üst solunum yolu

enfeksiyonu

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:

Döküntüyü içeren hipersensitivite reaksiyonları

Seyrek:

Anaflaksi, anjiyoödem ve ürtikeri içeren hipersensitivite reaksiyonları

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın olmayan:

Tremor, disguzi

Göz hastalıkları

Seyrek:

Glokom, bulanık görme, intraoküler basınç artışı

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Atriyal

fibrilasyon,

supraventriküler

taşikardi,

idioventriküler

ritim,

taşikardi, supraventriküler ekstrasistoller, çarpıntı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın:

Öksürük, orofarenjiyal ağrı

Yaygın olmayan:

Disfoni

Seyrek:

Paradoksal bronkospazm

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:

Kabızlık, ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

Döküntü

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek:

Üriner retansiyon, disüri, mesane çıkışı obstrüksiyonu

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptom ve belirtiler

Umeklidinyum/vilanterolün

aşımında

muhtemelen

bireysel

bileşenlerin

etkilerinden

kaynaklanan, bilinen inhale muskarinik antagonist istenmeyen etkiler (ör: ağız kuruluğu, görme

bozuklukları

taşikardi)

diğer

beta

adrenerjik

agonistlerde

aşımında

görülen

istenmeyen etkiler (ör. aritmiler, tremor, baş ağrısı, palpitasyonlar, bulantı, hiperglisemi ve

hipokalemi) ile tutarlı belirti ve semptomlar görülecektir.

Tedavi

Eğer doz aşımı meydana gelirse, hastaya gerektiği şekilde uygun takip ile destekleyici tedavi

uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Obstrüktif hava yolu hastalıkları için ilaçlar, Antikolinerjikler ile

kombinasyon halinde adrenerjikler

ATC kodu: R03AL03

Etki mekanizması:

Umeklidinyum/vilanterol uzun etkili bir muskarinik reseptör antagonisti/uzun etkili beta

adrenerjik agonistinin (LAMA/LABA) inhalasyona yönelik bir kombinasyonudur. İnhalasyonu

takiben, her iki bileşen, solunum yollarına lokal olarak etki eder ve farklı mekanizmalarla

bronkodilatasyon yaratır.

Umeklidinyum

Umeklidinyum uzun etkili bir muskarinik reseptör antagonistidir (ayrıca antikolinerjik olarak

anılır).

Muskarinik

reseptör

antagonisti

olan,

çoklu

muskarinik

kolinerjik

reseptör

alttürlerinde

aktivite

gösteren

kuinüklidin

türevidir.

Umeklidinyum,

bronkodilatör

aktivitesini, asetilkolinin solunum yolu düz kasındaki muskarinik asetilkolin reseptörlerine

bağlanmasını kompetitif olarak inhibe ederek gösterir. Klinik öncesi modellerde akciğerlere

doğrudan uygulandığında,

in vitro

insan M3 muskarinik reseptör alttüründe yavaş reversibilite

in vivo

uzun etki süresi gösterir.

Vilanterol

Vilanterol, selektif, uzun etkili bir beta

adrenerjik reseptör agonistidir (beta

adrenerjik

agonisti). Vilanterol de dahil olmak üzere beta

adrenerjik agonist ilaçların farmakolojik

etkileri, en azından kısmen de olsa adenozin trifosfatın (ATP) siklik 3′,5′-adonezin monofosfata

(siklik AMP) dönüşmesinde katalizör görevi gören enzim olan intrasellüler adenilat siklazın

stimülasyonu

ilişkilendirilebilir.

Artan

siklik

düzeyleri

bronşiyal

düz

kasın

gevşemesine ve özellikle mast hücreler olmak üzere hücrelerden ani aşırı duyarlılık aracılarının

salınmasının inhibe edilmesine neden olmaktadır.

