AMPISID 500 MG IM/ IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMPISID 500 MG IM/ IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMPISID 500 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/34
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-10-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA

TALiMATI

AMPiSiDo

IM/IV

Enjektabl

igeren

Flakon

Damar

iqine

/ Kas iqine

uygulanrr.

Steril-Apirojen

Etkin

madde:

flakon

ampisilin

(ampisilin

sodyum olarak)

sulbaktam

(sulbaktam

sodyum

olarak)

igerir.

Eritici

olarak

enjeksiyonluk

igerir.

Yordtmct

moddeler:

Mevcut

depil.

ilacr

kullanmaya

baglamadan

iince

KULLANMA

TALiMATINI

dikkattice

okuyunuz,

giinkii

sizin

igin

iinemli

bilgiler

igermektedir.

kullanmo

talimatmr

saklaytntz. Daha sonra

tekrar

okumaya

ihtiyag duyabilirsiniz.

EEer

ilave

sorulanntz

olursa liitfen doklorunuza

veyo eczactruza

daruStruz.

ilaQ

kisisel

olarok

sizin

iqin

reEete

edilmiStir. baskalanna

vermeyiniz.

ilocm

kullantmt srosmda

doldora

veya

hastaneye

gilriEinizde

doktorunuza

bu ilact

andt[m

Bu talimatto

yaalanlara

oynen uyunuz.

ilaq

hakhnda

size

i)nerilen

dozun

d\tnda

yfiksek

veya

dfrS k

kullanmoytntz.

.lMPiSio

nedir

igin

kullan

AMPiSiD'i

kullanmadan

6nce

dikkat

edilmesi

gerekenler

3.,aAPiSiO nas kullan

Olat

etkiler

nelerdir?

AMPiSID'in

soklanmost

Baghklan

almaktadlr.

AMPiSiD

nedir

igin

kullanrlrr?

AMPISID

penisilin

antibiyotikleri

verilen

ilag

grubuna

aittir.

Ampisilin

sulbaktam

isimli

aktif

maddenin

bilegimidir.

Sulbaktam

penisiline

direngli

bakterilere

karqr

etkinlikte ampisiline

yardrm

eder.

AMPiSID

enjeksiyon

igin

beyaz

krnk-beyaz

arasr

renkte

igeren

flakonda

sunulmaktadrr.

AMPiSID

duyarh

mikroorganizmalann

neden

oldulu

siniizit

(yiiz

kemiklerinin

iEindeki

hava

boqluklannrn

iltihabr).

otitis

media

(orta

kulak iltihabr),

epiglottit

(nefes

borusu

kapakgrgr

iltihabr).

pndmoni

(akcifier

iltihabr)

dahil

iist

solunum

yolu

enfeksiyonlan;

idrar

yolu

enfeksiyonlan ve

piyelonefiit

(idrar

yollan

bdbrekte

geliqen

iltihap);

peritonit

(kann

zan iltihabr). kolesistit

(safra

kesesi

iltihabr). endometrit

(rahim

tabakasrmn

iltihabr)

pelvik

seliilit

dahil

intraabdominal

(kann

igi)

enfeksiyonlar;

bakteriyel

septisemi

(bakterilerin

kana

gegmesi

sonucunda

ateg

titremeye

neden

olan

hastahk);

deri

yumugak

doku.

kemik

eklem

enfeksiyonlan

gonokok

(bel

sofiukluluna

neden

olan

mikroorganizma)

enfeksiyonlanmn

tedavisinde

kullanrhr.

Bu Kullanma Talimatrnda

AMPISiD

abdominal

(kann)

veya

pelvik

(kadrnlarda

cinsiyet organlanrun

aldrlr

bdlge) cerrahi miidahale

yaprlan

periton

kontaminasyonu

(kann

zanmn

iltihaplanmasr)

ihtimali

olan

hastalarda

ameliyat

sonrasl

yara

enfeksiyon

olasrhlrm

azaltmak

amacryla

ameliyat

dncesinde de

kullanrlabilir.

