AMOKSILAV BID 1000 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMOKSILAV BID 1000 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMOKSILAV BID 1000 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 111/30
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-12-2001
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

AMOKSİLAVBID1000mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Herfilmtablette;875mgamoksisilineeşdeğeramoksisilintrihidrat,125mg

klavulanikasiteeşdeğerpotasyumklavulanatbulunur.

Yardımcımaddeler: Kolloidalsilikaanhidr,krospovidon,kroskarmelozsodyum,magnezyum

stearat,mikrokristalselüloz,hidroksipropilselüloz,etilselüloz,polısorbat80,trietilsitrat,

titanyumdioksit(E171),talk

Builacı kullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

oBukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

oEğerilavesorularınızolursa,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

oBuilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

oBuilacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

oButalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

______ yüksekveyadüşükdozkullanmayınız. _____________________________________

BuKullanmaTalimatında:

LAMOKSİLAVnedirveneiçinkullanılır?

2. AMOKSİLAV'ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AMOKSİLAVnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AMOKSİLAV’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AMOKSİLAVnedirveneiçinkullanılır?

AMOKSİLAV,genişspektrumlu(bakterivemikroplarınbirçokçeşidinekarşıetkili)bir

antibakteriyelilaçtır.

AMOKSİLAVBID1000mgfilmtablet,blisterambalajlarda,10adet,beyazilesarı-beyaz,

oblong,yuvarlakköşeli,biryüzüçentiklive875/125kabartmabaskılı,diğeryüzüAMC

kabartmabaskılıfilmtabletlerhalindedir.

AMOKSİLAV,aşağıdakidurumlardaAMOKSİLAV’aduyarlıbakterilerinnedenolduğu

bakteriyelenfeksiyonlarınkısasürelitedavisindeendikedir:

Tekrarlayanbademcikiltihabı,sinüzit,ortakulakiltihabıgibiüstsolunumyolu

enfeksiyonları

Kronikbronşitinakutalevlenmeleri,akciğeriltihabıgibialtsolunumyoluenfeksiyonları

İdraryoluiltihabı,üretra(idrarkesesi)iltihabı,böbreklerinbakteriyeliltihabıgibiüreme

organlarıveidraryollanileilgilienfeksiyonlar

Çıban,abse(irinkesesi),selülitveyaraenfeksiyonlarıgibideriveyumuşakdoku

enfeksiyonları

Dişabselerigibidişvedişetiileilgilienfeksiyonlar

Kanvedokulardabulunanbakteriveyatoksinlerebağlıdüşük,lohusalıkhumması,karın

içikanvedokulardabakteriveyatoksinlerinbulunması.

2.AMOKSİLAV’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AMOKSİLAV’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Betalaktamantibiyotiklerine(penisilinvesefalosporinlergibi)karşıaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz

Geçmişte,AMOKSİLAVveyapenisilintedavisinebağlısarılık/karaciğeryetmezliği

geçirdiyşeniz.

AMOKSİLAV

-1 aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğergeçmişte,penisilin,sefalosporinvediğeraleıjenlerekarşıaşınduyarlılıkhikayeniz

varsabunumutlakadoktorunuzasöylemelisiniz.

Eğerenfeksiyözmononükleoza(birenfeksiyonhastalığı)ilişkinbirşüphenizvarsa,

(AMOKSİLAVkullanımınıtakibengörülenkızamıkbenzeridöküntüenfeksiyöz

mononükleozileilişkiliolabilir.)

AMOKSİLAV’ıdoktorunuzuntavsiyeettiğisüreboyuncakullanınız.Uzunsüreli

kullanımızamanlaAMOKSİLAV’danetkilenmeyenorganizmalarınaşırıçoğalmasına

nedenolur(örn;mantar).

AMOKSİLAVuygulananbazıhastalardakanamavepıhtılaşmasüresindeuzamarapor

edilmiştir.Eğerkanınpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçilebirliktekullanacaksanızuygun

şekildeizlenmenizgerekir.

Eğerkaraciğeryetmezliğinizvarsa,

Seyrekolarakşiddetliolabilen,genelliklegeriyedönüşlüsafrakanallarmdanatılım

bozukluğunabağlısanlıkbildirilmiştir.Tedavininsonaermesindensonra6haftayakadar

belirtivesemptomlangörünmeyebilir,

Eğerböbrekyetmezliğinizvarsa,alacağınızdozböbrekyetmezliğininşiddetinegöre

ayarlanmalıdır.

