AMLOVAS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMLOVAS 10 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMLOVAS 10 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kullanılmaları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580010138
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AMLOVAS 10 mg Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Amlodipin besilat

13.888 mg (10 mg amlodipin baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet

Beyaz, çentikli yuvarlak tabletler

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

1.

Esansiyel Hipertansiyon:

Kan basıncını kontrol

altına almada tek başına

ya da diğer antihipertansiflerle

kombine olarak kullanılabilir.

2.

Koroner Arter Hastalığı:

Kronik stabil anjina:

Kronik stabil anjinanın semptomatik tedavisinde endikedir.

Tek başına ya da diğer antianjinal ilaçlarla beraber kullanılabilir.

Vazospastik ya da Prinzmetal Anjina:

Koroner

damarlarda

vazospazma

bağlı

gelişen

anjina

ataklarının

tedavisinde

endikedir. Tek başına ya da diğer antianjinal ilaçlarla beraber kullanılabilir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hipertansiyon ve anjina için mutad başlangıç dozu günde bir defa 5 mg AMLOVAS'tır

ve hastanın kişisel cevabına bağlı olarak, doz maksimum 10 mg'a artırılabilir.

2 / 17

Hipertansif hastalarda AMLOVAS; tiyazid diüretikleri, alfa blokörler, beta blokörler

veya bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ile kombine olarak kullanılmıştır.

AMLOVAS, anjinası olan ancak nitratlar ve/veya diğer uygun beta blokör dozlarına

cevap vermeyen hastalarda monoterapi veya diğer antianjinal ilaçlarla kombine olarak

kullanılabilir.

AMLOVAS ile beraber tiazid diüretiklerin, beta blokörlerin ve anjiotensin dönüştürücü

enzim inhibitörlerinin kullanıldığı hallerde AMLOVAS dozunun ayarlanması gerekmez.

Uygulama şekli:

Ağızdan kullanım içindir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

Hafif

orta

şiddette

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalar

için

önerisi

oluşturulmamıştır; bu nedenle doz seçimi dikkatle yapılmalıdır ve dozlama aralığının en

düşük dozu ile başlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2). Şiddetli karaciğer yetmezliğinde

amlodipin farmakokinetiği çalışılmamıştır. Amlodipin kullanımına en düşük doz ile

başlanmalıdır

şiddetli

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

yavaş

yavaş

arttırılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

AMLOVAS

hastalarda

normal

dozlarda

kullanılabilir.

Amlodipin

plazma

konsantrasyon

değişiklikleri,

böbrek

yetmezliğinin

derecesi

ilişkili

değildir.

Amlodipin diyalize edilemez.

Pediyatrik popülasyon:

6-17 yaşlar arasındaki pediyatrik hipertansif hastalarda önerilen antihipertansif oral doz

başlangıç dozu olarak günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Dört hafta sonra hedeflenen kan

basıncına ulaşılamazsa doz, günde 5 mg’a çıkarılabilir. Günde 5 mg’ın üzerindeki

dozlar pediyatrik hastalarda incelenmemiştir (bkz. bölüm 5.1 ve 5.2). Bu ilaç ile

amlodipinin 2.5 mg dozda uygulanması mümkün değildir.

Amlodipinin 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

3 / 17

Geriyatrik popülasyon:

AMLOVAS, yaşlı veya genç hipertansif hastalarda benzer dozlarda kullanıldığında eşit

derecede iyi tolere edilmiştir. Dolayısıyla yaşlılarda normal doz uygulamaları tavsiye

edilmektedir; fakat doz arttırımı dikkatle yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

4.3.

