AMOKLAVIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMOKLAVIN BID 625 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMOKLAVIN BID 625 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525093172
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

AMOKLAVİN ®

-BID625mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette;500mgamoksisilinve125mgklavulanikasitiçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumnişastaglikolat,mikrokristalinselüloz,silikondioksit,

magnezyumstearat,opadryOY-S-7191beyaz(hidroksipropilmetilselüloz15cP,titanyum

dioksit,propilenglikol,etilselüloz10cP.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.AMOKLAVİNnedirveneiçinkullanılır?

2.AMOKLAVİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.AMOKLAVİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.AMOKLAVİN'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.AMOKLAVİNnedirveneiçinkullanılır?

AMOKLAVİN,genişspektrumlu(bakterivemikroplarınbirçokçeşidinekarşıetkili)bir

antibakteriyelilaçtır.

AMOKLAVİN ®

-BID625mgfilmtablet,blisterambalajda,10,14veya20adet,beyazfilm

kaplı,kokusuz,hafifbombeli,biryüzündeDEVAyazılı,homojengörünüşlüoblongtabletler

halindedir.

2

AMOKLAVİN,aşağıdaki,durumlardaAMOKLAVİN'eduyarlıbakterilerinnedenolduğu

bakteriyelenfeksiyonlarınkısasürelitedavisindeendikedir:

Tekrarlayanbademcikiltihabı,sinüzit,ortakulakiltihabıgibiüstsolunumyolu

enfeksiyonları

Kronikbronşitinakutalevlenmeleri,akciğeriltihabıgibialtsolunumyoluenfeksiyonları

draryoluiltihabı,üretra(idrarkesesi)iltihabı,böbreklerinbakteriyeliltihabıgibiüreme

organlarıveidraryollarıileilgilienfeksiyonlar

Çıban,abse(irinkesesi),selülitveyaraenfeksiyonlarıgibideriveyumuşakdoku

enfeksiyonları

Dişabselerigibidişvedişetiileilgilienfeksiyonlar

Kanvedokulardabulunanbakteriveyatoksinlerebağlıdüşük,lohusalıkhumması,karıniçi

kanvedokulardabakteriveyatoksinlerinbulunması.

2.AMOKLAVİN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

AMOKLAVİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Betalaktamantibiyotiklerine(penisilinvesefalosporinlergibi)karşıaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz.

GeçmişteAMOKLAVİNveyapenisilintedavisinebağlısarılık/karaciğeryetmezliği

geçirdiyseniz.

Antibiyotiğebağlıkalınbağırsakiltihabı(kolit)gözlendiğinde,AMOKLAVİNtedavisi

derhalkesilmeli,çocuğunuzbirdoktortarafındandeğerlendirilmeliveuyguntedaviye

başlamalıdır.Budurumdaçocuğunuzabağırsaklarınhareketleriniönleyen(anti-peristaltik)

ilaçlarvermeyiniz.

AMOKLAVİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğergeçmişte,penisilin,sefalosporinvediğeralerjenlerekarşıaşırıduyarlılıkhikayeniz

varsabunumutlakadoktorunuzasöylemelisiniz.

Eğerenfeksiyözmononükleoza(birenfeksiyonhastalığı)ilişkinbirşüphenizvarsa,

(AMOKLAVİNkullanımınıtakibengörülenkızamıkbenzeridöküntüenfeksiyon

mononükleozileilişkiliolabilir).

3

AMOKLAVİN'idoktorunuzuntavsiyeettiğisüreboyuncakullanınız.Uzunsürelikullanımı

zamanlaAMOKLAVİN’denetkilenmeyenorganizmalarınaşırıçoğalmasınanedenolur

(örn;mantar).

AMOKLAVİNuygulananbazıhastalardakanamavepıhtılaşmasüresindeuzamarapor

edilmiştir.Eğerkanınpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçilebirliktekullanacaksanızuygun

ekildeizlenmenizgerekir.

Eğerkaraciğeryetmezliğinizvarsa.

Seyrekolarakşiddetliolabilen,genelliklegeriyedönüşlüsafrakanallarındanatılım

bozukluğunabağlısarılıkbildirilmiştir.Tedavisonaermesindensonra6haftayakadarbelirti

vesemptomlarıgörünmeyebilir.

Eğerböbrekyetmezliğinizvarsa,alacağınızdozböbrekyetmezliğininşiddetinegöre

ayarlanmalıdır.

