ANAFRANIL 10 MG DRAJE, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANAFRANIL 10 MG DRAJE, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANAFRANIL 10 MG DRAJE, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celexa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 229/34
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-02-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ANAFRANİL10mg draje

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:Herbirtablet10mgklomipramin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Aerosil200,Hidroksipropilmetilselüloz,Laktozmonohidrat,

Magnezyumstearat,Mısırnişastası,KollidonVA64,Talk,Titandioksit,AvicelPH

101, Disperssarı15093 anstead, Polietilen glikol8000, Povidon K30, Sukroz

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

-Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ANAFRANİLnedirveneiçinkullanılır?

2.ANAFRANİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ANAFRANİLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ANAFRANİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ANAFRANİLnedirveneiçinkullanılır?

ANAFRANİLtabletlerklomipraminhidroklorüraktifmaddesiiçermektedir.

ANAFRANİLdepresyon,saplantılar(obsesyon)vekorkular,panikataklargibi

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılantrisiklikantidepresanlarolarakbilinenbirilaç

grubunadahildir.

ANAFRANİLiletedaviedilebilenfizyolojikdurumlararasındayetişkinlerde

tekrarlananuykuataklarına(narkolepsi)eşlikedenkaszayıflığı(katapleksi)tedavisi

yeralmaktadır.

ANAFRANİL30drajelikambalajlardakullanımasunulmaktadır.

2.ANAFRANİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ANAFRANİL’inçocuklardaveergenlerdedeğişikdepresifdurumların,korkuların

(fobi)vepanikatakların,tekrarlananuykuataklarına(narkolepsi)eşlikedenkas

zayıflığı(katapleksi)veağrılı,kronikdurumlarıntedavisindekietkinlikvegüvenliliği

konusundayeterlikanıtlarmevcutolmadığındanbudurumlardakullanılması

önerilmemektedir.

ANAFRANİL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

-KlomipramineveyaANAFRANİL’debulunanherhangibiryardımcımaddeyekarşı

alerjinizvarsa(aşırıduyarlıysanız),

-Herhangibirbaşkadepresyon tedavisiilacınakarşıalerjinizvarsa(aşırıduyarlıysanız)

-Yakın birzamandakalp krizigeçirdiyseniz(son 3ayiçinde)

-Herhangibirkalp hastalığınızvarsa (kalpritimbozuklukları, kalp bloğu)

-Şiddetlikaraciğerhastalığınızvarsa

-Depresyon, saplantılarveyakorkular(fobi)haricindebaşkazihinselhastalığınızvarsa,

-Gözbasıncındaartış(glokom)varsa,

-İdraryapmadazorluğunuz, idrartutukluğu probleminizvarsa,

-Monoaminoksidazinhibitörü(MAO)olarakbilinendepresyonakarşı(antidepresan)

birilaçveyafluoksetin kullanıyorsanızveyason 3haftaiçindekullandıysanız,

-Emziriyorsanız

ANAFRANİL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

-İntihardüşüncenizvarsa,

-Sara(epilepsi)nöbetlerinizvarsa,

-Eğerkafayaralanmasıvebeyin hasarıgeçirdiyseniz,

-Düzensizkalp atışınızvarsaveyakalp ileilgilidiğerproblemlerinizvarsa,

-Elektrokonvulsiftedavigörecekseniz,

-Kanınızdadüşük seviyedepotasyumileilgilibirteşhiskonulduysa(hipokalemi),

-Böbrek hastalığınızvarsa,

-Şizofreniniz(birtürpsikiyatrik hastalık)veyadiğerruhsalbozukluğunuzvarsa,

-Hamileyseniz,

-Kanileilgiliherhangibirhastalığınızvarsa,

-Normaldenfazlaçalışantiroid bezinizvarsa,

-Uzun süredir kabızlıkyaşıyorsanız,

-Adrenalmedullatümörünüz(tansiyonyapantümör)örneğinfeokromositoma,

nöroblastomavarsa,

-Kontaktlenskullanıyorsanız,

-Düşük kan basıncınızvarsa,

-Yaşlıhastaysanız,yaşlılardaveyatalakhastalardabarsakfelcinenedenolabileceğinden

dolayıdikkatlikullanılmalıdır

-Laktozvesukroziçerir.Bazışekerlere(örneğin laktoz)karşıtoleransınızyoksadikkatli

kullanılmalıdır.