Farmakodinamik etkiler

III, 6 aylık çalışmalarda plaseboya kıyasla umeklidinyum/vilanterol, günde bir kez

uygulamayı takiben 24 saatte akciğer fonksiyonunda (1 saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim

[FEV

] ile ölçüldüğü üzere), ilk dozun uygulanmasından sonra 15. dakikada belirginleşen

(plaseboya

kıyasla

iyileşme

(p<0.001*))

klinik

anlamlı

iyileşmeler

sağlamıştır.

Plaseboya kıyasla doz uygulamasını takip eden ilk 6 saat içinde FEV

’deki ortalama pik

iyileşmeleri 24. haftada 224 ml’dir (p<0.001*). ANORO ELLIPTA

etkisinde zaman içerisinde

taşifilaksi kanıtına rastlanmamıştır.

Kardiyak elektrofizyoloji

Umeklidinyum/vilanterolün QT aralığı üzerindeki etkisi 103 sağlıklı gönüllüde 10 gün boyunca

günde

125/25

mikrogram

veya

500/100

mikrogram

(önerilen

dozun

sekiz

katı

umeklidinyum ve önerilen dozun dört katı vilanterol ile tek doz) umeklidinyum/vilanterol

uygulamasını

içeren

plasebo

aktif

(moksifloksasin)

kontrollü

çalışmasında

değerlendirilmiştir. QT aralığı uzamalarında başlangıca göre düzeltme sonrasında plaseboya

göre

maksimum

ortalama

fark

(Fridericia

yöntemi

kullanılarak

düzeltilmiş,

umeklidinyum/vilanterol 125/25 mikrogram ile uygulamadan 10 dakika sonra 4.3 (%90 CI=2.2

ila 6.4) milisaniye ve umeklidinyum/vilanterol 500/100 mikrogram ile uygulamadan 30 saniye

sonra 8.2 (%90 CI=6.2 ila 10.2) milisaniyedir. Bu nedenle umeklidinyum/vilanterol 125/25

mikrogram ile QT aralığı uzamaları ile ilişkili klinik ilgiye sahip pro-aritmik potansiyel

gözlenmemiştir.

Kalp hızında doza bağımlı bir artış da gözlenmiştir. Kalp hızında başlangıca göre düzeltme

sonrasında

plaseboya

kıyasla

maksimum

ortalama

fark

umeklidinyum/vilanterol

125/25

mikrogram ve 500/1000 mikrogram uygulamasından 10 dakika sonra sırasıyla 8.4 (%90 CI =

7.0 ila 9.8) atım/dakika ve 20.3 (%90 CI = 18.9 ila 21.7) atım/dakikadır.

Ayrıca, 6 aylık bir çalışmada günde bir kez umeklidinyum/vilanterol 62,5/25 mikrogram ile

tedavi

edilen

KOAH’lı

hastada

veya

aylık

başka

çalışmada

günde

umeklidinyum/vilanterol 125/25 mikrogram alan ilave 55 hastada ve 12 aylık bir çalışmada

günde bir kez 125/25 mikrogram alan 226 hastada 24 saatlik Holter takibinde kardiyak ritim

üzerinde klinik olarak anlamlı etkiler gözlenmemiştir.

Klinik etkililik

Günde bir kez uygulanan umeklidinyum/vilanterolün klinik etkililiği klinik KOAH tanısı almış

6,835 yetişkin hastada yürütülen sekiz Faz III klinik çalışmada değerlendirilmiştir; 6 aylık

çalışmalardan 5,618 hasta (iki plasebo kontrollü ve üç aktif [tiotropium]-komparatör kontrollü),

iki 3 aylık egzersiz dayanımı/akciğer fonksiyonu çalışmalarından 655 hasta ve 12 aylık

destekleyici bir çalışmadan 562 hasta.

* Bu çalışmada geriye doğru adımlama testi kullanılmıştır ve bu karşılaştırma, istatistiksel anlamlılığa ulaşmayan

bir karşılaştırmanın altındadır. Bu nedenle, bu karşılaştırmadan istatistiksel bir anlama varmak olası değildir.

