ANESTOL %5 MERHEM, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANESTOL %5 MERHEM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANESTOL %5 MERHEM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lidokain

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 82/21
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-07-1966
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ANESTOLpomad

Haricen(cilt yüzeyine)uygulanır.

Etkinmadde:Her tüp %5 lidokainiçerir.

Yardımcımaddeler:Metilparaben, propilparaben, polietilen glikol 1500, polietilen glikol 6000,

propilen glikol.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahiolsailaço kişilerezararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ANESTOLnedir veneiçinkullanılır?

2.ANESTOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ANESTOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler

5.ANESTOL’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ANESTOLnedir veneiçinkullanılır?

ANESTOLbeyazrenktehomojen,kıvamlıpomaddır.10gve30g’lıkalüminyumtüplerde

ambalajlanmıştır.

ANESTOL,lokalanestezikler(bölgeseluygulananuyuşturucu)veantipruritikler(kaşıntıyı

önleyen)grubunadahilolan birilaçtır.

ANESTOL,derivemukozanınyüzeyselyanıkları,çeşitlinedenlerebağlıkaşıntılar,meme

ucu,anüs,dudakçatlaklarıveağrıları,solukborusuiçinetüpyerleştirilmesiişlemi

(endotrakeal entubasyon)sırasındaanestezik lubrikan(kaydırıcı) olarakkullanılır.

2.ANESTOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ANESTOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

ANESTOLveamid tipi anesteziklerekarşı aşırı duyarlı (alerjik)iseniz,

Merhemin sürüleceğiyerdeenfeksiyon varsaveenfeksiyon tedavi edilmiyorsa,

Hastanededeğilsenizvedüzensizkalpatışıiçinilaç(amiodaronveyasotalolgibi)

alıyorsanızbu ürünü kullanmayınız.

ANESTOL’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Bakterilerinkanakarıştığışiddetlienfeksiyon(sepsis)geçiriyorsanızveyailacın

uygulandığıbölgedekimukozaciddiolarakhasargörmüşise.Budurumdaaniemilim

riski olabileceğinden,ANESTOLuygulanırken dikkatliolunmalıdır.

Bilinenbirilaçalerjinizvarsa. ANESTOLkullanırken dikkatliolunuz.Para-aminobenzoik

asittürevlerine(prokain,tetrakain,benzokaingibi)alerjisiolanhastalardalidokainekarşı

duyarlılık görülmemiştir.

ANESTOL’üetkilivegüvenlikullanabilmenizuygundozlailgilidir.Mümkünolduğu

kadarküçükdozlarkullanmanızönerilir.Özellikleyaşlıhastalarda,çocuklardaveaçık

yarauygulamalarındabuhususa dikkat ediniz.

Ciddikalp rahatsızlığınızvarsa,

Özelliklegenişderiyüzeylerinevebilhassadaoklüzyon(kapalıpansuman)altında

uygulandığındakalpritmbozuklukları,nefesalmazorluğu,komavehattaölümeyol

açabilmektedir.

ANESTOL’üngözletemasındankaçınınız.Gözdetahrişgözlenmişolupayrıcakoruyucu

reflekslerinkaybınedeniylekorneatahrişivepotansiyelaşınmaolasılığıdavardır.Gözle

temasgerçekleştiğitakdirdegözünüzüderhalsuveyatuzlusuileyıkayınızveduyugeri

gelinceyekadargözünüzü koruyunuz.

Düzensizkalpatışınızıntedavisiiçinamiodaroniletedaviediliyorsanız.Budurumda,

yakıngözlemaltındatutulmalısınızveelektrokardiyogramınızınçekilmesi

düşünülmelidir.

Pomadınsürüleceğiyerdeenfeksiyonunuzvarsa.Busiziniçingeçerliyse,doktorunuz

ANESTOLilebirlikte başka birilacı kullanmanızı isteyebilir.

Kötü huylu tümörünüzün olmadığı ANESTOLtedavisinden öncebelirlenmelidir.

Eğer makatınızdakanamavetahriş olursaANESTOLtedavisineson veriniz.

Yüksek dozdamakattanuygulamayapılırsa. Merkezi sinir sistemiyanetkileri gözlenir.

ANESTOL,kırmızıkanhücrelerindebulunanhemoglobininyapısınıoluşturanmaddenin

sentezbozukluğundandolayıortayaçıkan,ataklarhalindegelenvebirçokorgansistemini

etkileyenhastalığı(porfiri)olanhastalardasadecedahagüvenlibiralternatifise

verilmelidir. Uygun önlemler savunmasızhastalariçin alınmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız

ANESTOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

ANESTOLderivemukozayabölgeselolarakuygulandığındanetkisininyiyecekve

içeceklerdenetkilenmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DoktorunuztarafındangerekligörülmediğisürecegebelikdönemindeANESTOL

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ANESTOLannesütünegeçebilir.Emzirmedöneminde,doktorunuzönermedikçeANESTOL

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerineherhangi bir etkisibildirilmemiştir.

