AMOKLAVIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMOKLAVIN ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMOKLAVIN ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525288196
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 15

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AMOKLAVİN ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 5 ml’de:

Amoksisilin (Amoksisilin trihidrat olarak)

600 mg

Klavulanik asit (Potasyum klavulanat olarak)

42.9 mg

Yardımcı maddeler:

Her 5 ml’de:

Kırılmış Sodyum Sakkarin

11.50 mg

Mikrokristalin Selüloz ve Kroskarmeloz Sodyum

150.00 mg

(% 85 Mikrokristalin Selüloz, % 15 Kroskarmeloz Sodyum)

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz.

Beyaz-kremimsi beyaz renkli, meyve-vanilya kokulu, homojen toz karışımı, sulandırıldığında

homojen

görünüşlü

beyaz-kremimsi

beyaz

renkli

aromatik

kokulu

(meyve-vanilya)

süspansiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

AMOKLAVİN ES, lokal resmi antibiyotik reçeteleme kılavuzları ve duyarlılık verilerine

uygun olarak kullanılmalıdır.

AMOKLAVİN ES, pediyatrik hastalarda AMOKLAVİN ES’e duyarlı organizmaların yol

açtığı bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir.

Üst

solunum

yolu

enfeksiyonları

(KBB

dâhil);

örneğin:

Streptococcus

pneumoniae

(penisilin

MİK

µg/ml),

Haemophilus

influenzae

Moraxella

catarrhalis

’ten

kaynaklanan nükseden veya kronik orta kulak iltihabı. Böyle hastalar çoğunlukla önceki 3

ay içinde akut orta kulak iltihabı için antibiyotik tedavisi almış, 2 yaşında ve daha küçük

olan veya kreşe giden hastalardır.

Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

, Moraxella catarrhalis

ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tonsillo-farenjit ve sinüzit.

solunum

yolu

enfeksiyonları;

örneğin

tipik

olarak

Streptococcus

pneumoniae,

Haemophilus influenzae

ve Moraxella catarrhalis

’in neden olduğu lobar pnömoni ve

bronkopnömoni.

Tipik olarak Staphylococcus aureus

ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu deri ve

yumuşak doku enfeksiyonları.

2 / 15

Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri, amoksisiline duyarsız hale gelmelerini sağlayan beta-

laktamaz üretirler (bkz. Bölüm 5.l).

AMOKLAVİN ES’e duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişecektir. Mevcut ise lokal

duyarlılık

verilerine

danışılmalı

gerektiğinde

mikrobiyolojik

örnekleme

duyarlılık

testleri yapılmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen AMOKLAVİN ES dozu, 10 gün boyunca, 12 saat arayla, ikiye bölünmüş doz

halinde verilen 90/6.4 mg/kg/gün’dür (aşağıdaki tabloya bakınız). Ağırlığı 40 kg’ın üzerinde

olan pediyatrik hastalar veya yetişkinler üzerinde herhangi bir deneyim yoktur. 3 aylıktan

küçük

çocuklarda

amoksisilin/klavulanik

asit

süspansiyonu

ilgili

klinik

veri

bulunmamaktadır.

Vücut Ağırlığı (kg)

90/6.4 mg/kg/gün dozajını sağlayan AMOKLAVİN ES miktarı

Günde iki kez 3.0 ml

Günde iki kez 4.5 ml

Günde iki kez 6.0 ml

Günde iki kez 7.5 ml

Günde iki kez 9.0 ml

Günde iki kez 10.5 ml

Günde iki kez 12.0 ml

Günde iki kez 13.5 ml

AMOKLAVİN

mg/42.9

oral

süspansiyon

diğer

amoksisilin-klavulanat

süspansiyonlarıyla aynı miktarda klavulanik asit (potasyum tuzu olarak) içermez.

AMOKLAVİN ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon, her 5 ml’de 42.9 mg klavulanik asit

içerirken, AMOKLAVİN-BID 200/28 mg oral süspansiyon her 5 ml’de 28.5 mg klavulanik

asit, AMOKLAVİN-BID 400/57 mg forte oral süspansiyon ise her 5 ml’de 57 mg klavulanik

asit içerir. Bu nedenle, AMOKLAVİN-BID 200/28 mg oral süspansiyon ve AMOKLAVİN-

BID 400/57 mg forte oral süspansiyon, AMOKLAVİN ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon

hazırlamak için kuru toz yerine kullanılmamalıdır çünkü bu ürünler birbirlerinin yerine

kullanılamaz.

