ANAPOLON 50 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANAPOLON 50 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANAPOLON 50 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • oksimetolon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 116/48
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-07-1973
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ANAPOLON50mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkinmadde:Birtablette50 mgoksimetolon.

Yardımcımaddeler:Laktoz, PVP,magnezyumstearat, nişasta

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1. ANAPOLONnedirveneiçinkullanılır?

2. ANAPOLON'ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ANAPOLONnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ANAPOLON'unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ANAPOLONnedirveneiçinkullanılır?

ANAPOLON’uniçindebulunanoksimetolonağızdanalınangüçlübirandrojenikmaddedir.

Vücuttakibaşlıcaerkeklikhormonuolantestosteron’unsentetikbirtüreviolanoksimetolon,

kemikiliğiyetersizliğinebağlıanemisi(kansızlığı)olanhastalardaeritropoietinadlıhormonun

üretiminiveidraryoluileatılımınıartırır.Alyuvaryapımıyetersizliğinebağlıanemilerdeise,

eritropoezi(alyuvaryapımını)sıklıklauyarır.

ANAPOLONanaboliksteroidlersınıfındayeralırvetestosteronun(erkeklikhormonu)sentetik

birtürevidir.

ANAPOLON,vücuttaalyuvaryapımındakiazalmayabağlıanemilerin(kansızlık),sonradan

oluşanyadadoğuştanaplastikanemilerin(geneldenedenibilinmeyenvekemikiliğiyetersizliği

ilekarakterizeanemi),miyelofibrozis(nedenibilinmeyenkötücülbirkemikiliğihastalığı)ve

miyelotoksikilaçlara(kemikiliğifonksiyonlarınıbozucuilaçlar)bağlıolarakoluşanhipoplastik

anemilerin (kemik iliğiyetersizliğinden kaynaklanan ağıranemiler)tedavisindekullanılır.

2. ANAPOLON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ANAPOLON'uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

-Bileşimindekimaddelerden herhangibirinekarşıönceden oluşmuşaşırıduyarlılık durumları.

-Erkeklerdeprostatve/veyamemekanserivarlığı.

-Kandakalsiyumdüzeyininyüksek olduğu kadınlardakimemekanseri.

-Hamilelik.

-Ağırböbrek ve/veyakaraciğerbozukluğu.

ANAPOLON'uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

-CiddiyanetkilerinedeniylegerekANAPOLONgereksedebenzeretkilidiğererkeklik

hormonu içeren ürünlersporcularınyetenekleriniarttırmak amacıylakullanılmamalıdır.

-MemekanseribulunanhastalardaANAPOLONveyabenzerilaçlariletedavi, kandakikalsiyum

düzeyininyükselmesineneden olabilir. Böyledurumlardailaçkesilmelidir.

-NormaldozlardauygulananANAPOLONveyabenzerilaçtedavisisırasında,sarılıkdadahil

olmaküzerekaraciğerdefonksiyonlarıbozucuvebazenkötükarakteresahipdurumlarortaya

çıkabilir.

-Sarılıkağrısızvekaşıntılıyadakaşıntısızolabilirveyanlışdeğerlendirilebilinir.İlacabağlı

sarılıkilaçkesildiğindegenellikledüzelir.Tedaviyedevamedilmesidurumundakomaveölüm

ortayaçıkabilir.ANAPOLONtedavisisırasındakaraciğerfonksiyonlarıbelliaralıklarilekontrol

edilmelidir.

-ANAPOLONveyabenzerilaçlarıkullanankadınlardaerkekleşmebelirtileriveadetgörememe

durumu görülebilir.

-ANAPOLONveyabenzerilaçlariletedaviedilenhastalarınbazılarındademireksikliğianemisi

olarakbilinenbirkansızlıktablosuortayaçıkabilmektedir.Gereklitestleriletablonunkesin

tanısınıtakiben hastalarauygun demirtedavisiuygulanmalıdır.

-ANAPOLONveyabenzerilaçlariletedaviedilenaplastikanemilihastalardalösemi(kan

kanseri)gelişebilir.Ancakburadailacınrolününbulunupbulunmadığıveeğervarsabununne

olduğu açıklığakavuşmamıştır.