Kontrendikasyonlar

AMLOVAS aşağıdaki hastalıkları olanlarda kontrendikedir:

Dihidropridinlere(amlodipin,

dihidropiridin

kalsiyum

kanal

blokörüdür),

amlodipine ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye hassasiyet

Şiddetli hipotansiyon

Şok (kardiyojenik şok dahil)

Sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu (örn. yüksek dereceli aortik stenoz)

Miyokart infarktüsü sonrası hemodinamik olarak stabil olmayan kalp yetmezliği

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel

AMLOVAS’ın vazodilatör etkisi yavaş yavaş başlar. Bu sebeple AMLOVAS’ın oral

kullanımından

sonra

nadir

akut

hipotansiyon

vakaları

bildirilmiştir.

AMLOVAS,

özellikle

ciddi

aort

stenozu

bulunan

hastalarda

diğer

periferik

vazodilatörler

gibi

dikkatli

kullanılmalıdır.

Beta blokörlerin kesilmesi

AMLOVAS bir beta blokör değildir. Bu sebeple beta blokörlerin kullanımının birden

kesilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hiçbir koruma sağlamaz.

Böyle bir kesilme durumunda beta blokör dozu yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Kalp yetmezliği olan hastalarda kullanım

Kalp

yetmezliği

olan

hastalar

tedavi

edilirken

dikkatli

olunmalıdır.

Şiddetli

kalp

yetmezliği olan hastalarda (New York Kalp Cemiyeti - NYHA III ve IV) plasebo

kontrollü, uzun dönemli bir çalışmada, rapor edilen pulmoner ödem insidansı amlodipin

ile tedavi edilen grupta plaseboya göre daha yüksek bulunmuştur. (bkz. bölüm 5.1

Farmakodinamik özellikler)

4 / 17

Amlodipinin de dahil olduğu kalsiyum kanal blokörleri; ileride ortaya çıkabilecek

kardiyovasküler olay ve mortalite riskinde artışa yol açabileceğinden konjestif kalp

yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım

Tüm diğer kalsiyum kanal antagonistlerinde olduğu gibi, AMLOVAS’ın yarılanma

ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır ve bu hastalarda dozaj

önerileri oluşturulmamıştır. AMLOVAS bu hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlı hastalarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz arttırımı dikkatli yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2).

Özellikle

yaş

üzeri

statin

grubu

gibi

rabdomiyoliz

yaptığı

bilinen

ilaçlarla

kullanımda, rabdomiyoliz açısından dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

hastalarda

amlodipin

normal

dozlarda

kullanılabilir.

Amlodipin

plazma

konsantrasyonlarındaki değişiklikler böbrek yetmezliğinin derecesiyle korele değildir.

Amlodipin diyaliz edilemez.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ajanların amlodipin üzerine etkisi

CYP3A4

inhibitörleri:

Yaşlı

yaş

arasında)

hipertansif

hastalara

amlodipinin

günlük

dozda

diltiazemle

birlikte

uygulanması,

amlodipinin

sistemik maruziyetinde % 57’lik bir artışla sonuçlanmıştır. Sağlıklı gönüllülerde (18 ila

yaş

arası)

eritromisin

birlikte

kullanım;

amlodipinin

sistemik

maruziyetini

belirgin

olarak

değiştirmemiştir

(EAA’da

artış).

klinik

bulguların

klinik

anlamlılığı

belirsiz

olsa

yaşlılarda

farmakokinetik

değişiklikler

daha

belirgin

olabilir.

Güçlü

CYP3A4

inhibitörleri

(örn.

ketokonazol,

itrakonazol,

ritonavir),

amlodipin

plazma konsantrasyonlarını diltiazemden daha fazla yükseltebilir. Amlodipin, CYP3A4

inhibitörleri ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

CYP3A4 indükleyicileri:

5 / 17

CYP3A4’ ün bilinen indükleyicilerinin birlikte uygulanması halinde, amlodipinin

plazma

konsantrasyonu

değişebilir.

sebeple,

özellikle

güçlü

CYP3A4

indükleyicileri (örn., rifampisin, sarı kantaron) ile birlikte ilaç kullanımı sırasında ve

sonrasında kan basıncının izlenmesi ve doz ayarlaması yapılması düşünülmelidir.