Çıkanidrarmiktarıazalmışhastalardakristalüri(kumdökmek)görülmüştür.Budurumu

azaltmakiçinuygunmiktarsıvıalınmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

AMOKLAVİN'inyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

AMOKLAVİNmidevebağırsakrahatsızlıklarıolasılığınıenazaindirmekiçinyemek

başlangıcındaalınmalıdır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındangerekligörülmediğitakdirde,gebelikesnasındaözelliklegebeliğinilküç

ayındakullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

AMOKLAVİN’inikietkinmaddesideannesütünegeçer.Dolayısıylaemzirilenbebeklerde

ishalvemukozmembranlardamantarenfeksiyonugörülmeolasılığıvardır,bunedenle

emzirmeyikesmenizgerekebilir.Doktorunuzemzirmedönemindeamoksisilin/klavulanik

asit’insiziniçindoğrubirterciholupolmadığıkonusundakararverecektir.

4

Araçvemakinekullanımı

AMOKLAVİN alerjikreaksiyonlar,sersemlikhalihavalegibiistenmeyenetkilereneden

olabilir.Buetkilersizdeoluşursa,etkilergeçenekadararaçvemakinekullanmayınız.

AMOKLAVİN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AMOKLAVİNilebirlikteallopurinol(gutiçinkullanılır)alıyorsanız;alerjikderireaksiyonu

gelişmeolasılığınızartabilir.

Probenesidalıyorsanız(gutiçinkullanılır);doktorunuzAMOKLAVİNdozunuayarlama

kararıverebilir.

AMOKLAVİN’lebirliktepıhtılaşmayıönlemeyeyardımedenilaçlar(varfaringibi)

alıyorsanızfazladankantestleriyaptırmanızgerekebilir.

AMOKLAVİNmetotreksatın(kanseryadaromatizmahastalıklarınıntedavisindekullanılan

birilaç)etkigöstermebiçiminietkileyebilir.

AMOKLAVİN,mikofenolatmofetilin(organnakillerindekullanılanbirilaç)etkigösterme

biçiminietkileyebilir.

AMOKLAVİNiledoğumkontrolhaplarınınbirliktekullanımı,doğumkontrolhaplarının

etkililiğiniazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.AMOKLAVİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinlerve12yaşüzeriçocuklariçin;

Hafifveortaşiddetlienfeksiyonlar:Gündeikikez625mgtablet

iddetlienfeksiyonlar:Gündeikikez1gtablet

Dişenfeksiyonlardadoz;

Yetişkinlerve12yaşüzeriçocuklar:5güngündeikikez625mgtablet

Tedavisüresi,tedavigözdengeçirilmeksizin14günüaşmamalıdır.

5

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenbütünolarakyutulmalıdır.Eğergerekirse,tabletlerikiyebölünebilirve

çiğnenmedenyutulur.

Sindirimsistemirahatsızlıklarınıenazaindirmekiçinyemekbaşlangıcındaalınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:AMOKLAVİN'intabletformları12yaşvealtıçocuklariçinuygun

değildir.BugrupçocuklariçinAMOKLAVİN’insüspansiyonformumevcuttur.

Yaşlılardakullanımı:Veribulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:Böbrekveyakaraciğerbozukluğunuzvarsadozayarlamanız

dikkatliyapılmalı,gerekirseazaltılmalıdır.

Kandiyalizi(kanıntemizlenmesiişlemi):Kandiyalizitedavisialıyorsanızdozayarlamanız

dikkatliyapılmalıdır.

EğerAMOKLAVİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaAMOKLAVİNkullandıysanız:

Sindirimsistemişikayetlerivesıvı-elektrolitdengesininbozulmasıgörülebilir.Sindirimsistemi

ikayetleribelirtilereyönelikolarakvesu-elektrolitdengesinedikkatedilerektedaviedilebilir.

AMOKLAVİNilebazıolgulardaböbrekyetmezliğineyolaçankristalürigörülmüştür.Bolsu

içilmelidir.

AMOKLAVİNdolaşımdanhemodiyalizileuzaklaştırılabilir.

AMOKLAVİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AMOKLAVİN’ikullanmayıunutursanız

Eğerbirdozualmayıunutursanız,almayıhatırladığınızandaalınız.Ancakunuttuğunuzusonraki

dozualmazamanındahatırlarsanız,unuttuğunuzdozutamamlamakiçinçiftdozalmayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

6

AMOKLAVİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

AMOKLAVİN’idoktorunuzunsizesöylediğizamanmüddetincealmanızgerekmektedir.