Çıkanidrarmiktarıazalmışhastalardakristalüri(kumdökmek)görülmüştür.Budurumu

azaltmakiçinuygunmiktarsıvıalınmalıdır.

Buuyanlar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AMOKSİLAV’ınyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

AMOKSİLAVmidevebağırsakrahatsızlıklarıolasılığınıenazaindirmekiçinyemek

başlangıcındaalınmalıdır.

Hamilelik

ilacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındangerekligörülmediğitakdirde,gebelikesnasındaözelliklegebeliğinilk

üçayındakullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMOKSİLAV’ınikietkinmaddesideannesütünegeçer.Dolayısıylaemzirilenbebeklerde

ishalvemukozmembranlardamantarenfeksiyonugörülmeolasılığıvardır,bunedenle

emzirmeyikesmenizgerekebilir.Doktorunuzemzirmedönemindeamoksisilin/klavulanik

asit’insiziniçindoğrubirterciholupolmadığıkonusundakararverecektir.

Araçvemakinekullanımı

AMOKSİLAValerjikreaksiyonlar,sersemlikhali,havalegibiistenmeyenetkilereneden

olabilir.Buetkilersizdeoluşursa,etkilergeçenekadararaçvemakinekullanmayınız.

AMOKSİLAV’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Buğdayaalerjisiolanhastalarbutıbbiürünükullanmamalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AMOKSİLAV’labirlikteallopurinol(gutiçinkullanılır)alıyorsanız;alerjikderi

reaksiyonugelişmeolasılığınızartabilir.

Probenesidalıyorsanız(gutiçinkullanılır);doktorunuzAMOKSİLAVdozunuayarlama

kararıverebilir.

AMOKSİLAV’labirliktepıhtılaşmayıönlemeyeyardımedenilaçlar(varfaringibi)

alıyorsanız,fazladankantestleriyaptırmanızgerekebilir.

AMOKSİLAV,metotreksatın(kanseryadaromatizmahastalıklarınıntedavisinde

kullanılanbirilaç)etkigöstermebiçiminietkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.AMOKSİLAVnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinlerve12yaşüzeriçocuklariçin;

Hafifveortaşiddetlienfeksiyonlar:Gündeikikez625mgtablet

Şiddetlienfeksiyonlar:Gündeikikez1gtablet

Dişenfeksiyonlardadoz;

Yetişkinlerve12yaşüzeriçocuklar:5güngündeikikez625mgtablet

Tedavisüresi,tedavigözdengeçirilmeksizin14günüaşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenbütünolarakyutulmalıdır.Eğergerekirse,tabletlerikiyebölünebilir

veçiğnenmedenyutulur.

Sindirimsistemirahatsızlıklarınıenazaindirmekiçinyemekbaşlangıcındaalınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:AMOKSİLAV’mtabletformları12yaşvealtıçocuklariçin

uygundeğildir.BugrupçocuklariçinAMOKSİLAV’msüspansiyonformumevcuttur.

Yaşlılardakullanımı:Veribulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:Böbrekveyakaraciğerbozukluğunuzvarsadoz

ayarlamanızdikkatliyapılmalı,gerekirseazaltılmalıdır.

EğerAMOKSİLAV'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşun.

KullanmanızgerekendendahafazlaAMOKSİLAVkullandıysanız:

Sindirimsistemişikayetlerivesıvı-elektrolitdengesininbozulmasıgörülebilir.Sindirim

sistemişikayetleribelirtilereyönelikolarakvesu/elektrolitdengesinedikkatedilerektedavi

edilebilir.

AMOKSİLAVilebazıolgulardaböbrekyetmezliğineyolaçankristalürigörülmüştür.Bolsu

içilmelidir.

AMOKSİLAVdolaşımdanhemodiyalizileuzaklaştırılabilir.

AMOKSİLAV'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AMOKSİLAV’ıkullanmayıunutursanız

Eğerbirdozualmayıunutursanız,almayıhatırladığınızandaalınız.Ancakunuttuğunuzu

sonrakidozualmazamanındahatırlarsanız,unuttuğunuzdozutamamlamakiçinçiftdoz

almayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

AMOKSİLAViletedavisonlandınldığındakioluşabileceketkiler

AMOKSİLAV’ı,doktorunuzunsizesöylediğizamanmüddetincealmamzgerekmektedir.