Greyfurt suyu: 20 sağlıklı gönüllüde oral tek doz 10 mg amlodipin ile 240 mL greyfurt

suyunun

birlikte

uygulaması;

amlodipinin

farmakokinetiğinde

belirgin

etki

yaratmamıştır. Çalışma; amlodipinin metabolizmasından sorumlu olan primer enzim

olan

CYP3A4’ün

genetik

polimorfizminin

etkisinin

değerlendirilmesine

olanak

sağlamamıştır. Bu nedenle, amlodipinin greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı

hastalarda kan basıncını düşürücü etkide artış ile sonuçlanabilecek biyoyararlanım

artışına sebep olabileceğinden önerilmemektedir.

Dantrolen

(infüzyon):

Hayvanlarda,

verapamil

intravenöz

dantrolen

uygulaması

sonrası hiperkalemi ile birlikte ölümcül ventriküler fibrilasyon ve kardiyovasküler

kollaps gözlenmiştir. Hiperkalemi riski nedeni ile, malign hipertermi şüphesi olan

hastalarda

malign

hiperterminin

tedavisinde

amlodipin

gibi

kalsiyum

kanal

blokörlerinin birlikte uygulanmasından kaçınılması önerilmektedir.

Amlodipinin diğer ajanlar üzerine etkisi

Amlodipinin kan basıncı düşürücü etkisi, antihipertansif özellikleri olan diğer ilaçların

kan basıncı düşürücü etkisine ek katkı sağlar.

Klinik

etkileşim

çalışmalarında

amlodipin;

atorvastatin,

digoksin,

varfarin

veya

siklosporinin farmakokinetiğini etkilememiştir.

Simvastatin:

Amlodipinin

mg’lık

tekrarlayan

dozlarının

simvastatin

birlikte uygulanması; simvastatin maruziyetinde, tek başına simvastatin uygulamasına

göre %77’lik bir artışa neden olmuştur. Amlodipin tedavisi alan hastalarda simvastatin

dozu günlük 20 mg’a sınırlandırılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer/ böbrek yetmezliği:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

6 / 17

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından

emin

olmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-

veya/ doğum/ ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir

(bkz bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk

bilinmemektedir.

AMLOVAS’ın insanlarda gebelik dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. Buna göre

hamilelerde kullanımı ancak daha emin bir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın

kendisinin anne ve fetüs için daha büyük risk taşıdığı hallerde tavsiye edilebilir.

Laktasyon dönemi

Amlodipin insan sütüne geçer. Bebek tarafından alınan maternal dozun oranı, çeyrekler

açıklığında tahmini olarak % 3-7 ve en fazla % 15 hesaplanmıştır. Amlodipinin infantlar

üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Emzirmeye devam etme / etmeme veya amlodipin

tedavisine devam etme / etmeme ile ilgili karar; emzirmenin çocuğa yararı ve amlodipin

tedavisinin anneye faydası göz önünde bulundurularak verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Kalsiyum kanal blokörleri ile tedavi edilen bazı hastalarda sperm hücresi başında geri

dönüşümlü

biyokimyasal

değişiklikler

rapor

edilmiştir.

Amlodipinin

fertiliteye

potansiyel etkisine dair klinik veriler yetersizdir. Bir sıçan çalışmasında, erkek fertilitesi

üzerine yan etkiler saptanmıştır (bkz bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Amlodipinin araç ve makine kullanma üzerine az veya orta derece etkisi olabilir. Eğer

amlodipin

alan

hastalarda

sersemlik,

baş

ağrısı,

yorgunluk

veya

bulantı

olursa,

7 / 17

reaksiyon

verme

yeteneği

bozulabilir.

Özellikle

tedavi

başlangıcında

olmak

üzere

dikkatli olunması önerilir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Tedavi

sırasında

sık

gözlenen

etkiler

uyku

hali,

sersemlik,

baş

ağrısı,

palpitasyonlar, yüzde kızarıklık, karın ağrısı, bulantı, eklem şişmesi, ödem ve yorgunluk

olmuştur.