AMPISiD.

gebelilin

sonlandrnlmasr

veya

sezaryen

ameliyatl

sonrasr

iltihabik

durumu azaltmak amacryla

korunma

igin

kullanrlabilir.

AMPiSiD'i

kullanmadan

iince

dikkat

edilmesi

gerekenler

AMPiSiD'i

agafrdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

E!er,

Ampisilin

ve/veya sulbaktama

karqr aqrn

duyarhhfirmz

varsa

Daha dnceden

herhangi

penisiline

allerjik

reaksiyon

g6sterdiyseniz

Hamileyseniz

veya

emziriyorsaruz

Bula$rcr

mononiikleoz

(virtislerden

kaynaklanan

hastahk)

herpetik

virus

kaynakh enfeksiyona sahipseniz

AMPisiD'i

aEafirdaki

durumlarda

DiKKATLi

KULLANINIZ

E!er;

Sefalosporin

veya

diler

alerjenlere

kargr daha 6nce

agm duyarhhk

reaksiyonlan

96sterdiyseniz

Tedaviniz

srrasrnda

viicudunuzun

herhangi

yerinde

enfeksiyon

geligirse

Tedaviniz

srrasrnda

ishal

geligirse

YenidoEantedavisindekullantlacaksa

Bdbrek.

karaciler

veya kan

bozuklulunuz

varsa

uyanlar

gegmiqteki

herhangi

diinemde

dahil

olsa

sizin

igin

geqerliyse

lttfen

doktorunuza

dantqtntz.

AMPiSiD'in

yiyecek

igecek

ile kullanrlmasr

Uygulama

yiintemi

aqrsrndan

yiyecek ve

igeceklerle

etkilegimi

yoktur.

Hamilelik

kullanmodan

dnce

doktorunuza

veyo eczacmtza

dantsmv.

Hamileyseniz,

doktorunuz dnermedikge

AMPiSiD

almaytnrz.

Tedaviniz

srrasmda hamile

oldudunuzu

fark

ederseniz hemen

dohorunuza

veya eczacmtzo

dorustntz.

Emzirme

ilaa

kullonmadan

itnce

doklorunuza

veyo

eczacmtza

dantsmtz-

Doktorunuz taraftndan

6nerilmedili

miiddetqe

emzirme

ddneminde

AMPiSiD

kullanmayrnrz.

Araq

makine

kullanlml

Arag

ve makine

kultamm

yetenegi

iizerine

etkisi

gdzlenmemiqtir.

AMPiSiD'in

iqerilinde

bulunan

bazr

yardrmcr

maddeler

hakkrnda

6nemli

bilgiler

eMPiSiD

(500

mg ampisilin

sulbaktam)

yaklagrk

57.5

(2.5

mmol)

sodyum

igerir.

durum,

kontrollti

sodyum diyetinde

olan

hastalar

igin

6niinde

bulundurulmahdrr.

Difier ilaglar ile

birlikte

kullanrmr

Allopurinol

(iirik

asit

miktannr

azaltan

ilag)

ile birlikte

uygulandrgnda

viicudunuzda

ddkiintii

olu$abilir.

Aminoglikozidler ile

birlikte

uygulanacaksa

saatlik

farkh

bdlgelerden

uygulanmahdrr.

Antikoagiilanlar

(kan

prhtrlagmasrnr

dnleyen

ilaglar)

birlikte

aldrlrnzda

penisilinler,

prhtrlagma

hiicrelerinin

fonksiyonlannda

testlerinde

deligiklile

neden

olup

kanamayr

artlncl

etki

yapabilir.

Kloramfenikol,

eritromisin, siilfonamidler

tetrasiklinler

gibi

antibiyotik

ilaglar,

penisilinlerin

bakteri

dldUriicii

etkilerini

engelleyebilir

nedenle

zamanlr

tedaviden kagrnmak

gerekir.

Metotreksatr

(kanser

ve iltihaph

eklem

romatizmasrnda

kullanrlan

ilag)

AMPiSiD

birlikte

kullanryorsanrz,

diler

ilacrmzrn

etkinliii

artabilecelinden

yakrndan

takip

edilmelisiniz.

