AMPISID 1 G IM ENJEKTABL FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMPISID 1 G IM ENJEKTABL FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMPISID 1 G IM ENJEKTABL FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 170/62
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-08-1994
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLAIIMA TALIMATI

AMPiSiD

Enjektabl

iqeren

Flakon

igine

uygulanrr.

Etkin

madde:

Her flakon

1000

ampisilin

(ampisilin

sodyum

olarak)

sulbaktam

(sulbaktam

sodyum

olarak)

iqerir.

eritici

ampul

enjeksiyonluk

distile

lidokain

hidrokloriir

igerir.

Yardtmu

maddeler:

Mevcut depil.

ilacr

kullanmaya

baglamadan

tince

KULLANMA

TALiMATIM

dikkatlice

okuyunuz,

gfinki

sizin igin 6nemli

bilgiler

igermektedir.

Kullanma talimaltnr

sakloyrnrz.

Daha sonra

tekrar

okumaya

ihtiyag

duyabilirsiniz.

Eger

ilave

sorulanntz olursa

liitfen

doktorunuza

veya

eczacmtza

danrymtz.

ilac

ki$isel

olarak

sizin

iEin

reqete

edilmistir,

baskalanna

vermeyiniz.

ilaan

kullonmr

strasmda

doktora

veya

hostaneye

gitti$inizde

doktonmuza

ilact

talimatta

onlara

aynen

uyunw.

ilaq

hakhnda

size

dnerilen

dozun

drsrnda

ksek

veya

kullanmaytntz.

lMPiSiD

nedir

igin

kullan

AMPiS|D'i

kullanmadan

6nce

dikkat

edilmesi

gerekenler

AMPISiD

nasrl

kullaruhr?

Olat

etkiler

nelerdir?

AMPIS|D'in

saklanmosr

Baghklarr

almaktadlr.

AMPiSiD

nedir

ve ne

igin

kullanrlrr?

AMPiSID

penisilin

antibiyotikleri

verilen

ilag

gnrbuna

aittir.

Ampisilin

sulbaktam

isimli

aktif

maddenin

bileqimidir.

Sulbaktam

penisiline

direnqli

bakterilere

kar;t

etkinlikte

ampisiline

yardrm

eder.

AMPISiD

enjeksiyon

igin

beyaz

krrrk-beyaz

arast

renkte

iqeren

flakonda

sunulmaktadrr.

AMpiSiD

duyarh mikroorganizmalann

neden

oldulu

siniizit

(yiiz

kemiklerinin

igindeki

hava

bogluklarrnrn

iltihabr).

otitis

media

(orta

kulak

iltihabr),

epiglottit

(nefes

borusu

kapakgrlr

iltihabr),

pndmoni

(akciler

iltihabD

dahil

iist

solunum

yolu

enieksiyonlan;

idrar

yolu

enfeksiyonlan

piyelonefrit

(idrar

yollan

bObrekte

gelipn

iltihap);

peritonit

(kartn

zan iltihabr),

kolesistit

(safra

kesesi

iltihabr),

endometrit

(rahim

tabakasrnrn

iltihabr)

pelvik

seliilit

dahil

intraabdominal

(kann

igi)

enfeksiyonlar;

bakteriyel

septisemi

(bakterilerin

kana

gegmesi sonucunda

ate$

ve titremeye

neden olan

hastalrk);

deri

ytmugak

doku,

kemik

eklem

enfeksiyonlarl

gonokok

(bel

soluklu[una

neden

olan

mikroorganizma)

enfeksiyonlanntn

tedavisinde

kullantlrr.

Kullanma

Talimatlnda

AMPiSiD

abdominal

(karrn)

veya

pelvik

(kadrnlarda

ig cinsiyet organlannrn

aldlEr

bdlge)

cenahi

miidahale

yaprlan

periton

kontaminasyonu

(karrn

zarrnrn iltihaplanmasr)

ihtimali olan

haslalarda

ameliyat

sonrasr

yara

enfeksiyon

olasrhlrnr

azaltmak

amacryla

ameliyat

iincesinde de

kullanrlabilir.

AMPiSiD.

gebelilin

sonlandrnlmasr

veya

sezaryen

ameliyatr

sonrasr

iltihabik

durumu azaltmak

amacryla

korunma igin

kullanrlabilir.