Akciğer fonksiyonu üzerindeki etkiler

ANORO ELLIPTA

çeşitli çalışmalarda akciğer fonksiyonunda iyileşmeler (dip FEV

’de

başlangıca göre değişiklik olarak tanımlanan) göstermiştir. 6 aylık bir Faz III çalışmasında,

ANORO ELLIPTA

24. haftada plaseboya ve her bir monoterapi bileşeni tedavi koluna kıyasla

dip FEV

’de istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler göstermiştir.

Ayrıca, ANORO ELLIPTA

üç adet 6 aylık aktif kontrollü çalışmanın ikisinde dip FEV

’de

tiotropiyuma kıyasla klinik olarak önemli ve istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler ve üçüncü

aktif

komparatörlü

çalışmada

tiotropiuma

kıyasla

sayısal

olarak

daha

fazla

iyileşmeler

göstermiştir (bkz. Tablo 1). Bronkodilatör etkisinde zaman içerisinde bir azalma görülmemiştir.

Semptomatik sonuçlar

Nefes Darlığı:

ANORO ELLIPTA

plaseboya kıyasla 24. haftada TDI fokal skorunda (kritik ikincil sonlanım

noktası) artış ile değerlendirilen nefes darlığında istatistiksel olarak ve klinik olarak anlamlı

azalma göstermiştir (bkz. Tablo 1). Her bir monoterapi bileşeni ve tiotropiuma kıyasla TDI

fokal skorundaki iyileşmeler istatistiksel olarak anlamlı değildir (bkz. Tablo 1).

24. haftada TDI fokal skorunda en az 1 ünitelik minimum klinik önemli fark (MCID) ile yanıt

veren hasta oranı plaseboya (%41) ve her bir monoterapi bileşenine (umeklidinyum için %53

ve vilanterol için %51) kıyasla ANORO ELLIPTA

için daha yüksektir (%58).

Sağlıkla bağlantılı yaşam kalitesi:

ANORO ELLIPTA

aynı zamanda St. George Solunum Anketi (SGRQ) kullanılarak ölçülen

sağlıkla bağlantılı yaşam kalitesinde plasebo ve her bir monoterapi bileşenine kıyasla 24.

haftada SGRQ toplam skorundaki azalma ile kanıtlanan bir iyileşme göstermiştir (bkz., Tablo

1). ANORO ELLIPTA

üç aktif kontrollü çalışmanın birinde tiotropiuma kıyasla SGRQ toplam

skorunda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma göstermiştir (bkz. Tablo 1).

24. haftada SGRQ skorunda en az MCID (başlangıca göre 4 birimlik bir azalma olarak

tanımlanan) ile yanıt veren hasta oranı plasebo (%34) ve her bir monoterapi bileşenine

(umeklidinyum için %44 ve vilanterol için %48) kıyasla ANORO ELLIPTA

için daha yüksektir

(%49). Bir aktif komparatör çalışmasında, ANORO ELLIPTA

kullanan daha yüksek bir hasta

yüzdesi tiotropiuma (%46) kıyasla 24. haftada SGRQ skorunda klinik olarak anlamlı bir

iyileşme (%53) ile yanıt vermiştir. Diğer iki aktif komparatörlü çalışmada, benzer bir hasta

oranı ANORO ELLIPTA

ve tiotropium ile en az MCID elde edilmiştir; ANORO ELLIPTA

62,5/25 mikrogram için %49 ve %54 ve tiotropium için %52 ve %55.

Kurtarıcı ilaç kullanımı

ANORO ELLIPTA, plasebo ve umeklidinyuma kıyasla salbutamol ile kurtarıcı ilaç kullanımını

1-24 hafta boyunca azaltmıştır (bkz. Tablo 1) ve başlangıca göre kurtarıcı ilaç kullanımının

gerekmediği

gün

oranında

artış

sağlamıştır

(ortalama

%11.1);

plaseboda

oranda

başlangıca göre azalma gözlenmiştir (ortalama %0.9).