Uygulama şekli:

Gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için AMOKLAVİN ES yemeğe başlamadan

hemen önce alınmalıdır.

Tedavi, gözden geçirilmeden 14 günden fazla uzatılmamalıdır.

Tedavi parenteral olarak başlatılıp bir oral preparat ile sürdürülebilir.

Kullanmadan önce oral süspansiyon iyice çalkalanmalıdır.

3 / 15

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30 ml/dak veya üzerinde olan çocuklarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kreatinin klerensi 30 ml/dak altında olan çocuklarda AMOKLAVİN ES kullanımı tavsiye

edilmemektedir.

Karaciğer

yetmezliğinde doz dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır; karaciğer

fonksiyonları

düzenli aralıklarla izlenmelidir. Doz önerisinde bulunmaya temel teşkil edecek yeterli veri

bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda belirtilen pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi bilgileri pediyatrik popülasyon için

geçerlidir.

Geriyatrik popülasyon:

Uygulanabilir değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

AMOKLAVİN ES, penisilinler ve sefalosporinler gibi beta-laktamlara karşı aşırı duyarlılık

geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.

AMOKLAVİN

AMOKLAVİN

ilişkili

sarılık/karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

AMOKLAVİN ES ile tedaviye başlanmadan önce geçmişinde penisilin, sefalosporin ve diğer

alerjenlere

karşı

aşırı

duyarlılık

hikâyesinin

varlığı

dikkatlice

sorgulanmalıdır.

Penisilin

tedavisi

alan

hastalarda

ciddi

bazen

ölümcül

aşırı

duyarlılık

(anafilaktik)

reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline karşı aşırı duyarlılık

hikâyesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır. Alerjik bir reaksiyon meydana gelmesi

halinde, AMOKLAVİN ES tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Ciddi anafilaktik reaksiyonlar adrenalinle acil durum tedavisi gerektirir. Entübasyon da dâhil

olmak üzere oksijen, intravenöz steroidler ve hava yolu kontrolü gerekebilir.

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz

ilişkili

olabileceğinden

eğer

enfeksiyöz

mononükleoza

ilişkin

şüphe

AMOKLAVİN ES tedavisinden kaçınılmalıdır.

Mikotik

veya

bakteriyel

patojenler

süperenfeksiyonların

olasılığı

tedavi

sırasında

unutulmamalıdır. Süperenfeksiyonların meydana gelmesi durumunda (genelde Pseudomonas

veya Candida dâhil), ilaç kesilmeli ve/veya uygun bir tedavi başlatılmalıdır.

4 / 15

Amoksisilin dâhil neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla, antibiyotiğe bağlı kolit bildirilmiştir

ve şiddeti hafiften yaşamı tehdit edici boyuta kadar uzanabilir (bkz. Bölüm 4.8). Bu sebeple,

herhangi bir antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında ishal olan hastalarda bu teşhisin

değerlendirilmesi önemlidir. Antibiyotiğe bağlı kolit gözlendiğinde, AMOKLAVİN tedavisi

derhal kesilmeli, bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Bu

durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

Genel olarak AMOKLAVİN ES iyi tolere edilir ve antibiyotiklerden penisilin grubunun

düşük

toksisite

özelliğine

sahiptir.

Uzun

süreli

tedavi

sırasında

böbrek,

karaciğer

fonksiyonları ve hematopoetik fonksiyonlar dâhil olmak üzere organ sistemi fonksiyonlarının

periyodik olarak değerlendirilmesi tavsiye edilir.

AMOKLAVİN ES ve oral antikoagülan kullanan bazı hastalarda seyrek olarak protrombin

zamanında uzama (INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete

edildiğinde

uygun

şekilde

izlenmesi

gereklidir.

İstenilen

antikoagülasyon

düzeyini

sürdürebilmek için oral antikoagülan dozunda ayarlama yapılması gerekebilir.

AMOKLAVİN ES karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtisi gösteren hastalarda dikkatli bir

şekilde kullanılmalıdır.

Böbrek bozukluğu olan hastalarda, AMOKLAVİN ES dozu, bozukluğun derecesine göre

ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Azalmış idrar çıkışı olan hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok seyrek olarak kristalüri

görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalüri olasılığını

azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilebilir

(bkz. Bölüm 4.9).

AMOKLAVİN ES, her 5 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasında sodyum içermez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Probenesid

Probenesid ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler

sekresyonunu azaltır. Probenesidin AMOKLAVİN ES ile birlikte kullanımı amoksisilinin kan

seviyelerinin artışına ve kanda bulunma süresinin uzamasına neden olabilirken, klavulanatı

etkilemez.