AMPiSiD'i

kullanmadan

6nce

dikkat

edilmesi

gerekenler

AMPisiD'i

a$afrdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eler,

Ampisilin

ve/veya

sulbaktama

karqt agtn

duyarhh[rnrz

varsa

Daha

6nceden

herhangi

penisiline

allerjik

reaksiyon

g<isterdiyseniz

Hamileyseniz

veya

emziriyorsanrz

Bulatrcr

mononiikleoz

(viriislerden

kaynaklanan

hastahk)

herpetik

virus

kaynakh enleksiyona

sahipseniz

AMPiSiD'i

a$agrdaki

durumlarda

nixxlfli

KULLAI\rNIZ

Eter;

Sefalosporin

veya

diler

alerjenlere kargr daha

6nce

aqrn duyarhhk

reaksiyonlarr

96sterdiyseniz

Tedaviniz

srrasrnda

viicudunuzun herhangi

yerinde

enfeksiyon

geligirse

Tedaviniz

srrasrnda

ishal

geligirse

Yenido[antedavisinde

kullanrlacaksa

B0brek.

karaciler

veya

bozuklupunuz

varsa

uyanlar

gegmigteki

herhangi

d6nemde

dahil

olsa

sizin

igin

geqerliyse

liitfen

doktorunuza

danrgrnz.

AMPiSiD'in

yiyecek

ve igecek

ile kullanrlmasr

Uygulama

ydntemi

aqrsrndan

yiyecek

ve igeceklerle

etkilegimi

yoktur.

Hamilelik

ilacr

kullanmadan

dnce

dohorunuza

veya

eczacmtza

darustruz.

Hamileyseniz,

doktorunuz

Onermedikge

AMPiSiD

almaytnz.

Tedaviniz

srrasrnda

hamile

oldu[unuzu

fark

ederseniz hemen

doktorunuza

veyel

eczacmtzo

danrstruz.

Emzirme

ilaa

kullanmadan

dnce

doktorunuza

veya eczacmrza

danrsmrz-

Doktorunuz

taraftndan

6nerilmedili

miiddetge

emzirme

ddneminde

AMPiSiD

kullanmayrnrz.

Arag

makine

kullantml

Araq

makine

kullanrm

yetene!i

iizerine

etkisi

gdzlenmemiqtir.

AMPiSiD'in

igerifinde

bulunan

bazr

yardrmcr

maddeler hakkrnda 6nemli

bilgiler

AMPISiD

(1000

mg ampisilin

500 mg

sulbaktam)

yaklagrk

mmol)

sodyum

igerh. Bu

durum,

kontrollii

sodyum

diyetinde olan

hastalar

igin

dntinde

bulundurulmahdrr.

Difer

ilaglar

birlikte

kullanrmt

Allopurinol

(iirik

asit

miktarrnr

azaltan

ilag)

birlikte

uygulandr[rnda

viicudunuzda

diikiintii

olugabilir.

Aminoglikozidler

birlikte

uygulanacaksa

saatlik ara

farklt

bdlgelerden

uygulanmahdtr.

Antikoagiilanlar

(kan

prhtrlagmasrn!

tinleyen

ilaglar)

birlikte

aldrlrnrzda

penisilinler,

prhtrlagma

hiicrelerinin

fonksiyonlannda

testlerinde

de[igikli[e

neden

olup

kanamayl

artrncl etki

yapabilir.

Kloramfenikol, eritromisin,

siilfonamidler

tetrasiklinler

gibi

antibiyotik

ilaglar,

penisilinlerin

bakteri

dldiirucii

etkilerini

engelleyebilir

nedenle

zamanh

tedaviden

kaqtnmak

gerekir.

Metotreksatr

(kanser

iltihaph

eklem

romatizmastnda

kullanrlan

ilaq)

AMPiSiD

ile birlikte

kullanryorsanz,

diler

ilacrnrzrn

etkinliEi

artabilecelinden

yaktndan

takip

edilmelisiniz.

Ostrojen

hormonu

igeren

altzdan

ahnan

dolum

kontrol

ilaglan

ampisilin

aldrlrnrzda

dofium

kontrol

ydntem

etkinliginiz

azalabilir

nedenle

deli;ik

ilave

dofum

kontrol

yontemi

kullanmanrz

gerekir.

Probenesid

(iirik

asit

atrhmrnr

artrran

ilaq)

alrzdan

ahnan

AMP|SiD'in

toksisite

riskini

artrrabilir,

doktorunuz taraftndan

6zellikle

birlikte

verilmediyse,

aynl

zamanda

kullanmayrnrz.

AMPiSID

bazr

laboratuvar

testlerini

etkileyebilir

yaprlan

testte

yanhg

pozitif

glikoziiri

(idrarda

qeker

saptanmasr)

saptanabilir.

Eler

reqeteli

reqetesiz

herhangi

ilacr

anda

kullanryorsaruz

veya

zanranlarda

kullandmrz

liitfen

doklorunuza

reyo

eczacrnua

bunlar

hakktnda

bilgi

veriniz.