Ostrojen hormonu igeren

alrzdan

ahnan

dolum

kontrol ilaglan

ampisilin

aldrlrnrzda

dolum

kontrol

ydntem

etkinliginiz

azalabilir ve bu

nedenle

deiigik

ilave

dolum

kontrol

ydntemi

kullanmanrz

gerekir.

Probenesid

(iirik

asit

atrhmrm artrran

ilag) alrzdan

ahnan

AMPiSiD'in

toksisite

riskini

artrrabilir,

doktorunuz

tarafindan

dzellikle

birlikte

verilmediyse,

aynr

zamanda

kullanmayrnrz.

AMPiSID

bazr

laboratuvar

testlerini etkileyebilir

yaprlan

testte

yanhg

pozitif

glikoztiri

(idrarda

qeker

saptanmasr)

saptanabilir.

E[er

regeteli

regetesiz

herhangi

ilaa

anda

kullanryorsoruz

veyo

zamanlarda kullandmtz

liitfen

doktorunuzo

veya

eczactntzo

bunlar

hakhnda

bilgi

veriniz.

AMPiSID

nrsrt

kull.nftr?

Uygun

kullanrm

doz./uygulama

srkhlr

igin

talimatlar:

AMPiSiD'i

zaman,

olarak

doktorunuzun

sdytedili

gekilde

kullammz.

Emin

delilseniz

doktonrnuzr

veya

eczacrmza damgrnrz.

Sahip

oldulunuz

veya

korunmamz

gereken

enfeksiyonun

tiiriine

baih

olarak

ilacrruzrn

dozunu

uygulama

srkh[rnr

doktorunuz

belirleyecektir.

Olalan

agalrdaki

gekildedir:

EriSkinlerde:

6-8 saatlik

aralara

biiliinerek

giinde

1.5-12

g'drr.

$iddetli

olmayan

enfeksiyonlar

saatte

uygulama

tedavi

edilebilir.

Uygulama

srkhlr

aynr

zamanda

kibrek

fonksiyonlanna

bathdrr.

Ameliyat

enfeksiyonlanm

dnlemek amacryla

anestezi

baqlangrcrnda

1.5-3

AMPiSID

verilir.

saat

tekrarlanabilir

aksi

gerekmedikge

ameliyattan

saat

sonra

durdurulur.

Komplike

olmayan

gonore

tedavisinde

oral

probenesid

beraber

AMPiSiD

flakon)

tek doz olarak

verilebilir.

Uygulama

yolu

metodu:

Enjeksiyon

igin

gdzelti

hazrrlandrktan

sonra

AMPISiD

doktorunuz

veya

hemgireniz

tarafindan

enjeksiyon

(uygulama

yerinde

olmasrndan kagrnmak

igin

genellikle

steril

lidokain

solflsyonu

kangtrnlrr)

veya

damar

enjeksiyon

dakika

siiresince) veya

damar

igi infiizyon

l5-30

dakika

siiresince)

yoluyla

uygulamr.

De[iqik

gruplarr:

Qocuklarda

kullanrmr:

aynr

zarranda

gocugun

alrrhlrna

balhdrr.

Olalan

doz 6-8 saatlik

aralara

bdltnmiig

halde

gtinde

mg/kg'drr.

Yeni dolanlarda

(dzellikle

erken dofianlarda)

hayatrn

haftasrnda

tavsiye

edilen

doz,

saatte

bdliinmiiq

dozlar halinde

mg/kg/giin'diir.

Ozel

kullanrm

durumlarr:

Bdbrek

yetmezlili/

Karacifier

yetmezlili

Eler

ciddi

bdbrek

yetmezlifiniz

varsa

doktorunuz

ilacmrzr daha

srkhkta

uygulayacaktrr.

EEer

AMP|SLD'in etkisinin

giiclii

veya

zaytf

olduguna

dair

izleniminiz

vorsa

doktorunuz

veya

eczacmE

konusunuz.