Yan etkilerin tablo şeklinde listesi:

Aşağıdaki yan etkiler şu sıklıklarla gözlenmiştir: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila

<1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok

seyrek

(<1/10000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor)

açısından aşağıda listelenmiştir:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Trombositopeni, lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek:

Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan:

Uykusuzluk

duygu

durum

dalgalanmaları

(anksiyete

dahil),

depresyon

Seyrek:

Konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Uyku

hali,

sersemlik,

baş

ağrısı

(özellikle

tedavinin

başlangıcında)

Yaygın olmayan:

Tremor, tat almada bozulma, senkop, hipoestezi, parestezi

Çok seyrek:

Hipertoni, periferik nöropati

8 / 17

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:

Görme bozukluğu (diplopi dahil)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan:

Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın:

Çarpıntı (palpitasyon)

Çok seyrek:

Miyokart enfarktüsü, aritmi (bradikardi, ventriküler taşikardi,

atriyal fibrilasyon dahil)

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Yüzde kızarma

Yaygın olmayan:

Hipotansiyon

Çok seyrek: Vaskülit

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Dispne, rinit

Çok seyrek: Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:

Karın ağrısı, bulantı

Yaygın olmayan:

Kusma, dispepsi, bağırsak hareketlerinde değişiklik (ishal ve

kabızlık dahil), ağız kuruluğu

Çok seyrek: Diş eti hiperplazisi, pankreatit, gastrit

Hepato-bilier hastalıklar

Çok seyrek:

Hepatit, sarılık ve karaciğer enzim yükselmeleri (çoğunlukla

kolestazis ile uyumlu)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

Alopesi, purpura, terlemede artış, kaşıntı (prurit), deride renk

değişikliği, döküntü, eksantem

9 / 17

Çok seyrek:

Anjiyoödem, eritema multiforma, ürtiker, eksfoliatif dermatit,

Stevens-Johnson

sendromu,

Quincke

ödemi,

ışığa

karşı

duyarlılık

Bilinmeyen: Toksik epidermal nekroliz

Kas-iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Eklem şişmesi

Yaygın olmayan:

Artralji, kas krampları, miyalji, sırt ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan:

İdrar çıkma sıklığında artma, miksiyon bozukluğu, noktüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: İmpotans, jinekomasti

Genel hastalıklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın:

Yorgunluk, ödem

Yaygın olmayan:

Göğüs ağrısı, asteni, kırıklık hali, ağrı

Araştırmalar

Yaygın olmayan:

Kilo artışı/azalması

İstisnai ekstrapiramidal sendrom vakaları gözlenmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda bilinçli doz aşımına dair deneyim sınırlıdır.

Semptomlar

10 / 17

Mevcut veriler, yüksek miktarlardaki doz aşımının aşırı periferik vazodilatasyona ve

muhtemel

refleks

taşikardiye

açabileceğini

düşündürmektedir.

Belirgin

muhtemelen uzun süreli sistemik hipotansiyon ile başlayıp, ölümle sonuçlanan şoka

uzanan birkaç vaka da rapor edilmiştir.

Amlodipin doz aşımına bağlı klinik olarak anlamlı hipotansiyonda kalp ve solunum

fonksiyonlarının sık izlenmesi, ekstremitelerin yükseğe kaldırılması, dolaşımdaki sıvı

hacmi ve atılan idrar hacminin kontrolü dahil olmak üzere aktif kardiyovasküler destek

sağlanması gerekir.

Vasküler tonus ve kan basıncını düzeltmek için, kullanımına ait bir kontrendikasyon

bulunmaması şartıyla bir vazokonstriktör yararlı olabilir. İntravenöz kalsiyum glukonat,

kalsiyum kanal blokajı etkilerini gidermede faydalı olabilir.