KendiniziiyihissetsenizbileAMOKLAVİN’ialmayıbırakmamalısınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiAMOKLAVİN'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,AMOKLAVİN'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Yüz,dudaklar,ağız,dilyadaboğazınşişerekyutkunmaveyanefesalmagüçlüğüneneden

olması(anjiyonörotiködem)

Deriüzerindeoluşandöküntü,kaşıntıyadakurdeşen,yüz,dudak,dilyadavücudundiğer

bölgelerininşişmesi,nefesdarlığı,hırıltılısolukalmayadasolukalmadazorlanmagibi

belirtilerlekendinigösterenaşırıalerjikdurum(anafilaksi)

laçalındıktan7-12günsonradöküntü,ateş,eklemağrısıözelliklekolaltındakilenf

düğümlerininşişmesigibibelirtilerlekendinigösterenalerjikdurum(serumhastalığıbenzeri

sendrom)

Deriyüzeyininaltındaküçüknoktalarhalindekırmızıyuvarlakbeneklerinoluşması,döküntü

veyacilttemorluklarınoluşmasıgibialerjikreaksiyonlarlakendinigösterendamariltihabı

(aşırıduyarlılıkvasküliti)

Dudak,göz,ağız,burunvegenitalbölgedeoluşanşiddetlikabartılarvekanamaylabelirgin

seyrekgörülenbirderihastalığı(StevensJohnsonSendromu)

Derideönceağrılıkızarıklarlabaşlayan,dahasonrabüyükkabartılarladevamedenvederinin

tabakahalindesoyulmasıilesonbulanciddiboyutlardakiderireaksiyonu.Buhastalığaateş,

üşümenöbeti,kasağrılarıvegenelrahatsızlıkhissieşlikeder(ToksikEpidermalNekrolizis).

riniçerenküçükkabarcıklarileyaygınkırmızıciltdöküntüsü(Büllözdöküntülüdermatit)

Derialtındaşişliklervekabarcıklarilekırmızı,pullu,döküntü(Akutgeneralizeekzantemöz)

Seyrekgörülenyanetkiler:

Özellikleayaktabanındaveyaavuçiçindemeydanagelenkaşıntılı,kırmızı-morrenkte

lekeler,deriüzerindekurdeşenbenzerişişlikler,ağız,gözvegenitalbölgedeaşırıhassasiyet,ateş

veaşırıyorgunlukgibibelirtilerlekendinigösterenalerjikdurum(eritemamultiforme)

7

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinAMOKLAVİN'ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Ateş,şiddetliüşümenöbeti,boğazağrısıyadaağızdaülsergibienfeksiyonlarınsık meydana

gelmesigibibelirtilerlekendinigösterenhastalık(geridönüşümlüagranülositoz)

Halsizlik,başağrıları,egzersizyaparkensoluğunkesilmesi,başdönmesi,cilttevegözlerde

solgunlukvesararmagibibelirtilerlekendinigösterenkansızlık(hemolitikanemi)

laçkullanımınabağlıgenelliklekanlı,sümüksüishal

Dilinrengininsiyahrenkolması

Böbrekhastalığı(interstisyelnefrit)

drardakristalleringörülmesi(kristalüri)

Midebulantısı,kusma,iştahkaybı,genelrahatsızlıkhissi,ateş,kaşınma,deridevegözlerde

sararmaveidrarrengindekoyulaşmailebelirginkaraciğerhastalığı(hepatit)

Derive/veyagözlerdesararma(kolestatiksarılık)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokseyrekgörülenyanetkiler:

Dişrengindedeğişiklik

Genelliklefırçalamailegiderildiğinden,iyibirağıztemizliğiiledişrengideğişimi

engellenebilir.

Aşırıhareketlilik

Kasılma,nöbetyadaçırpınma

Yaygınolmayanyanetkiler:

Başdönmesi

Başağrısı

8

Sindirimgüçlüğü

Deridedöküntü

Kaşıntı

Kurdeşen

Yaygıngörülenyanetkiler:

Mukozalarıvecildietkileyenbirtürmantarenfeksiyonu(mukokutanözkandidiyazis)

shal

Bulantı

Kusma

BunlarAMOKLAVİN’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildirebileceğiniz

gibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadaha

fazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.AMOKLAVİN'inSaklanması

AMOKLAVİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraAMOKLAVİN’ikullanmayınız.

9

RuhsatSahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesiAtatürkMah.AtatürkCad.No:32

Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı……….tarihindeonaylanmıştır.