-ANAPOLONveyabenzerilaçlarıkalp,böbrekveyakaraciğerhastalığıbulunanhastalara

verirkendikkatliolunmalıdır.Bazenkalpyetmezliğitablosubulunanhastalaraverildiğindebu

ilaçlarhastalardavarolanödemifazlalaştırabilir.Budurumuygunilaçtedavisiilekontrolaltına

alınabilir.

-ANAPOLONveyabenzerilaçlar,antikoagülanlara(kanınpıhtılaşmasınıönleyen-geciktiren

ilaçlara)duyarlılığıartırabilir.Antikoagülandozunun,hastalardakikanamavepıhtılaşma

zamanlarınınormaldüzeydetutmakamacıileazaltılmasıgerekebilir.

ANAPOLONveyabenzerilaçlarınkanşekeridüzeyinideğiştirdiklerigösterilmiştir.Diyabetikler

(şekerhastaları)hastalardikkatleizlenmeli,insülinveyadiğerkanşekerinidüzenleyiciilaçların

dozu uygunşekildeayarlanmalıdır.

ANAPOLONveyabenzerilaçlar,prostatbüyümesiolanhastalardadikkatlekullanılmalıdır.Söz

konusuilaçlariletedaviedilenyaşlıerkekhastalar,prostatbüyümesiveprostatkanserigelişmesi

bakımından dahayüksekbirrisk altındabulunabilirler.

ANAPOLONveyabenzerilaçlariletedaviedilenhastalardaateroskleroz(damarsertliği)ile

birliktegörülenkanlipiddeğişiklikleriortayaçıkabilmektedir.Budeğişikliklereörnekolarakiyi

kolesterolün(HDL)azalmasıvebazenkötükolesterolün(LDL)artmasıgösterilebilir.Bu

değişikliklerönemliölçüdefazlaolabilirvehastaiçin ciddirisklerdoğurabilir.

Çocuklar:GerekANAPOLONgereksedebenzeretkilidiğererkeklikhormonuiçerenürünler

çocuklardaçokdikkatlikullanılmalıdır.Sözkonusuürünlerçocuklardaboyuzamasında

gerilemeyeyolaçabilmektevebu etkiilaçbırakıldıktan sonra6 aydevamedebilmektedir.

Bunedenletedavi6aylıkaralarlaalınanröntgenfilmleriyardımıylaizlenmeliveçocuğun

yetişkin boyaulaşmasıgüvencealtınaalınmalıdır.

Eğerbaşkabirhastalığınızvarsa,bünyenizalerjiksevebaşkaherhangibirilaçalıyorsanız

doktorunuzu bilgilendiriniz.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.”

ANAPOLON'unyiyecekveiçecekilekullanılması

ANAPOLON, açyadatok karnınaalınabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelerdevehamileolmasımuhtemelolanlardakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ANAPOLONveyabenzerilaçlarıninsansütünegeçipgeçmedikleribilinmemektedir.İlacın

doğurabileceğiistenmeyenetkilerbebekteortayaçıkabileceğindenilaçkullanıldığısürecesüt

verilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerindebilinen biretkisibulunmamaktadır.

ANAPOLON’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığımızınolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Gerekvarfaringereksedediğerantikoagülan(kanınpıhtılaşmasınıönleyici-geciktirici)ilaçlarile

birlikteANAPOLONalanhastalarda,kanamavepıhtılaşmazamanlarındauzamalar

olabileceğinden,böylehastalarözelliklegizlikanamabelirtivebulgularıaçısındandikkatle

izlenmeli;gerekiyorsavarfarin dozundadüzenlemeleregidilmelidir.

LaboratuarTestleriileetkileşme:

Açlık kanşekeriveglikoztoleranstestlerindedeğişiklikleroluşabilir.

ANAPOLONkullanımınabağlıtiroidfonksiyontestlerindedeğişikliklerolabilirvebu

değişikliklertedavinin durdurulmasından sonragenellikle2-3 haftadahadevamedebilir.

Protrombin zamanı(kanın pıhtılaşmazamanı)ANAPOLONkullanımınabağlıolarak uzayabilir.

Sodyum, klorür, su, potasyumfosfatvekalsiyumun vücuttatutulmasıartabilir.