ANESTOL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda0.009gmetilparabenve0.021gpropilparaben(hidroksibenzoat)

içermektedir.Alerjik reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda11.970 gpropilenglikol içermektedir. Ciltte tahrişe neden olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Tokainid,meksiletin,amiodaronveyasotalolgibikalpritimbozukluğununtedavisiiçin

kullanılan ilaçlar,

Beta blokörler (örn. simetidin, propranolol) gibikan basıncınıdüşüren diğer ilaçlar,

Diğer lokal anestezikler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bigi veriniz.

3.ANESTOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Gerektiğindegündebirkaçdefauygulanabilir.

BirseferdeuyguladığınızANESTOLdozu5gramıaşmamalıdır.Bumiktar250mglidokaine

karşılık gelir.

Günlük 17-20 gANESTOL(850-1000 mglidokaine eşdeğer)dozunuaşmayınız.

Çokgenişyüzeye,çoksıkuygulamaileaşırıduyarlılıkortayaçıkabileceğindenbuşekilde

kullanmanızönerilmez.

Uygulama yoluvemetodu

Doktortarafındanbaşkabirşekildeönerilmediğitakdirde;uygunbirmiktarANESTOL’ü

uygulamayapılacakbölgeyeiyiceyedirerek sürünüz.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı

İlacı kullanacak kişininçocuk olması durumunda,doktorunuzdahadüşük bir dozönerebilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılardakullanımınailişkinözelbirbilgiyokturancaketkigöreceğinizmümkünolanen

düşük dozdakullanmayıtercih ediniz.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Şiddetlikaraciğeryetmezliğinizvarisebudurumudoktorunuzabildiriniz.Böbrekyetmezliği

durumundailacınızındozundabirdeğişiklikyapılmasıgerekmemektedir,ancakbudurumuda

doktorunuzabildiriniz.

EğerANESTOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaANESTOLkullandıysanız

ANESTOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ANESTOL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ANESTOLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ANESTOLtedavisinisonlandırmanızdurumundabiryanetkiyaşamanızbeklenmezancak

tedavinizi sonlandırmadan öncedoktorunuzadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiANESTOL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaANESTOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüz, dudaklar, dilveyaboğazdaşişlik (yutkunmagüçlüğüneneden olabilir)

El, ayak veayak bileğinizdeaniden meydanagelen ciddişişme

Zornefesalma

Ciltteküçük kabarcıklarabirlikte görülebilenciddikaşıntı

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkisizdemevcutise,sizinANESTOL’ekarşı

ciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

ANESTOL’ünyanetkileridiğeramidtipilokalanesteziklerinyanetkilerinebenzerdir.Bu

yanetkilergenellikledozabağımlıdırveyüksekdozdauygulamaveyailacıngerekendenhızlı

emilmesi durumunda kanageçen miktarının artmasına bağlıolarakgörülebilir. Bununyanında

aşırıduyarlılık,idiosenkrazi(nedenibilinmeyenduyarlılıkreaksiyonları)vetolerans

azalmasınabağlıyanetkilerdeoluşabilir.Ciddiyanetkilergenellikletümvücuduetkiler

(sistemik).Buyanetkilerarasındasinirlilik,başdönmesi,görmebozuklukları,titreme,nöbet

(konvülsiyon) sayılabilir.

Advers etkilersıklıklarınagöreşu şekilde tanımlanmaktadır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:Uzun dönem bölgesel kullanım sonrasıaşırı duyarlılıkoluşabilir.

Yaygın:Cilttetahriş, kızarıklık, kaşıntı veyadöküntü

Kazaragözle temasındansonrakorneadatahriş gözlenmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuza veyaeczacınıza bildiriniz.

5.ANESTOL’ünsaklanması

ANESTOL’üçocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraANESTOL’ükullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

SandozİlaçSan. veTic.A.Ş.

KüçükbakkalköyMah. ŞehitŞakir Elkovan Cad.

No:15A34750Ataşehir/İstanbul

Üretimyeri:

SandozİlaçSan. veTic.A.Ş.

GebzePlastikçiler OrganizeSanayi Bölgesi

Atatürk Bulvarı 9. CaddeNo: 1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatıgg.aa.yyyytarihindeonaylanmıştır.