Allopurinol

Amoksisilin

tedavisi

sırasında

allopurinol

kullanımı

alerjik

cilt

reaksiyonları

olasılığını

artırabilir. Allopurinol ve AMOKLAVİN ES’in birlikte kullanımına ait veri yoktur.

5 / 15

Oral kontraseptifler

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

AMOKLAVİN

barsak

florasını

etkileyebilir,

östrojen reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini

azaltır.

Oral antikoagülanlar

Literatürde,

asenokumarol

veya

varfarin

kullanan

amoksisilin

tedavisi

verilen

bazı

hastaların INR değerinde seyrek olarak yükselme görüldüğü bildirilmiştir. Eğer bu birlikte

kullanım gerekli ise, AMOKLAVİN ES kullanımı veya bırakılması sürecinde protrombin

zamanı veya INR değeri dikkatle izlenmelidir.

Metotreksat

Penisilinler metotreksatın atılımını azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa neden

olur.

Mikofenolat mofetil

Mikofenolat

mofetil

alan

hastalarda,

oral

amoksisilin

artı

klavulanik

asit

başlatılmasını

takiben aktif metabolit mikofenolik asidin doz öncesi konsantrasyonunda yaklaşık %50’lik bir

azalma bildirilmiştir. Doz öncesi düzeydeki değişim, genel mikofenolik asit maruziyetindeki

değişimleri doğru şekilde temsil etmeyebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda verilen bilgiler pediyatrik popülasyon için geçerlidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

AMOKLAVİN

barsak

florasını

etkileyebilir,

östrojen reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini

azaltır. Bu nedenle tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi

uygulanmalıdır.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, amoksisilin/klavulanik asidin

gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu

göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

6 / 15

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal/fetal gelişim / doğum ya da

doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3).

Preterm,

fetal

membran

yırtılması

(pPROM)

olan

kadınlarda

yapılan

çalışmada,

amoksisilin/klavulanik asitin profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit

riskinin

artması

ilişkili

olabileceği

bildirilmiştir.

Tüm

ilaçlarda

olduğu

gibi,

doktor

tarafından

gerekli

görülmedikçe

gebelik

esnasında

özellikle

gebeliğin

üç

ayında

kullanılmamalıdır.

Laktasyon

AMOKLAVİN ES’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asitin anne sütü alan

süt çocukları üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla anne sütüyle

beslenen süt çocuklarında ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır,

bu nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik

asit sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlara insanlarda uygulanan dozun 10

katı dozda) üzerinde yapılan reprodüktif çalışmalarda, amoksisilin/klavulanik asit teratojenik

etki göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Amoksisilin/klavulanik

asidin

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkileriyle

ilgili

çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ancak, hastalar araç ve makine kullanımını etkileyebilecek

istenmeyen etkiler (örn. alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, konvülsiyonlar) oluşabileceği ile

ilgili bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme sıklığını

saptamak için geniş çaplı klinik çalışmaların verileri kullanılmıştır. Diğer istenmeyen etkilere

(1/10.000’den az görülenler) ait sıklıklar pazarlama sonrası verilere göre saptanmıştır ve

gerçek bir sıklıktan çok raporlama oranına dayanmaktadır.

Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın

≥ 1/10

Yaygın

≥ 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan

≥ 1/1.000 ila < 1/100

Seyrek

≥ 1/10.000 ila < 1/1.000

Çok seyrek

< 1/10.000

Bilinmiyor

(mevcut verilerden tahmin edilemiyor)

7 / 15

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın:

Mukokutanöz kandidiazis

Bilinmiyor:

Duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalması

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek:

Geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dâhil) ve trombositopeni.

Çok seyrek:

Geri

dönüşümlü

agranülositoz

hemolitik

anemi.

Kanama

protrombin zamanında uzama (bkz. Bölüm 4.4).

Bilinmiyor:

Geri dönüşümlü trombositopenik purpura ve eozinofili

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Anjiyonörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, aşırı

duyarlılık vasküliti.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Seyrek:

Ajitasyon,

anksiyete,

davranış

değişiklikleri,

zihin

bulanıklığı,

konfüzyon, sersemlik, insomnia

Çok seyrek:

Geri dönüşümlü hiperaktivite ve konvülziyonlar. Konvülziyonlar renal

fonksiyon bozukluğu olanlarda veya yüksek doz alanlarda görülebilir.