AMPisiD

nasrl

kullanrhr?

Uygun

kullanrm

dozluygulama

srkhfr

igin

talimatlar:

AMPiSiD'i

zaman,

olarak

doktorunuzun

siiyledifi

gekilde

kullanrnrz.

Emin

delilseniz

doktorunrrza

veya eczaclntza

dantgtntz.

Sahip

oldulunuz

veya

korunmantz

gereken

enfeksiyonun

tiiriine

balh

olarak

ilactnztn

dozunu

uygulama

stkltltnt

doktorunuz

belirleyecektir.

Olalan

agagrdaki

gekildedir:

EriSkinlerde:

6-8 saatlik

aralara

txiliinerek

giinde

1.5-12

g'drr.

$iddetli

olmayan

enfeksiyonlar

saatte

uygulama

tedavi

edilebilir.

Uygulama

srkhlr

aynr zamanda

bObrek

fonksiyonlarlna

balhdrr.

Ameliyat

enfeksiyonlannr dnlemek

amacryla anestezi

baflangrcrnda

1.5-3

AMPiSiD

verilir.

saat

ile tekrarlanabilir

aksi

gerekmedikge

ameliyattan 24

saat

sonra

durdurulur.

Komplike

olmayan

gonore

tedavisinde

oral

probenesid

beraber

AMP|SiD

flakon)

olarak

verilebilir.

Uygulama

yolu

metodu:

Enjeksiyon

igin

gdzelti

hazrrlandrktan

sonra

AMPiSiD

doktorunuz

veya

hemqireniz

tarafindan

enjeksiyon

yoluyla

uygulanrr.

Lidokain

eriyi[i

asla

damar

igine

uygulanmamahdrr.

Depigik

gruplan:

Qocuklarda

kullanlmr:

aynr

zamanda

gocu[un

alrrh[tna

bafihdrr.

Ola[an

doz 6-8 saatlik

aralara

bdliinmti$

halde

giinde

mg/kg'drr.

Yeni

do[anlarda

(dzellikle

erken

dofanlarda)

hayatrn

haftasrnda

tavsiye edilen

doz,

saatte

bir bdliinmiiq

dozlar halinde

mg/kglgiin'diir.

6zel

kullanrm

durumlarr:

BSbrek

yetmezlili/

Karaci[er

yetmezli!i

Eler

ciddi

kibrek

yetmezli[iniz

varsa

doktorunuz

ilactnzt

daha

srkhkta

uygulayacaktrr.

EEer

AMPiSiD'in

etkisinin

giiqlii

veya

zayrf

oldufiuna

dair

izleniminiz

varsa

dohorunuz

veya

eczauntz ile

konustmuz.

Kullanmanrz

gerekenden

daha fazla

AMPiSiD

kullandtysanz:

AMPiSiD

size

trbbi

g6,zetim

altrnda

verilecelinden.

ilacrnrzr

kerede

fazla miklarda

almanrz

beklenmez.

Ancak

AMPiSiD'i

fazla

dozlarda

aldrlrnrzr

diigiintiyorsanrz

doktorunuz

veya

hemgirenizle

konugunuz.

AMPisiD'den

kullanmantz

gerekenden

fazlasmr

kullanmtssaruz

doktor

veya eczacr

konusunuz.

AMPiSiD'i

kullanmayr unutursanu:

AMPiSiD salhk

personeli

lanftndan

uygalanacalr

iqin dozunuzun unutulmasl

beklenmez

bununla

birlikte

dozunuzun

unutulduEunu

dtigiiniiyorsanrz

doktorunuz

veya hemqirenizle

konugunuz.

Unutulan

dozlmr

dengelemek

iqin

gift

doz almayrnrz.

AMPiSiD

ile tedavi

sonlandrrrldrlrnda

olugabilecek

etkiler

Tedavi doktorunuzun

belimili

siire boyunca devam

etmelidir.

Eler

tedavi

vaktinden

Once

kesilirse enfeksiyon

yeniden

baqlayabilir

veya

daha

kdtiiye

gidebilir.

Olasr

etkiler

neler$r?

Tiirn

ilaglar

gibi,

AMPiSiD'in

igeri[inde

bulunan maddelere

karqr

duyarh

olan

kigilerde

etkiler

olabilir.

Diler

enjeksiyonluk antibiyotiklerde

oldulu

gibi,

gdzlenen

belli

baqh istenmeyen etki.