Serumkolesterolündeartmaveyaazalmaortayaçıkabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. ANAPOLONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorlartarafındanbaşkatürlüönerilmediğitakdirdetavsiyeedilendozgündevücutkg’ıbaşına

1.5mg’dır.Genellikleetkindozgündevücutkg’ıbaşına1-2mg’dırfakatdahayüksekdozlar

gerekebilir. Dozhastanın durumunagöreayarlanmalıdır.

Tedaviyecevapsıklıklahemengörülmezvetedavininüçilaaltıaysürdürülmesigerekebilir.

Hastalıkbelirtilerininazalmasındansonrahastalarınbirkısımındatedavikesilebilirken,diğerbir

kısımındaisetedaviyedahadüşük dozdadevamedilebilir.

ANAPOLONiçin önerilen dozvetedavisüresiaşılmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

ANAPOLON, birbardaksu ilealınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

ANAPOLONçocuklardaçokdikkatleveözelliklekemikiliğiüzerindekietkileriniçokiyibilen

uzmanlarınkontrolündekullanılmalıdır.Çocuklardaboyuzamasındagerilemeyeyolaçabilmekte

vebuetkiilaçbırakıldıktansonra6aydevamedebilmektedir.Bunedenletedavi6aylıkaralarla

alınanröntgenfilmleriyardımıylaizlenmeliveçocuğunyetişkinboyaulaşmasıgüvencealtına

alınmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaşüzerihastalardatedaviyedüşük dozlabaşlanılmasıönerilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/KaraciğerYetmezliği:

CiddikaraciğerveböbrekyetmezliğindeANOPOLON kullanılmamalıdır.

EğerANAPOLON’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla ANAPOLONkullandıysanız

ANAPOLON’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ANAPOLON’ukullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozkullanmayınız.

ANAPOLONiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ANAPOLON tedavisisonlandırıldığında, herhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4. OlasıYanEtkiler

Tümilaçlargibi,ANAPOLON’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ANAPOLON’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüz, dilvedudaklardaşişme

Nefesalmadagüçlük

Derideyaygın kızarıklıklabirliktekaşıntılıdöküntüler

Sarılık

‘Bunların hepsiçok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardan birisizdemevcutise, sizin ANAPOLON’akarşıciddialerjinizvardemektir. Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.’

‘Bu çokciddiyan etkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

-Erkeklerdeergenlik öncesidönemdepenistebüyümevesertleşmesıklığındaartma

-Herikicinstedecinselistekteartmayadaazalma.

Yaygın olmayan:

-Erkeklerde;ergenliksonrasıdönemdetestisfonksiyonlarınınbaskılanması,testislerin

küçülmesivespermsayısındaazalma,iktidarsızlık,kronikpriapizm(erkeklerdekiuzunsüreli

ağrılısertleşme),epididimit(testisarkasıiltihabı),jinekomasti(erkektememebüyümesi),

mesane(sidik torbası)aşırıduyarlılığıvesemen sıvısındaazalma,

-Kadınlarda; klitoristebüyümeveadetdüzensizlikleri, seskalınlaşması

-Eksitasyon (uyarılma)veuykusuzluk

-Demireksikliğinebağlıkansızlıkvekansulandırıcıilaçlarilebirliktekullanımıile

kanama

-Karaciğertestlerindebozulma,

Seyrek:

-Uzunsürelikullanımdasarılıkdadahilolmaküzerekaraciğerdefonksiyonlarıbozucuve

bazen kötü karakteresahip durumlar

-Kadınlardaveergenliköncesierkekçocuklardaakne,kadınlardakıllanmaveerkektipi

saçdökülmesi, ergenlik sonrasıerkeklerdesaçdökülmesi

-Çocuklardabüyümegerilemesi, erişkinlerdekaskrampları

-Safrakanallarındanatılımbozukluğunabağlısarılık

-Kilo artışıveödem

‘BunlarANAPOLON’un hafifyanetkileridir.’

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ANAPOLON’unSaklanması

ANAPOLON’u çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

ANAPOLON’uçocukların göremeyeceğiveyaerişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºCaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraANAPOLON’u

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizANAPOLON’u kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbdiİbrahimİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

ReşitpaşaMah. EskiBüyükdereCad. No:4 34467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

ÜretimYeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

SanayiMah. TunçCad.No :3

Esenyurt/İstanbul

Tel:(0212)622 66 00

Faks:(0212)623 19 52

Bu kullanma talimatı20.03.2012 tarihindeonaylanmıştır.