Bazı durumlarda gastrik lavaj yararlı olabilir. Sağlıklı gönüllülere, oral 10 mg amlodipin

alımının

hemen

ardından

veya

saat

sonrasına

kadar

aktif

kömür

verildiğinde,

amlodipin emiliminde anlamlı bir azalma meydana gelmiştir.

Amlodipin

yüksek

oranda

proteine

bağlı

olduğu

için

diyaliz

muhtemelen

yararlı

olmayacaktır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kardiyovasküler sistem, temelde vasküler etkileri olan selektif

kalsiyum kanal blokörü

ATC Kodu:

C08CA01

Amlodipin, dihidropiridin grubu bir kalsiyum iyon akışı inhibitörüdür (yavaş kanal

blokörü veya kalsiyum iyon antagonisti) ve kalp ve damar düz kaslarında kalsiyum

iyonunun hücre membranından geçerek hücre içine girişini inhibe eder.

Amlodipinin antihipertansif etki mekanizması vasküler düz kaslar üzerindeki direkt

gevşetici

etkiye

bağlıdır.

Amlodipinin

anjina

pektoris'i

giderici

etkisinin

kesin

mekanizması tam olarak belirlenmemiştir ama amlodipin total iskemik yükü aşağıdaki

iki etki yolu ile azaltmaktadır:

Amlodipin periferik arteriyolleri dilate ederek kalbin karşı karşıya olduğu total

periferik rezistansı (afterload) azaltır. Kalp atım hızı stabil kaldığından, kalbin

11 / 17

yükünün

hafifletilmesi,

miyokard

enerji

tüketimini

oksijen

gereksinimini

azaltır.

Amlodipinin

etki

mekanizması

muhtemelen,

normal

iskemik

bölgelerdeki ana koroner arterlerin ve koroner arteriyollerin dilate olmasıyla da

alakalıdır. Bu dilatasyon koroner arter spazmı olan hastalarda (Prinzmetal veya

varyant anjina) miyokarda oksijen ulaşımını arttırmaktadır.

Hipertansiyonlu hastalarda günde tek doz, hem yatar vaziyette hem de ayakta ölçülen

kan basıncında 24 saatlik süre boyunca klinik olarak anlamlı azalmalar meydana getirir.

Etkisinin

yavaş

başlaması

nedeniyle,

amlodipin

kullanımında

akut

hipotansiyon

görülmez.

Anjinalı hastalarda amlodipinin günde tek doz uygulanması, toplam egzersiz zamanını,

anjina başlangıcı için geçen süreyi, 1 mm ST segmenti çökmesi görülmesine kadar

geçen süreyi uzatır ve hem anjina atak sıklığını hem de nitrogliserin tablet tüketimini

azaltır.

Amlodipin ile metabolik advers etkiler veya plazma lipidlerinde değişiklik meydana

gelmemiştir ve astımlı, diyabetli, gutlu hastalarda kullanıma uygundur.

Amlodipinin koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda klinik olayları önlemedeki

etkinliği, 1997 hastanın dahil edildiği bağımsız, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü

bir çalışmada değerlendirilmiştir, Tromboz Olgularının Sınırlandırılmasında Amlodipin

ile Enalaprilin Karşılaştırılması (Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit

Occurrences of Thrombosis, CAMELOT)

. Statinler, beta blokerler, diüretikler ve

aspirin ile standart bakımın yanısıra, bu hastaların 655’i plasebo ve 663’ü amlodipin 5-

yıl

boyunca

tedavi

edilmiştir.

Başlıca

etkinlik

sonuçları

Tablo

1’de

gösterilmektedir. Sonuçlar, KAH hastalarında amlodipin tedavisinin anjinaya bağlı

hospitalizasyonu ve revaskülarizasyon girişimini azalttığını göstermiştir.