Üç adet 6 aylık aktif komparatör kontrollü çalışmada, ANORO ELLIPTA

tiotropiuma kıyasla

salbutamol ile kurtarıcı ilaç kullanımını azaltmıştır ve çalışmaların ikisinde bu azalmalar

istatistiksel olarak anlamlıdır (bkz. Tablo 1). ANORO ELLIPTA

aynı zamanda üç çalışmanın

tümünde kurtarıcı ilaç kullanımının gerekmediği gün oranında tiotropiuma kıyasla (ortalama

%11.7 ila %13.4 aralığı içinde) başlangıca göre yüksek bir artış göstermiştir (ortalama %17.6

ila %21.5 aralığı içinde).

Tablo 1. 24. Haftada akciğer fonksiyonu, semptomatik ve sağlıkla bağlantılı yaşam

kalitesi bulguları

ANORO ELLIPTA

62,5/25 mcg ile tedavi

kıyaslamaları

Tedavi farkı

1

(%95 güven aralıkları, p-değeri)

Dip FEV

1

(ml)

TDI

Fokal Skoru

SGRQ

Toplam Skoru

Kurtarıcı ilaç

kullanımı

3

ANORO

ELLIPTA

(N =

413)

karşısında plasebo (N = 280)

(128, 207)

<0.001

(0.7,1.7)

<0.001

-5.51

(-7.88, -3.13)

<0.001

-0.8

(-1.3,-0.3)

0.001

ANORO

ELLIPTA

(N =

413)

karışışında

umeklidinyum

62,5 mcg (N = 418)

(17, 87)

0.004

(-0.2, 0.7)

0.244

-0.82

(-2.90, 1.27)

0.441

-0.6

(-1.0, -0.1)

0.014

ANORO

ELLIPTA

(N =

413)

karşısında vilanterol 25 mcg

(N = 421)

(60, 130)

<0.001

(-0.1, 0.8)

0.117

-0.32

(-2.41, 1.78)

0.767

(-0.3, 0.5)

0.675

ANORO

ELLIPTA

(N = 454)

karşısında

tiotropium 18 mcg

(N = 451)

(Çalışma ZEP117115)

(81, 144)

<0.001

-2.10

(-3.61, -0.59)

0.006

-0.5

(-0.7, -0.2)

<0.001

ANORO

ELLIPTA

(N = 207)

karşısında

tiotropium 18 mcg

(N = 203)

(Çalışma DB2113360)

(39, 141)

<0.001

(-0.4, 0.5)

0.817

0.75

(-2.12, 3.63)

0.607

-0.7

(-1.2, -0.1)

0.022

ANORO

ELLIPTA

(N = 217)

karşısında

tiotropium 18 mcg

(N = 215)

(Çalışma DB2113374)

(10, 109)

0.018

-0.17

(-2.85, 2.52)

0.904

-0.6

(-1.2, 0.0)

0.069

N = Tedavi amaçlı popülasyon cinsinden sayı

mcg = mikrogram

n/e = değerlendirilmemiştir

1. En küçük kareler ortalaması

2. Çalışma DB2113360 ve Çalışma DB2113374’ten birleştirilmiş veriler

3. 1-24. haftada günde ortalama püskürtme sayısındaki fark

24 haftalık plasebo kontrollü klinik çalışmada ve üç 24 haftalık aktif kontrollü çalışmanın

ikisinde

daha

yüksek

umeklidinyum/vilanterol

(125/25

mikrogram)

dozu

ayrıca

araştırılmıştır. Bulgular ANORO ELLIPTA

dozu için olana benzerdir ve ANORO ELLIPTA

etkililiği için ilave destekleyici kanıt sağlamıştır.