Gastrointenstinal hastalıklar

Yaygın:

Diyare, bulantı, kusma.

Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Eğer gastrointestinal reaksiyonlar görülürse,

AMOKLAVİN ES yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir.

Yaygın olmayan:

Sindirim güçlüğü

Çok seyrek:

Antibiyotiğe

bağlı

kolit

(psödomembranöz

kolit

hemorajik

kolit

dâhil). Dildeki papillaların belirginleşip siyah renk alması.

Çocuklarda

çok

seyrek

olarak

dişlerde

yüzeysel

renk

değişimleri

olduğu

bildirilmiştir.

Genellikle

fırçalama

giderildiğinden,

ağız

hijyeni

diş

rengi

değişimi

engellenebilir.

Hepato-bilier bozukluklar

Yaygın olmayan:

Beta laktam sınıfı antibiyotiklerle tedavi edilen hastalarda AST ve/veya

ALT değerlerinde orta derecede artış görülmüştür; ancak bu bulguların

önemi bilinmemektedir.

Çok seyrek:

Hepatit

kolestatik

sarılık.

olaylar

diğer

penisilin

sefalosporinlerle bildirilmiştir.

Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda bildirilmiştir ve uzun süreli tedavi ile

ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok seyrek olarak bildirilmiştir.

8 / 15

Bulgu ve belirtiler genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikten kısa bir süre sonra

görülür;

ancak

bazı

durumlarda

tedavi

kesildikten

birkaç

hafta

sonrasına

kadar

fark

edilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son

derece seyrek olmakla birlikte bu duruma bağlı ölüm bildirilmiştir. Bunlar hemen hemen her

zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları aynı

anda alan hastalarda görülmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

Deride döküntü, kaşıntı, ürtiker

Seyrek:

Eritema multiforme

Çok seyrek:

Stevens-Johnson

sendromu,

toksik

epidermal

nekrolizis,

bülloz

döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).

Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülürse tedavi kesilmelidir.

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek:

Hematüri

Çok seyrek:

İnterstisyel nefrit, kristalüri (bkz. Bölüm 4.9).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ile elektrolit dengesinin bozulması açıkça görülebilir.

Gastrointestinal semptomlar semptomatik olarak ve su ile elektrolit dengesine dikkat edilerek

tedavi edilebilir.

Bazı olgularda, böbrek

yetmezliğine

yol açan amoksisilin kristalürisi görülmüştür (bkz.

Bölüm 4.4).

AMOKLAVİN ES dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Zehir kontrol merkezinde yapılan 51 pediyatrik hastanın katıldığı prospektif bir çalışma

amoksisilinin 250 mg/kg’dan daha düşük aşırı dozlarının anlamlı klinik belirtilerle ilişkili

olmadığını ve midenin yıkanmasını gerektirmediğini göstermiştir.

9 / 15

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Beta laktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonları

ATC kodu: J01CR02

Etki mekanizması

Amoksisilin,

geniş

spektrumlu

yarısentetik,

Gram-pozitif

Gram-negatif

mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin

beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki

spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları kapsamaz.

Klavulanik

asit,

penisilinlere

yapısal

olarak

benzer

beta-laktam

olup,

penisilin

sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-

laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili

olan

plazmid

aracılı

beta-laktamazlara

karşı

aktiviteye

sahiptir.

Genel

olarak

kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkililiği daha düşüktür.

Klavulanik asitin AMOKLAVİN formülasyonlarındaki varlığı, amoksisilini beta-laktamaz

enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spektrumunu amoksisilin, penisilin

va sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde

genişletir.

Böylece

AMOKLAVİN

geniş

spektrumlu

antibiyotik

beta-laktamaz

inhibitörünün özelliklerine sahip olur.

Farmakodinamik etkiler:

Organizmalar, amoksisilin/klavulanata karşı in vitro duyarlılıklarına göre aşağıda kategorize

edilmektedir.

Klinik çalışmalarda amoksisilin-klavulanatın klinik etkililiği kanıtlanmışsa, bu durum bir

yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.

Beta-laktamaz üretmeyen organizmalar (†) işareti ile tanımlanmıştır. Bir izolatın amoksisiline

karşı

duyarlı

olması

durumunda,

amoksisilin/klavulanata

karşı

duyarlı

olduğu

düşünülebilir.