Tablo 1. CAMELOT’ta Anlamlı Klinik Sonuçların İnsidansı

Kardiyovasküler olay oranı

No. (%)

Amlodipin vs. plasebo

12 / 17

Klinik Sonuç

Amlodipin

Plasebo

Enalapril

Risk oranı

(%95 Güven

Aralığı -GA)

P değeri

Primer sonlanım noktası

Kardiyovasküler

istenmeyen

etkiler

110 (16.6)

151 (23.1)

136 (20.2)

0.69 (0.54 –

0.88)

.003

Bireysel bileşenler

Koroner

revaskülerizasyon

78 (11.8)

103 (15.7)

95 (14.1)

0.73 (0.54 –

0.98)

Anjina Sebebiyle

Hospitalizasyon

51 (7.7)

84 (12.8)

86 (12.8)

0.58 (0.41 –

0.82)

.002

Ölümcül olmayan

miyokart

infarktüsü

14 (2.1)

19 (2.9)

11 (1.6)

0.73 (0.37 –

1.46)

İnme veya geçici

iskemik atak

6 (0.9)

12 (1.8)

8 (1.2)

0.50 (0.19 –

1.32)

Kardiyovasküler

ölüm

5 (0.8)

2 (0.3)

5 (0.7)

2.46 (0.48 –

12.7)

Konjestif kalp

yetmezliği için

hospitalizasyon

3 (0.5)

5 (0.8)

4 (0.6)

0.59 (0.14 –

2.47)

Resusitasyon

yapılmış kardiyak

arrest

4 (0.6)

1 (0.1)

Yeni başlamış

periferik vasküler

hastalık

5 (0.8)

2 (0.3)

8 (1.2)

2.6 (0.50 –

13.4)

Kalp yetmezliği olan hastalarda kullanım

NYHA Sınıf II - IV kalp yetmezliği hastalarında yapılan hemodinamik ve egzersize

dayalı

kontrollü

klinik

çalışmalar

amlodipinin;

egzersiz

toleransı,

ventrikül

13 / 17

ejeksiyon fraksiyonu ölçümleri ve klinik semptomatoloji ile belirlenebilen bir klinik

bozulmaya yol açmadığını göstermiştir.

Digoksin,

diüretikler

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ACE)

inhibitörleri

alan

NYHA Sınıf III - IV kalp yetmezliği olan hastalarda yapılan plasebo kontrollü bir

çalışmada

(PRAISE),

amlodipinin

kalp

yetmezliği

olan

hastalarda

mortalite

veya

kombine mortalite ve morbidite riskinde bir artışa yol açmadığı gösterilmiştir.

Non-iskemik etyolojiye bağlı NYHA III ve IV kalp yetmezliği olan ve stabil dozlarda

ACE inhibitörleri, digital ve diüretikler kullanan hastalarda yapılan uzun süreli, plasebo

kontrollü bir izleme çalışmasında (PRAISE - 2), amlodipin total veya kardiyovasküler

mortalite üzerine etki yapmamıştır. Aynı popülasyonda, amlodipin kullanımıyla beraber

pulmoner ödem raporlarında artış olmuştur, ancak plaseboyla kıyaslandığında kalp

yetmezliğinin ağırlaşma insidansında anlamlı bir fark olmamıştır.

Kalp Krizini Önleme Tedavisi Çalışması (ALLHAT)

Kalp Krizini Önlemek Üzere Antihipertansif ve Lipid Düşürücü Tedavi Çalışması

(Antihypertensive

Lipid-Lowering

Treatment

Prevent

Heart

Attack

Trial,

ALLHAT),

hafif

orta

hipertansiyonun

başlangıç

tedavisinde

yeni

ilaçlar

olan

amlodipin

(kalsiyum

kanal

blokörü)

(2.5-10

mg/gün)

lisinoprili

(anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ACE)

inhibitörü)

(10-40

mg/gün)

tiazid

diüretiği

olan

klortalidon (12.5-25 mg/gün) ile

karşılaştırmak için yapılmış randomize, çift kör bir

morbidite-mortalite çalışmasıdır.