Kullanmanz

gerekenden

daha fazta

AMPiSiD

kullandrysanu:

AMPISID

size

trbbi

gatzetim

altrnda

verilecefinden,

ilacrruzr

kerede

fazla

miktarda

almanrz

beklenmez.

Ancak

AMPiSiD'i

fazla

dozlarda

aldrlrnrzr

dii$iini.iyorsaruz

doktorunuz

veya

hemgirenizle konugunuz.

AMPisiD'den

kullanmonu

gerekenden

fazlasmt

kullanmrssaruz

dohor

veya

eczact

konuSunuz.

AMPiSiD'i

kullanmayr unutursanv

AMPiSID

salhk

personeli

tarafindan

uygalanacalr

igin

dozunuzun unutulmasr beklenmez

bununla

birlikte

dozunuzun

unutuldugunu

diigiiniiyorsamz doktorunuz

veya hemgirenizle

konugunuz.

Unutulan

dozlarr

dengelemek

iqin

gift

almaytntz.

AMPiSiD

tedavi sonlandrnldrfrnda

oluqabilecek

etkiler

Tedavi doktorunuzun

belirttili

siire boyunca

devam

etmelidir.

Eler

tedavi

vaktinden

6nce

kesilirse enfeksiyon

yeniden

baqlayabilir

veya

daha

kdti.iye

gidebilir.

Olasr

etkiler

nelerdir?

Tiim

ilaglar

gibi,

AMPiSiD'in

igerilinde

bulunan

maddelere kargr

duyarh olan

kigilerde

etkiler

olabilir.

Diler

enjeksiyonluk

antibiyotiklerde

oldulu

gibi.

gdzlenen

belli

bagh

istenmeyen

etki,

6zellikle

uygulamada enjeksiyon

yerindeki

alndrr.

sayrda hastada

damar

kullanrmdan sonra

flebit

(toplardamar

iltihabr)

veya

enjeksiyon

yerinde

reaksiyon

geli;mi$tir.

gtizlenen yan

etkiler

anormal karacifier

enzimleri,

bilirubini

idrar tetkiki

sonuglandrr.

Kansrzhk,

prhtrlagma

bozukluklan,

delerlerinde bozukluklar

Nefes almada

giiglik

Gdgiiste

srkr$ma

Gdz kapaklannda,

yiiz

dudaklarda

giqme

Tiim

viicutta

klrmlzl,

kagrnan

benekler

Ciltte

giglik

ASln duyarhhk

reaksiyonu

agrn

duyarltltk

reaksiyonuna

balh

qok.

Sersemlik/uyku

hali.

Bulantr. kusma, ishal, ince

kahn

balrrsalrn

birlikte

iltihaplanmasr.

uzun

si.ireli

antibiyotik

kullanrmrna

balh

kanh, sulu

ishalle

seyreden barsak

iltihabr

Sanhk,

anormal

karaciler

fonksiyonu

Ddkiintii,

kagrntr

diler

deri

reaksiyonlan

Nadir

olarak

ciltte

gevresinde

oturmasr,

giqlik

krzankhkla

seyreden

iltihap

(Stevens-Johnson

sendromu,

epidermal

nekroliz)

i$tahsrzhk,

agrn susama,

kusma

seyreden

biibrek iltihabr

(intersitisyel

nefrit)

KaraciEer enzimlerinde, kan

laboratuar

delerlerinde

de[igiklikler

istenmeyen

etkilerin

go[u

tedavi

kesildilinde

normale ddner.

Seyrek

olarak

havale

(konWlziyonlar)

b<ibrekte

iltihap

raporlanmrgtr.

Eder bu

kullanma

talimottnda

bahsi

gegmeyen

herhangi

etki

karS

asrsantz

dohorunuzu

veyd

eczacmzt

bilgilendiriniz.

AMPisiD'insaklanmasr

AMPiSiD'i

gocuklann

gdremeyece[i,

erisemeyece$i

yerlerde

ambalajmda

saklaytnz.

kullanma

tarihiyle

uyumlu olarak

kullanlnrz

Flakonlar

25oC'nin

altlndaki

srcakhlrnda

saklanmaltdr.

intramuskiiler

uygulama

igin

konsantre

soliisyon

hazrrlandrktan

sonra

saat

iginde

kullamlmaltdtr.