KOAH alevlenmeleri

ANORO ELLIPTA, KOAH alevlenme riskini plaseboya kıyasla %50 (ilk alevlenmeye kadar

geçen süre analizine dayalı olarak: Tehlike Oranı (HR) 0.5, p=0.004*); umeklidinyuma kıyasla

%20 (HR 0.8, p=0.391) ve vilanterole kıyasla %30 (HR 0.7, p=0.121) azaltmıştır. Üç aktif

komparatörlü çalışmadan, tiotropiuma kıyasla KOAH alevlenmesi riski bir çalışmada %50

azalmıştır (HR 0.5, p=0.044) ve iki çalışmada %20 ve %90 artmıştır (HE 1.2, p=0.709 ve HR

1.9, p=0.062). Bu çalışmalar özellikle tedavilerin KOAH alevlenmeleri üzerindeki etkisini

değerlendirmek

için

tasarlanmamış

olup,

hastalar

alevlenme

görülürse

çalışmadan

çekilmiştir.

Egzersiz dayanıklılığı ve akciğer hacimleri

ANORO ELLIPTA

62,5/25 mikrogram, hiperenflasyon (fonksiyonel rezidüel kapasite [FRC]

>%120) görülen yetişkin KOAH hastalarında yürütülen bir çalışmada (ikincisinde değil)

dayanıklılık mekik yürüme testi (ESWT) ile değerlendirildiği üzere plaseboya kıyasla egzersiz

dayanıklılık

süresini

iyileştirmiş

çalışmada

plaseboya

kıyasla

akciğer

hacmi

ölçümlerini iyileştirmiştir. İlk çalışmada, ANORO ELLIPTA

62,5/25 mikrogram 12. haftada

dozun uygulamasından 3 saat sonra elde edilen egzersiz dayanıklılık süresinde (EET) plaseboya

kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ve klinik ile ilişkili iyileşme (45 ila 85 saniye arasında

minimum

klinik

olarak

önemli

farka

(MCID)

dayalı

olarak)

göstermiştir

(69.4

saniye

[p=0.003]). Plaseboya kıyasla EET’deki iyileşme 2. günde görülmüş ve 6. hafta ve 12. haftada

devam etmiştir. İkinci çalışmada, ANORO ELLIPTA

62,5/25 mikrogram ve plasebo arasında

EET açısından tedavi farkı 12. haftada 21.9 saniyedir (p=0.234).

ANORO ELLIPTA

62,5/25 mikrogram aynı zamanda ilk çalışmada 12. haftada dip değerde ve

doz sonrası 3. saatte akciğer hacmi ölçümlerinde başlangıca göre değişiklik açısından plaseboya

kıyasla istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler göstermiştir (inspiratuar kapasite: sırasıyla 237

ml ve 316 ml, rezidüel hacim: -466 ml ve -643 ml ve fonksiyonel rezidüel kapasite: -351 ml ve

-522 ml; tümü p<0.001).

İkinci çalışmada, ANORO ELLIPTA

62,5/25 mikrogram 12. haftada dip değerde ve doz sonrası

3. saatte akciğer hacmi ölçümlerinde başlangıca göre değişiklik açısından plaseboya kıyasla

iyileşmeler göstermiştir (inspiratuar kapasite: sırasıyla 198 ml ve 238 ml, rezidüel hacim: -295

ml ve -351 ml ve fonksiyonel rezidüel kapasite: -238 ml ve -302 ml; tümü p<0.001*).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Umeklidinyum ve vilanterol inhalasyon yoluyla birlikte uygulandığında, her bir bileşenin

farmakokinetiği her bir etkin madde ayrı ayrı uygulandığında gözlenene benzerdi. Dolayısıyla,

farmakokinetik amaçlar için her bir bileşen bağımsız olarak düşünülebilir.

Emilim

Umeklidinyum

Umeklidinyumun sağlıklı gönüllülere inhale edilerek uygulanmasını takiben, C

maks

5-15

dakikada oluşmuştur. İnhale umeklidinyumun mutlak biyoyararlanımı, oral emilimden gelen

önemsiz düzeyde katkı ile dozun ortalama %13’üdür. İnhale umeklidinyumun yinelenen

dozlamını takiben, kararlı durum, 1,5-1,8 katı birikim ile 7-10 gün arasında elde edilmiştir.