55 yaş veya üzerindeki toplam 33 357 hipertansif hasta randomize edildi ve ortalama

4.9 yıl

boyunca takip edilmiştir. Hastalarda aşağıdakilerden en az bir ilave KAH risk

faktörü vardı: >6 ay

öncesinde miyokart enfarktüsü veya inme ya da belgelenmiş başka

bir kardiyovasküler

hastalık (toplam %51.5), tip 2 diyabet (%36.1), HDL-C <35 mg/dL

(%11.6),

elektrokardiyogram

veya

ekokardiyografi

tanı

konmuş

ventrikül

hipertrofisi (%20.9),

sigara içme (%21.9).

Primer sonlanım noktası, fatal KAH ve fatal olmayan miyokard enfarktüsü bileşimi idi.

Primer sonlanım noktasında, amlodipine dayalı tedavi ile klortalidona dayalı terapi

arasında anlamlı bir fark yoktu: RR 0.98 %95 GA [0.90-1.07] p=0.65. Sekonder

sonlanım

noktaları

arasında,

kalp

yetmezliği

insidansı

(karma

kombine

kardiyovasküler

sonlanım

noktası

bileşeni)

klortalidon

grubuna

göre

amlodipin

14 / 17

grubunda belirgin olarak yüksekti (%10.2 ye karşı %7.7, RR 1.38, %95 GA [1.25-1.52]

p<0.001). Ayrıca, herhangi bir sebebe bağlı mortalitede amlodipine dayalı tedavi ile

klortalidona dayalı tedavi arasında anlamlı bir fark yoktu: RR 0.96 %95 GA [0.89-1.02]

p=0,20.

Pediyatrik hastalarda kullanım (6-17 yaşlar arası)

Predominant olarak sekonder hipertansiyonu olan 6-17 yaşlar arasındaki 268 çocuğu

içeren bir çalışmada 2.5 mg ve 5 mg dozlarda amlodipin plasebo ile karşılaştırılmış, her

iki dozun da plaseboya göre belirgin olarak sistemik kan basıncını plasebodan daha

fazla azalttığı görülmüştür. İki doz arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Amlodipinin

büyüme,

ergenlik

genel

gelişim

üzerine

uzun

dönem

etkileri

çalışılmamıştır. Yetişkin dönemde kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltmak

için çocukluk döneminde amlodipin tedavisinin uzun dönem etkisi de gösterilmemiştir.

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Terapötik dozların oral uygulanmasından sonra, amlodipin iyi absorbe olur ve doz

sonrası 6 - 12 saatler arasında doruk kan seviyeleri oluşturur. Mutlak biyoyararlanım %

64 – 80 arasında hesaplanmıştır.

Gıda ile alınması, amlodipin emilimini etkilemez.

Dağılım:

Dağılım hacmi takriben 21 L/kg'dır.

In vitro

çalışmalar dolasımdaki amlodipinin yaklaşık % 97.5'inin plazma proteinlerine

bağlı olduğunu göstermiştir.

Biyotransformasyon:

Kararlı durum (steady state) plazma seviyelerine birbirini takip eden dozlarla 7 - 8 gün

sonra

erişilir.

Amlodipin

karaciğerde

yoğun

şekilde

metabolize

olarak

inaktif

metabolitlere dönüşür ki ana ilacın %10'u ile metabolitlerinin %60'ı idrarla atılır.

Eliminasyon:

15 / 17

Terminal plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 35 - 50 saattir ve günde tek doz

kullanım tavsiyesi ile tutarlıdır.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum

Veri mevcut değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlı hastalarda kullanımı:

Amlodipinin doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşma zamanı yaşlılarda ve gençlerde

benzerdir.

Yaşlılarda

amlodipin

klerensi;

eğri

altı

alanı

(EAA)

eliminasyon

yarılanma ömründe artmayla sonuçlanacak şekilde azalma eğilimi gösterir. Konjestif

kalp

yetmezliği

olan

hastalarda

eğri

altı

alanı

(EAA)

eliminasyon

yarılanma

ömründeki artış, çalışılan hasta yaş grubu için beklenildiği gibi olmuştur.