6zellikle

uygulamada

enjeksiyon

yerindeki

afrrdrr.

sayrda hastada

damar

kullanrmdan sonra

flebit

(toplardamar

iltihabr)

veya

enjeksiyon

yerinde

reaksiyon

geligmiqtir.

giizlenen yan

etkiler

anormal

karaciler

enzimleri, kan

bilirubini

idrar

tetkiki

sonuqlarrdrr.

Kansrzhk,

prhtrlaqma

bozukluklarr,

delerlerinde bozukluklar

Nefes almada

giigliik

GiiEiiste

srkrfma

kapaklanndq

yiiz

dudaklarda

gigme

Tiim

viicutta

krrmrzr,

kagrnan

benekler

Ciltte

giglik

Alln

duyarhhk

reaksiyonu

aqrrr

duyarhhk

reaksiyonuna

ba[h

gok.

SersemliVuyku

hali.

Bulantr,

kusma.

ishal. ince

ve kaltn balrrsalrn

birlikte

iltihaplanmast.

uzun

stireli

antibiyotik

kullanrmrna

ba!h

kanh, sulu ishalle

seyreden barsak

iltihabt

Sarrhk,

anormal

karaciler

fonksiyonu

Ddkiintti.

kagrntr ve

di[er

deri

reaksiyonlart

Nadir olarak

ciltte

giiz

gevresinde

oturmasl.

qiqlik

krzarrkhkla

seyreden

iltihap

(Stevens-Johnson

sendromu,

epidermal

nekroliz)

iitahsrzlk.

asrn

susama.

kusma

seyreden

Mbrek

iltihabr

(intersitisyel

nefrit)

KaraciEer

enzimlerinde,

laboratuar

defierlerinde

deligiklikler

istenmeyen

etkilerin bir

golu

tedavi

kesildilinde

normale

ddner.

Seyrek

olarak

havale

(konviilziyonlar)

bdbrekte

iltihap

raporlanmtgttr.

E{er

kullannra talimalmda

bahsi

gegmeyen

herhangi

etki

ile kars

aqrsanrz

doklorunuzu

veya

eczac

lendiriniz.

AMPISiD'insaklanmasr

AMPiSLD'i

qocuklann

garemeyeceEi,

erisemeyece{i

yerlerde

ambalajmda

saklayrnrz.

kullanma

tarihiyle

uyumlu olarak

kullanlnz

Flakonlar

25"C'nin altrndaki

srcakh[tnda

saklanmahdrr.

intramuskiiler

uygulama

iqin

konsantre

soliisyon

haztrlandrktan

sonra

saat

iginde

kullanrlmahdrr.

E[er

iiriinde

ve/veya

ambalajrnda

bozukluklar

fark

ederseniz

AMPISiD'i

kullanmayrnlz.

Ambalajdaki

kullanma tarihinden

sonra

AMPiSiD'i

kullanmaytruz.

Ruhsat

sahibi:

iJretici:

Mustafa Nevzat

ilaq

Sanayii

A.$.

Prof.

Dr. Biilent

Tarcan

Sok.,

Pak ig

Merkezi

5/1. 34349

Cayrettepe/istanbul

Mustafa Nevzat

ilag

Sanayii

A.$.

Qobangepme

Sanayi Cad.

34196

Yenibosna/istanbul

kullanma

talimafi

.

tarihinde

onaylannnslrr.

A$AGIDAKI BiLCiLER

ILACI

LIYGULAYACAK SAGLIK PERSoNELI

iCiNDiR

Sulandrrma

bilgisi:

Aqalrdaki diliisyon kullanrlabilir.

Ampisilin+Sulbaktam

Toplam

Q6ziicii

Maksimum

Eqdeler

Dozlar

(mg) (mg)

Hacmi

(ml)

Konsantrasyon

(mg/ml)

1000

1500

AMPiSiD

derin

intramuskiiler enjeksiyon

olarak uygulanrr; intramuskiiler

uygulamada

afrr

olursa

sulandrrmada

anhidrdz

lidokain

hidrokloriiriin steril

enjeksiyonluk

soliisyonu

kullanrlabilir.

intramuskiiler

uygulama

igin

konsantre

soliisyon

hazrrlandrktan sonra

saat

iginde kullanrlmahdrr.

Gegimsizlikler

AMPiSiD

aminoglikozidler

in-vitro

olarak

birbirlerini

inaktive

ettiklerinden

aynr

gdziiclide

kanftrrrlarak

verilmemelidir

aminoglikozid

birlikte

kullanrlmasr

gerektilinde

preparatlar

hazrrlanmah

ve ayrr

biilgelere

uygulanmalldrr.

uygulama

iqin

konsantre

soliisyon

hazrrlandrktan sonra

saat

iqinde

kullanrlmaltdtr.