KendiniziiyihissetsenizbileAMOKSİLAV’ıalmayıbırakmamalısınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAMOKSİLAV’miçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AMOKSİLAV’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Yüz,dudaklar,ağız,dilyadaboğazınşişerekyutkunmaveyanefesalmagüçlüğüneneden

olması(anjiyonörotiködem)

Deriüzerindeoluşandöküntü,kaşmtıyadakurdeşen,yüz,dudak,dilyadavücudundiğer

bölgelerininşişmesi,nefesdarlığı,hırıltılısolukalmayadasolukalmadazorlanmagibi

belirtilerlekendinigösterenaşınalerjikdurum(anafılaksi)

İlaçalındıktan7-12günsonradöküntü,ateş,eklemağrısıözelliklekolaltındakilenf

düğümlerininşişmesigibibelirtilerlekendinigösterenalerjikdurum(serumhastalığı

benzerisendrom)

Deriyüzeyininaltındaküçüknoktalarhalindekırmızıyuvarlakbeneklerinoluşması,

döküntüveyacilttemorluklannoluşmasıgibialeıjikreaksiyonlarlakendinigösteren

damariltihabı(aşınduyarlılıkvasküliti)

Dudak,göz,ağız,burunvegenitalbölgedeoluşanşiddetlikabartılarvekanamayla

belirginseyrekgörülenbirderihastalığı(Stevens-JohnsonSendromu)

Derideönceağrılıkızanklarlabaşlayan,dahasonrabüyükkabartılarladevamedenve

derinintabakahalindesoyulmasıilesonbulanciddiboyutlardakiderireaksiyonu.Bu

hastalığaateş,üşümenöbeti,kasağnlanvegenelrahatsızlıkhissieşlikeder.(Toksik

EpidermalNekrolizis)

İriniçerenküçükkabarcıklarileyaygınkırmızıciltdöküntüsü(Büllozdöküntülü

dermatit)

Derialtındaşişliklervekabarcıklarilekırmızı,pullu,döküntü(Akutgeneralize

ekzantemöz)

Seyrekgörülenyanetkiler:

Özellikleayaktabanındaveyaavuçiçindemeydanagelenkaşıntılı,kırmızı-morrenkte

lekeler,deriüzerindekurdeşenbenzerişişlikler,ağız,gözvegénital bölgedeaşın

hassasiyet,ateşveaşırıyorgunlukgibibelirtilerlekendinigösterenalerjikdurum(eritema

multiforme)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinAMOKSİLAV’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

en yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Ateş,şiddetliüşümenöbeti,boğazağrısıyadaağızdaülsergibienfeksiyonlann sık

meydanagelmesigibibelirtilerlekendinigösterenhastalık(geridönüşümlüagranülositoz)

Halsizlik,başağnları,egzersizyaparkensoluğunkesilmesi,başdönmesi,ciltteve

gözlerdesolgunlukvesararmagibibelirtilerlekendinigösterenkansızlık(hemolitık

anemi)

İlaçkullanımınabağlıgenelliklekanlı,sümüksüishal

Dilinrengininsiyahrenkolması

Böbrekhastalığı(interstisyelnefrit)

İdrardakristalleringörülmesi(kristalüri)

Midebulantısı,kusma,iştahkaybı,genelrahatsızlıkhissi,ateş,kaşınma,derideve

gözlerdesararmaveidrarrengindekoyulaşmailebelirginkaraciğerhastalığı(hepatit)

Derive/veyagözlerdesararma(kolestatiksanlık)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Dişrengindedeğişiklik.

Genelliklefırçalamailegiderildiğinden,iyibirağıztemizliğiiledişrengideğişimi

engellenebilir.

Aşırıhareketlilik

Kasılma,nöbetyadaçırpınma

Yaygınolmayanyanetkiler:

Başdönmesi

Başağnsı

Sindirimgüçlüğü

Deridedöküntü

Kaşıntı

Kurdeşen

Yaygıngörülenyanetkiler:

Mukozalarıvecildietkileyenbirtürmantarenfeksiyonu(mukokutanözkandidiyazis)

İshal

Bulantı

Kusma

BunlarAMOKSİLAV’ınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AMOKSİLAV’ınsaklanması

AMOKSİLAV'ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdemuhafazaediniz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraAMOKSÎLAV’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

SandozİlaçSan.veTie.A.Ş.

KüçükbakkalköyMah.ŞehitŞakirElkovanCad.

No:15A34750Ataşehir/İstanbul

Üretici:

LekPharmaceuticalsd.d.

Perzonali47Prevalje/Slovenya

Bukullanmatalimatıgg.aa.yyyytarihindeonaylanmıştır.