İntihardüşüncesivedepresyonveiçsıkıntısı(anksiyete)bozukluğundakötüleşme

Eğerdepresyondaysanızve/veyaanksiyetebozukluğunuzvarsa,bazenkendinizezarar

vermeveyakendiniziöldürmedüşüncelerinizolabilir.Bubelirtilerantidepresanilk

kullanılmayabaşladığındaartabilir.Çünkübuilaçlarınetkisinigöstermeyebaşlaması

genellikleyaklaşık 2 hafta, fakatbazen dahauzunbirzaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdakidurumlardadahafazladır:

-Eğerdahaönceintiharveyakendinizezararvermedüşüncenizolmuşsa,

-Eğergençbiryetişkinseniz.

Klinikaraştırmalardaneldeedilenbilgiler,antidepresaniletedaviedilenpsikiyatrik

bozukluğuolan24yaşınaltındakiyetişkinlerdeintihardavranışıriskininartabileceğini

göstermiştir.

Kendinizezararvermeveyaintihardüşüncesinesahipolduğunuzherhangibir

zamandaderhaldoktorunuzlatemaskurunuzveyahemenhastaneyegidiniz.

Herhangibiryakınınızadepresyonunuzyadaanksiyetebozukluğunuzolduğunuzu

söylemenizyararlıolabilir.Onlardanbutalimatıokumalarınıisteyiniz.

Depresyonunuzunyadaanksiyetenizindahakötüyegittiğiniyadadavranışlarınızdaki

değişikliklerdenendişeduyduklarınısizesöylemeleriniisteyebilirsiniz.

Ailelerveya hasta yakınları içinbilgiler

Depresyondakiyakınınızı/hastanızıanormaliçsıkıntısı(anksiyete),huzursuzluk,uyku

problemleri,saldırganlık,aşırıheyecanlılıkgibidavranışdeğişimibelirtileriyada

davranıştakidiğeranormaldeğişimler,depresyonunkötüleşmesiyadaintiharıdüşünme

gibidurumlaraçısındanizlemelisiniz.Butipbelirtileri,özellikledeşiddetliolmaları,

anibaşlamalarıyadahastanındahaöncedenvarolanbelirtileriarasındayeralmamaları

durumundahastanındoktorunabildirmelisiniz.Butipbelirtileringelişimideğişimlerani

olabileceğiiçinözellikleantidepresantedavisinininilkzamanlarındavedozartırılırken

yadaazaltılırkengünlükolarakdeğerlendirmelisiniz.Butipbelirtilerintiharıdüşünme

vebunayönelikdavranışlaraçısındanyüksekbirriskileilişkilidirveçokyakınbir

izlememuhtemelenilaçtedavisindedeğişiklikyapılmasınaolanihtiyacıgösterir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzdanışınız.

ANAFRANİL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Greyfurt,greyfurtsuyuveyayabanmersinisuyuilebirliktekullanırkendikkatliolunuz,

bunlaryan etkilerin oluşmaihtimaliniartırabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizbunudoktorunuzabildiriniz.ANAFRANİLözelolarakbirdoktor

tarafındanreçeteedilmediğitakdirdehamileliksırasındakullanılmamalıdır.

DoktorunuzhamilelikdönemindeANAFRANİLkullanmanınpotansiyelrisklerini

sizinlepaylaşacaktır.

HamileliksırasındaANAFRANİLkullananannelerinyenidoğanbebeklerinde

aşağıdakibelirtileroluşabilir:Nefessizkalmadurumu,yorgunluk,enerjieksikliği,karın

ağrısıvegaz(kolik),aşırıduyarlılık,sersemlik,başağrısı,titreme.Eğerbu belirtilerden

herhangibiribebeğinizdeolursadoktorunuzdanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ANAFRANİL’inetkinmaddesiannesütünegeçer.Annelerintedavisırasında

çocuklarınıemzirmemeleriönerilir.

Araçvemakinekullanımı

ANAFRANİLbazıkişilerinkendisiniuykuluveyorgunhissetmesine,bulanık

görmesine,dikkattebozukluğaveyakafakarışıklığı(konfüzyon)veyazamanı,yerive

kişilerideğerlendirmebozukluğu(oryantasyonbozukluğu)gibidiğeretkilereneden

olabilir.Budurumdaaraçyadamakinekullanmayınızveyadikkatgerektirendiğer

aktivitelerdebulunmayınız.

ANAFRANİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

ANAFRANİLlaktozvesukroziçerir.Doktorunuzsizebazışekerlere(örneğinlaktoz)

karşıtoleransınızolmadığınısöylediyse,ANAFRANİL’ikullanmayabaşlamadanönce

doktorunuzabunu bildiriniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Şuandadiğerherhangibirilaçalıyorsanızyadayakınbirzamandaaldıysanızlütfen

doktorunuzayadaeczacınızabunubildiriniz.Doktortarafındanreçeteedilmemiş

ilaçlarıdasöylemeyiunutmayınız.

BirçokilaçANAFRANİLileetkileşimgösterdiğiiçindozajınayarlanmasıyada

ilaçlardanbirininkesilmesigerekebilir.Hergünalkoltüketiyorsanızyadaşuilaçlardan

herhangibirinikullanıyorsanızbunudoktorunuzunveyaeczacınızınbilmesiözellikle

önemlidir;

-DepresyontedavisindekullanılanözellikleMAOinhibitörüdenilenilaçlar:

tranilsipromin,fenelzin,SSRIdiyesınıflandırılanilaçlar:Fluoksetin,paroksetin,

sertralin,fluvoksamin,trisiklikvetetrasiklikantidepresanlar:Amitriptilin,dothiepin,

maprotilin, barbitüratlar,benzodiyazepinler

-Şizofreniveyamanik depresyon tedavisindekullanılan ilaçlar:Tioridazin, lityum

-Yüksek kan basıncıiçin kullanılan ilaçlar

-Kalp bozukluklarıözelliklekalp ritimbozukluklarındakullanılanilaçlar:Kinidin

-Betablokörler:Atenolol

-İdrarsöktürücü ilaçlar(diüretik):Furosemid, bendroflumetiazid

-Kan pıhtılaşmasınıönleyiciilaçlar(antikoagülanlar):Varfarin

-Parkinsonhastalığıilaçları

-Nikotin :Sigarakullanıyorsanızveyanikotinyerinegeçen tedavileruygulanıyorsa

-Sinirsistemiyatıştırıcıetkileriolanmaddeler:(barbitüratlar,karbamazepinveya

valproatvefenitoin),

-Mideülseritedavisindekullanılan simetidin,

-Antihistaminiklervedekonjestanlargibisoğukalgınlığıvegripilaçları

-Çocuklardakullanılanbazıuyarıcıilaçlar:Metilfenidat(ritalin)

-Tüberkülozdadahilbazıenfeksiyonlarıtedavieden rifampisin

-Kinin (Kramp vesıtmatedavisinde)

-Morfin vetürevlerigibikuvvetliağrıgidericiler:Kodein, dihidrokodein

-Ekstazi dahilbağımlılıkyaratanilaçlar

-Atropin vebenzerleri(gözdamlalarıdahil)

-Östrojenler(doğumkontrolhaplarıveyahormonyerinegeçentedaviler)

-HIVvirüsünütedavietmektekullanılanproteazinhibitörleridenilenilaçlar:Ritonavir,

indinavir

-Tırnak, saçveciltmantarlarınıağızdan tedavieden terbinafin

-Yüksek kolestroltedavisindekullanılan kolestipol, kolestiramin

-DepresyonvediğerşartlarıntedavisindekullanılanbitkiselbirürünolanSt.John’s

wort(Sarıkantaron)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

Diğerözeluyarılar

-Alkolkullanırkendikkatliolunuzçünküalkolnormalzamandandahafazla

etkileyebilir.

-GenelveyalokalanestezidenönceANAFRANİLkullanıldığıdoktoraveyadiş

hekiminebildirilmelidir.

-DoktorunuzANAFRANİLiletedavidekantestlerivekalpkontrolüyapmak

isteyebilir.

-Doktorunuz karaciğerveböbrek fonksiyonlarınıziçin kan testleriisteyebilir.

-Uzunsürelitedavilerdedişçürümelerindeartışolduğubelirtilmiştir.Bunedenleuzun

sürelitedaviesnasındadüzenliolarak dişmuayeneleriyaptırılmasıtavsiyeedilir.

-Yiyecekveiçeceklerlealınırkenözelliklegreyfurt,greyfurtsuyuveyayabanmersini

suyu ilebirliktekullanırken dikkatliolunmalıdır.

3.ANAFRANİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzunverdiğitalimatlaradikkatleuyunuz.Doktorunuzdurumunuzagöresizin

için en uygun dozakararverecektir.