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanımı:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda amlodipin kullanımına dair çok sınırlı klinik veri

mevcuttur. Karaciğer yetersizliği olan hastalarda daha uzun bir yarı ömre ve EAA’da

yaklaşık %40-60’lık bir artışa sebep olacak şekilde düşük amlodipin klerensine sahiptir.

Pediyatrik hastalarda kullanımı:

Günde bir veya iki kez olacak şekilde 1.25 ila 20 mg arasında amlodipin alan 1 ile 17

yaş arası (34 hasta 6-12 yaş arası ve 28 hasta 13-17 yaş arası) 74 hipertansif çocukta bir

popülasyon farmakokinetik çalışması yapılmıştır. 6-12 yaş arası çocuklarda ve 13-17

yaş arasındaki adolesanlarda tipik oral klerens (CL/F) sırasıyla erkeklerde 22.5 ve 27.4

l/sa ve dişilerde 16.4 ve 21.3 l/sa olarak bulunmuştur. Bireyler arası maruziyette yüksek

değişkenlik gözlenmiştir. 6 yaş altındaki çocuklarda raporlanan veriler sınırlıdır.

5.3

Klinik öncesi güvenillilik verileri

Üreme toksikolojisi:

Sıçan ve farelerde yapılan üreme çalışmalarında mg/kg bazında insanlarda önerilen

maksimum dozun yaklaşık 50 katından fazla dozlarda gecikmiş doğum, uzamış doğum

sancısı süresi ve yavru sağkalımında azalma gözlenmiştir.

16 / 17

Karsinojenez

İki

yıl

boyunca

günde

0.5,

1.25

mg/kg

seviyelerine

denk

gelecek

konsantrasyonlarda amlodipin verilen fare ve sıçanlarda, karsinojeneze ait herhangi bir

bulgu

elde edilememiştir. En yüksek doz (mg /m

olarak, fareler için insanda önerilen

maksimum klinik doz olan 10 mg’a benzer ve sıçanlar için insanda önerilen maksimum

klinik doz olan 10 mg’ın iki katı*) fareler için maksimum tolere edilen doza yakın;

ancak sıçanlar için değildir.

Mutajenez

Mutajenez çalışmalarında, gen veya kromozom seviyesinde ilaca bağlı herhangi bir etki

görülmemiştir.

Fertilite Bozuklukları

Sıçanlarda, 10 mg/kg/gün dozlarına kadar (insanda mg/m

bazında önerilen maksimum

doz olan 10 mg’ın sekiz katı*) kullanımda (çiftleşme öncesi erkeklerde 64 gün dişilerde

14 gün) fertilite üzerine herhangi bir etki görülmemiştir. 30 gün boyunca amlodipin ile

mg/kg bazında insan dozuyla karşılaştırılabilir bir dozda tedavi edilen erkek sıçanlarda

yapılan başka bir sıçan çalışmasında; sperm yoğunluğu ve erişkin spermatidlerin ve

sertoli

hücrelerinin

sayısında

azalmalar

gibi

plazma

folikül

uyarıcı

hormon

testesteron miktarında da azalma gözlenmiştir.

*Hasta ağırlığı 50 kg varsayılmıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristal selüloz

Anhidr dibazik kalsiyum fosfat

Sodyum nişasta glikolat

Magnezyum stearat

6.2

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3

Raf ömrü

36 ay

17 / 17

6.4

Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, PVC/PVDC/Aluminyum blister.

20, 30 ve 90 tabletlik ambalajlar.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. Sok No:7/3

06520 Balgat-ANKARA

Tel: 0 312 287 74 10

Faks: 0 312 287 61 15

8.

RUHSAT NUMARASI

204/48

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.06.2004

Ruhsat yenileme tarihi: 31.01.2013

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

…/…/…

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety