ANDAZOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANDAZOL %2 60 ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANDAZOL %2 60 ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Botox

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578700034
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMATALİMATI

ANDAZOL ® %2süspansiyon

Ağızdanalınır.

Her10ml(1ölçek)süspansiyon;

Etkinmadde:200mgalbendazol,

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz(E460),sükroz,gliserin(E422),metil

parahidroksibenzoat(E218),propilparahidroksibenzoat(E216),karboksimetilselülozsodyum

(E466),sakarinsodyum(E954),tartrazin(E102),muzesansı,polisorbat60(E435)ve

deiyonizesuiçerir.

BuKullanmaTalimatında:

1. ANDAZOL ® nedirveneiçinkullanılır?

2. ANDAZOL ® ’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ANDAZOL ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ANDAZOL ® ’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ANDAZOL ® nedirveneiçinkullanılır?

ANDAZOL ®

süspansiyonherbirölçekte200mgalbendazoliçeren20ve60ml’likPE

plastikkapaklıkahverengişişelerde10ml’likplastikkaşıkölçekilesunulmaktadır.

ANDAZOL ® antihelmintikbirilaçtır.Yumurtadanyeniçıkmışböceklarvalarınınvücutta

gelişmesiniveyaçoğalmasınıönler.ANDAZOL ® domuztenyasıveköpektenyasıgibi

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2/6

ANDAZOL ® bukullanmatalimatındabelirtilmemişbaşkaamaçlarladakullanılabilir.

2.ANDAZOL ® ’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ANDAZOL ® ’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğeralbendazoleveyamebendazolgibibenzerilaçlarakarşıduyarlı(alerjik)iseniz

kullanmayınız.

ANDAZOL ® ’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Karaciğerprobleminizvarsaveyadahaöncekaraciğerfonksiyontestleriileanormal

değerlertespitedilmişise

ANDAZOL ® vücudunuzunenfeksiyonetkenlerinekarşısavaşmasındarolalanhücrelerin

kandüzeylerinidüşürebilir.Budurumsizdekolaycaherhangibiryaralanmayabağlıolarak

kanamalarınmeydanagelmesineveyaetrafınızdakihastakişilerdenhastalıkbulaşmasına

nedenolabilir.Bunedenlesözkonusuhücrelerinkandüzeyleriçokdüşükse

ANDAZOL ®

’üdikkatlikullanınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ANDAZOL ®

’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

MidebulantınızıazaltmakiçinANDAZOL ® ’üyiyeceklerlebirliktealınız.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızANDAZOL ® kullanmayınız.ANDAZOL ®

iletedavisüresincevetedavininbitimindensonrakiilk1ayiçerisindeetkilibirdoğum

kontrolyöntemikullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ANDAZOL ® ’ünannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Ancakpekçokilaçanne

sütünegeçebildiğindenemzirenannelerindikkatliolmasıgerekir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineherhangibiretkisibildirilmemiştir.

3/6

ANDAZOL ® ’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Sükroz:

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız(duyarlılığınız)

olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Metilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoat:

Alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyetverebilir.

Sodyum:

Butıbbiürün10ml(1ölçek)süspansiyonda1mmol’den(23mg)dahaazsodyumihtiva

eder;yaniesasında“sodyumiçermez”.

Tartrazin:

Alerjikreaksiyonlarasebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ANDAZOL ® ’ünaşağıdakiilaçlarlabirliktekullanılmasısakıncalıolabilir:

Simetidin

Deksametazon

Prazikuantel

Teofilin

ANDAZOL ® ’leetkileşebilecekdahabaşkailaçlardaolabilir.Vitaminler,mineraller,bitkisel

ürünlerdedahilolmaküzeredoktorunuzasöylemedenyenibirilaçkullanmayabaşlamayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ANDAZOL ® nasılkullanılır?

Süspansiyonuherzamandoktorunuzunönerdiğişekildekullanınız.Geneldozaşağıdaki

gibidir:

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Kisthidatikhastalığı:

60kgveyadahafazlavücutağırlığınasahipkişilerde;

28günboyuncayemeklerlebirliktegündeikikez400mg(2ölçek)alınır.Dahasonra14gün

araverilir.Buşema3keztekraredilir.

60kg’dandahaazvücutağırlığınasahipkişilerde;

28günboyuncayemeklerlebirliktegündeikikez15mg/kgalınır.Dahasonra14günara

verilir.Buşema3keztekraredilir.

Nörosisterkosis:

60kgveyadahafazlavücutağırlığınasahipkişilerde;

4/6

8-30günboyuncayemeklerlebirliktegündeikikez400mg(2ölçek)alınır.

60kg’dandahaazvücutağırlığınasahipkişilerde;

8-30günboyuncayemeklerlebirliktegündeikikez15mg/kgalınır.

DiğerHelmintiasisEnfeksiyonları:

Büyükleriçindozşeması:

Ascariasis,Enterobiasis(Oxyuriasis),Kancalıkurthastalığı(N.americanus,A.duodenale),

Trichuriasis,Trichostrongyliasis:Tekdozolarakbirkerede400mgalbendazol(2ölçek)

alınır.Tedavi3haftasonratekrarlanabilir.

Taeniasis(T.saginata,T.solium)veStrongyloidiasis:Günde1kere400mgalbendazol(2

ölçek)3günartardaalınır.Tedavi3haftasonratekrarlanabilir.

Capillariasis:Günde2kez200mgalbendazol(1ölçek)10günsüreilealınır.

Trichinosis:Günde2kez400mgalbendazol(2ölçek)15günsüreilealınır.

Chlonorchiasis:Günde1veya2kez400mgalbendazol(2ölçek)7günsüreilealınırveya

günde2kez10mg/kgalbendazol7günsüreilealınır.

Giardiasis:Günde400mgalbendazol(2ölçek)3günsüreilealınır.

Uygulamayoluvemetodu:

ANDAZOL ® sadeceağızdankullanımiçindir.Herkullanımdanönceşişeyiiyiceçalkalayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6yaşınaltındakiçocuklardatecrübesınırlıdır.

Nörosisterkosisvekisthidatikhastalığındabüyükleriçinolandozşemasıuygulanır.

Ascariasis,Enterobiasis(Oxyuriasis),Kancalıkurthastalığı(N.americanus,A.duodenale),

Trichuriasistedavisinde:

2yaşınakadarolançocuklarda:Tekdozhalindealınmaküzere,yalnızbirkere200mg

albendazol(1ölçek).Tedavi3haftasonratekrarlanabilir.

2yaşınüstündekiçocuklarda:Büyükleriçinolandozşemasıuygulanır.

TaeniasisveStrongyloidiasis tedavisinde:

2yaşınakadarolançocuklarda:Günde1kez200mgalbendazol(1ölçek)3günartarda

alınır.Tedavi3haftasonratekrarlanabilir.

2yaşınüstündekiçocuklarda:Büyükleriçinolandozşemasıuygulanır.

Capillariasistedavisinde:Günde2kere200mgalbendazol(1ölçek)

Trichostrongyliasistedavisinde:Tekdozolarak400mgalbendazol(2ölçek)

Yaşlılardakullanımı:

Yetişkinlerileaynıdozuygulanabilir.

5/6

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Eğerböbrekyetmezliğinizvarsadozayarlamasıaçısındandoktorunuzabildiriniz.

Karaciğerbozukluğu:

Eğerkaraciğeryetmezliğinizvarsadozayarlamasıaçısındandoktorunuzabildiriniz.

EğerANDAZOL ®’ ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaANDAZOL ® kullandıysanız:

ANDAZOL ®’

denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Destekleyicivebelirtilereyöneliktedaviuygulanır.

ANDAZOL ® 'ükullanmayıunutursanız

lacınızıalmayıunutursanızendişeetmeyiniz,hatırlarhatırlamazilacınızıalın.Eğerbir

sonrakidozualmanızgerekenzamançokyakınsa,ozamanakadarbekleyinvesüspansiyonu

normalşekildealmayadevamedin.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ANDAZOL ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

lacınızıdaimadoktorunuzunönerdiğitedavisüresitamamlanıncayakadaralınız.

Enfeksiyontamameniyileşmedenhastalıkbelirtilerinizdüzelebilir,budurumdatedaviyi

kesmeyiniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiANDAZOL ®’ ündeiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ANDAZOL ® 'ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kurdeşen(genelliklekaşıntılıbirderihastalığı)

Nefesalmadazorluk

Yüzde,dudaklarda,dildeveboğazdaşişme

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutisesizin

ANDAZOL ®’ ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

6/6

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kolaymorarmaveyakanama,aşırıgüçsüzlük

Ateş,boğazağrısı,şiddetlibaşağrısı,cilttesoyulmavekırmızıderidöküntüsü

Üşümenineşlikettiğiateş,vücuttaağrıvegripbelirtileri

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkilerçok

seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Karınağrısı

Bulantı,kusma

Başağrısı,başdönmesi

Geçicisaçdökülmesi

BunlarANDAZOL ®’ ünhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ANDAZOL ® 'ünsaklanması

ANDAZOL ®’

üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraANDAZOL ®’

ükullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizANDAZOL ®’ ükullanmayınız

RuhsatSahibi:

BİOFARMAİLAÇSAN.veTİC.A.Ş.

AkpınarMah.FatihCad.No:17

Samandıra–Sancaktepe/İSTANBUL

ÜretimYeri:

BİOFARMAİLAÇSAN.veTİC.A.Ş.

AkpınarMah.FatihCad.No:17

Samandıra–Sancaktepe/İSTANBUL

Bukullanmatalimatı21.12.2011’deonaylanmıştır.