* Bu çalışmada geriye doğru adımlama testi kullanılmıştır ve bu karşılaştırma, istatistiksel anlamlılığa ulaşmayan

bir karşılaştırmanın altındadır. Bu nedenle, bu karşılaştırmadan istatistiksel bir anlama varmak olası değildir.

Vilanterol

Vilanterolün sağlıklı gönüllülere inhale edilerek uygulanmasını takiben, C

maks

5-15 dakikada

oluşmuştur. İnhale vilanterolün mutlak biyoyararlanımı oral emilimden gelen önemsiz düzeyde

katkı ile %27’dir. İnhale vilanterolün yinelenen dozlarını takiben, kararlı durum, 2,4 katı

birikim ile 6 gün içinde elde edilmiştir.

Dağılım

Umeklidinyum

Sağlıklı gönüllülere intravenöz uygulamayı takiben, ortalama dağılım hacmi 86 litredir. İnsan

plazmasındaki

in vitro

plazma proteinine bağlanma oranı ortalama %89’dur.

Vilanterol

Sağlıklı gönüllülere yapılan intravenöz uygulamayı takiben, kararlı durumda ortalama dağılım

hacmi 165 litredir. İnsan plazmasındaki

in vitro

plazma proteinine bağlanma oranı ortalama

%94’tür.

Biyotranformasyon

Umeklidinyum

İn vitro

çalışmalar, umeklidinyumun daha çok sitokrom P450 2D6 (CYP2D6) tarafından

metabolize

edildiğini

P-glikoprotein

(P-gp)

transporteri

için

substrat

olduğunu

göstermiştir.

Umeklidinyum

için

primer

metabolik

yollar,

oksidatif

(hidroksilasyon,

dealkilasyon) ve bunu takiben konjugasyonu (glukuronidasyon vb.) olup, düşük farmakolojik

aktivite içeren ya da farmakolojik aktivitesi olmayan bir dizi metabolitle sonuçlanmıştır.

Sistemik metabolit maruziyeti düşüktür.

Vilanterol

İn vitro

çalışmalar, vilanterolün daha çok sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metabolize

edildiğini ve P-gp transporteri için bir substrat olduğunu göstermiştir. Primer metabolik yollar,

anlamlı olarak düşük beta

ve beta

adrenerjik agonist aktivitesi olan bir dizi metabolite O-

dealkilasyondur. İnsanlarda radyoaktif işaretli madde ile yapılan oral vilanterol uygulamasını

takiben plazma metabolik profilleri, yüksek ilk geçiş metabolizması ile tutarlıdır. Sistemik

metabolit maruziyeti düşüktür.

Eliminasyon

Umeklidinyum

İntravenöz uygulamayı takiben plazma klirensi 151 litre/saattir. İntravenöz uygulamayı takiben,

uygulanan radyoaktif işaretli dozun yaklaşık %58’i (ya da geri kazanılan radyoaktivitenin

%73’ü) doz sonrası 192 saatte dışkı ile atılmıştır. Üriner eliminasyon, 168. saatte uygulanan

radyoaktif

işaretli

dozun

%22’sine

(geri

kazanılan

radyoaktivitenin

%27’si)

karşılık

gelmektedir. İntravenöz dozlamı takiben ilaçla ilgili maddelerin dışkı ile atılması, safraya salımı

göstermiştir. Sağlıklı erkek gönüllülerde oral uygulamayı takiben, toplam radyoaktivite, doz

sonrası 168 saatte daha çok dışkı ile atılmıştır (uygulanan radyoaktif işaretli dozun yaklaşık

%92’si ya da geri kazanılan radyoaktivitenin %99’u). Oral olarak uygulanan dozun %1’inden

azı (geri kazanılan radyoaktivitenin %1’i) idrarla atılmıştır ve bu da oral uygulamayı takiben

önemsiz düzeyde emilim olduğunu göstermiştir. 10 gün boyunca uygulanan inhale dozlamı

takiben umeklidinyum plazma eliminasyon yarı ömrü ortalama 19 saat olup ilacın %3’ü ila

%4’ü kararlı durumda idrarda değişmeden atılmıştır.