Genellikle duyarlı türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillius anthracis

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Nocardia asteroides

Streptococcus pneumoniae*†

Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*

Streptococcus agalactiae*†

Streptococcus pyogenes*† ve diğer beta hemolitik streptokoklar*†

10 / 15

Streptococcus viridans grubu

Staphylococcus saprophyticus (metisiline duyarlı)

Koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bordetella pertussis

Haemophilus influenzae

1

Haemophilus parainfluenzae

Helicobacter pylori

Moraxella catarrhalis*

Neisseria gonorrhoeae

Pasteurella multocida

Vibrio cholera

Diğer

Borrelia burgdorferi

Leptospira ictterohaemorrhagiae

Treponema pallidum

Anaerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Clostridium türleri

Peptococcus niger

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros

Peptostreptococcus türleri

Anaerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Bacteroides fragilis

Bacteroides türleri

Capnocytophaga türleri

Eikenella corrodens

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium türleri

Porphyromonas türleri

Prevotella türleri

Edinilmiş direncin bir sorun oluşturabileceği türler

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella türleri

Proteus mirabilis

11 / 15

Proteus vulgaris

Proteus türleri

Salmonella türleri

Shigella türleri

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Corynebacterium türleri

Enterococcus faecium

A

Doğası gereği dirençli organizmalar

Aerobik-Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter türleri

Citrobacter freundii

Enterobacter türleri

Hafnia alvei

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia türleri

Pseudomonas türleri

Serratia türleri

Stenotrophomonas maltophilia

Yersinia enterolitica

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Chlamydia türleri

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma türleri

Edinilmiş direnç mekanizmasının yokluğunda orta düzeyde doğal duyarlılık

Metisiline dirençli tüm stafilokoklar amoksisilin/klavulanik aside dirençlidir.

Bazı AB ülkelerinde duyarlılığı azalmış suşlar, % 10’dan daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir.

Penisiline

dirençli

olan

Streptococcus

pneumoniae

amoksisilin/klavulanik

asitin

sunumuyla tedavi edilmemelidir (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

AMOKLAVİN’in her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik pH’da

sulu çözeltilerde tamamen ayrışırlar. İki bileşen de oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe

olur. Amoksisilin/klavulanik asit absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir.

Oral uygulamayı takiben amoksisilin ve klavulanik asit yaklaşık % 70 oranında serumda

12 / 15

serbest halde bulunur. Her iki bileşenin plazma profilleri benzer olmakla birlikte, pik plazma

konsantrasyonlarına ulaşma süresi (T

maks

) her durumda yaklaşık bir saattir.

Aşağıda,

pediyatrik

hastalara

saatte

mg/3.2

mg/kg

olarak

uygulanan

amoksisilin/klavulanik asit için farmakokinetik parametreler yer almaktadır.

Formülasyon

C

maks

(µg/mL)

T

maks

*

(saat)

EAA

(µg.sa/L)

T

1/2

(saat)

12 saatte bir

45 mg/kg AMK

3.2 mg/kg KA

olarak uygulanan

amoksisilin/klavulanik asit

Amoksisilin

15.7

±7.7

(1.0 - 4.0)

59.8

±20.0

±0.35

Klavulanik asit

±0.9

(1.0 - 4.0)

±1.9

±0.29

AMK: Amoksisilin, KA: Klavulanik asit

* Ortanca

Amoksisilin/klavulanik

asit

elde

edilen

amoksisilin

klavulanik

asit

serum

konsantrasyonları, amoksisilin ve klavulanik asitin tek başlarına oral yolla verilişi ile elde

edilen konsantrasyonlarla benzerlik göstermektedir.

Dağılım:

Toplam plazma klavulanik asitinin % 25 ve toplam plazma amoksisilinin % 18 kadarı

proteine bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3 - 0.4 l/kg ve klavulanik asitte

0.2 l/kg dolayındadır.

İntravenöz

uygulamadan

sonra

safra

kesesinde,

abdominal

dokularda,

deri,

yağ,

dokularında, sinoviyal ve peritoneal sıvılarda, safra ve iltihapta hem amoksisilin hem de

klavulanik asit bulunmuştur. Amoksisilinin beyin omurilik sıvısına dağılımı yeterli değildir.

Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle

önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne

sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir (bkz.

Bölüm 4.6).

Hem amoksisilin hem de klavulanik asitin plasenta bariyerini geçtiği gösterilmiştir (bkz.

Bölüm 4.6).

Biyotransformasyon:

Amoksisilin kısmen idrarla, başlangıç dozunun yaklaşık % 10–25’i oranında inaktif penisiloik

asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-

1H-pirol-3-karboksilik asit ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-on’a metabolize olarak, idrar ve

feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.