Eler

iiriinde

ve/veya ambalajrnda

bozukluklar

fark

ederseniz

AMPiSiD'i

kullanmaytntz.

Ambalajdaki

kullanma tarihinden

sonra

AMPiSiD'i

kullqnmqymE.

Ruhsat

sahibi:

Mustafa Nevzat

ilaq

Sanayii

A.$.

Prof.

Biilent

Tarcan

Sok.,

Pak i9

Merkezi

5/1, 34349

Gayrettepe/istanbul

Mustafa Nevzat

ilaq

Sanayii

A.g.

(obangegme

Sanayi

Cad.

13,34196

Yenibosna/istanbul

Uretim

yeri:

kullonmo

talimafi

.

tarihinde onaylanmrstr.

A$AGIDAKI

BiLGiLER

ILACI

UYGULAYACAK

SAGLIK

PERSONELi

iQiNDiR

Sulandrrma

bilgisi:

Agalrdaki diliisyon

kullanlabilir.

AMPiSID

enjeksiyonluk

steril su

veya uyumlu

oldulu

soliisyonla

sulandrnlmahdtr.

Oluqabilecek

kdpiiklerin

kaybolmasr

gdziiLndiiliiniin

gdzle

tetkiki

igin

siire

brrakrlmahdrr.

dakikadan

daha

uzun

siirede bolus enjeksiyonu

olarak veya

daha

biiyiik

diliisyonlarda

l5-30

dakika siireli

intravendz

infiizyon

halinde

verilebilir.

intravendz inftizyon

iqin

deligik

g<iziiciilere

ait kullanma

siireleri agalrda

gdsterilmiStir.

Ampisilin+Sulbaktam

Toplamdoz

embalaj

Egdeler

Dozlar

(mg) (mg)

(flakon)

Qtiziicii

Ampisilin/sulbaktam

Konsantrasyonu

Enjeksiyonluk

steril

mg/ml'ye

kadar

mglml

mg/ml'ye

kadar

izotonik

sody.um

klortir

mg/ml'ye

kadar

mglml

mglml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml

l5-30

mg/ml

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

mg/ml'ye

kadar

Qdziicii

Maksimum

Hacmi

(ml)

Konsantrasyon

(mglml)

Sodyum

laktat

Soliisyonu

Dekstroz/su

Dekstrozl0.45

NaCl

invert

qeker/su

Laktath

ringer

solilsyonu

Kullamm

siiresi

8 saat

25oc'de

saat

4oC'de

sa€,t

4"C'de

saat

25oC'de

saat

4oc'de

saat

4oC'de

8 saat

25oc'de

8 saat

4oC'de

saat

25oc'de

saat

25oC'de

saat

4oC'de

saat

25oC'de

saat

4oC'de

saat

25oc'de

saat

4oC'de

saat

25oc'de

saat

4oC'de

AMPISiD

derin intramuskiiler

enjeksiyon

olarak

uygulanabilir;

intramuskiiler

uygulamada

olursa

sulandrrmada

anhidrdz

lidokain

hidrokloriiriin

steril

enjeksiyonluk

soliisyonu

kullanrlabilir.

intramuskiiler uygulama

igin

konsantre

soliisyon

haztrlandrktan

sonra

saat

iginde

kullarulmahdrr.

Gegimsizlikler

Sulbaktam

sodyum

birgok

soliisyon

gegimlidir.

Ampisilin

sodyum

dekstroz

diger

karbonhidratlan

igeren

soli.isyonlar

iginde

daha

dayanrkhdrr

tiriinleri

veya

protein

hidrolizatlan

ile kangtrnlmamaltdtr.

AMPiSiD

aminoglikozidler

in-vitro

olarak

birbirlerini

inaktive ettiklerinden

aynr

gdziiciide

kanqtrnlarak

verilmemelidir

aminoglikozid

birlikte

kullamlmast

gerektiEinde

preparatlar

haztrlanmalt

biilgelere

uygulanmahdrr.