Vilanterol

İntravenöz uygulamayı takiben vilanterolün plazma klirensi 108 litre/saattir. Radyoaktif işaretli

vilanterolün oral uygulamasını takiben, kütle dengesi, radyoaktif işaretin %70’inin idrarda ve

%30’unun dışkıda olduğunu göstermiştir. vilanterolün primer eliminasyonu, metabolizmayı

takiben idrar ve dışkıda metabolitelerin atılımı ile gerçekleştirilmiştir. 10 gün boyunca inhale

dozlamı dakiben vilanterol plazma eliminasyon yarı ömrü ortalama 11 saattir.

Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan bir popülasyon farmakokinetik analizi, umeklidinyum ve vilanterol farmakokinetiğinin

65 yaş ve üzeri ve 65 yaşın altındaki KOAH hastaları arasında benzer olduğunu göstermiştir.

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda, önerilen dozun iki katı umeklidinyum ve

önerilen dozda vilanterol içeren umeklidinyum/vilanterol uygulamasından sonra sistemik

umeklidinyum ya da vilanterol maruziyetinde herhangi bir artış olduğuna (C

maks

ve EAA) ve

şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastalar ve sağlıklı gönüllüler arasında değişen protein

bağlanma profili görüldüğüne dair herhangi bir kanıt mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Orta düzeyde karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class B) bulunan hastalarda, önerilen dozun iki

katı

umeklidinyum

önerilen

dozda

vilanterol

içeren

umeklidinyum/vilanterol

uygulamasından sonra sistemik umeklidinyum ya da vilanterol maruziyetinde herhangi bir artış

olduğuna (C

maks

ve EAA) ve orta düzeyde karaciğer yetmezliği bulunan hastalar ve sağlıklı

gönüllüler arasında değişen protein bağlanma profili görüldüğüne dair herhangi bir kanıt

mevcut değildir. Umeklidinyum/vilanterol, şiddetli karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda

değerlendirilmemiştir.

Diğer özel popülasyonlar:

Yapılan

popülasyon

farmakokinetik

analizi,

yaş,

ırk,

cinsiyet,

inhale

kortikosteroid

kullanımı ya da vücut ağırlığının etkisi dikkate alınarak umeklidinyum ya da vilanterol için

herhangi bir doz ayarlaması gerekmediğini göstermiştir. Zayıf CYP2D6 metabolize edicilere

ilişkin

çalışma,

sistemik

umeklidinyum

maruziyeti

üzerinde

CYP2D6

genetik

polimorfizminin klinik olarak anlamlı herhangi bir etki oluşturmadığını göstermiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tek başlarına ve kombinasyon halinde umeklidinyum ve vilanterol ile yapılan klinik dışı

çalışmalarda, bulgular tipik olarak, sırasıyla muskarinik reseptör antagonisti ya da beta

adrenerjik

agonistlerin

primer

farmakolojisi

ve/veya

lokal

tahriş

ilişkilendirilmiştir.

Aşağıdaki ifadeler her bir bileşene ilişkin gerçekleştirilmiş olan çalışmaları yansıtmaktadır.

Genotoksisite ve karsinojenisite:

Umeklidinyum standart çalışmalarda genotoksik değilken EAA’ya göre, umeklidinyum 62,5

mikrogramın insan klinik maruziyetinin sırasıyla

26 ya da

22 katı maruziyet düzeylerinde

farelerde

sıçanlarda

gerçekleştirilen

yaşam

boyu

inhalasyon

çalışmalarında

karsinojenik olmadığı görülmüştür.