Depresyonvedurumbozukluklarıiçintedaviyegündeikiyadaüçkez25mg’lıkdraje

yadagündebirkez(tercihenakşamları)75mg’lıktabletilebaşlanır.Tedavininilk

haftasındagünlükdozkademeliolarakörneğinbirkaçgündebir25mgartırılarak25

mg’lık4-6drajeyeyada75mgikitabletekadarçıkarılabilir.Ağırvakalardabudoz

gündemaksimum250 mg’akadarartırılabilir.

Panikataklariçingünde10mg’lık1drajeiletedavibaşlatılır.Gerekengünlükdoz25-

100 mgarasındadır. Gerekirsedoz150 mg’akadarçıkarılabilir.

Kronik ağrılıdurumlardagünlük doz10-150 mgarasındadır.

Uykuataklarınaeşlik eden kaszayıflığındagünlükdoz10-75 mgarasındadır.

Uygulama yoluvemetodu:

ANAFRANİLyalnızcaağızyoluylakullanılır.Tabletlersuileiçilerekyutulur.

Doktorunuzlakonuşmadantedaviyikesmeyiniz.İlacınfaydasıolmadığınıdüşünerek

tedaviyikesmeyinizçünkü tedavi4 haftayakadaretkiliolmayabaşlar.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

10yaşınaltındakiçocuklardabu ilacın kullanımınadairhiçbirdeneyimyoktur.

Çocuklarveergenlikçağındakiler

Obsesif-kompülsifbozukluk:

Obsesif-kompülsifbozukluk(OKB),insanlarıtekrarlanandüşüncevedavranışlar

döngüsünehapsederekkısıtlayanbirhastalıktır.Obsesif-kompülsifbozukluğuolan

kişiler,kontroledemedikleriyinelenenvestresyaratandüşünceler,korkularveya

görüntüler (obsesyonlar)nedeniylehuzursuzolurlar.

Bu tip rahatsızlığıolan hastalarda;

Günlükbaşlangıçdozu25mg’dırveilkikihaftaboyuncatolereedildiğitaktirde

kademeliolarak(bölünmüşdozlardadaverilebilir)hangisidahadüşükdozdaisegünde

maksimum3mg/kg’ayada100mg’akadarartırılmalıdır.Dahasonrakihaftalardadoz

kademeliolarakhangisidahadüşükdozdaisegündemaksimum3mg/kg’ayada200

mg’akadarartırılabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalargenellikledahadüşükdozlaraihtiyaçduymaktadır.Yaşlıhastalardayan

etkilerin görülmeolasılığıdahayüksektir.

Tedaviyegünde1adet10mg’lıkdrajeilebaşlanır.Dozyaklaşık10güniçindegünde

30-50mg’lıkoptimumdüzeyeerişinceyekadarkademeliolarakartırılırvetedavinin

sonunakadarbu düzeydetutulur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/KaraciğerYetmezliği:

ANAFRANİLböbrekvekaraciğeryetmezliğibulunanhastalardadikkatli

kullanılmalıdır. Doktorunuztedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir.

EğerANAFRANİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaANAFRANİLkullandıysanız:

EğerkazayladoktorunuzunsöylediğindendahafazlaANAFRANİLaldıysanızhemen

doktorunuzlakonuşunuz.Tıbbibakımgörmenizgerekebilir.

Genelliklebirkaçsaatiçerisindeşu aşırıdozsemptomlarımeydanagelir:

Uyuşukluk,bilinçkaybı,koma,kaskaybı,huzursuzluk(ajitasyon),abartılırefleksler,

kassertliği,havale,tansiyondüşmesi,çarpıntı,düzensizkalpatışı,şok,kalpyetmezliği;

çoknadirdurumlardakalpdurması,solunumdepresyonu,morarma,kusma,ateş,göz

bebeğibüyümesi,terlemeveidrarazalmasıveyaidraraçıkamama.

ANAFRANİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

ANAFRANİL’ikullanmayıunutursanız:

Birdozualmayıunutursanız,enkısazamandabuatladığınızdozualınvedahasonra

normaldozçizelgenizegeridönünEğerbirsonrakidozzamanıyaklaştıysa,atladığınız

dozu almayınız, sadecezamanıgeldiğindebirsonrakidozu alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ANAFRANİLiletedaviyisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuztedaviyitamamenkesmedenöncedozukademeliolarakdüşürmek

isteyebilir.Tedavininaniolarakkesilmesiveyadozunazaltılmasınıtakibenyaygın

olarakortayaçıkanbelirtilerbulantıkusma,karınağrısı,ishaluykusuzluk,başağrısı,

sinirlilik vehuzursuzlukolarak tanımlanabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiANAFRANİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkileolabilir.İstenmeyenetkilergenelliklehafifvegeçicidir,ilacadevam

edildiğindeveyadozun azaltılmasıilegeçer

İstenmeyenolaylaraşağıdabelirtilensıklıklaragöresınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1'indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın 1’inden az, fakat100 hastanın 1’inden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın 1’inden az, fakat1.000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın 1’inden az, fakat10.000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın 1’inden azgörülebilir(izolevakalardadahil)

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketlesıklık derecesitahmin edilemiyor.

Çokyaygın

-Uyuşukluk,yorgunluk

-Huzursuzluk

-İştahartması

-Sersemlik

-Ellerdetitreme

-Başağrısı

-Bulantı

-Kiloartışı

-Cinselistekbozuklukları,erkeklerdesertleşmesorunları

-Ağızkuruluğu

-Terlemedeartış

-Kabızlık

-Görmeileilgiliuyumbozuklukları,bulanık görme

-İdraryapmabozukluğu

Yaygın

-Zamanı,yerivekişilerideğerlendirmebozukluğu (oryantasyon kaybı)

-Hayalgörme(halüsinasyonlar)-özellikleyaşlıveParkinsonluhastalarda

-Endişedurumları

-Huzursuzluk(ajitasyon)

-Uyku bozuklukları, uykusuzluk, kabuslar

-Aşırıruh halleri(mani, hipomani)

-Saldırganlık

-Kişilikkaybı

-Ağırlaşan depresyon

-Esneme

-Bilinçkaybı(deliryum)

-Konuşmabozuklukları

-Uyuşma,karıncalanma(parestezi)

-Kaszayıflığı, kaslarıngerilmesi

-Düşük kan basıncı,çarpıntı,kalp rahatsızlığı

-Kusma

-Karın bölgesirahatsızlıkları

-İshal(diyare)

-İştahazalması

-Alerjik derireaksiyonları(deridöküntüsü, ürtiker)

-Işığahassasiyet

-Kaşıntı

-Göğüsbüyümesivememedensütgelmesi(galaktore)

-Tatduyusu bozuklukları

-Kulak çınlaması

-Sıcakbasması

-Gözbebeğindebüyüme(midriyazis)

-Hafızavedikkatbozukluğu

-İdraryapamama

-Transaminazdenilenenzimlerdeartış

-Kaslardagerilme(kashipertonisi)

Yaygınolmayan

-Psikolojik belirtilerin canlanması(aktivasyonu)

-Nöbet

-Hareketbozukluğu,sendeleme

-Kan basıncındaartma

Çokseyrek

-Yüksek ateş

-Sarılıkileveyasarılıkgörülmeksizinkaraciğeriltihabı(derideveyagözünbeyaz

kısmındasararma)

-Su toplama(ödem)

-Saçdökülmesi

-Kandabirtakımbozukluklar(Lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, eozinofili)

-Deridekanama, morarma

-Göztansiyonu (glokom)

-Tansiyon düşmesidahilbirtakımsistemikreaksiyonlar

-Beyinçizelgesinde(elektroensafalogram)anormallikler

-Açık renkliidrar

Bilinmiyor

-İntihardüşüncesiveeğilimi

-Acelecilikhissi,tekrareden, istemsiz, manasızhareketler

-Kaslardaaksaklık

-Kandaprolaktinhormonuseviyesininartışıveserotoninsendromu(beyindeserotonin

hormonununartışı.Ajitasyon,karışıklık,ishal,yüksekateş,kanbasıncınınyükselmesi,

aşırıterlemehızlıkalpatımıgibibelirtilergösterir.)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunu

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

5.ANAFRANİL’insaklanması

ANAFRANİL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Cnin altındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraANAFRANİL’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizANAFRANİL’i

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:TeofarmaİstanbulTıbbiMaddelerTic.Ltd. Şti.

Büyükderecad. CemalSahirsok. UrfalıİşMerkeziNo:10 Kat:1 Şişliİstanbul

Üretimyeri:AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş

HoşderemevkiTunçcad. No:3

BahçeşehirBüyükçekmeceİstanbul

Bu kullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.

Document Outline