13 / 15

Eliminasyon:

Amoksisilinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir, buna karşılık klavulanik asit hem renal

hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.

Amoksisilin/klavulanik asitin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve

ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 l/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500

mg/125

mg’lık

AMOKLAVİN

tabletinin

uygulanmasından

sonraki

saatte

amoksisilinin yaklaşık % 60-70’i ve klavulanik asitin yaklaşık % 40-65’i idrarla değişikliğe

uğramadan atılır. Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla atılım

miktarının % 50-85 ve klavulanik asitin % 27-60 arasında olduğu bulunmuştur. Klavulanik

asitte, ilacın en büyük miktarı uygulamadan sonraki ilk 2 saatte atılmaktadır.

Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik

asitin böbreklerden atılmasını geciktirmez (bkz. Bölüm 4.5).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek işlevinin azalmasıyla doğru orantılı olarak amoksisilin/klavulanik asitin total serum

klerensi de azalır. İlaç klerensindeki azalma, amoksisilinin daha büyük bir bölümünün böbrek

yoluyla atılması nedeniyle, amoksisilinde klavulanik asitten daha belirgindir. Bu yüzden,

böbrek yetmezliğinde dozlar, amoksisilinin fazla birikmesini önlerken, yeterli klavulanik asit

düzeylerinin sürdürülmesini sağlamalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve karaciğer işlevleri

düzenli aralıklarla izlenmelidir.

Yaş:

Amoksisilinin eliminasyon yarılanma ömrü 3 aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklarda ve daha

büyük çocuklarda aynıdır. Yaşlı hastalarda böbrek işlevlerinde azalma olasılığı daha fazla

olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

Cinsiyet:

Sağlıklı erkek ve kadınlara oral yoldan amoksisilin/klavulanik asit uygulanmasından sonra

cinsiyetin amoksisilin ya da klavulanik asitin farmakokinetikleri üzerinde önemli bir etkisi

görülmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler, farmakoloji, genotoksisite ve üreme toksisitesi güvenliliğine yönelik

çalışmalar temelinde insanlar açısından özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Köpeklerde amoksisilin/klavulanik asitle yapılan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında,

gastrik tahriş, kusma ve dilde renk bozukluğu görülmüştür.

14 / 15

AMOKLAVİN ES ya da bileşenleriyle karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kırılmış sodyum sakkarin

Mikrokristalin selüloz ve Kroskarmeloz sodyum (Avicel CL 611)

Silikon dioksit syloid

Süksinik asit

Kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200)

Ksantan gum

Vanilya aroması

Meyve aroması

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Oral süspansiyon tozu iyice kapatılmış ambalajı içinde, 25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında

ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Kullanıma hazırlanan süspansiyon buzdolabında (2-8°C)

saklanmalıdır ve 10 gün içinde kullanılmalıdır. Süspansiyon dondurulmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Amber renkli 100 mL veya 150 mL’ye işaretli Tip III cam şişe; 28 ağızlı çocuk kilitli,

emniyet şeritli, alüminyum contalı beyaz renkli polipropilen kapak ve 5 mL ölçülü şeffaf

kaşık içeren ambalajlarda sunulur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tüm

kullanılmayan

ürün

atık

maddeler

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği”

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir.

AMOKLAVİN ES süspansiyonun hazırlanması:

AMOKLAVİN ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. AMOKLAVİN

ES’i sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

AMOKLAVİN

mg/42.9

oral

süspansiyonu

hazırlamak

için

önce

şişe

üzerindeki

işaretli

çizginin

yaklaşık

2/3’üne

denk

gelecek

kadar

ekleyiniz

tozu

süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için

önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

15 / 15

İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Kalan suyu (1/3) şişe üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurunuz ve şişeyi yeniden

çalkalayınız

(100

mL

süspansiyon

için

toplam

90

mL

su

ilave

edilmelidir).

Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir.

Süspansiyon 5 ml’lik ölçü kaşığı ile uygulanabilir.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

AMOKLAVİN ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon’un rengi, kullanımı sırasında hafifçe

sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Eğer AMOKLAVİN ES’i 2 yaşından küçük bir çocuğa verecekseniz, süspansiyonu vermeden

hemen

önce

kullanarak

çalkalayıp

seyreltebilirsiniz.

Seyreltilmiş

süspansiyonu

saklamayınız.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah.

Basın Ekspres Cad. No:1 34303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

244/99

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 21.09.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLEME TARİHİ