Genetik toksisite çalışmalarında vilanterol (alfa-fenilsinnamat olarak) ve trifenilasetik asit

genotoksik değildi ve bu da vilanterolün insanlar için genotoksik bir risk oluşturmadığını

göstermektedir. Diğer beta

adrenerjik agonistlere yönelik bulgularla tutarlı olarak, yaşam boyu

inhalasyon çalışmalarında vilanterol, dişi sıçan ve fare üreme yolunda ve sıçan hipofiz bezinde

proliferatif etkilere yol açmıştır. EAA’ya dayanarak, vilanterol 25 mikrogramın insan klinik

maruziyetinin sırasıyla 0,5 ya da 13 katı maruziyet düzeylerinde sıçanlarda ya da farelerde

görülen tümör insidansında herhangi bir artış olmamıştır.

Üreme toksisitesi:

Umeklidinyum

sıçanlar

veya

tavşanlarda

teratojenik

olmamıştır.

mikrogram/kg/gün

(EAA’ya göre insanın 62,5 mikrogram umeklidinyuma klinik maruziyetinin yaklaşık 80 katı)

dozu verilen annelerde yapılan bir pre ve post natal çalışmada, sıçanlara yapılan subkütan

umeklidinyum uygulaması, annede daha düşük vücut ağırlığı artışı ve besin tüketimi ile

sonuçlanmıştır ve yavrunun vücut ağırlığını sütten kesmeden önce hafifçe azaltmıştır.

Vilanterol,

sıçanlarda

teratojenik

özellik

göstermemiştir.

Tavşanlarda

yapılan

inhalasyon

çalışmalarında, vilanterol, EAA’ya göre klinik insan maruziyetinin 6 katında diğer beta

adrenerjik agonistler ile görülenlere benzer etkiler yaratmıştır (yarık damak, göz kapağında

açılma, sternebral füzyon ve ekstremite fleksürü/malrotasyon). Vilanterol 25 mikrogram

subkütan olarak verildiğinde, EAA’ya dayalı klinik insan maruziyetinin 36 katında hiçbir etki

görülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir)

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

Alüminyum

kutu

açıldıktan

sonraki

ömrü:

İçinde

bulunduğu

alüminyum

kutudan

çıkarıldıktan sonra 30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında 6 hafta.

İnhaler alüminyum kutudan çıkarılır çıkarılmaz etiketi üzerinde bulunan boşluğa inhalerin son

kullanma tarihi yazılır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

İnhaleri nemden korumak için kapalı alüminyum kutu içinde muhafaza ediniz ve ancak ilk kez

kullanmaya başlayacağınız zaman alüminyum kutuyu açıp inhalerinizi içinden çıkarınız.

Alüminyum kutu açıldıktan sonra inhaler en fazla 6 hafta kullanılabilir. İnhaler alüminyum

kutudan çıkarılır çıkarılmaz etiketi üzerinde bulunan boşluğa inhalerin son kullanma tarihi

yazılır. İnhalerin son kullanma tarihi alüminyum kutunun açılmasından sonra 6 haftadır. Etiket

üzerine yazılan son kullanma tarihinden sonra inhaler kullanılmamalıdır. Folyo, alüminyum

kutu açıldıktan sonra atılabilir.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Plastik inhaler, nem çekici paket içeren bir alüminyum kutu içerisinde paketlenmiş olan açık

gri renkli bir gövde, kırmızı renkli inhaler kapağı ve bir doz sayacından oluşmaktadır.

Alüminyum kutu, sıyrılabilen bir folyo kapak ile kapatılmıştır. İnhalerde 30 dozluk kullanıma

hazır blisterden oluşan, her biri beyaz bir toz içeren iki alüminyum folyo şerit bulunmaktadır.

Ticari takdim şekilleri: 30 dozluk tekli ambalaj ve 3 x 30 dozluk çoklu ambalaj.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic.A.Ş.

Büyükdere Cad. No.173, 1. Levent Plaza

B Blok 34394 1. Levent/İstanbul

Tel No. : 0212 – 339 44 00

Fax No.: 0212 – 339 45 00

8. RUHSAT NUMARASI

2014/722

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 23.09.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

14-12-2018

Revinty Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Revinty Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8927 of Fri, 14 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2745/T/38

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7673 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3754/T/26

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety